Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

26.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Ryj / Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite jätteiden keräyksen sallitun aikavälin tarkistamisesta

HEL 2013-009007 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

HSY:n lausunto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 44 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan selvitettäväksi, voitaisiinko jätteiden keräys sallia nykyistä laajemmalla aikavälillä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on kielletty erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö asuntojen ym. läheisyydessä klo 22-7. Jätteiden kuormausajan pidentäminen illalla kello 22.00 asti voitaisiin hyvin sallia, koska se on linjassa ympäristönsuojelumääräysten kanssa. Sen sijaan kuormaamisen aikaistaminen kahdella tunnilla aamuisin on ristiriidassa em. määräysten kanssa.

Mikäli aikaisemman kuormauksen hyödyistä ja haitoista halutaan lisätietoja, voisi asiaa selvittää esimerkiksi määräaikaisella kokeilulla. HSY suhtautuu myönteisesti kokeiluun. Kokeilun toteuttaminen tällä hetkellä olisi HSY:n kilpailuttamien jätteenkuljetusten voimassa olevien urakkasopimusten vastaista. Määräaikainen kokeilu olisi sekä sopimusteknisesti että käytännössä mielekkäintä toteuttaa noudattaen HSY:n urakka-alueiden rajoja. HSY neuvottelee kokeiluhankkeen käytännön toteutuksesta Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

2

HSY:n lausunto

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.02.2014 § 151

HEL 2013-009007 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 278

HEL 2013-009007 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) viimeisimmät Pääkaupunki-seutua ja Kirkkonummea koskevat jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.7.2012. Jätehuoltomääräysten valmistelun yhteydessä HSY esitti, että jätteiden keräyksen sallittua aikaikkunaa pidennettäisiin klo 6-22 väliseksi ajaksi. Kunnat kuitenkin tuolloin lausunnoissaan vastustivat esitystä, joten HSY luopui siitä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistui Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet -esiselvitys vuoden 2013 kesäkuussa. Selvityksessä todetaan, että erilaisten jätelajittelujen yleistyessä erityyppisten jätteenkeräilyjen määrä tulee nykyisestään lisääntymään. Vuoden 2014 aikana kaupunkisuunnitteluvirasto on esiselvityksen pohjalta kartoittamassa toimenpiteitä jakelu- ja keräilyliikenteen sujuvoittamiseksi ja haittojen minimoimiseksi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kilpailuttaa jätteen keräyksen. Kilpailutus tehdään alueittain. Eri jätetyypit kilpailutetaan erikseen. Jäteautojen liikenteen vähentämiseksi yksi mahdollisuus voisi olla autot, joihin kerättäisiin eri osastoihin enemmän eri jätelajeja nykytilanteeseen verrattuna. Ongelmaksi muodostuu eri osastojen täyttyminen eri aikaan. HSY:n mukaan eri jätelajien keräys samaan autoon toimii paremmin pientaloalueilla kuin suurten kiinteistöjen kerrostaloalueilla. Jätteiden keräyksen ympäristöhaittoja voidaan pienentää vaatimalla kilpailutuksessa uusinta, vähämeluisinta ja vähäpäästöisintä saatavilla olevaa kalustoa. Helsingin kantakaupungin ympäristövyöhykkeellä näin on tehtykin.

Voidaan myös harkita jakelu- ja keräilyliikenteelle täysin varattujen lastaus- ja keräilyalueiden tai parkkipaikkojen varaamista tiettyinä aikoina. Älyliikenne antaa tähän aiempaa kehittyneempiä mahdollisuuksia. Osalla uusista asuinalueista käytetään myös jätteiden putkikeräystä.

Jätekuljetusten haittojen vähentämiseksi on valtuustoaloitteessa ehdotettu jätteiden keräyksen aikavälin laajentamista enemmän ruuhka-aikojen ulko-puolelle. Tämä todennäköisesti sujuvoittaisi keräilyä ja vähentäisi ruuhkautumishaittoja. Aikavälin laajentamisen vaikutuksia, haittoja tai hyötyjä ei kuitenkaan vielä ole analysoitu. Kaupunkisuunnitteluviraston tavoite on laatia vuonna 2014 toimenpideohjelma citylogistiikalle, jossa tähän kysymykseen paneudutaan enemmän.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on selvitetty liikenneonnettomuuksia, jossa jäteauto on ollut osallisena. Niitä on Helsingissä tapahtunut vuosina 2007-2012 yhteensä 19 kappaletta eli noin 3 vuodessa. Onnettomuudet eivät ole olleet kovin vakavia. Yleisimpänä tapauksena henkilöauto on huolimattomasti ohittanut paikallaan seisovaa jäteautoa. Näitä tapauksia on ollut viisi kappaletta. Neljässä tapauksessa jäteauto on kolhinut pysäköityjä autoja, kolmessa tapauksessa jäteauto on lähtenyt liikkeelle henkilöauton ohittaessa ja myös kolmessa tapauksessa kääntyvä jäteauto on törmännyt toiseen osapuoleen. Näissä onnettomuuksissa vastapuolena ei ole ollut yhtään jalankulkijaa. Onnettomuuksissa on loukkaantunut yksi pyöräilijä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ottaa kantaa jätteen keräykselle sallittuun aikaväliin vuonna 2014, kun perusteellisempi selvitys citylogistiikasta on valmistunut.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 06.08.2013 § 238

HEL 2013-009007 T 00 00 03

Päätös

Liian aikaisista jätteiden kuormaamisista on ympäristökeskukselle tullut viime vuosien aikana ilmoituksia noin viidestä kohteesta vuosittain. Ympäristölautakunta on myös yhden kerran määrännyt sakon uhalla erään jätehuoltoyhtiön noudattamaan Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisten jätehuoltomääräysten 24 §:ssä määriteltyjä kuormausaikoja, koska kyseisen yhtiön kuljettajat kuormasivat jätettä eräällä kadulla toistuvasti liian aikaisin useista kehotuksista huolimatta.

