Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Kj / Valtuutettu Belle Selene Xian aloite luottamushenkilöiden matkakuluista ja valtuutettujen poissaoloista

HEL 2013-009000 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22 j

2

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Belle Selene Xia esittää aloitteessaan, että

1. valtuutetuille ja varavaltuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä vaalivalmistelutoimikunnan jäsenille korvattaisiin matkakulut aina tapauskohtaisesti, ja syrjäytyneitä nuoria palkattaisiin kirjaamaan näitä matkakustannuksia;
2. mikäli varsinainen valtuutettu on poissa kokouksesta estettä ilmoittamatta tai poistuu salista yli 15 minuutin ajaksi, eikä ole järjestänyt varavaltuutettua, tulee puheenjohtajan ensin antaa valtuutetulle huomautus tehtäviensä laiminlyönnistä ja menettelyn toistuessa määrätä valtuutettu menettämään kokouspalkkionsa; sekä että
3. puheenjohtajan tulee pitää kirjaa valtuutettujen poissaoloista ja julkaista niitä kaupungin internet-sivuilla tilasto kunkin istuntokauden päätteeksi.

1. Kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan kohtaan yksi, että luottamushenkilöiden matkakustannusten korvauksista kaupungin alueella tapahtuvan luottamustoimen hoitamisen osalta määrätään valtuuston hyväksymässä Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 11 §:n mukaan kaupunginvaltuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä kaupunginhallituksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenille luovutetaan kalenterivuodeksi kerrallaan henkilökohtainen kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen matkakortti korvaukseksi luottamustehtävän hoitamisesta kaupungin alueella suoritettavien matkojen kustannuksista.

Varavaltuutetuille luovutetaan korvauksena henkilökohtainen kaupungin alueella matkustamiseen oikeuttava julkisen liikenteen matkakortti siitä päivästä lukien, jolloin hän ensimmäisen kerran saapuu valtuuston kokoukseen vakinaisen valtuutetun esteen johdosta.

Kaupunginhallitus pitää perusteltuna, että matkakorttijärjestely säilytetään sen sijaan, että matkoja alettaisiin korvata tapauskohtaisesti. Matkakortti on yksi osa korvausta luottamustehtävän hoitamisesta. Lisäksi se mahdollistaa kokouksiin osallistumisen lisäksi myös muut luottamustoimen hoitoon liittyvät matkat kaupungin alueella, kuten matkustamisen muihin tilaisuuksiin tai omatoimisen tutustumisen esimerkiksi kaavoitettaviin alueisiin tai palveluverkkoon. Hyötyihin nähden matkakortti on selkeästi kustannustehokkain ja hallinnollisesti paras tapa järjestää luottamushenkilöiden matkustaminen niin luottamushenkilön kuin kaupunginkin kannalta. Lisäksi se kannustaa luottamushenkilöitä julkisen liikenteen käyttäjiksi.

2. Kaupunginhallitus toteaa aloitteen kohdasta kaksi, että valtuuston toiminnasta määrätään Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä ja ohjeistetaan Valtuutetun käsikirjassa sekä, että palkkioista määrätään edellä mainitussa palkkiosäännössä.

Työjärjestyksen 9 §:n mukaan valtuutetun, joka tilapäisen esteen vuoksi ei voi osallistua valtuuston työskentelyyn tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on ilmoitettava siitä kaupunginkansliaan, mikäli mahdollista niin hyvissä ajoin, että varavaltuutettu voidaan kutsua hänen sijaansa. Kokoustilaisuudessa voidaan ilmoitus antaa myös suullisesti suoraan puheenjohtajalle.

Valtuutetun käsikirjan 2013-16 kohdan 14 mukaan, jos valtuutettu joutuu poistumaan kesken valtuuston kokouksen, hänen on jätettävä esteilmoitus kokouksen puheenjohtajalle ja ilmoitettava samalla myös poistumisen syy. Mikäli valtuutettu tämän jälkeen palaa kokoukseen, hänen on ilmoittauduttava uudelleen puheenjohtajalle. Turhaa poistumista ja palaamista kesken kokouksen on syytä välttää.
Valtuutettu ottaa paikkansa heti saavuttuaan, myös kesken asian käsittelyn. Varavaltuutettu voi tulla tilalle vain uudessa asiakohdassa. Läsnäolo ja poistumiset merkitään pöytäkirjaan.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei esteen ilmoittamatta jättämistä ole sanktioitu. Jos varavaltuutettua ei ole voitu kutsua paikalle, poissa olevan valtuutetun paikka on kuitenkin tyhjä, mikä heijastuu kyseisen valtuustoryhmän voimaan. Kokonaan poissa oleva valtuutettu ei saa kokouspalkkiota.

Kuntalain 42 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan kokouksesta kokouspalkkiota. Puheenjohtajalla ei ole toimivaltaa määrätä luottamushenkilöä menettämään palkkiotaan, vaikka tämä poistuisi kokouksesta. Helsingin kaupunginvaltuuston kokouskulttuuriin liittyy myös, että kokouksen aikana valtuutetut voivat käyttää valtuuston ravintolapalveluita ja muuten poistua itse kokoussalista. Kaupunginhallitus ei pidä perusteltuna ryhtyä esittämään johtosääntömääräyksin muutoksia tähän kulttuuriin.

3. Kaupunginhallitus toteaa vastauksenaan aloitteen kohtaan kolme, että poissaolot kirjataan jokaisen kokouksen pöytäkirjaan ja lisäksi kaupunginkanslia pitää niistä tilastoa. Tilasto on muun muassa tiedotusvälineiden käytettävissä sitä pyytämällä. Ottaen huomioon tämän sekä sen, että kokousten pöytäkirjat läsnäolomerkintöineen julkaistaan internetissä, kaupunginhallitus ei pidä tiedotuksellisesti perusteltuna, että tilastot erikseen julkaistaisiin verkossa.

Kaupunginhallitus katsoo, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22 j

2

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 147

HEL 2013-009000 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566