Helsingfors stad

Protokoll

4/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/18

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Ryj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en avgiftsfri citytoalett för kvinnor

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Helena Kantola under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att stadsfullmäktige förespråkar avgiftsfria allmänna toaletter också för damer, spädbarn och rörelsehindrade och anser att motionen bör godkännas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sami Muttilainens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förespråkar avgiftsfria allmänna toaletter också för damer, spädbarn och rörelsehindrade och anser att motionen bör godkännas.

Ja-röster: 34
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 37
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Blanka: 12
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Björn Månsson, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Sami Muttilainen och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att de s.k. citytoaletternas sida för rörelsehindrade ska kunna användas avgiftsfritt.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och konstaterar att det finns sammanlagt 36 offentliga s.k. citytoaletter i Helsingfors. Toalettavgiften till den s.k. invalidsidan är 50 cent och avgiften betalas i den elektroniska betalningsautomaten på toalettdörren. Det är avgiftsfritt att använda pissoaren.

Stadsstyrelsen anser att den nuvarande praxisen fortfarande är motiverad trots att inkomsterna från toalettavgiften är mindre än kostnaderna för servicen. Att godkänna motionen skulle innebära avskaffande av toalettavgifterna för alla användare.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.02.2014 § 196

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 26.11.2013 § 481

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä 36 kpl.

Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 snt ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla. Pisoaarin käyttö on maksutonta. Käymälämaksun suuruudesta on yleisten töiden lautakunta päättänyt 16.2.2006 § 89.

Kaupungin saamat tulot rahastuksesta ovat noin 30000 euroa/vuosi ja kustannukset noin 1,1 miljoonaa euroa/vuosi. Tulot ovat siis merkityksettömiä suhteutettuna nykyisen palvelun kustannuksiin. Tämän lisäksi rahastusautomaatin ylläpito sekä alihankkijan toimesta tapahtuva rahojen tilittäminen kaupungille jo itsessään "syö" osan tuloista. Lisäksi ajoittain on ilmennyt rahastusautomaatteihin murtautumisia. Viimeksi kuluvana syksynä muutamasta kohteesta oli rahoja hävinnyt.

Yleisten töiden lautakunta esittää, että nykyinen järjestelmä säilytetään. Samalla lautakunta toteaa, että aloitteen hyväksyminen merkitsee käytännössä yleisten käymälöiden maksullisuudesta luopumista kaikkien käyttäjien osalta.

Käsittely

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijän muutokset: Päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Käymälämaksun suuruudesta on yleisten töiden lautakunta päättänyt 16.2.2006 § 89."

Päätösehdotuksen viidennen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Samalla lautakunta toteaa, että aloitteen hyväksyminen merkitsee käytännössä yleisten käymälöiden maksullisuudesta luopumista kaikkien käyttäjien osalta."

Vastaehdotus:
Mikko Virkamäki: Säilytetään nykyinen järjestelmä.

Kannattajat: Jarmo Nieminen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Säilytetään nykyinen järjestelmä.

Jaa-äänet: 4
Jussi Heinämies, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 4
Matti Kopra, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Mikko Virkamäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Tuula Hänninen

Suoritetussa äänestyksessä äänet menivät tasan 4 - 4. Todettiin, että varajäsen Virkamäen vastaehdotus, jota puheenjohtaja Nieminen äänesti voitti, joten lausunnossa kannatetaan nykyisen järjestelmän säilyttämistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ari-Pekka Muilu, projektipäällikkö, puhelin: 310 39657

aripekka.muilu(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566