Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/22

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Kaj / Den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen om påskyndande av koloniträdgårdsprojekt

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Pentti Arajärvi väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Pentti Arajärvi och 13 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska påskynda de planerade koloniträdgårdsprojekten i Mellungsbacka och Brobacka.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena i saken och konstaterar att ett förslag till detaljplaneändring för det planerade koloniträdgårdsområdet i Skomakarböle strandpark hålls framlagt i januari–februari 2014. För koloniträdgårdsområdet har planerats 87 lotter och gemensamma servicelokaler och parkeringsplatser. Detaljplaneområdet omfattar också odlingslotter, tio nya småhustomter och ett parkområde.

Ett förslag till detaljplan och detaljplaneändring för koloniträdgårdsområdena i Östra Baggböle, där det bland annat är meningen att anvisa nya koloniträdgårdslotter som passar in i omgivningens karaktär, har hållits framlagt i november–december 2013 och ska snarast möjligt föreläggas stadsfullmäktige.

Också den koloniträdgård som planeras i Mellungsbacka är upptagen i stadsplaneringskontorets verksamhetsplan så att tidsschemat är anpassat till andra strategiskt betydande projekt som stöder bostadsproduktionen och näringsverksamheten. Målet är att ett detaljplaneförslag ska föreläggas stadsplaneringsnämnden år 2015.

En detaljplan som gör det möjligt att anlägga en koloniträdgård i det av staden ägda området i Eerola i Vichtis godkändes 27.1.2014 av Vichtis kommunfullmäktige och vinner troligen laga kraft under våren 2014. Ett markanvändningsavtal mellan Helsingfors stad och Vichtis kommun, vilket hänför sig till detaljplaneändringen, godkändes av fastighetsnämnden i november 2013. När detaljplaneändringen har trätt i kraft har byggnadskontoret för avsikt att inleda arbetena på en koloniträdgård under våren 2014. Projektet som är avsett att finansieras med privata medel genomförs om möjligt i fastighetsbolagsform som ett projekt för gruppbyggande under ledning av en byggherrekonsult.

Byggnadskontoret, som ansvarar för anläggningen av koloniträdgårdar, har beredskap att börja anlägga de nya koloniträdgårdarna när detaljplanerna har trätt i kraft. Fastighetsväsendet kommer i sin tur att i enlighet med byggnadskontorets tidsplan göra de markförvärv och de administrativa interna arrenderingar som de lagakraftvunna detaljplanerna förutsätter och att vid behov dela med sig av sin expertis med tanke på utredning av nya finansierings- och förvaltningsmodeller för koloniträdgårdarna.

Stadsstyrelsen anser att staden med de ovan beskrivna åtgärderna har berett sig på att snabbt genomföra koloniträdgårdsprojekten, förutsatt att de detaljplaneändringar som projekten kräver vinner laga kraft inom väntad tid.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Pentti Arajärven valtuustoaloite

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 158

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 14.11.2013 § 569

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että Siltamäkeen on suunnitteilla siirtolapuutarha-alue Suutarilan rantapuistoon. Alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Alueen asemakaavaehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi marraskuussa 2013.

Mellunmäkeen suunnitteilla olevan siirtolapuutarhan asemakaavaehdotus on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan niin, että kaavaehdotus käsiteltäisiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2015.

Rakennusviraston mukaan sillä on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan.

Lautakunta ilmoittaa, että kiinteistötoimi tulee siirtolapuutarhojen toteutuksesta vastaavan rakennusviraston edellyttämässä aikataulussa tekemään lainvoimaisten asemakaavojen edellyttämät maanhankinnat ja hallinnolliset sisäiset vuokraukset sekä antaa tarvittaessa asiantuntemustaan siirtolapuutarhojen uusien rahoitus- ja hallintomallien tutkimiseen.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Esko Patrikainen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 24.09.2013 § 388

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uudet siirtolapuutarhat Helsingissä

Siltamäkeen on suunnitteilla siirtolapuutarha-alue Suutarilan rantapuistoon. Alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Alueen asemakaavaehdotus on menossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi loppusyksyllä 2013.

Mellunmäkeen suunnitteilla olevan siirtolapuutarhan asemakaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2015.

