Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 86

Överskridning av anslag och underskridning av ett verksamhetsbidrag i 2013 års budget

HEL 2014-001429 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen och barnomsorgsnämnden att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Driftsekonomidelen 
Budgetmoment

 

 
euro

3 20

Barnomsorgsverket

1 700 000

9 01 02 25

Övrig långivning, till Stns disposition 

 
 
275 000

Totalt

 

1 975 000

 

 

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga nämnden för tekniska tjänster att underskrida målet för verksamhetsbidraget enligt följande:

Driftsekonomidelen 
Budgetmoment 

 

 
euro

2 05

Helsingfors stads partitorg

 

 

Verksamhetsbidraget i budgeten

-475 000

 

Verksamhetsbidraget i bokslutet

-635 378

 

Ändring i verksamhetsbidraget

-160 378

 

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Överskridning av anslag

3 20 Barnomsorgsverket

Anslaget som reserverats för barnomsorgsverkets utgifter har varit 355,3 mn euro och anslaget som reserverats för dess inkomster 35,35 mn euro. Enligt bokslutet 2013 var utgifterna 359,0 mn euro och inkomsterna 35,40 mn euro. Utgifterna överskreds med totalt 3,7 mn euro och inkomsterna överskreds med 0,05 mn euro.

Stadsfullmäktige har 11.12.2013 beviljat barnomsorgsverket rätt att överskrida anslagen med 2,0 mn euro.

Den nya förvaltningens verksamhet utsattes under slutet av år 2013 för utgifter som inte förutsetts i 2013 års budget, bl.a. i form av hyreskostnader och köp av andra tjänster, som orsakade en överskridning på cirka 0,7 mn euro jämfört med budgeten. Kreditförluster som hänför sig till faktureringen under åren 2013 och 2012 räknades till räkenskapsperioden 2013, vilket gjorde att anslaget i budgeten överskreds med cirka 1,0 mn euro.

Anslaget bör få överskridas med 1 700 000 euro.

9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition

Stadsstyrelsen har 7.10.2013, § 1060, beviljat Culminatum Innovation Oy Ltd ett lån på 200 000 euro och 28.1.2013, § 130, Green Net Finland ry ett lån på 75 000 euro. Culminatum Innovation Oy Ltd ägs av Nylands förbund, städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, universiteten och högskolorna i området och forskningsinstitut och företag. Green Net Finland ry:s medlemmar är universitet, högskolor och andra utbildnings- och forskningsinstitut och städer i området.

Anslaget på budgetmomentet 1 04 02, Dispositionsmedel, till Stns disposition, har utnyttjats för de ovannämnda likviditetskrediterna. I anslaget på budgetmomentet 1 04 02 har beaktats bl.a. de kostnader som orsakas av samarbete i huvudstadsregionen och regionalt samarbete. Eftersom det i fallet av de nämnda lånen är fråga om stadens fordringar, bör utgiftsposten överföras från den ovannämnda punkten under dispositionsmedel till undermomentet 9 01 02 25, övrig långivning, varvid det inom dispositionsmedlen uppstår en besparing som motsvarar överskridningen.

Anslaget bör på budgetmomentet 9 01 02 25 som grundas få överskridas med 275 000 euro.

Underskridande av verksamhetsbidrag

2 05 Helsingfors stads partitorg

Målet för Helsingfors Partitorgs verksamhetsbidrag i 2013 års budget var −475 000 euro och utfallet −635 378 euro, med andra ord underskreds verksamhetsbidraget med 160 378 euro. Att målet för verksamhetsbidraget inte uppnåddes berodde på bokförda kreditförluster. Utöver kreditförlusterna under åren 2012 och 2013 (157 194 euro) bokfördes kreditförluster som uppkommit under föregående år (62 475 euro) på uppmaning av den interna revisionen som utgifter för år 2013.

Kreditförlusterna för åren 2012 och 2013 ökade på grund av problem i indrivningen som orsakades av ibruktagandet av det nya ekonomiförvaltningssystemet.

Partitorgets verksamhetsinkomster överskred målet i budgeten med cirka 260 000 euro, men det räcker inte till för att täcka utgiftsöverskridningarna.

Partitorgets verksamhetsbidrag för år 2013 bör fastställas till −635 378 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Tukkutorin ja varhaiskasvatusviraston selvitykset määrärahojen ylittämisestä ja toimintakatteen alittamisesta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 234

HEL 2014-001429 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen sekä varhaiskasvatuslautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalousosa        Ta-kohta

 

 
euroa

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

1 700 000

9 01 02 25

Muu antolainaus, kaupunginhallituksen käytettäväksi

 
 
275 000

yhteensä

 

1 975 000

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa teknisen palvelun lautakunnan alittamaan toimintakatetavoitteen seuraavasti:

Käyttötalousosa       
Ta-kohta

 

 
euroa

2 05

Helsingin kaupungin tukkutori

 

 

Toimintakate  talousarviossa

-475 000

 

Toimintakate tilinpäätöksessä

-635 378

 

Toimintakatteen muutos

-160 378

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566