Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/14

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Ryj / Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Brahenkentän skeittipuiston aseman vakinaistamisesta

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite, julkaisuversio

3

Rullalautamelun päästömittausselvitys

4

Brahen leikkipuiston meluntorjuntaselvitys

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Vesa Korkkula ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Brahenkentän skeittipuisto vakinaistettaisiin virallisena skeittipaikkana. Skeittipaikka voisi sijaita leikkipuisto Brahessa jo entuudestaan skeittauskäytössä olleen pienen asfalttialueen paikalla. Vaihtoehdoksi ehdotetaan, että leikkipuiston kahluualtaaseen rakennettaisiin betonisia skeittilaitteita, jotka eivät estä altaan käyttöä edelleenkin uimiseen.

Kaupunginhallitus käsitteli aloitetta 16.9.2013 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Brahenkentän skeittipaikka vakinaistetaan ottaen huomioon melun torjunta ja asukkaille aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Kaupunginhallituksen vastaus aloitteeseen oli tuolloin seuraava:

” Leikkipuisto Brahessa aiemmin käytössä ollut skeittipaikka ei sisälly kaupungin skeittiohjelmaan 2010-2014. Skeittipaikkojen meluselvityksen mukaan skeittaus leikkipuisto Brahessa aiheutti päiväohjearvon (55 dB) ylittymisen lähimmän asuintalon seinässä. Skeittipaikkaa ei ole leikkipuistossa mahdollista siirtää suositeltavaa vähimmäisetäisyyttä (100 m) ulommaksi. Melun vähentämiskeinona olisi melusuojauksen rakentaminen.

Skeittiohjelman tulevassa päivityksessä ja leikkipuisto Brahen peruskorjauksen hankemäärittelyvaiheessa selvitetään mahdollisuutta sijoittaa alueelle skeittaukseen soveltuvia rakenteita.

Skeittiohjelmassa on linjattu tavoitteeksi, että Kalasataman alueelle tulee uusi skeittipaikka alueen rakentumisen edetessä. Kallion aluetta palvelevat tällä hetkellä Eläintarhan Micropolis ja Hämeentien maasillan alla oleva skeittipaikka. Lisäksi Suvilahden alueella on väliaikainen skeittipaikka.”

Kaupunginhallitus toteaa, että maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa käytettävien ohjearvojen mukaan asuinalueiden melutaso (LAeq) päiväaikaan klo 7.00–22.00 saa olla enintään 55 dB ja yöaikaan klo 22.00–7.00 enintään 50 dB. Ohjearvoja ei ole tarkoitettu skeittimelun tyyppiselle melulle, vaikka niitä sovelletaan yleisesti arvioitaessa erilaisten toimintojen aiheuttamaa meluhaittaa. Myös kaupungin teettämissä skeittipaikkojen meluselvityksissä on sovellettu em. yleisiä ohjearvoja.

Brahen leikkipaikan meluselvityksen mukaan aktiivisena skeittausajankohtana melu on lähellä ohjearvoa tai sen yli, ja tällä perusteella meluntorjuntaa voidaan pitää tarpeellisena. Selvityksessä on tarkasteltu myös meluesteen sijaintia ja vaadittavaa korkeutta. Yleisenä johtopäätöksenä selvityksessä todetaan, että Brahenpuiston melua voidaan periaatteessa teknisesti torjua meluesteillä. Tarvittavien meluesteiden täytyy kuitenkin käytännössä olla varsin korkeita. Rullalautamelun päästömittausselvitys ja Brahen leikkipuiston meluselvitys ovat liitteinä 3 ja 4.

Ympäristölautakunta katsoo 10.12.2013 päivätyssä lausunnossaan, että ympäristökeskuksen ja skeittityöryhmän linjaamasta suositusetäisyydestä voidaan tapauskohtaisesti tinkiä. Lautakunta ei näe estettä skeittipuiston vakinaistamiselle, mikäli samalla toteutetaan mahdollisimman tehokasta meluntorjuntaa ensisijaisesti skeittipuiston rakenteista käsin. Lautakunnan lausunnossa pidetään betonista rakennetta mahdollisena ratkaisuna. Meluesteiden osalta lautakunta toteaa, että niiden pitäisi olla huomattavan korkeita, joten käytännössä esteiden toteuttaminen ei ole järkevää.

