Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/29

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Stj /Valtuutettu Helena Kantolan aloite informoinnista ja suostumuksesta HPV-rokottamisen yhteydessä

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

Valtuutettu Helena Kantola ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että 6. - 9. luokalla olevia tyttöjä informoidaan ja heidän kaikkien huoltajiensa kirjallinen suostumus pyydetään HPV-rokottamisen yhteydessä.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnalta saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeita.         

Sosiaali- ja terveysvirastosta saatujen tietojen mukaan 6. - 9. luokkien oppilaiden vanhemmille on lähetetty tiedote HPV-rokotuksista. Tiedote on ollut nähtävillä myös koulujen terveydenhoitajilla sekä terveysasemien ja neuvoloiden tiloissa. Lisätietoja on ollut saatavissa mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla. Vuoden 2013 lopulla on rokotettu 9. luokan tyttöjä, mikäli rokotuslupa on saatu. Alkuvuodesta 2014 on tarkoitus rokottaa 8. luokan tyttöjä ja lähettää vanhemmille etukäteen muistutusviestit sekä rokotuslupalomakkeet.            

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Helena Kantolan aloite

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 164

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 413

HEL 2013-012981 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan ym. valtuutettujen HPV-rokottamista koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavan lausunnon:

"Tartuntatautilain 11 §:n mukaan kunnan on järjestettävä yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarkemmin kansallisesta rokotusohjelmasta ja rokotusten haittavaikutusten ilmoittamisesta sekä raskaana olevien terveystarkastuksista. Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Kunnat vastaavat rokotusten käytännön järjestelyistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tehtävänsä mukaisesti terveydenhuoltohenkilöstölle ohjeet rokotusohjelman toteuttamisesta. Terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevien terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee järjestää toimintansa kansallisten yhtenäisten perusteiden mukaisesti.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto noudattaa 6.-9.-luokkalaisten tyttöjen informoinnissa ja vanhempien suostumuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamia kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeita. Helsingin kaupungilla ei ole asiantuntemusta eikä resursseja arvioida erikseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden yksityiskohtia, eikä se voimassa olevien asiaa koskevien säädösten perusteella voi poiketa kansallisen rokotusohjelman toteuttamisohjeista.”

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566