Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 84

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Tapio Klemetille vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Timo Tossavaisen uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Maarit Vierunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapio Klemetin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Tapio Klemetille vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Maarit Vierunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Tapio Klemetti (Kok.) pyytää 11.2.2014 vapautusta kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tapio Klemetin jäseneksi kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tapio Klemetin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 232

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Tapio Klemetille vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Maarit Vierunen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566