Yleisten töiden lautakunta katsoo lausunnossaan, että asfalttikentän kohdalla meluntorjunta ei tehdyn meluselvityksen perusteella ole realistinen ratkaisu. Wamma-parkin purkamisen jälkeen aluetta on käytetty mm. järjestettyihin skeittikouluihin erillisten päivittäin poistettavien kevytrakenteiden avulla. Näin on voitu ehkäistä asukkaita nimenomaan ilta- ja yöaikaan häiritsevä skeittimelu ilman, että skeittaaminen on kokonaan estynyt. Lasten kahluualtaan ja betonirakenteen yhdistämisestä lautakunta katsoo, että toimintojen yhdistäminen ei tyydyttäisi eri käyttäjäryhmiä eikä välttämättä täyttäisi toimintokohtaisia turvallisuusvaatimuksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että melun kannalta on, kuten lautakuntien lausunnoista ilmenee, mahdollista toteuttaa skeittipaikka Brahenpuistoon. Skeittipaikan suunnittelussa on huomioitava skeittaamisen edellytysten lisäksi kuitenkin myös puiston turvallisuusvaatimukset eri käyttäjäryhmien kannalta. Varsinaisen skeittipaikan sijoittaminen meluntorjunnan näkökulmasta optimaalisesti keskelle nykyistä leikkialuetta edellyttäisi koko puiston toimintojen uudelleentarkastelua käytön turvallisuuden kannalta.

Skeittipaikkoja, niiden ylläpitoa ja uusien toteuttamista koordinoi rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, liikuntaviraston, nuorisoasiainkeskuksen ja ympäristökeskuksen yhteinen skeittipaikkatyöryhmä. Skeittiohjelman päivitys vuosille 2015 – 2019 on käynnistetty.

Brahenpuiston skeittipaikka ei sisälly rakennusviraston puistojen investointiohjelmaan 2014 – 2023.  Brahen leikkipuiston skeittihankkeen tarve ja aikataulutus sekä budjetointi on tarkoituksenmukaista arvioida skeittiohjelman päivityksen yhteydessä. Tavoitteena on, että skeittiohjelma valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä.

Rullalautaliitto on toteuttanut Wamma-parkkia korkeatasoisemman puretun skeittipaikan korvaavan skeittipaikan Suvilahteen rakennusviraston kanssa yhteisesti sovitulle paikalle. Alueen rakentumisen edetessä rakennusvirasto toteuttaa aluetta palvelevan varsinaisen skeittipaikan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite, julkaisuversio

3

Rullalautamelun päästömittausselvitys

4

Brahen leikkipuiston meluntorjuntaselvitys

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 150

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

16.09.2013 Palautettiin

09.09.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.01.2014 § 10

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa ehdotetulla Brahenkentän skeittipuistolla nk. Wamma-parkilla tarkoitetaan Brahenpuistossa olevaa pientä, varsinaisesta leikkipuistoalueesta alun perin puistotätitoimintaa varten perustettua erillistä asvalttialuetta. Laajuudeltaan alue on riittävä pienimuotoiseen skeittaukseen, mutta sen sijainti suhteessa lähimpiin asuintaloihin on haastava.

Helsingin skeittipaikkatyöryhmän linjaama vähimmäisetäisyys asuintaloista on 100 metriä. Tällä on haluttu varmistaa haitalliseksi koetun melun kantautuminen asuntoihin. Ohjerajasta on tapauskohtaisesti joustettu tapauksissa, joissa häiritsevän melun kantautuminen on ratkaistu rakenteellisin meluntorjuntakeinoin.

