Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/27

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Stj / Den av ledamoten Terhi Koulumies väckta motionen om ändring av boendet vid Rosavillagatan så att det blir helnyktert

HEL 2013-011812 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledmoten Terhi Koulumies väckta motionen vara slutligt behandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter att antalet anställda i förhållande till invånarantalet i boendet vid Rosavillagatan 10 ska granskas på nytt i syfte att kunna garantera tillräckligt stöd och trygghet för en lyckad verksamhet i boendet och för tryggad boendetrivsel för grannarna. Speciell uppmärksamhet ska fästas vid fortsatt och fungerande kommunikation mellan personalen och de som bor i närheten av boendeenheten och vid att personalen omedelbart ingriper i besvärliga situationer. (Päivi Storgård)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om säkerheten i boendeenheten vid Rosavillagatan 10 och i dess omgivning kan förbättras till exempel genom att i större utsträckning stöda den av Blåbandsstiftelsen påbörjade Hyvä naapuri-verksamheten och genom att enligt behov effektivisera de terapeutiska tjänster som invånarna i boendeenheten behöver, såsom missbrukar- och mentalvårdstjänster. (Matti Niiranen)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Terhi Koulumies understödd av ledamoten Mika Ebeling under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera detaljplaneförslaget till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att valet av personer till boendet vid Rosavillagatan ändras så att bara de som förbinder sig till nykterhet får bo där.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Terhi Koulumies förslag om återremiss godkänts.

5 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att valet av personer till boendet vid Rosavillagatan ändras så att bara de som förbinder sig till nykterhet får bo där.

Ja-röster: 60
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 17
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Blanka: 4
Suzan Ikävalko, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande tre hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Päivi Storgård understödd av ledamoten Anna Vuorjoki hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att antalet anställda i förhållande till invånarantalet i boendet vid Rosavillagatan 10 ska granskas på nytt i syfte att kunna garantera tillräckligt stöd och trygghet för en lyckad verksamhet i boendet och för tryggad boendetrivsel för grannarna. Speciell uppmärksamhet ska fästas vid fortsatt och fungerande kommunikation mellan personalen och de som bor i närheten av boendeenheten och vid att personalen omedelbart ingriper i besvärliga situationer.

Ledamoten Matti Niiranen understödd av ledamoten Anna Vuorjoki hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om säkerheten i boendeenheten vid Rosavillagatan 10 och i dess omgivning kan förbättras till exempel genom att i större utsträckning stöda den av Blåbandsstiftelsen påbörjade Hyvä naapuri-verksamheten och genom att enligt behov effektivisera de terapeutiska tjänster som invånarna i boendeenheten behöver, såsom missbrukar- och mentalvårdstjänster.

Ledamoten Suzan Ikävalko understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheten utreds att för invånarna i boendeenheten vid Rosavillagatan göra upp serviceplaner som utgår från användarnas behov och i vilka man sätter upp klara mål för effekterna av helhetsservicen och mätare för hur effekterna ska följas upp.

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas särskilt upp till omröstning,

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Päivi Storgårds förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

6 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att antalet anställda i förhållande till invånarantalet i boendet vid Rosavillagatan 10 ska granskas på nytt i syfte att kunna garantera tillräckligt stöd och trygghet för en lyckad verksamhet i boendet och för tryggad boendetrivsel för grannarna. Speciell uppmärksamhet ska fästas vid fortsatt och fungerande kommunikation mellan personalen och de som bor i närheten av boendeenheten och vid att personalen omedelbart ingriper i besvärliga situationer.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Rene Hursti, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Tom Packalén

Blanka: 23
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 5
Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara

Ledamoten Heidi Hautala meddelade att hennes avsikt hade varit att rösta ja.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Matti Niiranens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

7 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om säkerheten i boendeenheten vid Rosavillagatan 10 och i dess omgivning kan förbättras till exempel genom att i större utsträckning stöda den av Blåbandsstiftelsen påbörjade Hyvä naapuri-verksamheten och genom att enligt behov effektivisera de terapeutiska tjänster som invånarna i boendeenheten behöver, såsom missbrukar- och mentalvårdstjänster.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 4
Rene Hursti, Helena Kantola, Harri Lindell, Tom Packalén

Blanka: 2
Maija Anttila, Nina Huru

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Suzan Ikävalkos förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

8 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att möjligheten utreds att för invånarna i boendeenheten vid Rosavillagatan göra upp serviceplaner som utgår från användarnas behov och i vilka man sätter upp klara mål för effekterna av helhetsservicen och mätare för hur effekterna ska följas upp.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Nej-röster: 1
Rene Hursti

Blanka: 38
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamöterna Päivi Storgårds och Matti Niiranens förslag till hemställningsklämmar.

