Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Stj / Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Ruusulankadun asuntolan muuttamisesta kokonaan päihteettömäksi

HEL 2013-011812 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomusponnet:

1.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Ruusulankatu 10:n asuntolan henkilökunnan määrä suhteessa asukkaisiin tarkastellaan uudelleen, jotta voidaan taata varmasti riittävä tuki ja turva asuntolan toiminnan onnistumiseksi ja naapurien asuinviihtyvyyden turvaamiseksi. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota jatkuvaan ja toimivaan kommunikaatioon henkilökunnan ja asuntolan lähistöllä asuvien välillä sekä siihen, että henkilökunta tarttuu viipymättä hankaliin tilanteisiin. (Päivi Storgård)
 

2.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, voidaanko Ruusulankatu 10 asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuutta parantaa esimerkiksi tukemalla enemmän Sininauhasäätiön aloittamaa ”Hyvä naapuri” -toimintaa ja siten, että asumisyksikön asukkaiden tarvitsemia hoidollisia palveluita, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluita, tehostetaan tarpeen mukaan. (Matti Niiranen)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Terhi Koulumies valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Ruusulankadun asuntolan asukasvalinta tulee uudistaa sellaiseksi, että asuntolassa voivat asua vain henkilöt, jotka sitoutuvat päihteettömyyteen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Terhi Koulumiehen palautusehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitän, että valtuusto palauttaa aloitteen uudelleenvalmisteltavaksi. Ruusulankadun asuntolan asukasvalinta tulee uudistaa sellaiseksi, että asuntolassa voivat asua vain henkilöt, jotka sitoutuvat päihteettömyyteen.

Jaa-äänet: 60
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 17
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 4
Suzan Ikävalko, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Jaana Pelkonen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kolme toivomuspontta:

Valtuutettu Päivi Storgård oli valtuutettu Anna Vuorjoen kannattama ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Ruusulankatu 10:n asuntolan henkilökunnan määrä suhteessa asukkaisiin tarkastellaan uudelleen, jotta voidaan taata varmasti riittävä tuki ja turva asuntolan toiminnan onnistumiseksi ja naapurien asuinviihtyvyyden turvaamiseksi. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota jatkuvaan ja toimivaan kommunikaatioon henkilökunnan ja asuntolan lähistöllä asuvien välillä sekä siihen, että henkilökunta tarttuu viipymättä hankaliin tilanteisiin.

Valtuutettu Matti Niiranen oli valtuutettu Anna Vuorjoen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, voidaanko Ruusulankatu 10 asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuutta parantaa esimerkiksi tukemalla enemmän Sininauhasäätiön aloittamaa ”Hyvä naapuri” -toimintaa ja siten, että asumisyksikön asukkaiden tarvitsemia hoidollisia palveluita, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluita, tehostetaan tarpeen mukaan.

Valtuutettu Suzan Ikävalko oli valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus laatia Ruusulankadun asumisyksikön asukkaille käyttäjien itsensä tarpeista lähtevät palvelusuunnitelmat, joissa kokonaispalveluille on asetettu selkeät vaikuttavuus tavoitteet ja myös mittarit sille, miten vaikuttavuutta seurataan.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Päivi Storgårdin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

6 äänestys

JAA-ehdotus: kaupunginvaltuusto edellyttää, että Ruusulankatu 10:n asuntolan henkilökunnan määrä suhteessa asukkaisiin tarkastellaan uudelleen, jotta voidaan taata varmasti riittävä tuki ja turva asuntolan toiminnan onnistumiseksi ja naapurien asuinviihtyvyyden turvaamiseksi. Erityisesti on kiinnittettävä huomiota jatkuvaan ja toimivaan kommunikaatioon henkilökunnan ja asuntolan lähistöllä asuvien välillä sekä siihen, että henkilökunta tarttuu viipymättä hankaliin tilanteisiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Tom Packalén

Tyhjä: 23
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 5
Heidi Hautala, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara

Valtuutettu Heidi Hautala ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää jaa.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Matti Niirasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, voidaanko Ruusulankatu 10 asumisyksikön ja sen ympäristön turvallisuutta parantaa esimerkiksi tukemalla enemmän Sininauhasäätiön aloittamaa ”Hyvä naapuri” -toimintaa ja siten, että asumisyksikön asukkaiden tarvitsemia hoidollisia palveluita, kuten päihde- ja mielenterveyspalveluita, tehostetaan tarpeen mukaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 74
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Rene Hursti, Helena Kantola, Harri Lindell, Tom Packalén

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Nina Huru

Poissa: 5
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Suzan Ikävalkon ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus laatia Ruusulankadun asumisyksikön asukkaille käyttäjien itsensä tarpeista lähtevät palvelusuunnitelmat, joissa kokonaispalveluille on asetettu selkeät vaikuttavuus tavoitteet ja myös mittarit sille, miten vaikuttavuutta seurataan. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 41
Outi Alanko-Kahiluoto, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 1
Rene Hursti

Tyhjä: 38
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Jan Vapaavuori, Anna Vuorjoki

Poissa: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettujen Päivi Storgårdin ja Matti Niirasen ehdottamat toivomusponnet.

