Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 94

Sj / Den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen om perioder med praktisk arbetslivsorientering (prao) i gymnasier

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Mirka Vainikka väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt också för studerande på andra stadiet att få två obligatoriska praoperioder på minst en vecka som en del av kurserna.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

5 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt också för studerande på andra stadiet att få två obligatoriska praoperioder på minst en vecka som en del av kurserna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 30
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Yrjö Hakanen, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Nej-röster: 5
Nina Huru, Jan D Oker-Blom, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 36
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Mohamed Abdirahim Hussein, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Katriina Juva, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Aura Salla, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Frånvarande: 14
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Tarja Tenkula, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Mirka Vainikka och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden vidtar åtgärder för att införa perioder med praktisk arbetslivsorientering (prao) i gymnasier.

Stadsstyrelsen hänvisar till utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning avviker från grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och att perioder med praktisk arbetslivsorientering inte ingår i den gällande läroplanen för gymnasieutbildning.

I Helsingfors gymnasier har under flera år arrangerats en dags arbetslivsorienteringsevenemang eller två gånger per läsår så kallade Yrkesförmiddagar. Vid de här evenemangen har studerande i smågrupper bekantat sig med arbetsplatser eller representanter för olika yrken kommit till gymnasiet för att berätta om sin egen utbildningsstig och arbetsuppgifter. Studiehandledarna vid gymnasierna ordnar karriärhandledningsdagar och i gymnasierna ordnas handledningskurser som stöder utvecklingen av arbetslivsfärdigheter. På kurserna kan studerande lära sig arbetslivskännedom i autentiska miljöer på riktiga arbetsplatser. Det här förutsätter att samarbetet mellan gymnasierna och företagen kontinuerligt utvecklas och utvidgas.

Utöver karriärhandledningen lyfter ämneslärarna fram arbetslivskännedom i sin egen undervisning med genomslagsprincipen. Det är med tanke på utvecklingen av gymnasieelevernas färdigheter för fortsatta studier och arbetslivsfärdigheter viktigt hur arbetslivskännedom och kunskaper som behövs i arbetslivet på kurser i olika läroämnen integreras i ämnesutbildningen och hur de presenteras för de studerande. En del av gymnasierna har deltagit i Ekonomiska Informationsbyråns (TAT) projekt där lärarna deltog 1–2 dagar per läsår i OpeTET (prao för lärare). Ämneslärarna har i OpeTET uppdaterat sin arbetslivskännedom och erfarenheterna har varit uppmuntrande. Utifrån OpeTET har ämneslärarna haft bättre möjligheter att berätta för de studerande om förbindelserna mellan sitt eget ämne och arbetslivet och utvidga de studerandes uppfattningar om behövligheten av ett visst ämne inom olika branscher och i de fortsatta studierna.

Den nuvarande timindelningen i gymnasiet och dess kursformighet stöder strukturellt inte förverkligandet av perioder med praktisk arbetslivsorientering i gymnasiet. Timindelningen i gymnasieutbildningen och grunderna för läroplanen håller på att ändras så att den nya timindelningen kommer i användning 1.8.2016. Utbildnings- och kulturministeriet har bett staden om ett utlåtande om förslaget från arbetsgruppen som bereder de riksomfattande målen och timindelningen för gymnasieutbildningen. Stadsstyrelsen har i sitt utlåtande 27.1.2014 tillstyrkt förslaget om tillförande av ytterligare en obligatorisk kurs i studiehandledning och föreslagit att det i den obligatoriska andra studiehandledningskursen ingår arbetslivsorientering såsom en praoperiod för den studerande.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mirka Vainikan aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 26.02.2014 § 76

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 169

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mirka Vainikan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 19.11.2013 § 209

HEL 2013-009008 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet poikkeavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Lukion opetussuunnitelmaan ei kuulu TET-jaksoja vastaavalla tavalla kuin peruskoulun opetussuunnitelmaan. Myöskään lukion nykyinen tuntijako ja kurssimuotoisuus eivät tue rakenteellisesti TET-jaksojen toteuttamista lukioissa. Parhaillaan ollaan uudistamassa lukiokoulutuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelman perusteita. Tavoitteena on, että uusi tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet ovat käytössä 1.8.2016. Lukiokoulutusta uudistettaessa tulisi tehdä sellaisia rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia lukio-opintoihin, jotta ne tukevat entistä paremmin opiskelijoiden työelämätietojen ja -taitojen kehittymistä.