Toinen aloitteessa ehdotettu ratkaisu on rakenteellisesti yhdistää lasten kahluuallas ja betonirakenteinen skeittipaikka. Lasten kahluuallas on käytössä leikkipuiston aukioloaikana käytännössä koko kesäkauden. Skeittaus on mahdollista ulkotiloissa keväästä syksyyn. Yhdistettäessä kahluuallas ja skeittipaikka, aiheutetaan toiminnallinen ristiriita sekä kahluualtaan, että skeittipaikan käytölle suurimmaksi osaksi niiden vuosittaista käyttöaikaa. Lisäksi rakennusviraston kokemusten mukaan skeittaajien odotukset betonisten, skeittausta varten suunniteltujen rakenteiden, materiaalien ja toimintojen suhteen ovat niin lajille ominaiset ja poikkeavat oleellisesti kahluualtaiden toiminta- ja rakennevaatimuksista, ettei kyseisten toimintojen yhdistäminen tyydyttäisi kumpaakaan käyttäjäryhmää eikä välttämättä täyttäisi toimintokohtaisia turvallisuusvaatimuksia.

Skeittipaikkatyöryhmän päätöksen mukaisesti rakennusvirasto teetti kesällä 2010 puistoa koskevat skeittimeluselvitykset (liitteet 4 ja 5) . Selvitysten mukaan skeittauksen aiheuttama koko päiväajan keskiäänitaso jää alle ohjearvotason (55 dB) lähimmän asunrakennuksen julkisivulla. Leikkipuisto Brahen jo entuudestaan skeittauskäytössä olleen alueen pääasiallisen temppukohdan (melulähde) etäisyys lähimmästä asuinrakennuksesta on noin 55 metriä, joten skeittityöryhmän linjaama 100 metrin minimisuositusetäisyys ei täyty.

Etäisyyden ohjerajan ylittymisestä huolimatta lautakunta näkee, että etäisyyden ohjerajasta voidaan tässä tapauksessa tinkiä. Ohjerajasta on joustettu tapauskohtaisesti ennenkin esimerkiksi Lauttasaaren Hevosenkenkäpuistossa sijaitsevan skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 65 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta ja Herttoniemen Tuoriniemen skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 75 metrin päässä lähimmästä asuintalosta. Sopivampaa tilaa skeittipaikalle ei löydy lähistöltä, ja harrastusmahdollisuuksien puute rajoittaa kaupunkilaisten hyvinvointia. Yleisten töiden lautakunta ei tämän takia näe esteitä skeittipuiston vakinaistamiselle, mikäli samalla toteutetaan mahdollisimman tehokasta meluntorjuntaa ensisijaisesti skeittipuiston rakenteista käsin.

Nykyaikaiset skeittipuistot tehdään pääasiassa betonista. Yleisten töiden lautakunta pitää tätä valintaa perusteltuna, koska betonisesta skeittipuistosta aiheutuu paljon vähemmän melua kuin asfaltista tehdystä. Betoni kestää kulutusta huomattavasti paremmin kuin asfaltille vanerista tehdyt skeittilaitteet. Brahenkentän skeittipaikan meluselvitys on tehty asfaltoidun puiston perusteella. Meluselvityksessä ei ole otettu huomioon sitä, miten betonista rakentamalla voidaan olennaisesti alentaa skeittipaikasta koituvaa ääntä. Yleisten töiden lautakunta ehdottaa myös, että puistoon pystytetään kyltti, joka ilmaisee, että puistossa ei saa skeitata klo 22:00 jälkeen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Brahenkentällä sijaitsevan Wammaparkiksi kutsutun skeittipuiston vakinaistamista edellä esitetyin huomioin.

Käsittely

14.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Pörrö Sahlberg
Korvataan päätösehdotuksen kappaleen kaksi viimeinen sana "huono" sanalla "haastava".

Poistetaan päätösehdotuksen kappaleen kolme viimeinen lause "Wamma-parkin kohdalla meluntorjunta ei rakennusviraston teettämän meluntorjuntaselvityksen osalta ole realistinen ratkaisu."

