Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Kj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om de förtroendevaldas resekostnader och fullmäktigeledamöternas frånvaro

HEL 2013-009000 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22 j

2

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att

1. resekostnaderna för fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelseledamöterna och deras ersättare och ledamöterna i valberedningskommittén alltid ersätts från fall till fall och att utslagna ungdomar anställs för att registrera de här resekostnaderna;
2. om en egentlig ledamot är frånvarande från ett sammanträde utan att anmäla orsak eller avlägsnar sig från salen för mer än 15 minuter och inte har ordnat en ersättare, ska ordföranden först ge ledamoten en anmärkning om försummelse av sina uppgifter och om handlingen upprepas bestämma att ledamoten mister sitt sammanträdesarvode;
3. ordföranden ska föra bok över ledamöternas frånvaro och publicera statistik om det på stadens webbsidor som avslutning på varje sammanträdessäsong.

1. Stadsstyrelsen konstaterar som svar på punkt 1 att det är föreskrivet om ersättningarna för de förtroendevaldas resekostnader i fråga om skötande av förtroendeuppdrag inom stadens område i arvodesstadgan för Helsingfors stads förtroendevalda.

Enligt 11 § i arvodesstadgan för Helsingfors stads förtroendevalda får stadsfullmäktigeledamöterna, stadsstyrelseledamöterna och deras ersättare och ledamöterna i stadsstyrelsens valberedningskommitté för ett kalenderår i sänder ett personligt resekort som berättigar till resor inom kollektivtrafiken i Helsingfors. Resekortet utgör ersättning för kostnaderna för resor inom Helsingfors i anslutning till förtroendeuppdraget.

Stadsfullmäktigeersättarna får som ersättning ett personligt resekort som berättigar till resor inom kollektivtrafiken i Helsingfors från den dag de första gången deltar i ett sammanträde i stället för en förhindrad ledamot.

Stadsstyrelsen anser det motiverat att resekortsarrangemanget bevaras i stället för att staden börjar ersätta resor från fall till fall. Resekortet är en del av ersättningen för skötandet av förtroendeuppdraget. Dessutom tillåter det att utöver deltagande i sammanträden även göra andra resor som hänför sig till skötandet av förtroendeuppdraget inom stadens område, såsom resor till andra tillställningar eller personliga besök till områden som planläggs eller servicenätverk. Resekortet är med beaktande av fördelarna det klart kostnadseffektivaste och administrativt bästa sättet att ordna de förtroendevaldas resor med tanke på både den förtroendevalda och staden. Dessutom uppmuntrar det de förtroendevalda till att utnyttja kollektivtrafiken.

2. Stadsstyrelsen konstaterar om punkt 2 i motionen att stadsfullmäktiges verksamhet fastställs i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige och instrueras i Fullmäktiges handbok och att arvodena bestäms i den ovannämnda arvodesstadgan.

Enligt 9 § i arbetsordningen ska en ledamot som på grund av tillfälligt förhinder inte kan delta i fullmäktiges arbete eller som är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan meddela stadskansliet detta, om möjligt i så god tid att en ersättare kan inkallas i stället. Vid ett sammanträde kan meddelandet även framföras muntligt direkt till ordföranden.

Om ledamoten är tvungen att avlägsna sig under sammanträdet ska han eller hon enligt punkt 14 i Fullmäktiges handbok 2013–2016 lämna in en skriftlig anmälan om förhinder till ordföranden och samtidigt uppge orsaken. Om ledamoten infinner sig på nytt vid sammanträdet, ska han eller hon också då anmäla sig för ordföranden. Det är skäl att inte i onödan avlägsna sig och infinna sig på nytt under pågående sammanträde. En ordinarie ledamot tar sin plats omedelbart, också under pågående behandling av ett ärende. En ersättare kan infinna sig endast då behandlingen av ett ärende inleds. Närvaro och frånvaro protokollförs.

Stadsstyrelsen konstaterar att det inte finns sanktioner för att låta bli att lämna in en anmälan om förhinder. Om det inte har varit möjligt att kalla in en ersättare är den frånvarande ledamotens plats dock tom, vilket återspeglar sig i den ifrågavarande fullmäktigegruppens makt. En ledamot som är frånvarande erhåller inget sammanträdesarvode.

Enligt 42 § i kommunallagen betalas ledamöterna ett sammanträdesarvode för sammanträdet. Ordföranden har inte befogenheter att frånta en ledamot sitt arvode, även om ledamoten avlägsnar sig från sammanträdet. Det hör också till sammanträdeskulturen vid Helsingfors stadsfullmäktige att ledamöterna kan utnyttja fullmäktiges restaurangtjänster och annars avlägsna sig från fullmäktigesalen. Stadsstyrelsen anser det inte motiverat att genom instruktionsändringar föreslå ändringar i den här kulturen.

3. Stadsstyrelsen konstaterar som svar på punkt 3 i motionen att frånvaron antecknas i protokollen för varje sammanträde och dessutom för stadskansliet statistik på den. Statistiken är tillgänglig på begäran bland annat för medierna. Med beaktande av det här och att protokollen för sammanträdena inklusive närvaroanteckningar publiceras på internet, anser stadsstyrelsen det inte informativt befogat att publicera statstiken separat på webben.

Stadsstyrelsen anser att motionen inte föranleder ytterligare åtgärder.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22 j

2

Xia Belle Selene valtuustoaloite Kvsto 19.6.2013 asia 22

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 147

HEL 2013-009000 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566