Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/35

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Sj / Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Laakson ratsastusstadionin katsomon käyttämisestä ulkoilmaelokuvanäyttämönä

HEL 2013-012358 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 42 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet ottaa Laakson ratsastusstadionin katsomo elokuvakäyttöön. Aloitteessa todetaan, että kustannukset olisivat varsin vähäiset, hankittaviksi tulisivat valkokangas ja elokuvan esittämislaitteet. Talvisin voitaisiin valkokankaana käyttää myös lumivallia.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto. Lautakunnan lausunnossa todetaan, että elokuvanäytännöt ulkoilmassa ovat hieno perinne, ja ne ovat olleet kaupunkilaisten suosiossa. Helsingissä näytöskausi on perinteisesti olut melko lyhyt, ja painottunut loppukesään ja alkusyksyyn. Näytöksiä ovat järjestäneet esimerkiksi Helsingin Juhlaviikot, useat elokuvan alan järjestöt ja kaupalliset toimijat.

Näytösten järjestäminen talvella toisi omat haasteensa, elokuvien esittämiseen tarkoitetut projektorit eivät kestä kovin alhaisia lämpötiloja eivätkä myöskään kylmenevän ilman mukanaan tuomaa kosteutta. Valkokangas ei puolestaan kestä sadetta, joten se pitäisi sateen tullessa purkaa tai ainakin peittää kunnolla. Syksy- ja talvikausi eivät siten ole kovin otollista aikaa ulkoilmanäytösten järjestämiselle. Ulkoilmanäytösten järjestämiseen liittyy monenlaisia kustannuksia, joita ei välttämättä tule heti ajatelleeksi. Valkokankaan ja projektorin vuokran lisäksi kustannuksia syntyy mm. kentän vuokrasta, sähköstä ja elokuvien esitysoikeuksista.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa vielä, että Kulttuurikeskus suhtautuu myönteisesti ulkoilmaelokuvien esittämismahdollisuuteen. Kaupungin ensisijainen rooli on kuitenkin tukea kulttuuritapahtumia, eikä olla niiden tuottajana. Kulttuurikeskus ei näin ollen ole  oikea taho järjestämään näitä elokuvanäytöksiä. Muulla järjestävällä taholla on mahdollisuus hakea kulttuurikeskukselta avustusta näytäntöjen järjestämiseksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 170

HEL 2013-012358 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 12.11.2013 § 140

HEL 2013-012358 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Laakson ratsastusstadionin käytöstä vastaa Helsingin kaupungin liikuntavirasto. Stadionilla järjestetään kesäisin viikoittain erilaisia ratsastuskilpailuja ja -tapahtumia. Kenttä on tarkoitettu ensisijaisesti urheilu- ja ratsastuskäyttöön, ja kesäisin ja syksyisin tapahtumien välipäivinä kentän muuta käyttöä rajoittaa siellä tapahtuva lanaus, harjoittelu tai kentälle pystytetyt esteratsastuskilpailujen esteet. Kentän ratsastuskäyttö hiljenee ja lakkaa lähes kokonaan syyskuun loppua kohden, jolloin kenttää olisi mahdollista käyttää muihin tarkoituksiin. Aloitteessa ehdotetaan näytösten järjestämistä myöhäissyksyn pimeinä iltoina ja jopa talvella, mutta syksy ja talvi vuodenaikoina asettavat omat haasteensa näytösten järjestämiselle. Kentälle pystytettävä valkokangas ei kestäisi sadesäätä, joten se tulisi pystyä purkamaan tai ainakin kunnollisesti suojaamaan sateen tullessa. Toisaalta elokuvien esittämiseen tarvittavat projektorit eivät kestä kovin alhaisia lämpötiloja, eivätkä myöskään kylmenevän ilman mukanaan tuomaa ilmankosteutta. Siispä syys-talvi ei ole Suomessa kovin otollista aikaa ulkoilmanäytöksille, ottamatta kantaa siihen, olisiko kylmenevässä ilmassa tapahtuville ulkoilmanäytöksille kysyntää. Myös aloitteen ehdotus lumivallin käyttämisestä valkokankaana asettaisi huomattavia käytännön haasteita ja kustannuksia: valli tulisi kyetä rakentamaan kyllin suurikokoiseksi ja se pitäisi pystyä suojaamaan lumisateelta ja sulamiselta. Rakeinen, epätasainen pinta ei olisi elokuville eduksi, joten lumivallin pinta pitäisi saada täysin tasaiseksi ja kiinteäksi. Elokuvan värit saattaisivat varotoimenpiteistä huolimatta lumeen heijastettuna näyttää oudoilta.