Poistetaan päätösehdotuksen kappaleet viisi ja kuusi ja lisätään niiden tilalle seuraava päätösehdotusteksti: "Skeittipaikkatyöryhmän päätöksen mukaisesti rakennusvirasto teetti kesällä 2010 puistoa koskevat skeittimeluselvitykset (liitteet 4 ja 5) . Selvitysten mukaan skeittauksen aiheuttama koko päiväajan keskiäänitaso jää alle ohjearvotason (55 dB) lähimmän asunrakennuksen julkisivulla. Leikkipuisto Brahen jo entuudestaan skeittauskäytössä olleen alueen pääasiallisen temppukohdan (melulähde) etäisyys lähimmästä asuinrakennuksesta on noin 55 metriä, joten skeittityöryhmän linjaama 100 metrin minimisuositusetäisyys ei täyty.

Etäisyyden ohjerajan ylittymisestä huolimatta lautakunta näkee, että etäisyyden ohjerajasta voidaan tässä tapauksessa tinkiä. Ohjerajasta on joustettu tapauskohtaisesti ennenkin esimerkiksi Lauttasaaren Hevosenkenkäpuistossa sijaitsevan skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 65 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta ja Herttoniemen Tuoriniemen skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 75 metrin päässä lähimmästä asuintalosta. Sopivampaa tilaa skeittipaikalle ei löydy lähistöltä, ja harrastusmahdollisuuksien puute rajoittaa kaupunkilaisten hyvinvointia. Yleisten töiden lautakunta ei tämän takia näe esteitä skeittipuiston vakinaistamiselle, mikäli samalla toteutetaan mahdollisimman tehokasta meluntorjuntaa ensisijaisesti skeittipuiston rakenteista käsin.

Nykyaikaiset skeittipuistot tehdään pääasiassa betonista. Yleisten töiden lautakunta pitää tätä valintaa perusteltuna, koska betonisesta skeittipuistosta aiheutuu paljon vähemmän melua kuin asfaltista tehdystä. Betoni kestää kulutusta huomattavasti paremmin kuin asfaltille vanerista tehdyt skeittilaitteet. Brahenkentän skeittipaikan meluselvitys on tehty asfaltoidun puiston perusteella. Meluselvityksessä ei ole otettu huomioon sitä, miten betonista rakentamalla voidaan olennaisesti alentaa skeittipaikasta koituvaa ääntä. Yleisten töiden lautakunta ehdottaa myös, että puistoon pystytetään kyltti, joka ilmaisee, että puistossa ei saa skeitata klo 22:00 jälkeen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Brahenkentällä sijaitsevan Wammaparkiksi kutsutun skeittipuiston vakinaistamista edellä esitetyin huomioin."

Kannattaja: Matti Kopra

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Sahlbergin tekemän vastaehdotuksen.

17.12.2013 Pöydälle

23.04.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387

eva-lisa.karlsson(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.12.2013 § 384

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Skeittipaikkojen sijoitussuositus

Helsingin kaupungilla on skeittityöryhmä, jossa on edustus nuorisoasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja ympäristökeskuksesta. Työryhmässä on todettu, että skeittipaikan sijainnin tulee mieluusti olla keskeinen, jotta se on houkutteleva harrastajille ja hyvin saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä. Meluhaittojen ehkäisemiseksi etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin tai muihin melulle herkkiin kohteisiin tulee kuitenkin olla riittävästi. Helsingin ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän kanssa skeittipaikkojen suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä asutukseen. Tämä vähimmäisetäisyyssuositus on kirjattu myös Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi hyväksymään Helsingin skeittiohjelmaan 2010–2014

Skeittimelun arviointi

Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992). Asuinalueiden melutaso (LAeq) päiväaikaan klo 7.00–22.00 saa olla enintään 55 dB ja yöaikaan klo 22.00–7.00 enintään 50 dB. Melun ohjearvoihin tehdään tarvittaessa melun laadusta johtuvia korjauksia. Skeittimelun iskumaisuuden (kolahdukset) vuoksi mittaus- tai laskentatuloksiin tulee lisätä 5 dB ennen kuin niitä verrataan ohjearvoihin. Ohjearvolla tarkoitetaan koko päiväajalle (klo 7.00 - 22.00) 15 tunnille tasoitettua melua eli eräänlaista koko päivän keskimääräistä melutasoa. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvoja ei ole tarkoitettu skeittimelun tyyppiselle melulle, vaikka niitä sovelletaan yleisesti, kun arvioidaan erilaisten toimintojen aiheuttamaa meluhaittaa. Yksiselitteistä tapaa arvioida skeittauksessa syntyvän melun haitallisuutta ei ole.

