Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/19

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite uuden liukumäen rakentamiseksi Lauttasaaren leikkipuistoon

HEL 2013-012974 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

2

Aloitteen liitteet ilman allekirjoituksia

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Seppo Kanerva ja seitsemän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lahnalahden puistosta poistettu huonokuntoinen liukumäki korvataan uudella liukumäellä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että rakennusvirasto on marraskuussa 2013 tuonut Lahnalahden puistoon uuden pienten lasten liukumäen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

2

Aloitteen liitteet ilman allekirjoituksia

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 155

HEL 2013-012974 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 03.12.2013 § 205

HEL 2013-012974 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Seppo Kanervan ym. liukumäen rakentamista Helsingin Lauttasaaren Lahnalahden leikkipuistoon koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto ylläpitää leikkipuistojen puistoalueita. Kiinteistöviraston tilakeskus huoltaa ja ylläpitää leikkipuistoissa sijaitsevia rakennuksia. Varhaiskasvatusvirasto puolestaan järjestää leikkipuistossa toimintaa eri-ikäisille lapsille ja perheille. Leikkipuisto Lahnalahden sijainti Lauttasaaressa on keskeinen ja puisto on erittäin suosittu alueen lasten ja perheiden keskuudessa.

Rakennusvirasto on kunnostanut Lahnalahden puistoa ja samassa yhteydessä puistoalueelta poistettiin huonokuntoinen liukumäki. Varhaiskasvatusviraston ja rakennusviraston välillä sovittiin poistetun liukumäen korvaamisesta uudella. Poistetun liukumäen tilalle on leikkipuisto Lahnalahteen saatu marraskuussa 2013 uusi pienten lasten liukumäki.

Varhaiskasvatuslautakunta katsoo, että virastojen välisellä yhteistyöllä on voitu varmistaa asianmukaiset leikkivälineet puistoon.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566