Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Stj /Valtuutettu Helena Kantolan aloite informoinnista ja suostumuksesta HPV-rokottamisen yhteydessä

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Helena Kantola valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupungin terveydenhuolto antaa ennen lasten rokottamista ja huoltajien suostumuksen pyytämistä tietoa niistä vakavista haittavaikutuksista, joita HPV-rokottamisen jälkeen on eri maissa todettu.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan palautusehdotus hyväksytty.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän asian palauttamista kaupunginhallituksen käsiteltäväksi siten, että Helsingin kaupungin terveydenhuolto antaa ennen lasten rokottamista ja huoltajien suostumuksen pyytämistä tietoa niistä vakavista haittavaikutuksista, joita HPV-rokottamisen jälkeen on eri maissa todettu.

Jaa-äänet: 64
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Mohamed Abdirahim Hussein, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 8
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Sami Muttilainen, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 2
Suzan Ikävalko, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Maija Anttila, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Tarja Tenkula

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Helena Kantola ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että 6. - 9. luokalla olevia tyttöjä informoidaan ja heidän kaikkien huoltajiensa kirjallinen suostumus pyydetään HPV-rokottamisen yhteydessä.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeita.         

Sosiaali- ja terveysvirastosta saatujen tietojen mukaan 6. - 9. luokkien oppilaiden vanhemmille on lähetetty tiedote HPV-rokotuksista. Tiedote on ollut nähtävillä myös koulujen terveydenhoitajilla sekä terveysasemien ja neuvoloiden tiloissa. Lisätietoja on ollut saatavissa mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla. Vuoden 2013 lopulla on rokotettu 9. luokan tyttöjä, mikäli rokotuslupa on saatu. Alkuvuodesta 2014 on tarkoitus rokottaa 8. luokan tyttöjä ja lähettää vanhemmille etukäteen muistutusviestit sekä rokotuslupalomakkeet.            

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.02.2014 § 71

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 164

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 413

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan ym. valtuutettujen HPV-rokottamista koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavan lausunnon:

"Tartuntatautilain 11 §:n mukaan kunnan on järjestettävä yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarkemmin kansallisesta rokotusohjelmasta ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta sekä raskaana olevien terveystarkastuksista. Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kunnat vastaavat rokotusten käytännön järjestelyistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tehtävänsä mukaisesti terveydenhuoltohenkilöstölle ohjeet rokotusohjelman toteuttamisesta. Terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee järjestää toimintansa kansallisten yhtenäisten perusteiden mukaisesti.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto noudattaa 6.-9.-luokkalaisten tyttöjen informoinnissa ja vanhempien suostumuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeita. Helsingin kaupungilla ei ole asiantuntemusta eikä resursseja arvioida erikseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden yksityiskohtia, eikä se voimassa olevien asiaa koskevien säädösten perusteella voi poiketa kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeista.”

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566