Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/9

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

Haagan Lassilan asuntotontin vuokrausperusteet (tontti 29199/4)

HEL 2013-016438 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) korttelin nro 29199 tontin nro 4 (osoite Laurinniityntie 14, pinta-ala 5 821 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 30 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta, tontti 29199-4

2

Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29199-4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Tonttivaraus

Haagan Lassilan tontti 29199/4 on varattu asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä/kesällä 2014. Tontille ehdotetaan siksi vahvistettavaksi vuokrausperusteet.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontti on enintään 3-kerroksisten rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetta (AR). Tontin rakennusoikeus on 2 700 k-m².

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa enintään 10 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta asumista palvelevia erillisiä varastoja ja saunoja sekä talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestönsuojia, harrastetiloja, kokoontumistiloja tai muita vastaava yhteistiloja.

50 % rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ylimmän kerroksen tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Asuintalojen pysäköintipaikkoja tulee olla vähintään 1 ap/140 k-m² sekä lisäksi vieraspaikat. Autopaikat sijoitetaan tontille rakennettavalle pysäköimispaikalle. Asemakaavaan merkityn kerrosalan ja rakennusalan estämättä puolelle autopaikoista saa rakentaa autotallin.

Sijaintikartta ja asemakaavakartta ovat listan liitteinä 1 ja 2.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot ja muut seikat huomioon ottaen ehdotetaan, että tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 30 euroa. Lokakuun 2013 hintatasoon muunnettuna kerrosneliömetrihinta vastaa 568 euroa.

Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on tällöin 1,82 euroa/kk/m² huomioon ottaen, että asuntotontin vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Vuokrausperusteiden määrittelyssä on huomioitu samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistetut vuokrausperusteet pyrkien yhdenvertaiseen ja johdonmukaiseen hinnoitteluun.

Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta, tontti 29199-4

2

Ote ajantasaisesta asemakaavasta, tontti 29199-4

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 201

HEL 2013-016438 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) korttelin nro 29199 tontin nro 4 (osoite Laurinniityntie 14, pinta-ala 5 821 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 30 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 09.01.2014 § 24

HEL 2013-016438 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta F6 T1, Laurinniityntie 14

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) korttelin nro 29199 tontti nro 4 (osoite Laurinniityntie 14, pinta-ala 5 821 m²) lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Tontin vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 30 euroa.

2

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Anne Nahi, valvontalakimies, puhelin: 310 64332

anne.nahi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566