Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/26

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Stj / Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om anvisningarna om kontroll av uppgifterna om uppehåll i landet

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Veronika Honkasalo understödd av ledamoten Thomas Wallgren under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att:

-        staden bedömer på vilka sätt det är skäl att ändra den nuvarande praxisen för att minoritetsombudsmannens rekommendationer 8.1.2014 ska bli beaktade
 

-        stadsfullmäktige föreläggs en utredning om genomförandet av ändringarna i fråga.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Veronika Honkasalos förslag om återremiss godkänts.

4 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Jag föreslår att ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att:
- staden bedömer på vilka sätt det är skäl att ändra den nuvarande praxisen för att minoritetsombudsmannens rekommendationer 8.1.2014 ska bli beaktade
- stadsfullmäktige föreläggs en utredning om genomförandet av ändringarna i fråga.

Ja-röster: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Maija Anttila, Päivi Lipponen

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Allekirjoitettu_ Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Veronika Honkasalo och 35 andra ledamöter föreslår i sin motion att social- och hälsovårdsverkets anvisningar om kontroll av uppgifterna om utländska klienters uppehåll i landet ska upphävas.

Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen inte är en organisation som övervakar lagligheten i utlänningars uppehåll i landet. Syftet med anvisningarna om kontroll av uppgifterna är att staden ska få de statliga lagstadgade penningersättningarna. Ersättningsbeloppet uppgår årligen till ca 14 mn euro. I fråga om flyktingar och återflyttare baserar sig ersättningarna på lagen om främjande av integration (1386/2010) och i fråga om asylsökande baserar sig ersättningarna på lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011).

Stadsstyrelsen konstaterar att det är skäl att omvärdera och uppdatera alla anvisningar och praxisar fortgående i och med att bl.a. bestämmelserna, anvisningarna inom myndighetstillsynen och rekommendationerna förändras.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Allekirjoitettu_ Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 161

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

10.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian valmisteluun siten, että vastauksessa otetaan huomioon vähemmistövaltuutetun selvityspyynnön vastaukset.

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11.2013 § 411

HEL 2013-011229 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Veronika Honkasalon valtuustoaloitteeseen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan seuraavan lausunnon:

"Ulkomaalaisen asiakkaan pyrkiessä hoitoon tulee potilaan lääketieteellisen hoidon tarpeen ja sen kiireellisyyden lisäksi selvittää henkilön kansalaisuus ja se onko hänellä kotikunta Suomessa. Jos potilaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, tulee selvittää, sovelletaanko hänen tilanteessaan EU/ETA- lainsäädäntöä tai kansainvälistä sopimusta. Mikäli em. edellytykset täyttyvät, valtio maksaa korvausta palvelujen tuottamisesta aiheutuneista kustannuksista julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle. Valtion korvausta haetaan Kelalta. Potilaalta itseltään peritään vain samat asiakasmaksut, kuin kotikuntalaiselta vastaavassa tilanteessa.

