Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/28

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Stj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om hälsoundersökningar för arbetslösa och personer utanför företagshälsovården

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Yrjö Hakanen och 48 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska ordnas hälsoundersökningar för arbetslösa och personer utanför företagshälsovården.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att alla kan söka sig till hälsostationerna oberoende av den socioekonomiska ställningen. De som har ovanliga anställningsförhållanden eller arbetar i ett småföretag kan använda tjänsterna på hälsostationerna. Studenthälsovården erbjuder tjänster för alla studerande som är inskrivna vid en läroanstalt.

De svårsysselsatta har sedan 2004 haft möjlighet till tväradministrativ och yrkesövergripande servicecentralsverksamhet för arbetskraften. Alla arbetslösa arbetssökande som deltar i verksamheten har möjlighet till en hälsoundersökning. Besöket innehåller dessutom en mer omfattande utredning av klientens arbets- och verksamhetsförmåga och smidigheten i klientens vardag. Avsikten är att främja klientens hälsa och att upptäcka sjukdomar i tidig fas. Hälsorådgivning och hälsoundersökningar som avses i 13 § i hälsovårdslagen har ordnats även för ungdomar och unga vuxna utanför student- och företagshälsovården.

Helsingfors stads företagshälsovårdscentral tillhandahåller företagshälsovårdstjänster för personer i stadens tjänst i enlighet med lagen. De som staden har sysselsatt med sysselsättningsanslag har rätt till de lagstadgade tjänsterna inom företagshälsovården.

Social- och hälsovårdsväsendet följer aktivt ändringarna i befolkningens behov och i lagstiftningen. Tjänsterna organiseras och utvecklas inom ramen för anslagen med beaktande av behovet att förnya socialskyddet och hälsovården.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Allekirjoitettu_Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

2

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 163

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Työterveyskeskus 29.11.2013

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Työterveyshuoltolain perusteella työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto sen sisältöisenä kuin laki sen määrittelee. Aluehallintovirasto valvoo, että työnantajat noudattavat lain asettamia velvoitteita.

Työterveyshuoltolaki ei velvoita työnantajaa järjestämään sairaanhoitopalveluja.

Helsingin kaupungin työterveyskeskus tarjoaa lain edellyttämät työterveyshuoltopalvelut kaupungin palveluksessa oleville. Työterveyskeskus tarjoaa lisäksi työntekijöille työterveyspainotteisia yleislääkäritasoisia sairaanhoitopalveluja. Työllisyysmäärärahoin palkatut kaupungin palveluksessa olevat työntekijät ovat oikeutettuja lakisääteisiin työterveyspalveluihin.

Lisätiedot

Jouni Silvo, ylilääkäri, puhelin: +358931035304

jouni.silvo(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 27.11.2013

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että pitkäaikaistyöttömille on monipuolisesti järjestetty mahdollisuus saada heidän tarvitsemansa terveystarkastukset ja muut perusterveydenhuollon palvelut. Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että sosiaali- ja terveyskeskus yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa edelleen seuraavat työttömien määrän mahdollisia muutoksia sekä lainsäädäntöuudistuksia ja tekevät tarvittaessa uusia päätöksiä työttömien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi määrärahojensa puitteissa.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 412

HEL 2013-011814 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Yrjö Hakasen esittämään valtuustoaloitteeseen työttömien ja työterveyshuollon ulkopuolella olevien terveystarkastuksista seuraavan lausunnon:

"Pitkäaikaistyöttömien, nuorten työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ja opiskelijoiden terveyden edistäminen on erittäin tärkeää toimintaa, jolla voidaan vaikuttaa terveyserojen kaventamiseen. Sosiaali- ja terveysvirasto toteuttaa em. ryhmien terveystarkastuksia normaalin toiminnan puitteissa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Terveystarkastuksiin osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Perusterveydenhuollon palvelut terveysasemilla ovat tarjolla helsinkiläisille riippumatta asemasta työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Terveysasemien palvelujen piiriin voi hakeutua riippumatta sosioekonomisesta asemasta. Epätyypillisissä työsuhteissa ja pienyrityksissä työskentelevillä on yhtäläinen oikeus käyttää edellä mainittuja kunnan terveysasemapalveluja.

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palvelujaan jokaiselle oppilaitoksessa kirjoilla olevalle opiskelijalle. Osa opiskelijoista jättäytyy palvelujen ulkopuolelle, sillä palvelut ovat opiskelijoille vapaaehtoisia. Kutsukäytäntöjä kehittämällä pyritään opiskelijoiden parempaan tavoittamiseen. Opiskeluterveydenhuollossa tehdään kuluvana vuonna 60 000 käyntisuoritetta. Nuorten miesten kutsuntatarkastukset opiskeluterveydenhuollossa ja terveysasemilla ovat osa terveyden edistämistä ja hyvinvointierojen kaventamista. Helsinki onnistuu ennakkotarkastuksilla tavoittamaan keskimäärin 75 % nuorista kutsuntaikäisistä.

Vaikeasti työllistyville on tarjottu vuodesta 2004 lähtien poikkihallinnollista ja moniammatillista työvoiman palvelukeskustoimintaa. Jokaiselle asioivalle työttömälle työnhakijalle tarjotaan mahdollisuus terveystarkastukseen. Käyntiin liittyy myös laajempi kokonaisuus, jossa selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja arjen sujuvuutta sekä edistetään terveyttä ja sairauksien varhaista toteamista. Vuosina 2004 - 2012 Työvoiman palvelukeskus Duurissa on tehty noin 17 000 terveysselvityskäyntiä. Duurin terveyspalvelut on organisoitu alusta lähtien THL:n suositusten mukaisesti. Asiakkaaksi työvoiman palvelukeskukseen pääsee hakeutumalla sinne Sosiaali- ja terveysviraston tai Työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen.

Alle 30-vuotiaiden koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevien terveyspalveluihin on otettu kantaa 2011 terveydenhuoltolaissa. Työvoiman palvelukeskus Duurissa on vuosina 2004 - 2012 tarjottu jokaiselle nuorelle työttömälle työnhakijalle terveyspalveluita, käyntimäärä on noin 5000 käyntiä. Osa nuorista jättää varatun terveyspalveluaikansa käyttämättä. Vuoden 2013 aikana Sosiaali- ja terveysviraston Nuorten palveluissa toteutetaan terveydenhuoltolain 13 § mukaista toimintaa tarjoamalla palveluja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille, myös Duurin ulkopuolella. Käyntejä (alle 30-v) oli kesä-syyskuun 2013 aikana yhteensä 735.

Sosiaali- ja terveysvirasto seuraa aktiivisesti muutoksia väestön tarpeissa ja lainsäädännössä. Palvelut organisoidaan ja niitä kehitetään määrärahojen puitteissa ottaen huomioon sosiaaliturvan ja terveydenhuollon uudistamistarpeet.

Terveysvaikutusten arviointi

Työttömät ovat terveyden ja hyvinvoinnin osalta erityisen haavoittuva ryhmä. Tämän ryhmän terveystarkastuksilla varmistetaan riittävät palvelut tälle väestöryhmälle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hannu Juvonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

hannu.juvonen(a)hel.fi

Sari Tuominen, nuorten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 46700

sari.tuominen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566