Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 62

Ryj / Den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen om effektivare återvinningsprocesser i Helsingfors

HEL 2013-012975 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Belle Selene Xia väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Selene Xian aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Ledamoten Belle Selene Xia föreslår i sin motion att stadens miljömyndighet och avfallshanteringsmyndigheten ska utarbeta en plan för ett opimalt antal och optimala lägen när det gäller återvinningsplatser. Kommunikationen i saken ska också tas upp i planen. Ledamoten föreslår dessutom att skyldigheten att ta hand om de produktgrupper som omfattas av återvinningen ska överföras på tillverkarna m.fl. i större utsträckning.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och påpekar att samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), som är avfallshanteringsmyndighet också för Helsingfors, redan år 2005 inledde ett projekt som syftar till ett enhetligt och heltäckande nät av återvinningsplatser i HRM:s verksamhetsområde. Återvinningsplatserna har placerats så centralt som möjligt, m.a.o. där folk rör sig mest. Sådana finns exempelvis vid köpcentra och vid stationer i spårtrafiken. HRM bygger upp nätet av återvinningsplatser i samarbete med producentsammanslutningar och dessutom med staden och företag i avfallshanteringsbranschen. Helsingfors får sina återvinningsplatser åren 2012–2014. Den exakta tidpunkten beror på åtgärdstillstånden.    

På HRM:s webbsidor finns heltäckande information om platser där olika slags avfall samlas in. HRM har också en stor mängd tryckt material om avfallssortering och insamlingsplatser. Dessutom informerar HRM aktivt om förändringar i avfallshanteringen genom meddelanden till disponenterna i området. 

Hanteringen av pappers- och förpackningsavfall bekostas av dem som tillverkar och förpackar produkterna, vilket baserar sig på det lagstadgade producentansvaret. Uppgiften att samla in batterier har i och med producentansvaret överförts på butikerna. Återanvändbara möbler kan föras till Återanvändningscentralen och andra möbler till Sortti-stationerna. Stora föremål avhämtas i hemmen genom den avgiftsbelagda tjänsten Nouto-Sortti. Återvinningsavfall (inklusive glas och småmetall) samlas fr.o.m. år 2014 in från fastigheter med mer än tjugo lägenheter, vilket baserar sig på de allmänna föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Bioavfall och papper samlas in som tidigare. HRM börjar år 2015 samla in kartong från bolag med minst tio lägenheter. El- och elektronikskrot tas emot på Sortti-stationerna och EE-återvinningsplatserna. I och med att producentansvaret utvidgats har små elapparater sedan 1.5.2013 också kunnat lämnas till butiker som säljer elapparater.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Selene Xian aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 156

HEL 2013-012975 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Belle Selene Xian aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 19.11.2013 § 339

HEL 2013-012975 T 00 00 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY), joka toimii jätehuoltoviranomaisena myös Helsingissä, on käynnistänyt jo vuonna 2005 hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja kattava kierrätyspisteverkosto kuntayhtymän toiminta-alueelle. Ennen uudistusta keräys hoidettiin yksittäisillä keräysastioilla, joista kukin oli eri toimijan vastuulla ja hajallaan. Kokonaisuutta ei hallinnut mikään taho.

Iso osa kodin kierrätettävistä jätteistä on paperia ja pakkauksia. Näiden jätehuollon kustantavat tuotteiden valmistajat ja pakkaajat lakisääteisen tuottajavastuun mukaisesti. Tuotteiden valmistajat ja pakkaajat ovat yleensä järjestäytyneet tuottajayhteisöihin, jotka käytännössä vastaavat astioiden tyhjennyksistä ja materiaalien hyödyntämisestä.

HSY tekee kierrätyspisteverkoston rakentamisessa yhteistyötä laajan toimijajoukon kanssa. Tuottajayhteisöjen lisäksi mukana ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ja Kirkkonummen kunta sekä jätehuoltoalan yrityksiä. Tuottajayhteisöistä mukana ovat paperi (Paperinkeräys Oy ja Suomen Keräystuote Oy), metallipakkaukset (Kuusakoski Oy) ja kuitupakkaukset (Suomen Kuitukierrätys Oy). Vaatekeräyksestä HSY on sopinut U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf:n (UFF) ja Fida International ry:n kanssa. HSY kustantaa pakkauslasin keräyksen ja kuljetuksen sekä pisteissä olevat muovikassiastiat.

Uudistettuja isoja kierrätyspisteitä on valmiina yli 120 ja paperinkeräyspisteitä 200. Koko verkosto tulee HSY:n toimialueella kattamaan noin 140 isoa pistettä ja noin 1 400 paperinkeräyspaikkaa. Helsingin alueella on tällä hetkellä käytössä kaikkiaan noin 300 keräyspaikkaa, joista 41 on uusia kierrätyspisteitä. Helsingin alueelle tulevat kierrätyspisteet rakennetaan vuosien 2012-14 aikana. Aikataulu riippuu lupien saamisesta. Kierrätyspisteet vaativat rakentamista varten toimenpideluvan. Tiiviisti rakennetuilla alueilla sopivan sijoituspaikan löytäminen voi olla ongelmallista ja pisteiden rakentaminen voi viivästyä myös valitusten vuoksi.

Kierrätyspisteet on pyritty sijoittamaan ihmisten liikkumisen kannalta mahdollisimman keskeisille paikoille, kuten kauppakeskusten ja raideliikenneasemien yhteyteen. Kierrätyspisteiden määrä on mitoitettu siten, että paikkoja on yksi noin 2000 asukasta kohden, jotka asuvat alle 20 huoneiston kiinteistöissä. Tätä suuremmissa kiinteistöissä kierrätettävät jätteet (mukaan lukien lasi ja pienmetalli) kerätään vuodesta 2014 alkaen kiinteistöltä Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

HSY:n verkkosivuilla on kattavasti tietoa eri jätteiden keräyspaikoista ja mm. Jätkä-jätelajihaku, josta voi tarkistaa, mihin keräykseen mikin käytöstä poistettava esine tai aine kuuluu ja missä on lähin tällaisen jätteen keräyspiste. HSY:llä on myös runsaasti painettua jätteiden lajitteluun ja keräyspisteisiin liittyvää materiaalia, jota esimerkiksi taloyhtiöt voivat tilata asukkailleen jaettavaksi. HSY myös tiedottaa aktiivisesti jätehuollossa tapahtuvista muutoksista alueen isännöitsijöille lähetettävillä kirjeillä.

Aloitteessa mainituista jätteistä paristojen keräys on tuottajavastuun myötä siirtynyt kaupoille eli käytettyjä paristoja voi viedä jokaiseen paristoja myyvään liikkeeseen. Kierrätyskelpoisia huonekaluja voi tarjota Kierrätyskeskukselle ja muut huonekalut voi viedä HSY:n Kivikon tai Konalan Sortti-asemille. HSY:llä on myös NoutoSortti-palvelu, joka noutaa maksusta isot esineet kotoa. Sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan Sortti-asemien lisäksi SER-kierrätyspisteissä ja 1.5.2013 lähtien pieniä sähkölaitteita on tuottajavastuun laajenemisen myötä myös voinut palauttaa sähkölaitteita myyviin liikkeisiin ilman uuden laitteen ostovelvollisuutta.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566