Aloitteen mukaan ulkoilmanäytösten järjestäminen ratsastusstadionilla voitaisiin toteuttaa suhteellisen vähäisin kustannuksin. Ulkoilmanäytösten järjestämiseen liittyy kuitenkin monenlaisia kustannuksia, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi: Kentän vuokran lisäksi kustannuksia tulisi mm. kankaan ja projektorin vuokrasta, äänentoistosta, sähköstä, infrastruktuurin rakentamisesta, elokuvien esitysoikeuksista, näytösten tuotannosta ja tiedotuksesta sekä järjestyksenvalvonnasta. Yhdessä näistä tekijöistä koituisi huomattavia kustannuksia, vaikka käytettäisiin hyväksi kaupungissa jo olemassa olevia resursseja.

Ulkoilmaelokuvanäytökset ovat hieno perinne, joka kukoistaa varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopan lämpimämmissä maissa. Ne ovat myös kaupunkilaisten keskuudessa suosittua matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa. Helsingissä näytöskausi on jäänyt ilmaston vuoksi perinteisesti melko lyhyeksi painottuen loppukesän ja alkusyksyn hämärtyviin iltoihin, mutta järjestäjiä on ollut monia. Viime kesänä näytöksiä ovat järjestäneet esimerkiksi Helsingin Juhlaviikot, useat elokuva-alan järjestöt sekä kaupalliset toimijat. Ohjelmisto on ollut monipuolista vaihdellen lyhytelokuvista uudempaan fiktioon, dokumenttiin, klassikoihin ja vaihtoehtoisen elokuvan sekä mediataiteen näytöksiin.

Näytöksiä on järjestetty monenlaisissa eri paikoissa, jopa liikenteeltä suljetulla kadunpätkällä. Viime kesänä elokuvia on nähty mm. Kansalaistorilla, Tervasaaressa ja Kallion Karhupuistossa. Näytösten järjestämiseen ei tarvitsekaan välttämättä Laakson ratsastusstadionin kaltaista katsomoa tai suurta kenttää. Istumapaikkoina voi Juhlaviikkojen leffapiknikin tavoin toimia jopa katsojien itse maahan levittämät peitteet tai mukanaan tuomat kevyet tuolit.

Ajatus ulkoilmaelokuvanäytösten järjestämisestä on hyvä, mutta näytökset tulisi käytännön syistä ajoittaa loppukesään tai alkusyksyyn, mitä Laakson ratsastusstadionin muu käyttö rajoittaa. Kulttuurikeskus ei myöskään ole oikea taho järjestämään näytöksiä. Kaupungin rooli on ensisijaisesti kulttuuritapahtumien tukijana, ei niiden tuottajana. Helsingissä toimii laaja kenttä erilaisia elokuva-alan toimijoita, joista monet jo järjestävät ulkoilmaelokuvanäytöksiä. Myös monet Helsingin lukuisista elokuvafestivaaleista ajoittuvat alkusyksyyn. Ulkoilmaelokuvanäytökset ovat sinänsä kannatettavaa toimintaa, kunhan oikea järjestäjä ja rahoitus löytyvät. Kulttuurikeskus suhtautuu myönteisesti ulkoilmaelokuvien esittämismahdollisuuteen, mikäli oikea toteuttajataho löytyy. Helsingin kulttuurikeskus ei voi ottaa elokuvanäytöksistä tuotannollista vastuuta, mutta muulla järjestävällä taholla on mahdollisuus hakea avustusta elokuvanäytösten järjestämiseksi, jolloin kaupungin roolina on harkita avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Käsittely

12.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Risto Kolanen: Lisäysvirke vastaukseen (6) eli viimeinen kappale. Uusi toiseksi viimeinen virke:

Kulttuurikeskus suhtautuu myönteisesti ulkoilmaelokuvien esittämismahdollisuuteen, mikäli oikea toteuttajataho löytyy.

Perustelut: Oulussa ja Kemissä on kulttuuri- ja valotapahtumia kertaluontoisesti rakennettuihin lumilinnoihin ja Inarissa elokuvia heijastetaan lumivalliin.

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Kannattajat: Sami Muttilainen

Esittelijä

kulttuurijohtaja

Stuba Nikula

Lisätiedot

Anna von Bagh, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37934

anna.vonbagh(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566