Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Sj / Valtuutettu Mirka Vainikan aloite työelämän tutustumisjaksojen saamisesta lukioihin

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Jape Lovén oli valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään vastauksen valtuusto edellyttää, että selvitetään tämän lisäksi myös toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuus saada kaksi vähintään viikon mittaista TET-jaksoa pakollisina kurssien osana.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jape Lovénin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään vastauksen valtuusto edellyttää, että selvitetään tämän lisäksi myös toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuus saada kaksi vähintään viikon mittaista TET-jaksoa pakollisina kurssien osana.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 30
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 5
Nina Huru, Jan D Oker-Blom, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 36
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Katriina Juva, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Aura Salla, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Poissa: 14
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Tarja Tenkula, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Jape Lovénin  ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Mirka Vainikka ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin työelämään tutustumisjaksojen (TET) saamiseksi lukioihin.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet poikkeavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, eikä lukion voimassa olevaan opetussuunnitelmaan kuulu työelämään tutustumisjaksoja.

Helsingin lukioissa on usean vuoden ajan järjestetty yhden päivän työelämään tutustumistilaisuuksia tai kaksi kertaa lukuvuodessa pidettäviä Ammattien aamupäivä -tilaisuuksia. Näissä tapahtumissa opiskelijat ovat pienryhminä tutustuneet työpaikkoihin tai eri ammattien edustajat ovat tulleet lukioon kertomaan omasta koulutuspolustaan ja työtehtävistään. Lukioiden opinto-ohjaajat järjestävät uraohjauspäiviä, ja lukioissa toteutetaan ohjauksen kursseja, jotka tukevat työelämävalmiuksien kehittymistä. Kursseilla opiskelijat voivat hankkia työelämätietoutta autenttisissa ympäristöissä oikeilla työpaikoilla. Tämä edellyttää lukioiden ja yritysten välisen yhteistyön jatkuvaa kehittämistä ja laajentamista.

Uraohjauksen lisäksi aineenopettajat tuovat työelämätietoutta esille omassa opetuksessaan läpäisyperiaatteella. Lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksien kehittymisen kannalta on tärkeää, miten eri oppiaineiden kursseilla työelämätietous ja työelämässä tarvittavat taidot sidotaan aineenopetukseen ja miten niitä esitellään opiskelijoille. Osa lukioista on ollut mukana Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) vetämässä hankkeessa, jossa opettajat olivat 1-2 päivää lukuvuoden aikana OpeTET:ssä. Aineenopettajat ovat OpeTET:ssä päivittäneet työelämätietouttaan, ja kokemukset ovat olleet innostavia. OpeTET:n perusteella aineenopettajat ovat pystyneet paremmin kertomaan opiskelijoille oman aineensa ja työelämän välisistä yhteyksistä ja laajentamaan opiskelijoiden näkemyksiä tietyn oppiaineen tarpeellisuudesta eri aloilla ja jatko-opinnoissa.

Lukion nykyinen tuntijako ja kurssimuotoisuus eivät tue rakenteellisesti työelämään tutustumisjaksojen toteuttamista lukioissa. Lukiokoulutuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että uusi tuntijako on käytössä 1.8.2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kaupungilta lausuntoa lukiokoulutuksen valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmistelevan työryhmän ehdotuksesta. Kaupunginhallitus on 27.1.2014 antamassaan lausunnossa puoltanut yhden pakollisen kurssin lisäämistä opinto-ohjaukseen ja esittänyt, että kaikille pakolliseen opinto-ohjauksen toiseen kurssiin sisältyisi työelämään tutustumista kuten opiskelijan TET-jakso.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.02.2014 § 76

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 169

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 19.11.2013 § 209

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet poikkeavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Lukion opetussuunnitelmaan ei kuulu TET-jaksoja vastaavalla tavalla kuin peruskoulun opetussuunnitelmaan. Myöskään lukion nykyinen tuntijako ja kurssimuotoisuus eivät tue rakenteellisesti TET-jaksojen toteuttamista lukioissa. Parhaillaan ollaan uudistamassa lukiokoulutuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita. Tavoitteena on, että uusi tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet ovat käytössä 1.8.2016. Lukiokoulutusta uudistettaessa tulisi tehdä sellaisia rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia lukio-opintoihin, jotta ne tukevat entistä paremmin opiskelijoiden työelämätietojen ja -taitojen kehittymistä.