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Suzan Ikävalkos förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Terhi Koulumies och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att boendet vid Rosavillagatan 10 för personer med missbruksproblem och psykiska problem ändras så att det blir helnyktert genom att invånarvalet förnyas så att endast personer som förbinder sig till nykterhet kan bo vid boendet.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att Helsingfors år 2008 har förbundit sig till programmet för minskning av långtidsbostadslöshet som slutits mellan staten och kommunerna. Utgångspunkten är boende enligt principen Bostaden först, för vilket det ordnas personliga stödtjänster. I en enhet krävs enligt principen Bostaden först i första hand inte nykterhet utan genom att säkra bostaden stöds invånarens motivation till att ändra sin livsstil.

Enligt social- och hälsovårdsnämndens utlåtande kan enheterna för stödboende inte ändras till totalt nyktra eftersom en del av invånarna då skulle hamna på gatan. Enligt principen Bostaden först och därtill hörande stödfunktioner som olika aktörer verkställer i samverkan eftersträvas en bestående ändring av livsstilen på lång sikt. Boendets kundprofil har ändrats så att även äldre bostadslösa har tagits in för att tillföra balans till enheten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 162

HEL 2013-011812 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 § 370

HEL 2013-011812 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuutettujen Ruusulankadun asumisyksikköä koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavan lausunnon:

"Helsingin kaupunki on vuonna 2008 päättänyt osallistua valtion ja kuntien väliseen pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelmaan. Aiesopimukseen on kirjattuna toteutettavat hankkeet. Lähtökohtana on lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta perustuva Asunto ensin –periaatteen mukainen asuminen, johon järjestetään yksilölliset tukipalvelut. Tärkein tavoite on luopua asuntoloiden ja ensisuojien käytöstä ja korvata ne tuetulla asumisella. Helsinki on onnistunut tavoitteessaan ja eri puolille Helsinkiä on avattu tuetun asumisen yksiköitä. Asunto ensin –periaatteen mukaisesti yksiköissä ei ensisijaisesti vaadita päihteettömyyttä, vaan tavoitteena on asunnon turvaamisella aktiivisesti vaikuttaa asukkaiden elämään siten, että heillä on saamansa tuen turvin mahdollisuus motivoitua muuttamaan elämäntapaansa.

Helsinkiin on valmistunut vuosina 2008-2013 pitkäaikaisasunnottomille n. 700 asuntoa asumisyksiköihin. Mikäli asukkaat kuntoutuvat, on mahdollisuus asuttaa heitä itsenäisiin pienasuntoihin. Helsingissä asumisen tuki -yksikön järjestämiin asumispalveluihin kuuluvat uuden konseptin asuntojen lisäksi päihdehuollon asumispalveluita, mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita, tukiasuntoja ja hajasijoitettuja pienasuntoja. Vain päihdehuollon asumispalveluissa vaaditaan asukkailta ehdotonta päihteettömyyttä.

Ruusulankadun asumisyksikön lisäksi lähes kaikkien asumisyksiköiden naapurustolta tulee toiveita yksiköiden muuttamisesta päihteettömiksi. Kunnan tulee kuitenkin huolehtia asukkaistaan, myös kaikkein syrjäytyneimmistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan tuetun asumisen asumisyksiköitä ei voida muuttaa kokonaan päihteettömiksi, koska tällöin osa asutetuista joutuisi kadulle asunnottomaksi. Ruusulankadun yksikössä asuu monenlaisia asunnottomia ja heillekin tulisi suoda mahdollisuus elämäntavan muutokseen pitkällä aikavälillä. Palveluja järjestettäessä ja kehitettäessä käytetään hyväksi tutkimustietoa asunnottomien palvelujen järjestämisestä ja palvelujen toimivuudesta."

Terveysvaikutusten arviointi

Asunto ensin –periaatteella toimittaessa ei ajatella asunnon saamisen poistavan henkilön kaikkia päihde- tai käyttäytymisongelmia tai nopeasti parantavan toimintakyvyn puutteita. Tuettuun asumiseen liittyy sekä henkilökohtaista tukea että ympäristötyötä. Oleellista on, että asumispalvelutoiminnan kokonaisuutta tarkastellaan sekä asukkaiden että asuinympäristön näkökulmasta. Tutkimustietoa ja asumisyksiköiden toiminnasta saatavaa reaalista kokemustietoa on tarpeen käyttää hyväksi palvelujärjestelmää parannettaessa. Asumisjärjestelyin ei ole tarkoitus tukea tai ylläpitää kontrolloimatonta ja ympäristöä häiritsevää päihteidenkäyttöä, mikä aiheuttaa terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä palvelun käyttäjille että heidän naapuristolleen, vaan luoda asunnottomille edellytyksiä arkielämään ja kuntoutumiseen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Saarela, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 42690

tuula.saarela(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566