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Suzan Ikävalkon ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Terhi Koulumies ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Ruusulankatu 10:ssä sijaitsevan päihde- ja mielenterveysongelmaisten asunnottomien asuntola muutetaan kokonaan päihteettömäksi uudistamalla asukasvalinta siten, että asuntolassa voi asua vain henkilöä, joka sitoutuu päihteettömyyteen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsinki on sitoutunut vuonna 2008 valtion ja kuntien väliseen pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelmaan. Lähtökohtana on Asunto ensin -periaatteen mukainen asuminen, johon järjestetään yksilölliset tukipalvelut. Asunto ensin -periaatteen mukaisesti yksiköissä ei ensisijaisesti vaadita päihteettömyyttä, vaan asunnon turvaamisella tuetaan asukkaiden motivaatio muuttamaan elämäntapaansa.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan antaman lausunnon mukaan tuetun asumisen yksiköitä ei voida muuttaa kokonaan päihteettömiksi, koska tällöin osa asukkaista joutuisi jälleen kadulle. Asunto ensin -periaatteen mukaan sekä siihen liittyvin tukitoimin eri tahojen yhteistyönä pyritään pysyvään elämän tavan muutokseen pitkällä aikavälillä. Asuntolan asiakasprofiilia on muutettu siten, että sinne asutetaan myös iäkkäämpiä asunnottomia tuomaan tasapainoa yksikköön.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 162

HEL 2013-011812 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Terhi Koulumiehen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 § 370

HEL 2013-011812 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Koulumiehen ym. valtuutettujen Ruusulankadun asumisyksikköä koskevaan valtuustoaloitteeseen seuraavan lausunnon:

"Helsingin kaupunki on vuonna 2008 päättänyt osallistua valtion ja kuntien väliseen pitkäaikaisasunnottomien vähentämisohjelmaan. Aiesopimukseen on kirjattuna toteutettavat hankkeet. Lähtökohtana on lakiin asuinhuoneiston vuokrauksesta perustuva Asunto ensin –periaatteen mukainen asuminen, johon järjestetään yksilölliset tukipalvelut. Tärkein tavoite on luopua asuntoloiden ja ensisuojien käytöstä ja korvata ne tuetulla asumisella. Helsinki on onnistunut tavoitteessaan ja eri puolille Helsinkiä on avattu tuetun asumisen yksiköitä. Asunto ensin –periaatteen mukaisesti yksiköissä ei ensisijaisesti vaadita päihteettömyyttä, vaan tavoitteena on asunnon turvaamisella aktiivisesti vaikuttaa asukkaiden elämään siten, että heillä on saamansa tuen turvin mahdollisuus motivoitua muuttamaan elämäntapaansa.

Helsinkiin on valmistunut vuosina 2008-2013 pitkäaikaisasunnottomille n. 700 asuntoa asumisyksiköihin. Mikäli asukkaat kuntoutuvat, on mahdollisuus asuttaa heitä itsenäisiin pienasuntoihin. Helsingissä asumisen tuki -yksikön järjestämiin asumispalveluihin kuuluvat uuden konseptin asuntojen lisäksi päihdehuollon asumispalveluita, mielenterveysasiakkaiden asumispalveluita, tukiasuntoja ja hajasijoitettuja pienasuntoja. Vain päihdehuollon asumispalveluissa vaaditaan asukkailta ehdotonta päihteettömyyttä.

Ruusulankadun asumisyksikön lisäksi lähes kaikkien asumisyksiköiden naapurustolta tulee toiveita yksiköiden muuttamisesta päihteettömiksi. Kunnan tulee kuitenkin huolehtia asukkaistaan, myös kaikkein syrjäytyneimmistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan tuetun asumisen asumisyksiköitä ei voida muuttaa kokonaan päihteettömiksi, koska tällöin osa asutetuista joutuisi kadulle asunnottomaksi. Ruusulankadun yksikössä asuu monenlaisia asunnottomia ja heillekin tulisi suoda mahdollisuus elämäntavan muutokseen pitkällä aikavälillä. Palveluja järjestettäessä ja kehitettäessä käytetään hyväksi tutkimustietoa asunnottomien palvelujen järjestämisestä ja palvelujen toimivuudesta."

Terveysvaikutusten arviointi

Asunto ensin –periaatteella toimittaessa ei ajatella asunnon saamisen poistavan henkilön kaikkia päihde- tai käyttäytymisongelmia tai nopeasti parantavan toimintakyvyn puutteita. Tuettuun asumiseen liittyy sekä henkilökohtaista tukea että ympäristötyötä. Oleellista on, että asumispalvelutoiminnan kokonaisuutta tarkastellaan sekä asukkaiden että asuinympäristön näkökulmasta. Tutkimustietoa ja asumisyksiköiden toiminnasta saatavaa reaalista kokemustietoa on tarpeen käyttää hyväksi palvelujärjestelmää parannettaessa. Asumisjärjestelyin ei ole tarkoitus tukea tai ylläpitää kontrolloimatonta ja ympäristöä häiritsevää päihteidenkäyttöä, mikä aiheuttaa terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä palvelun käyttäjille että heidän naapuristolleen, vaan luoda asunnottomille edellytyksiä arkielämään ja kuntoutumiseen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuula Saarela, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 42690

tuula.saarela(a)hel.fi

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 310 43398

taru.neiman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566