Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/22

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Kaj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite siirtolapuutarhahankkeiden toteuttamisen kiirehtimisestä

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kiirehtisi Mellunmäkeen ja Siltamäkeen suunniteltujen siirtolapuutarhahankkeiden toteuttamista.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Suutarilan rantapuistoon suunnitellun siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä tammi-helmikuussa 2014. Siirtolapuutarha-alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Kaava-alueeseen sisältyy myös viljelypalstoja, kymmenen uutta pientalotonttia ja puistoalue.

Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus, jolla on muun muassa tarkoitus osoittaa alueelle uusia ympäristön luonteeseen sopivia siirtolapuutarhapalstoja, on ollut nähtävillä marras-joulukuussa 2013 ja sen esittelemistä kaupunginvaltuustolle pyritään kiirehtimään.

Myös Mellunmäkeen suunnitteilla oleva siirtolapuutarha on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan niin, että aikataulu on sovitettu yhteen muiden strategisesti merkittävien, asuntotuotantoa ja elinkeinotoimintaa tukevien hankkeiden kanssa. Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2015.

Vihdin Eerolassa sijaitsevan, kaupungin omistuksessa olevan alueen siirtolapuutarhahankkeen mahdollistava asemakaava on hyväksytty Vihdin kunnanvaltuustossa 27.1.2014 ja se saanee lainvoiman kevään 2014 aikana. Kaavamuutokseen liittyvä Helsingin kaupungin ja Vihdin kunnan välinen maankäyttösopimus on hyväksytty kiinteistölautakunnassa marraskuussa 2013. Asemakaavamuutoksen tultua voimaan rakennusviraston on tarkoitus käynnistää ryhmäpuutarhan toteuttaminen kevään 2014 aikana. Yksityisin varoin rahoitettavaksi tarkoitettu hanke pyritään toteuttamaan kiinteistöyhtiömuodossa rakennuttajakonsulttivetoisena ryhmärakennuttamishankkeena.

Rakennusvirastolla on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan. Kiinteistötoimi tulee puolestaan siirtolapuutarhojen toteutuksesta vastaavan rakennusviraston edellyttämässä aikataulussa tekemään lainvoimaisten asemakaavojen edellyttämät maanhankinnat ja hallinnolliset sisäiset vuokraukset sekä antaa tarvittaessa asiantuntemustaan siirtolapuutarhojen uusien rahoitus- ja hallintomallien tutkimiseen.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunki on varautunut edellä mainituin toimenpitein siirtolapuutarhahankkeiden nopeaan toteuttamiseen, mikäli hankkeiden edellyttämät kaavamuutokset saavat lainvoiman odotetussa aikataulussa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloite

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 158

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 14.11.2013 § 569

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että Siltamäkeen on suunnitteilla siirtolapuutarha-alue Suutarilan rantapuistoon. Alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Alueen asemakaavaehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi marraskuussa 2013.

Mellunmäkeen suunnitteilla olevan siirtolapuutarhan asemakaavaehdotus on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan niin, että kaavaehdotus käsiteltäisiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2015.

Rakennusviraston mukaan sillä on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan.

Lautakunta ilmoittaa, että kiinteistötoimi tulee siirtolapuutarhojen toteutuksesta vastaavan rakennusviraston edellyttämässä aikataulussa tekemään lainvoimaisten asemakaavojen edellyttämät maanhankinnat ja hallinnolliset sisäiset vuokraukset sekä antaa tarvittaessa asiantuntemustaan siirtolapuutarhojen uusien rahoitus- ja hallintomallien tutkimiseen.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 24.09.2013 § 388

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uudet siirtolapuutarhat Helsingissä

Siltamäkeen on suunnitteilla siirtolapuutarha-alue Suutarilan rantapuistoon. Alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Alueen asemakaavaehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi loppusyksyllä 2013.

Mellunmäkeen suunnitteilla olevan siirtolapuutarhan asemakaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2015.

