Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 47

Val av ersättare i nämnden för tekniska tjänster

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Eki Nikulainen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för tekniska tjänster

2.     välja Jesse Fagerström till ny personlig ersättare för Sami Halme i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Eki Nikulaisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Eki Nikulainen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för tekniska tjänster

2.     välja ______________  till ny personlig ersättare för Sami Halme i nämnden för tekniska tjänster för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Eki Nikulainen (Gröna) anhåller 29.1.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för tekniska tjänster.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Eki Nikulainen till ersättare i nämnden för tekniska tjänster för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Eki Nikulaisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Teknisen palvelun lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 171

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Eki Nikulaiselle vapautuksen teknisen palvelun  lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________  Sami Halmen uudeksi varajäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566