Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Sj / Den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen om bättre friluftsmöjligheter i Sibbo storskog och effektivare informering om dessa

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Nasima Razmyar väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nasima Razmyar understödd av ledamoten Leo Stranius under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur skötseln av nationalparken Sibbo storskog kan utvecklas i samarbete med Forststyrelsen och stadsborna aktivt informeras om detta. Stadsfullmäktige förutsätter samtidigt att det utreds hur ett informationscenter eller åtminstone en infopunkt kan inrättas i nationalparken Sibbo storskog, så att stadsborna blir betjänade på bästa möjliga sätt.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nasima Razmyars förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds hur skötseln av nationalparken Sibbo storskog kan utvecklas i samarbete med Forststyrelsen och stadsborna aktivt informeras om detta. Stadsfullmäktige förutsätter samtidigt att det utreds hur ett informationscenter eller åtminstone en infopunkt kan inrättas i nationalparken Sibbo storskog, så att stadsborna blir betjänade på bästa möjliga sätt.

NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Kauko Koskinen, Mika Raatikainen, Päivi Storgård

Blanka: 28
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 12
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Tarja Tenkula

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nasima Razmyars förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Nasima Razmyar och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska påskynda arbetet med att utveckla skötseln och användningen av nationalparken Sibbo storskog och aktivt informera helsingforsarna om saken.

Stadsstyrelsen påpekar med hänvisning till utlåtanden från idrottsnämnden och miljönämnden att nationalparken Sibbo storskog inrättats på statsägd mark och förvaltas av Forststyrelsen. Forststyrelsen ansvarar för att området får stråk, informationstavlor och annan serviceutrustning.

Forststyrelsen har utarbetat en skötsel- och nyttjandeplan för nationalparken Sibbo storskog. Planen gäller utveckling av nationalparken under de följande tio åren. Planeringsområdet utgörs av nationalparksområdena, de områden som staden överlåter till staten för att fogas till nationalparken, de områden som Föreningen Nylands friluftsområden har i Sibbo storskog och de privata naturskyddsområden som gränsar till nationalparken. Ett omfattande växelverkansförfarande genomfördes när skötsel- och nyttjandeplanen bereddes, och både myndigheter och organisationer kunde då delta i planeringen. Stadsstyrelsen gav 7.10.2013 ett utlåtande om planen till Forststyrelsen. Samtidigt som stadsstyrelsen tillstyrker planen framhåller den att nationalparken får fler och fler besökare och att detta måste resultera i åtgärder så fort som möjligt. 

En del av frågorna och problemen i motionen blir lösta i skötsel- och nyttjandeplanen. Forststyrelsen har expertis i att märka ut stråk och bygga rastplatser, och bristerna avhjälps i huvudsak i skötsel- och nyttjandeplanen. Planen eliminerar ändå inte den grundläggande frågan att nationalparken Sibbo storskog har ett exceptionellt stort antal besökare, vilket beror på att den inte bara är en vanlig nationalpark utan också utnyttjas av helsingforsarna som ett slags område för närrekreation.

En generalplan för Östersundom är redan under beredning, men det behövs efter att den är klar en mer ingående planering när det gäller hur olika servicekonstruktioner ska placeras i de rekreationsområden som gränsar till nationalparken. Vad detta beträffar är det mycket viktigt att olika förvaltningar inom staden samarbetar med Forststyrelsen. Idrottsverket spelar en framträdande roll i arbetet med att planera och anlägga stråk som gränsar till Sibbo storskog, och verket har aktivt deltagit i olika möten kring utveckling av området.

