Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Eki Nikulaiselle vapautuksen teknisen palvelun  lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jesse Fagerströmin Sami Halmen uudeksi varajäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Eki Nikulaisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eki Nikulaiselle vapautuksen teknisen palvelun  lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________  Sami Halmen uudeksi varajäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Eki Nikulainen (Vihr.) pyytää 29.1.2014 vapautusta teknisen palvelun lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Eki Nikulaisen varajäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Eki Nikulaisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Teknisen palvelun lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 171

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eki Nikulaiselle vapautuksen teknisen palvelun  lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________  Sami Halmen uudeksi varajäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566