Mikäli henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä EU-lainsäädäntö tai kansainvälinen sopimus koske häntä, potilaalta itseltään peritään palvelun tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Potilaan oikeus hoitoetuuksiin Suomessa ilmenee tapauksesta riippuen passista, virallisesta henkilötodistuksesta, eurooppalaisesta sairaanhoitokortista tai sen korvaavasta todistuksesta tai henkilön passiin/oleskelulupaan merkitystä statuksesta. Ulkomaalaisen asiakkaan oleskeluluvasta ilmenee, liittyykö maassa oleskelu pakolaisen statukseen. Kolmansista maista tulevien henkilöiden kohdalla tulee myös selvittää, onko viisumin myöntämisen yhteydessä edellytetty sairaanhoitokulut kattavan vakuutuksen ottaminen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on ohjeistanut työntekijät pyytämään nähtäväksi maassaolon edellytykset todentavia asiakirjoja sen vuoksi, että Helsingin kaupunki saa pakolaisista kotouttamisesta annetun lain mukaisia ja turvapaikan hakijoista kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain mukaisia korvauksia valtiolta, mikäli maassaolon edellytykset täyttyvät. Mikäli henkilö ei oleskele maassa laillisesti, ei myöskään oikeutta korvausten hakuun ole. Helsingiltä on evätty 300 000 euron korvaukset vuosien 2012-2013 aikana. Kysymys liittyy siis puhtaasti lakisääteisten korvausten saamiseen.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto katsoo, että sillä tulee olla oikeus periä sille laillisesti kuuluvat korvaukset, minkä vuoksi se on ohjeistanut henkilökuntansa pyytämään nähtäväksi oleskelun sallivat asiakirjat ja tarvittaessa kehottamaan asiakasta tai hänen edustajaansa hoitamaan lupa-asiat kuntoon ulkomaalaislain edellyttämällä tavalla. Ohjeistuksen tavoitteena on rahallisten korvausten saaminen. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ei ole ulkomaalaisten maassaolon laillisuutta
valvova organisaatio.

Kela-kortin esittäminen ei ole riittävää, koska Kela-kortin omaaminen ei osoita sitä, että henkilön maassaolon lailliset edellytykset täyttyisivät. Henkilöllä voi olla Kela-kortti, eikä kuitenkaan voimassa olevaa oleskelulupaa.

Helsingin kaupunki saa vuosittain korvauksia ulkomaalaisista noin 14 milj. euroa. Korvauksia saadaan kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisesti (1386/2010) pakolaisista ja paluumuuttajista ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain mukaisesti turvapaikanhakijoista.

Kotikuntalain mukainen pysyvä kotipaikka (kotikunta) on ratkaiseva hoitoon oikeutta ja maksuja määriteltäessä. Avun saaminen ei liity oleskeluluvan esittämiseen. Oleskeluluvan esittämispyyntö liittyy lakisääteisten korvausten saamiseen. Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa, jonka mukaan mm. välitön hoito (kiireellinen hoito) tulee antaa kaikille sitä tarvitseville asuinpaikasta riippumatta.

Vähemmistövaltuutetun toimisto on pyytänyt sosiaali- ja terveysvirastolta selvitystä ulkomaalaisten oleskeluluvan tarkistamisesta ja on parhaillaan valmistelemassa asiasta lausuntoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kun vähemmistövaltuutetun toimisto on antanut lausuntonsa, viraston käytäntöjä arvioidaan lausuntoa vasten ja tarvittaessa muutetaan saatujen suositusten mukaisesta."

Käsittely

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anna Vuorjoki: Lisätään lausunnon loppuun:
"Vähimmistövaltuutetun toimisto on pyytänyt sosiaali- ja terveysvirastolta selvitystä ulkomaalaisten oleskeluluvan tarkistamisesta ja on parhaillaan valmistelemassa asiasta lausuntoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kun vähemmistövaltuutetun toimisto on antanut lausuntonsa, viraston käytäntöjä arvioidaan lausuntoa vasten ja tarvittaessa muutetaan saatujen suositusten mukaisesta."

Kannattajat: Joonas Leppänen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausunnon loppuun:
"Vähimmistövaltuutetun toimisto on pyytänyt sosiaali- ja terveysvirastolta selvitystä ulkomaalaisten oleskeluluvan tarkistamisesta ja on parhaillaan valmistelemassa asiasta lausuntoa. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kun vähemmistövaltuutetun toimisto on antanut lausuntonsa, viraston käytäntöjä arvioidaan lausuntoa vasten ja tarvittaessa muutetaan saatujen suositusten mukaisesta."

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Rene Hursti, Seija Muurinen, Tuomas Nurmela, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 7
Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Leena Riittinen, Mikael Sjövall, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Äänin 7-6 sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä jäsen Anna Vuorjoen vastaehdotuksen.

12.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566