Skeittimelun osalta voi keskiäänitason lisäksi olla tarpeen arvioida myös melutapahtumien enimmäisäänitasoja LAFmax sekä niiden määrää ja sitä, mihin aikaan vuorokaudesta toimintaa on. Erityisesti yöaikaan yksittäisetkin selvästi erottuvat enimmäisäänitasot voivat häiritä lepoa ja unta. Enimmäisäänitasoja tulisi arvioida mahdollisuuksien mukaan myös sisätiloissa ikkunoiden ollessa kiinni ja myös silloin, kun ikkunat ovat avoinna. Mikäli skeittauksen aiheuttamat enimmäisäänitasot erottuvat selkeästi sisätilojen taustatasosta, niin häiriötä voidaan olettaa aiheutuvan. Suomessa melun enimmäisäänitasoille ei kuitenkaan ole ohjearvoja.

Brahen skeittipaikan meluselvitys

Leikkipuisto Brahen alueella sijaitsevan skeittipaikan (Wamma-park) aiheuttamasta melusta on vuosien mittaan valitettu useaan otteeseen ja toisaalta harrastajat ovat halunneet ottaa paikan aktiiviseen käyttöön. Skeittipaikan aiheuttamasta melusta ja meluntorjuntamahdollisuuksista on teetetty laskennallinen meluselvitys vuonna 2010 (Akukon 2010). Selvityksessä tarkasteltiin skeittipaikan synnyttämää melua, joka kohdistuu lähimmän asuinrakennuksen (Läntinen Brahenkatu 8) julkisivuille eri asuinkerrosten korkeudelle. Melua arvioitiin keskiäänitasona LAeq sekä enimmiäisäänitasona LAFmax talon julkisivulla olevissa laskentapisteissä tyypillisessä skeittipaikan käyttötilanteessa. Melutasot laskettiin nykytilanteelle sekä meluntorjuntatoimien jälkeiselle tilanteelle.

Meluselvityksen mukaan melun impulssikorjattu keskiäänitaso LAeq,r lähimmän asuinrakennuksen julkisivulla aktiivisen rullalautailun aikana on 58 dB. Mikäli tulosta verrataan ympäristömelun ohjearvoon, aktiivisen skeittauksen aikainen tulos tulisi muuttaa vastamaan koko päiväaikaa klo 07–22. Tällöin skeittipaikan koko päivän arvioitu melutaso jäänee alle päiväaikaisen ohjearvon. Jos aktiivisen rullalautailun aikaista äänitasoa verrataan suoraan päiväajan ohjearvoon 55 dB, rullalautailun aikainen melutaso ylittäisi ohjearvon.

Yksittäisin rullalautatempun enimmäistaso lähimmän asuinrakennuksen julkisivulla on 69 dB. Enimmäisäänitasoja ei ole mitattu sisätiloissa. Tavanomaisen ikkunarakenteen voidaan arvioida vaimentavan melu noin 30 dB ikkunoiden ollessa suljettuina. Ikkunoiden ollessa osittain auki, niiden ääneneristävyys on huomattavasti pienempi. Sisällä ikkunoiden ollessa auki, skeittauksesta aiheutuvien kolahdusten voidaan arvioida olevan melko selvästi muusta taustamelusta erottuvia etenkin ilta-aikaan, kun muu melu esim. liikennemelu on vähäisempää.