Kokonaan uusien siirtolapuutarhojen tulisi rakentua ja olla ylläpidettävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen tai sitä varten perustettavan yhtiön jäsenten omakustannusperiaatteella. Kaupunki voisi osallistua hankkeisiin vuokraamalla maapohjan kyseiseen tarkoitukseen ja olemalla alkuvaiheessa apuna yhdistystä tai yhtiötä perustettaessa (kaupunginhallitus 15.6.2009 § 775).

Rakennusvirastolla on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan.

Nykyisten siirtolapuutarhojen laajentaminen

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (12186), jossa esitettiin Pakilan siirtolapuutarhaan ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarhaan yhteensä 124 uutta siirtolapuutarhamökkipalstaa on palautettu uudelleen valmisteltavaksi (kaupunkisuunnittelulautakunta 16.4.2013 § 119).

Kaavamuutosten tultua voimaan rakennusvirasto sopii yhdistysten kanssa puutarhojen maanvuokrasopimuksiin tehtävistä muutoksista vuokra-alueisiin sekä palstojen yhteenlaskettuun pinta-alaan ja sen perusteella määräytyvään vuokraan.

Rakennusvirasto tekee uusien palstojen pohjatyöt käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja järjestää uusien palstojen haun.

Uusi Vihdin Eerolan ryhmäpuutarha

Vihdin kunta on Helsingin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti laatinut uuden ryhmäpuutarhan mahdollistavan asemakaavan kaupungin omistamalle Eerolan tilalle.

Alueen suunnittelusta järjestettiin 1989 maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka pohjalta tehty yleissuunnitelma on päivitetty ja kunnallistekniikan suunnittelu tehty rinnan asemakaavatyön kanssa.

Alueen asemakaava on tulossa Vihdin kunnanvaltuuston käsiteltäväksi syksyllä 2013. Mikäli asemakaava hyväksytään ja tulee voimaan, on rakennusviraston tarkoitus käynnistää ryhmäpuutarhan toteuttaminen keväällä 2014.

Eerolan ryhmäpuutarhaan on suunniteltu 127 mökkiä, joista 68 on perinteisiä, omalla palstalla (keskimäärin 330 m2) varustettuja mökkejä ja loput 59 niin sanottuja metsämökkejä, jotka sijoittuvat luonnonmukaiseen ympäristöön.

Mökeissä on noin 27 k-m2 tupa ja 8 k-m2 kuisti sekä erillinen 10 k-m2 talousrakennus, johon voi sijoittaa varaston lisäksi pesutilan ja saunan. Mökit varustetaan kunnallistekniikalla.

Eerolan ryhmäpuutarha toteutetaan kiinteistöyhtiömuotoisena ja kokonaan yksityisin varoin eli tulevien mökkiläisten rahoittamana (kaupunginhallitus 15.6.2009 § 775).

Hankkeen käynnistämisen edellytyksenä on, että riittävä määrä halukkaita sitoutuu hankkeeseen.

Kaupunginvaltuusto oikeutti 30.11.2011 (§ 235) yleisten töiden lautakunnan vuokraamaan alueen Vihdin Eerolaan perustettavaa kiinteistöyhtiömuotoista siirtolapuutarhaa varten 31.12.2043 asti.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2011 (§ 1103) varata alueen ryhmärakentamismuotoista rakennuttajakonsulttivetoista kiinteistöyhtiömuodossa toteutettavaa siirtolapuutarhahanketta varten 31.12.2013 saakka.

Käsittely

24.09.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen uusi neljäs kappale: "Rakennusvirastolla on valmius käynnistää uusien siirtolapuutarhojen perustaminen pikaisella aikataululla asemakaavojen tultua voimaan."

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2013 § 271

HEL 2013-009002 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Siltamäkeen on suunnitteilla siirtolapuutarha-alue Suutarilan rantapuistoon. Alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä kesäkuussa 2013, ja se on tarkoitus valmistella kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi loppusyksyllä 2013.

Suutarilan siirtolapuutarha-alueelle on suunniteltu 87 palstaa sekä yhteiset huoltotilat ja pysäköintialueet. Kaava-alueeseen sisältyy myös viljelypalstoja, kymmenen uutta pientalotonttia ja puistoalue.

Myös Mellunmäkeen suunnitteilla oleva siirtolapuutarha on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan niin, että aikataulu on sovitettu yhteen muiden strategisesti merkittävien, asuntotuotantoa ja elinkeinotoimintaa tukevien hankkeiden kanssa. Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2015.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Kari Piimies, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37327

kari.piimies(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566