Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/30

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Stj / Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite palautesivuston perustamisesta

HEL 2013-014189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki seuraa mahdollisen kotihoidon tuen Helsinki -lisän poiston vaikutusta perustamalla sosiaaliseen mediaan palautekeskustelusivuston.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että varhaiskasvatusvirasto on  liittynyt Facebookiin lokakuussa 2013. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta sekä Facebookin kautta että kaupungin internet sivuilla olevan palautekanavan avulla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhaku, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 165

HEL 2013-014189 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 03.12.2013 § 204

HEL 2013-014189 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. palautesivuston perustamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 12.11.2013 (182 §) käsitellyt esitystä kotihoidontuen kuntalisän poistamista 2–3-vuotiaiden lasten osalta 1.2.2013 lukien. Varhaiskasvatuslautakunta hylkäsi yksimielisesti esittelijän esityksen. 

Varhaiskasvatusvirasto on 28.10.2013 liittynyt Facebookiin. Tämä on vuorovaikutteinen kanava ja toimii Internet-sivujen ohella varhaiskasvatuspalveluista tiedottamisessa. Sivuston kautta kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida päivähoidon asioita sekä antaa palautetta ja ideoita.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Hannele Lakkavaara, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42544

hannele.lakkavaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566