Skötsel- och nyttjandeplanen finslipas av Forststyrelsen, och när den blivit godkänd förbättras också informeringen om möjligheterna i nationalparken. Även om Forststyrelsen har huvudansvaret för informationen är det motiverat att information om området ges effektivt också via stadens kanaler. Huruvida ett stort informationscenter ska inrättas nära den i generalplanen upptagna kollektivtrafikstationen är en fråga på detaljplanenivå, med andra ord ska saken avgöras under detaljplanebehandlingen. Ett litet informationsställe är lätt att inrätta när kollektivtrafiken till nationalparken kommer i gång.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.02.2014 § 75

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 168

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 335

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtionmaalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus yksin. Metsähallitus on tämän vuoden aikana saanut valmiiksi hoito- ja käyttösuunnitelman ja pyytänyt siitä lausunnot mm. Helsingin kaupungilta. Suunnitelman valmistelun aikana toteutettiin mittava vuorovaikutusmenettely, jonka yhteydessä sekä viranomaisilla että järjestöillä on ollut mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Sekä Metsähallitus että Helsingin eri virastojen edustajat pitävät yhteistyön jatkamista ja tiivistämistä tärkeänä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa viimeistellään Metsähallituksessa, ja sen tultua hyväksytyksi myös kansallispuiston käytöstä tiedottamista parannetaan. Vaikka päävastuu tiedotuksesta on Metsähallituksella, myös Helsingin kaupungin kanavien kautta on aiheellista jakaa tehokkaasti tietoa alueen käyttömahdollisuuksista.

Kaupunginhallitus on antanut oman lausuntonsa hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Osa aloitteessa esitetyistä kysymyksistä ja ongelmista saa ratkaisunsa hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Se ei poista peruskysymystä siitä, että Sipoonkorven kansallispuisto on poikkeuksellisen käyttöpaineen aluetta toimiessaan maaseudun kansallispuistoista poiketen myös helsinkiläisten eräänlaisena lähivirkistysalueena.

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin olisi tuettava Metsähallitusta reittien merkitsemisessä ja taukopaikkojen rakentamisessa. Nämä ovat kuitenkin Metsähallituksen keskeistä osaamisaluetta sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa pääosin ratkaistuja asioita. Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siinä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita, ja tässä yhteistyö puistohallinnon kanssa on tärkeää.

Aloitteessa esitetään tiedotuskeskuksen perustamista yleiskaavassa osoitetun joukkoliikenneaseman läheisyyteen. Laaja tiedotuskeskus on asemakaavatason kysymys, joka tulee ratkaista siinä vaiheessa. Pienempi infopiste on vähintään tarpeellinen ja helposti toteutettavissa, kun joukkoliikenne kansallispuistoon alkaa toimia. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen hyvä tavoitettavuus joukkoliikenteellä on myös yleiskaavatyössä asetettu tavoite.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 14.11.2013 § 204

HEL 2013-009009 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Sipoonkorven kansallispuisto on perustettu valtionmaalle ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Alueen reittien, infotaulujen ja muiden palvelusvarusteiden tekeminen on Metsähallituksen vastuulla kansallispuiston alueella.  Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman kansallispuistoalueen kehittämiseksi seuraavien 10 vuoden ajaksi. Suunnittelualueeseen kuuluvat Sipoonkorven kansallispuiston alueet, Helsingin valtiolle luovuttamat puistoon liitettäväksi tulevat maat, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueet Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvat yksityiset luonnonsuojelualueet.

Metsähallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Kaupunginhallitus on antanut oman lausuntonsa hoito- ja käyttösuunnitelmasta 7.10.2013. Lausunnossa puolletaan suunnitelmaa, mutta kiinnitetään huomiota myös nopeasti kasvavaan käyttöpaineeseen ja tarpeeseen reagoida siihen mahdollisimman nopeasti.

Östersundomin yleiskaavatasoisen kaavaratkaisun jälkeen tarvitaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua siinä, miten kansallispuistoon rajoittuville virkistysalueille sijoitetaan erilaisia palvelurakenteita, ja tässä Helsingin kaupungin eri virastojen ja Metsähallituksen välinen yhteistyö on tärkeää.

Liikuntavirasto on suunnannut palvelunsa eri ulkoilualueilla valaistujen ulkoilureittien rakentamiseen ja ylläpitoon. Reittiverkostoja laajennetaan ja reittejä peruskorjataan sekä kehitetään vuosittain. 

Liikuntaviraston panos on keskeinen Sipoonkorpeen rajoittuvien reittien suunnittelussa sekä toteutuksessa ja virasto on aktiivisesti osallistunut alueen eri kehittämispalavereihin.

Käsittely

14.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystekstiä korjaten aloitteen päivämääräksi 19.6.2013.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566