Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/25

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Stj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaaren palvelukeskus Albatrossin laajentamisesta

HEL 2013-011228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi mahdollisimman pian valmistelemaan Albatrossin laajennusosan rakentamista Vuosaaren alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamiseksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että virasto keskittää ikääntyvien palvelut monipuolisiin palvelukeskuksiin, joissa on sekä asuntoja että palveluja. Sosiaali- ja terveysvirasto tekee kevään 2014 aikana palveluverkkosuunnitelman, jossa esitetään mm. Vuosaareen suunniteltavat palvelut ja niiden tilatarpeet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhaku, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 197

HEL 2013-011228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2013 § 443

HEL 2013-011228 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antoi valtuutettu Ville Jalovaara ym. valtuutettujen Vuosaaren palvelukeskus Albatrossin laajentamista koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavan lausunnon:

”Vuosaaren Albatrossissa sijaitsee sosiaali- ja terveysviraston terveysasema ja sosiaalipalveluja. Kaupunki omistaa tilojen osakkeet. Lisäksi kaupunki on vuokrannut lisätilaa rakennuksen yksityiseltä omistajalta. Terveysasemalla on muutettu erilaisia huonetiloja vastaanottohuoneiksi, joihin on voitu sijoittaa terveysaseman lääkäreitä ja hoitajia. Vuosaaren albatrossin tilat ovat tehokkaassa käytössä.

Sosiaali- ja terveysvirasto (aiemmin terveyskeskus) on esittänyt vuosittain investointiohjelmaan Vuosaaren Albatrossin laajentamista. Hanketta ei ole kuitenkaan saatu mahtumaan investointiohjelmaan. Vuosaaren Albatrossi tarjoaa avopalveluja kaupunkilaisille ja se soveltuu jatkossakin vastaanotto- ja asiakaspalvelutoimintaan.

Sosiaali- ja terveysvirasto keskittää ikääntyneiden palveluita monipuolisiin palvelukeskuksiin. Monipuolisissa palvelukeskuksissa on sekä asuntoja että palveluja. Albatrossi ei sovellu asumiseen eikä näin ollen monipuolisen palvelukeskuksen sijaintipaikaksi.

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee palveluverkkosuunnitelman vuoden 2014 alkupuolella. Palveluverkkosuunnitelmassa tullaan esittämään Vuosaareen suunniteltavat palvelut ja niiden tilatarpeet.

Terveysvaikutusten arviointi

Ikäihmiset ovat palvelujen osalta haavoittuvaa ryhmä, joka tarvitsee palveluja helposti saavutettaviin paikkoihin. Avopalveluja kehittämällä voidaan varmistaa riittävät palvelut kotona asuville ikäihmisille."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Jaana Lunnela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42505

jaana.lunnela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566