Liian aikaista kuormaamista koskevat ilmoitukset tulevat pääsääntöisesti kantakaupungin alueelta. Jätekuljetusyhtiöt ovat perustelleet rikkomuksia sillä, että kuormaaminen klo 7.00 jälkeen aamulla ahtailla ja ruuhkaisilla keskustan kaduilla aiheuttaa liikenneruuhkia sekä aloitteessakin mainittua uhkailua ja jopa väkivaltaa kuljettajia kohtaan.

Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että jätteiden kuormausajan pidentäminen illalla kello 22.00 asti voitaisiin hyvin sallia, koska se on linjassa Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten kanssa. Sen sijaan kuormaamisen aikaistaminen kahdella tunnilla aamuisin on ristiriidassa em. määräysten kanssa, koska ympäristönsuojelumääräysten 25 §:ssä on kielletty erityisen häiritsevää melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden käyttö asuntojen ym. läheisyydessä klo 22-7. Kuormaamisaikoihin on viime vuosina myönnetty Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän jätehuoltojohtajan päätöksellä määräaikaisia poikkeamislupia talviaikaan hankalien sääolosuhteiden (runsas lumentulo) vuoksi, mikä on perusteltua, mutta kuormaamisen salliminen pysyväisluonteisesti klo 5.00 alkaen johtaisi varmasti valitusten lisääntymiseen. Muutoksesta aiheutuva ristiriita ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n kanssa saattaisi myös johtaa vaatimuksiin muunkin melua aiheuttavan toiminnan sallimisesta ennen kello seitsemää aamulla.

Jätteen kuormauksen aiheuttamia meluhaittoja voidaan jossain määrin vähentää erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, mutta joka tapauksessa kuormaus aiheuttaa aina jonkin verran melua lähialueen asuntoihin. Melu vaihtelee asunnon sijainnista riippuen, herkimpiä meluhaitoille ovat yleensä alimmissa kerroksissa ja porttikäytävien vieressä olevat asunnot. Ympäristölautakunta pitää tarpeellisena selvittää keinoja, joilla kuormausten tietyissä paikoissa aiheuttamat ruuhkat ja kuljettajiin niihin liittyen kohdistuvat uhkatilanteet voidaan poistaa. Kuormausten aikaistamisen sijaan tulisi kuitenkin ensisijaisesti selvittää mm. mahdollisuuksia ajoittaa kuormauksia ahtailla katuosuuksilla iltaan, jolloin liikenne ei ole niin vilkasta. Kuormausaikaa on nykyiselläänkin yhteensä 14 tuntia vuorokaudesta, minkä pitäisi mahdollistaa jätteiden kerääminen vilkkaimmilta kaduilta muulloin kuin aamuruuhkan aikaan. 

Mikäli aikaisemman kuormauksen hyödyistä ja haitoista halutaan lisätietoja, voisi asiaa selvittää esimerkiksi määräaikaisella kokeilulla, jossa sallittaisiin kuormauksen aloittaminen jo kello 6.00 vilkkaimmilla joukkoliikennekaduilla. Tärkeimmät linja-auto- ja raitiolinjat alkavat Helsingissä kulkea noin klo 5.30, joten tällaisilla kaduilla liikenteen melu on huomattavaa jo kuudelta aamulla. Myös esimerkiksi Tukholmassa jätteiden kuormaus on sallittua kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana. Mahdollisesta kokeilusta tulee tehdä selkeä projektisuunnitelma, määritellä kokeilualueet tarkasti ja edellyttää kokeilualueella kuormaavilta autoilta sellaisia teknisiä ratkaisuja, joilla kuormauksiin liittyvät meluhaitat saadaan minimoitua. Joka tapauksessa ympäristölautakunta katsoo, että asukkaiden yörauhan takaamiseksi kuormauksia ei tule millään alueella sallia ennen kello kuutta aamulla, pois lukien aiemmin mainitut sääolosuhteista aiheutuvat poikkeusluvat.

Käsittely

06.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappale 5 uusi kappale:

Mikäli aikaisemman tai myöhemmän kuormauksen hyödyistä ja haitoista halutaan lisätietoja, voisi asiaa selvittää esimerkiksi määräaikaisella kokeilulla. Mahdollisesta kokeilusta tulee tehdä selkeä projektisuunnitelma, määritellä kokeilualueet tarkasti ja edellyttää kokeilualueella kuormaavilta autoilta sellaisia teknisiä ratkaisuja, joilla kuormauksiin liittyvät meluhaitat saadaan minimoitua. Joka tapauksessa ympäristölautakunta katsoo, että asukkaiden yörauhan takaamiseksi kuormauksia ei tule millään alueella sallia ennen kello kuutta aamulla, pois lukien aiemmin mainitut sääolosuhteista aiheutuvat poikkeusluvat.

Vastaehdotusta ei kannatettu.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32009

petri.puttonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566