Käytössä olevan skeittipaikan meluntorjuntamahdollisuuksia selvitettiin myös laskentamallilla. Etäisyyden kasvattaminen melulähteen ja melulle herkän kohteen välillä ei tässä tapauksessa ole käytännössä mahdollista. Meluntorjuntakeinona tarkasteltiin myös erikorkuisia ja eri etäisyyksille melulähdettä sijoitettavia meluesteitä. Teknisesti meluesteillä on mahdollista torjua skeittipaikalta lähimpiin asuinrakennuksiin leviävää melua. Tarvittavien meluesteiden tulisi kuitenkin olla huomattavan korkeita, joten käytännössä esteiden toteuttaminen ei ole järkevää.

Nykypaikan soveltuvuus skeittipaikaksi

Skeittauksen aiheuttama koko päiväajan keskiäänitaso jää alle ohjearvotason lähimmän asunrakennuksen julkisivulla. Lisäksi ympäristölautakunta huomauttaa, että Leikkipuisto Brahen jo entuudestaan skeittauskäytössä olleen alueen pääasiallisen temppukohdan (melulähde) etäisyys lähimmästä asuinrakennuksesta on noin 55 metriä, joten ympäristökeskuksen ja skeittityöryhmän linjaama minimisuositusetäisyys ei täyty.

Etäisyyden ohjerajan ylittymisestä huolimatta lautakunta näkee, että koska keskiäänitaso jää alle ohjearvotason, etäisyyden ohjerajasta voidaan tapauskohtaisesti tinkiä. Ohjerajasta on joustettu tapauskohtaisesti ennenkin esimerkiksi Lauttasaaren Hevosenkenkäpuistossa sijaitsevan skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 65 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta ja Herttoniemen Tuoriniemen skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 75 metrin päässä lähimmästä asuintalosta. Sopivampaa tilaa skeittipaikalle ei löydy lähistöltä, ja harrastusmahdollisuuksien puute rajoittaa kaupunkilaisten hyvinvointia. Ympäristölautakunta ei tämän takia näe esteitä skeittipuiston vakinaistamiselle, mikäli samalla toteutetaan mahdollisimman tehokasta meluntorjuntaa ensisijaisesti skeittipuiston rakenteista käsin.

Nykyaikaiset skeittipuistot tehdään pääasiassa betonista. Ympäristölautakunta pitää tätä valintaa perusteltuna, koska betonisesta skeittipuistosta aiheutuu paljon vähemmän melua kuin asfaltista tehdystä. Betoni kestää kulutusta huomattavasti paremmin kuin asfaltille vanerista tehdyt skeittilaitteet. Brahenkentän skeittipaikan meluselvitys on tehty asfaltoidun puiston perusteella. Meluselvityksessä ei ole otettu huomioon sitä, miten betonista rakentamalla voidaan olennaisesti alentaa skeittipaikasta koituvaa ääntä. Ympäristölautakunta ehdottaa myös, että puistoon pystytetään kyltti, joka ilmaisee, että puistossa ei saa skeitata klo 22:00 jälkeen.

Ympäristölautakunta korostaa, että modernissa kaupungissa kaikilla tulee olla mahdollisuus elää ja harrastaa keskeisillä paikoilla hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähettyvillä, melutason samalla mahdollisimman alhaisena pitäen. Paikallinen harrastaminen ja kaupunkikulttuurin kehittyminen on paitsi yhteisön, myös ympäristön etu.

Muu sijoituspaikka leikkipuiston alueella

Ympäristölautakunta toteaa, että koko leikkipuisto Brahen alueelta ei ole löydettävissä kohtaa, jossa etäisyys asuinrakennuksiin olisi 100 metriä. Mikäli skeittipaikan sijoittamista leikkipuistoon päätetään selvittää, laskennallisen tarkastelun mukaan näyttäisi siltä, että leikkipuiston keskivaiheilla olisi soveltuvin alue mahdolliselle skeittipaikalle. Tällöin myös laskennallinen skeittauksen aikainen keskiäänitaso jäisi alle 55 dB lähimpien asuintalojen kohdalla.

Ympäristölautakunnan mielestä skeittipaikan sijoittaminen leikkipuiston alueelle on mahdollista, mikäli voidaan varmistaa, ettei lähiasukkaille aiheudu kohtuutonta meluhaittaa. Meluhaittojen ehkäisemiseksi skeittipaikan melua tulee vaimentaa esimerkiksi käyttämällä rakennusmateriaalina betonia.