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijoiden työelämätietoutta ja -taitoja tuetaan toteuttamalla yrittäjyyskasvatusta ja järjestämällä erilaisia tapahtumia yritysten ja työpaikkojen kanssa. Opetusvirasto on kumppanina Helsingin Yrittäjien koordinoimassa YES-Metropoli -hankkeessa, jossa on järjestetty peruskoulujen, lukioiden ja Stadin ammattiopiston opettajille yrittäjyyskasvatukseen liittyvää koulutusta. Pääkaupunkiseudun lukion opinto-ohjauksen kehittämishankkeessa vuosina 2010–2012 painotettiin opiskelijoiden jatko-opintojen suunnittelua ja rakennettiin yhteistyökuvioita yliopistojen ja korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Lukioissa on usean vuoden ajan järjestetty yhden päivän TET tai vastaavasti kaksi kertaa lukuvuodessa Ammattien aamupäivä -tilaisuuksia. Lukioiden opinto-ohjaajat järjestävät uraohjauspäiviä. Näissä tapahtumissa joko opiskelijat ovat pienryhminä jalkautuneet työpaikkoihin tai eri ammattien edustajat ovat tulleet lukioon kertomaan omasta koulutuspolustaan, työtehtävistään sekä ammatin hyvistä ja huonoista puolista.

Lukion opetussuunnitelmaan sisältyy aihekokonaisuus Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, jonka yhtenä toteutusmuotona ovat yrittäjyyskurssit ja Nuori Yrittäjyys opinto-ohjelman tuotteet kuten NY 24 h-leiri ja NY Vuosi yrittäjänä. Helsingin kaupungin suomenkielisissä lukioissa järjestetään vuosittain yrittäjyyskursseja. Etu-Töölön lukiossa on ollut vuodesta 2009 lähtien yrittäjyyspainotus, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi valita soveltavina kursseina yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia. Opiskelijat tutustuvat kurssien aikana yrittäjyyteen monipuolisesti eri näkökulmista, tekevät harjoitustöitä, käyvät yritysvierailuilla ja perustavat oman yrityksen lukuvuoden ajaksi.

Lisäksi Alppilan lukiossa on matkailun opintokokonaisuus, joka integroi eri aineiden opetusta. Opintokokonaisuuden tavoitteita ovat mm. kestävän kehityksen ymmärtäminen sekä tutustuminen työelämään ja korkeakouluopintoihin. Ressun lukion tiede- ja tutkimusopetusta toteutetaan opetussuunnitelmaan kuuluvilla lukion, yliopistojen sekä yritysten kanssa yhdessä luoduilla yhteistyökursseilla. Vuosaaren lukion logistiikkapainotuksen päämääränä on tuntea logistiikan perusasioita ja -toimintoja, osata mallintaa logistisia ongelmia sekä tutustua käytännön logistiikkaan yrityksissä ja yhteiskunnassa.

Yrittäjyyskurssien lisäksi aineenopettajat tuovat työelämätietoutta esille omassa opetuksessaan läpäisyperiaatteella. Osa lukioista on ollut mukana Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) vetämässä hankkeessa, jossa opettajat olivat 1-2 päivää lukuvuoden aikana OpeTET:ssä. Kokemukset OpeTET:stä ovat olleet innostavia. Aineenopettajat ovat näin päivittäneet työelämätietouttaan, minkä perusteella he ovat pystyneet paremmin kertomaan opiskelijoille oman aineensa ja työelämän välisistä yhteyksistä ja laajentamaan opiskelijoiden näkemyksiä tietyn oppiaineen tarpeellisuudesta eri aloilla ja jatko-opinnoissa.

Lukiolaisten jatko-opinto- ja työelämävalmiuksien kehittymisessä on tärkeää, miten eri oppiaineiden kursseilla työelämätietous ja työelämässä tarvittavat taidot sidotaan aineenopetukseen ja miten niitä esitellään opiskelijoille. Lukioissa toteutetaan lisäksi ohjauksen kursseja, jotka tukevat työelämävalmiuksien kehittymistä ja joilla opiskelijat voivat hankkia työelämätietoutta autenttisissa ympäristöissä oikeilla työpaikoilla. Tämä edellyttää lukioiden ja yritysten välisen yhteistyön jatkuvaa kehittämistä ja laajentamista.

Käsittely

19.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566