Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Ett ouppnått mål bland de i 2013 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avvikelsen i de bindande verksamhetsmålen för dottersammanslutningar i 2013 års budget i fråga om Mitox Ab.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2013

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2013 års budget rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslutningsrapporteringen. Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Det är meningen att avvikelserna i de bindande målen för dottersammanslutningar behandlas i stadsfullmäktige samtidigt med avvikelserna i målen för nämnder och direktioner innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

De i 2013 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar finns med som bilaga. Enligt bolagens meddelanden har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts med undantag av Mitox Ab. En mera detaljerad utredning om uppnåendet av målen ges i samband med bokslutsrapporten (dottersammanslutningsrapporten 4/2013, koncernsektionen 24.3.2014).

Mitox Ab:s mål: Bolaget fungerar ekonomiskt lönsamt

Utfall: Målet uppnåddes inte

År 2013 kommer Mitox Ab att göra en förlust på cirka 1,6 mn euro. Enligt bolaget beror det på att projektaffärsverksamheten har varit olönsam.

Ett separat förslag om Mitox Ab:s situation kommer att föreläggas koncernsektionen i mars 2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, koncernjurist, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 235

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Mitox Oy:n osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.02.2014 § 22

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle tytäryhteisöjen vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamasta Mitox Oy:n osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566