Käsittely

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä:  Muutoksessa korvaisin siis sivun 3(4) otsikon "Nykypaikan soveltuvuus skeittipaikaksi" alla olevan tekstin (kappaleet 9-11) seuraavalla:

"Skeittauksen aiheuttama koko päiväajan keskiäänitaso jää alle ohjearvotason lähimmän asunrakennuksen julkisivulla. Lisäksi ympäristölautakunta huomauttaa, että Leikkipuisto Brahen jo entuudestaan skeittauskäytössä olleen alueen pääasiallisen temppukohdan (melulähde) etäisyys lähimmästä asuinrakennuksesta on noin 55 metriä, joten ympäristökeskuksen ja skeittityöryhmän linjaama minimisuositusetäisyys ei täyty.

Etäisyyden ohjerajan ylittymisestä huolimatta lautakunta näkee, että koska keskiäänitaso jää alle ohjearvotason, etäisyyden ohjerajasta voidaan tapauskohtaisesti tinkiä. Ohjerajasta on joustettu tapauskohtaisesti ennenkin esimerkiksi Lauttasaaren Hevosenkenkäpuistossa sijaitsevan skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 65 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta ja Herttoniemen Tuoriniemen skeittipuiston kohdalla, joka sijaitsee noin 75 metrin päässä lähimmästä asuintalosta. Sopivampaa tilaa skeittipaikalle ei löydy lähistöltä, ja harrastusmahdollisuuksien puute rajoittaa kaupunkilaisten hyvinvointia. Ympäristölautakunta ei tämän takia näe esteitä skeittipuiston vakinaistamiselle, mikäli samalla toteutetaan mahdollisimman tehokasta meluntorjuntaa ensisijaisesti skeittipuiston rakenteista käsin.

Nykyaikaiset skeittipuistot tehdään pääasiassa betonista. Ympäristölautakunta pitää tätä valintaa perusteltuna, koska betonisesta skeittipuistosta aiheutuu paljon vähemmän melua kuin asfaltista tehdystä. Betoni kestää kulutusta huomattavasti paremmin kuin asfaltille vanerista tehdyt skeittilaitteet. Brahenkentän skeittipaikan meluselvitys on tehty asfaltoidun puiston perusteella. Meluselvityksessä ei ole otettu huomioon sitä, miten betonista rakentamalla voidaan olennaisesti alentaa skeittipaikasta koituvaa ääntä. Ympäristölautakunta ehdottaa myös, että puistoon pystytetään kyltti, joka ilmaisee, että puistossa ei saa skeitata klo 22:00 jälkeen.

Ympäristölautakunta korostaa, että modernissa kaupungissa kaikilla tulee olla mahdollisuus elää ja harrastaa keskeisillä paikoilla hyvien julkisten liikenneyhteyksien lähettyvillä, melutason samalla mahdollisimman alhaisena pitäen. Paikallinen harrastaminen ja kaupunkikulttuurin kehittyminen on paitsi yhteisön, myös ympäristön etu."

Lisäksi johdonmukaisuuden vuoksi tekisin pienen muutoksen tekstiin otsikon "Muu sijoituspaikka leikkipuiston alueella" alla. Muutos koskee siis ainoastaan viimeistä lausetta ja kappaletta 13:

Lisäksi johdonmukaisuuden vuoksi tekisin pienen muutoksen tekstiin otsikon "Muu sijoituspaikka leikkipuiston alueella" alla. Muutos koskee siis ainoastaan viimeistä lausetta: ”Ympäristölautakunta toteaa, että koko leikkipuisto Brahen alueelta ei ole löydettävissä kohtaa, jossa etäisyys asuinrakennuksiin olisi 100 metriä. Mikäli skeittipaikan sijoittamista leikkipuistoon päätetään selvittää, laskennallisen tarkastelun mukaan näyttäisi siltä, että leikkipuiston keskivaiheilla olisi soveltuvin alue mahdolliselle skeittipaikalle. Tällöin myös laskennallinen skeittauksen aikainen keskiäänitaso jäisi alle 55 dB lähimpien asuintalojen kohdalla.

