Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Kj / Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om tolkning av stadsfullmäktiges sammanträden till teckenspråk

HEL 2013-012977 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten René Hursti väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tapio Kari, kommunikationschef, telefon: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Hurstin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten René Hursti föreslår i sin motion att stadsfullmäktiges sammanträden ska tolkas till teckenspråk och att tolkningen ska kunna följas via stadens webbtjänst Helsingforskanalen.

Det finns i Finland uppskattningsvis ca 4 000–5 000 döva och ca 6 000–9 000 hörande som använder teckenspråk. En andel på ca 300 använder finlandssvenskt teckenspråk, och hälften av dessa är döva. I och med att inget register förs över döva helsingforsare är det exakta antalet inte känt, men hur som helst finns det flera hundra. Teckenspråk har kunnat uppges som modersmål i befolkningsregistret sedan år 2012.

De döva betraktar sig snarare som en språk- och kulturgrupp än som en grupp med funktionsnedsättning. En bestämmelse om rättigheter för dem som använder teckenspråk infördes år 1995 i den paragraf i Finlands grundlag där det slås fast att samerna och romerna har språkliga och kulturella rättigheter. Enligt denna 17 § ska rättigheterna för dem som använder teckenspråk och dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp tryggas genom lag. Bättre rättigheter för dem som använder teckenspråk ingår i Katainens regeringsprogram, och för närvarande övervägs det om en teckenspråkslag ska stiftas eller om rättigheterna för dem som använder teckenspråk ska beaktas bättre i olika lagar.

Vikt fästs också internationellt vid rättigheter för de döva. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft år 2009, innebär att regeringarna ska erkänna teckenspråkets ställning i lagstiftningen och främja tjänster på teckenspråk. Finland har godkänt konventionen men ännu inte ratificerat den.

Det påpekas i justitieministeriets bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag att kunskapen om teckenspråk är liten i Finland, att det bara finns lite information på teckenspråk inom den offentliga förvaltningen och att tillräcklig information om myndighetsbeslut, tjänster och kundens rättigheter inte finns på teckenspråk.

Det är motiverat att staden ökar sin information på teckenspråk, och några steg har redan tagits. I regionportalen www.helsingforsregionen.fi, som förvaltas av staden, har det under våren 2013 och vintern 2014 lagts ut basinformation på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk om de tjänster som tillhandahålls av städerna i huvudstadsregionen. Det är fråga om landets första webbplats på teckenspråk om kommunala tjänster. Vasa stad och några andra städer har gjort försök av samma typ.

Att i enlighet med motionen tolka stadsfullmäktiges sammanträden till teckenspråk och sända tolkningen på webben skulle kräva tekniska ändringar i sessionssalen och i produktionssystemet för Helsingforskanalen. Vid vanliga sammanträden skulle det behövas minst två teckenspråkstolkar, vid långa sammanträden minst tre. Detta skulle bli ganska dyrt, och antalet tittare som använder teckenspråk skulle förmodligen vara ringa.

Ett mer ändamålsenligt alternativ när det gäller att öka informationen på teckenspråk är att sammanställningar över stadens viktigaste beslut och nyheter sänds via Helsingforskanalen. Stadsfullmäktiges sammanträden och frågestunder kan också behandlas i sammanställningarna. Stadskansliets IT- och kommunikationsavdelning utreder möjligheterna till produktion av nyhetssammandrag exempelvis i samarbete med dövorganisationerna.  

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tapio Kari, kommunikationschef, telefon: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Hurstin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 149

HEL 2013-012977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566