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijoiden työelämätietoutta ja -taitoja tuetaan toteuttamalla yrittäjyyskasvatusta ja järjestämällä erilaisia tapahtumia yritysten ja työpaikkojen kanssa. Opetusvirasto on kumppanina Helsingin Yrittäjien koordinoimassa YES-Metropoli -hankkeessa, jossa on järjestetty peruskoulujen, lukioiden ja Stadin ammattiopiston opettajille yrittäjyyskasvatukseen liittyvää koulutusta. Pääkaupunkiseudun lukion opinto-ohjauksen kehittämishankkeessa vuosina 2010–2012 painotettiin opiskelijoiden jatko-opintojen suunnittelua ja rakennettiin yhteistyökuvioita yliopistojen ja korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Lukioissa on usean vuoden ajan järjestetty yhden päivän TET tai vastaavasti kaksi kertaa lukuvuodessa Ammattien aamupäivä -tilaisuuksia. Lukioiden opinto-ohjaajat järjestävät uraohjauspäiviä. Näissä tapahtumissa joko opiskelijat ovat pienryhminä jalkautuneet työpaikkoihin tai eri ammattien edustajat ovat tulleet lukioon kertomaan omasta koulutuspolustaan, työtehtävistään sekä ammatin hyvistä ja huonoista puolista.

Lukion opetussuunnitelmaan sisältyy aihekokonaisuus Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, jonka yhtenä toteutusmuotona ovat yrittäjyyskurssit ja Nuori Yrittäjyys opinto-ohjelman tuotteet kuten NY 24 h-leiri ja NY Vuosi yrittäjänä. Helsingin kaupungin suomenkielisissä lukioissa järjestetään vuosittain yrittäjyyskursseja. Etu-Töölön lukiossa on ollut vuodesta 2009 lähtien yrittäjyyspainotus, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi valita soveltavina kursseina yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia. Opiskelijat tutustuvat kurssien aikana yrittäjyyteen monipuolisesti eri näkökulmista, tekevät harjoitustöitä, käyvät yritysvierailuilla ja perustavat oman yrityksen lukuvuoden ajaksi.

Lisäksi Alppilan lukiossa on matkailun opintokokonaisuus, joka integroi eri aineiden opetusta. Opintokokonaisuuden tavoitteita ovat mm. kestävän kehityksen ymmärtäminen sekä tutustuminen työelämään ja korkeakouluopintoihin. Ressun lukion tiede- ja tutkimusopetusta toteutetaan opetussuunnitelmaan kuuluvilla lukion, yliopistojen sekä yritysten kanssa yhdessä luoduilla yhteistyökursseilla. Vuosaaren lukion logistiikkapainotuksen päämääränä on tuntea logistiikan perusasioita ja -toimintoja, osata mallintaa logistisia ongelmia sekä tutustua käytännön logistiikkaan yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Yrittäjyyskurssien lisäksi aineenopettajat tuovat työelämätietoutta esille omassa opetuksessaan läpäisyperiaatteella. Osa lukioista on ollut mukana Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) vetämässä hankkeessa, jossa opettajat olivat 1-2 päivää lukuvuoden aikana OpeTET:ssä. Kokemukset OpeTET:stä ovat olleet innostavia. Aineenopettajat ovat näin päivittäneet työelämätietouttaan, minkä perusteella he ovat pystyneet paremmin kertomaan opiskelijoille oman aineensa ja työelämän välisistä yhteyksistä ja laajentamaan opiskelijoiden näkemyksiä tietyn oppiaineen tarpeellisuudesta eri aloilla ja jatko-opinnoissa.

Lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksien kehittymisessä on tärkeää, miten eri oppiaineiden kursseilla työelämätietous ja työelämässä tarvittavat taidot sidotaan aineenopetukseen ja miten niitä esitellään opiskelijoille. Lukioissa toteutetaan lisäksi ohjauksen kursseja, jotka tukevat työelämävalmiuksien kehittymistä ja joilla opiskelijat voivat hankkia työelämätietoutta autenttisissa ympäristöissä oikeilla työpaikoilla. Tämä edellyttää lukioiden ja yritysten välisen yhteistyön jatkuvaa kehittämistä ja laajentamista.

Käsittely

19.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566