Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/29

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Stj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om information och föräldrasamtycke i anslutning till HPV-vaccination

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Helena Kantola och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att flickor i årskurserna 6–9 ska få information om HPV-vaccinet och att man ska be om deras föräldrars skriftliga samtycke i anslutning till vaccinationen.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från social- och hälsovårdsnämnden och konstaterar att Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk följer anvisningarna i det nationella vaccineringsprogrammet utgivna av Institutet för hälsa och välfärd.

Enligt de uppgifter som social- och hälsovårdsverket gett har ett informationsbrev om HPV-vaccinationen skickats till föräldrarna till elever i årskurserna 6–9. Meddelandet har också varit tillgängligt hos skolhälsovårdarna, på hälsostationerna och på rådgivningsbyråerna. Ytterligare information har funnits bland annat på webbsidorna för Institutet för hälsa och välfärd. I slutet av 2013 vaccinerades de flickor i årskurs 9 för vilka vaccinationstillstånd hade fåtts. Det är meningen att i början av 2014 vaccinera flickor i årskurs 8 och att i förväg skicka en påminnelse och blanketterna för vaccinationstillstånd till föräldrarna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 164

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 413

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan ym. valtuutettujen HPV-rokottamista koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavan lausunnon:

"Tartuntatautilain 11 §:n mukaan kunnan on järjestettävä yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarkemmin kansallisesta rokotusohjelmasta ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta sekä raskaana olevien terveystarkastuksista. Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kunnat vastaavat rokotusten käytännön järjestelyistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tehtävänsä mukaisesti terveydenhuoltohenkilöstölle ohjeet rokotusohjelman toteuttamisesta. Terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee järjestää toimintansa kansallisten yhtenäisten perusteiden mukaisesti.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto noudattaa 6.-9.-luokkalaisten tyttöjen informoinnissa ja vanhempien suostumuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeita. Helsingin kaupungilla ei ole asiantuntemusta eikä resursseja arvioida erikseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden yksityiskohtia, eikä se voimassa olevien asiaa koskevien säädösten perusteella voi poiketa kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeista.”

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566