Kokonaan uusien siirtolapuutarhojen tulisi rakentua ja olla ylläpidettävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen tai sitä varten perustettavan yhtiön jäsenten omakustannusperiaatteella. Kaupunki voisi osallistua hankkeisiin vuokraamalla maapohjan kyseiseen tarkoitukseen ja olemalla alkuvaiheessa apuna yhdistystä tai yhtiötä perustettaessa (kaupunginhallitus 15.6.2009 § 775).

Rakennusvirastolla on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan.

Nykyisten siirtolapuutarhojen laajentaminen

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (12186), jossa esitettiin Pakilan siirtolapuutarhaan ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhaan yhteensä 124 uutta siirtolapuutarhamökkipalstaa on palautettu uudelleen valmisteltavaksi (kaupunkisuunnittelulautakunta 16.4.2013 § 119).

Kaavamuutosten tultua voimaan rakennusvirasto sopii yhdistysten kanssa puutarhojen maanvuokrasopimuksiin tehtävistä muutoksista vuokra-alueisiin sekä palstojen yhteenlaskettuun pinta-alaan ja sen perusteella määräytyvään vuokraan.

Rakennusvirasto tekee uusien palstojen pohjatyöt käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja järjestää uusien palstojen haun.

Uusi Vihdin Eerolan ryhmäpuutarha

Vihdin kunta on Helsingin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti laatinut uuden ryhmäpuutarhan mahdollistavan asemakaavan kaupungin omistamalle Eerolan tilalle.

Alueen suunnittelusta järjestettiin 1989 maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka pohjalta tehty yleissuunnitelma on päivitetty ja kunnallistekniikan suunnittelu tehty rinnan asemakaavatyön kanssa.

Alueen asemakaava on tulossa Vihdin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi syksyllä 2013. Mikäli asemakaava hyväksytään ja tulee voimaan, on rakennusviraston tarkoitus käynnistää ryhmäpuutarhan toteuttaminen keväällä 2014.

Eerolan ryhmäpuutarhaan on suunniteltu 127 mökkiä, joista 68 on perinteisiä, omalla palstalla (keskimäärin 330 m2) varustettuja mökkejä ja loput 59 niin sanottuja metsämökkejä, jotka sijoittuvat luonnonmukaiseen ympäristöön.

Mökeissä on noin 27 k-m2 tupa ja 8 k-m2 kuisti sekä erillinen 10 k-m2 talousrakennus, johon voi sijoittaa varaston lisäksi pesutilan ja saunan. Mökit varustetaan kunnallistekniikalla.

Eerolan ryhmäpuutarha toteutetaan kiinteistöyhtiömuotoisena ja kokonaan yksityisin varoin eli tulevien mökkiläisten rahoittamana (kaupunginhallitus 15.6.2009 § 775).

Hankkeen käynnistämisen edellytyksenä on, että riittävä määrä halukkaita sitoutuu hankkeeseen.

Kaupunginvaltuusto oikeutti 30.11.2011 (§ 235) yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan alueen Vihdin Eerolaan perustettavaa kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten 31.12.2043 asti.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2011 (§ 1103) varata alueen ryhmärakentamismuotoista rakennuttajakonsulttivetoista kiinteistöyhtiömuodossa toteutettavaa siirtolapuutarhahanketta varten 31.12.2013 saakka.

Käsittely

24.09.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen uusi neljäs kappale: "Rakennusvirastolla on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2013 § 271

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Siltamäkeen on suunnitteilla siirtolapuutarha-alue Suutarilan rantapuistoon. Alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä kesäkuussa 2013, ja se on tarkoitus valmistella kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi loppusyksyllä 2013.

Suutarilan siirtolapuutarha-alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Kaava-alueeseen sisältyy myös viljelypalstoja, kymmenen uutta pientalotonttia ja puistoalue.

Myös Mellunmäkeen suunnitteilla oleva siirtolapuutarha on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan niin, että aikataulu on sovitettu yhteen muiden strategisesti merkittävien, asuntotuotantoa ja elinkeinotoimintaa tukevien hankkeiden kanssa. Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2015.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566