Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 87

Vuoden 2013 talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista sitovista tavoitteista toteutumatta jäänyt tavoite

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Mitox Oy:n osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2013

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista tulostavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden poikkeamat on tarkoitus käsitellä samanaikaisesti lauta- ja johtokunnille asetettujen tavoitteiden poikkeamien kanssa kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2013 asetetut sitovat tavoitteet. Yhtiöiden ilmoitusten mukaan Mitox Oy:tä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkempi selvitys tavoitteiden toteutumisesta esitetään tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2013, konsernijaosto 24.3.2014).

Mitox Oy:n tavoite: Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Vuonna 2013 Mitox Oy:n tulos tulee olemaan noin 1,6 milj. euroa tappiollinen. Yhtiön ilmoituksen mukaan syynä on projektiliiketoiminnan tappiollisuus.

Mitox Oy:n tilanteesta tuodaan konsernijaostoon erillinen esitys maaliskuussa 2014.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet vuonna 2013

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 235

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Mitox Oy:n osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 17.02.2014 § 22

HEL 2014-001111 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle tytäryhteisöjen vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamasta Mitox Oy:n osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566