Ympäristölautakunnan mielestä skeittipaikan sijoittaminen leikkipuiston alueelle on mahdollista, mikäli voidaan varmistaa, ettei lähiasukkaille aiheudu kohtuutonta meluhaittaa. Meluhaittojen ehkäisemiseksi skeittipaikan melua tulee vaimentaa esimerkiksi käyttämällä rakennusmateriaalina betonia.”

Koska ehdotuksia kannatettiin yksimielisesti, esittelijä otti muutoksen esittelyynsä.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 116

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto ja nuorisoasiainkeskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria palvelevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Liikuntaviraston ylläpitämät skeittipaikat sijaitsevat liikuntapuistoissa tai niiden läheisyydessä. Kallion aluetta palvelee tällä hetkellä mm. liikuntaviraston ylläpitämä Eläintarhan Micropolis -skeittipuisto.

Leikkipuisto Brahe ei ole liikuntaviraston hallinnoimaa aluetta. Aluetta hallinnoi rakennusvirasto. Liikuntalautakunnalla ei ole lisättävää yleisten töiden lautakunnan 23.4.2013, § 186 antamaan lausuntoon. 

Esittelijä

Esittelijä esittää, että lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esittelijän esityksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

 

Nuorisolautakunta 18.04.2013 § 37

HEL 2013-002182 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 15.10.2009 kaupungin poikkihallinnollisen skeittityöryhmän laatiman skeittiohjelman vuosille 2010–2014. Skeittiohjelma, joka on tarkoitettu ohjeellisena noudatettavaksi, sisältää skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. Kaupungin skeittityöryhmä koordinoi skeittaamiseen liittyviä asioita ja tarkistaa skeittiohjelmaa tarvittaessa. Brahenkentällä sijaitsevaa skeittipaikkaa ei ole mainittu nykyisessä skeittiohjelmassa.

Skeittiohjelman mukaan skeittaus on kasvanut nopeasti erittäin suosituksi nuorten ja nuorten aikuisten harrastukseksi. Arvion mukaan lähes viidennes 10–15-vuotiaista pojista harrastaa skeittausta. Laji on yleistynyt kovaa vauhtia myös tyttöjen keskuudessa. Lajien harrastajien keskuudessa on vahvaa yhteisöllisyyttä ja vertaistoimintaa. Lisäksi harrastajat ovat aktiivisia toimijoita järjestäen itse tapahtumia, kursseja ja kilpailuja pienillä resursseilla.

Skeittiohjelmassa todetaan, että skeittaus on vakiintunut lasten ja nuorten harrastuksena ja sen merkitys liikuntamuotona on tunnustettu. Rullalautailun edistämiseksi on Suomeen syntynyt kymmeniä yhdistyksiä, jotka toimivat aktiivisesti järjestäen mm. kilpailuja ja kursseja. Skeittaus on erinomainen liikuntamuoto, sillä se kehittää tasapainoa ja kehonhallintaa. Uusien liikuntasuositusten mukaan kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kaksi tuntia päivässä: skeittilaudan kanssa liikkuvalla suositus täyttyy huomaamatta.

Skeittipaikan sijainnin on mieluusti oltava keskeinen, jotta se on harrastajille houkutteleva ja tavoitettavissa julkisilla kulkuvälineillä. Toisaalta etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin olisi oltava niin paljon, ettei melusta aiheudu huomattavaa häiriötä asukkaille. Helsingin ympäristökeskus on linjannut yhteistyössä kaupungin skeittityöryhmän kanssa suositeltavaksi vähimmäisetäisyydeksi 100 metriä asutuksesta.

Esittelijä

va. osastopäällikkö

Merja Hovi

Lisätiedot

Merja Hovi, va. osastopäällikkö, puhelin: 310 89054

merja.hovi(a)hel.fi

Sari Nybäck, hallintosihteeri, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566