Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/15

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Vuosaaren tontin 54176/2, tontin 54177/5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12188, Vuosaarentie 3)

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin nro 54176 tontin nro 2 ja korttelin nro 54177 tontin nro 5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 14.5.2013 päivätyn ja 10.12.2013 muutetun piirustuksen nro 12188 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 54157.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12188 kartta, päivätty 14.5.2013, muutettu 10.12.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12188 selostus, päivätty 14.5.2013, muutettu 10.12.2013, päivitetty Kslk:n 10.12.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Vuorovaikutusraportti 14.5.2013, täydennetty 10.12.2013 ja kaavapäivystyksen 30.11.2011 muistio

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin nro 54176 tontin nro 2 ja korttelin nro 54177 tontin nro 5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 14.5.2013 päivätyn ja 10.12.2013 muutetun piirustuksen nro 12188 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 54157.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutosehdotuksessa Vuosaaren Urheilutalon käytössä ollut autopaikkojen korttelialue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Muutosalueen kerrosala 10 300 k-m² on kokonaan uutta rakennusoikeutta, ja tarkoittaa asuntoja noin 250 asukkaalle. Vuosaarentien ja Ulapparaitin kulmaan tulee sijoittaa vähintään yksi liike- tai ravintolatila.  Urheilutalon korvaavat autopaikat tullaan osoittamaan Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksesta erillisellä sopimuksella.

Kaavan myötä tapahtuva täydennysrakentaminen olemassa olevien verkostojen alueella ja tiivistyvä kaupunkirakenne on yhdyskunta- ja energiataloudellisesti edullista. Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille suoranaisia investointikustannuksia ilman arvonlisäveroa yhteensä noin 1,19 miljoonaa euroa.  Kaavamuutoksella syntyvän rakennusoikeuden laskennallinen arvo on n. 5,15 milj. euroa (500 e/k-m²).

Esittelijä

Alue sijaitsee Vuosaaren keskustassa Vuosaarentien ja Ulapparaitin kulmassa.

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumisen ja toimitilojen aluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Voimassa olevassa asemakaavassa kaavamuutosehdotuksen alue on pääosin autopaikkojen korttelialuetta sekä osin katualuetta, ja pohjoinen osa-alue myös pieneltä osin puistoa.

Kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavamuutoksen kohteena oleva autopaikkojen tontti 54176/2 Vuosaarentie 3:ssa on vuokrattu Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle maanvuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.12.2030 saakka. Korvaavat paikat tullaan osoittamaan läheisestä Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksesta. Kaavaehdotuksessa on mukana myös autopaikkojen tontti 54177/5 Tyynylaavantie 17:ssa. Se on vuokrattu Edenin Pysäköinti Oy:lle, joka omistaa tontilla olevan pysäköintilaitoksen. Uuden rakennettavan asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontin autopaikkoja voidaan osoittaa myös tälle tontille maanalaisten paikkojen lisäksi.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitus on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on saatu kirjeitse 6 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta koskevaa mielipidettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet kohdistuivat pääosin lisärakentamiseen yleensä, sen määrään ja korkeuteen ja uuteen kaarevaan katulinjaan. Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että rakennusten suurin sallittu kerrosluku on madallettu kymmenestä kerroksesta kahdeksaan kerrokseen.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 2.8.–2.9.2013. Ehdotuksesta on tehty yksi muistutus.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesihuolto, kiinteistövirasto, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta ja ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsingin Energia -liikelaitos on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa.

Muistutuksessa esitettiin korkeamman rakennuksen kerrosluvun pienentämistä, rakennusten toteuttamista osaomistus- ja omistuskohteina, sosiaalisin ja terveydenhuollon perustein asutettavien asunnoissa kehitysvammaisten, vammaisten ja ikääntyneiden asumisen painottamista, kaava-alueen vieressä olevan raittien risteysalueen muuttamista puistoksi ja Edenin Pysäköinti Oy:n pysäköintitalon rakennustöiden loppuunsaattamista niin, ettei siitä koidu rasitusta pysäköintiyhtiön aiemmille osakkaille.

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu muistutuksen vuoksi.

Lausunnoissa esitettiin täsmennyksiä kustannusarvioihin sekä kannanottoja kunnallistekniikan muutosten rahoitukseen. Edelleen vaadittiin perusteluja esitetylle yleisen pysäköinnin ratkaisulle, huomautettiin kaava-asiakirjoista puuttuvan kanta muutoksen vaikutuksesta hulevesiin ja alueen kuuluvan erikoistason esteettömyysalueeseen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus) huomautti lausunnossaan, ettei kaava-aineisto sisältänyt meluselvitystä. Uudenmaan ELY-keskus edellytti oman arvionsa pohjalta, ettei kohtuullisen matalasta melutasosta huolimatta parvekkeita tule sijoittaa kadun puolelle rakennuksia eikä asuntojen tule aueta pelkästään kadun puolelle. Myös mahdollisen Raide-Jokerin toteuttamisen aiheuttama melu, tärinä ja runkomelu tulee selvittää.

Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty kaksi melua koskevaa määräystä. Vuosaarentiehen rajoittuvaa rakennusta koskevilla määräyksillä on estetty asuntojen suuntaaminen yksinomaan Vuosaarentien suuntaan sekä parvekkeiden sijoittaminen Vuosaarentien puoleiseen julkisivuun. Selostukseen on lisätty kuvaus hulevesien johtamisesta viettoviemärissä mereen. Esteettömyysvaatimukset otetaan huomioon katusuunnitelman pohjaksi laadittavassa liikennesuunnitelmassa. Tehdyt muutokset on esitetty liitteessä 2.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, ettei noin 1,19 milj. euron kaupungille koituvissa kustannusarvioissa ole huomioitu Vuosaarentien muuttamista raitiolinjan vaatimusten mukaiseksi mahdollisen tulevan Raide-Jokerin käyttöön eikä nykyisen pysäköintilaitoksen korottamista. Kustannukset eivät myöskään sisällä jätejakeita sisältävän maa-aineksen poiston mahdollisia kustannuksia. Kaavaehdotuksen katumitoitus on kuitenkin raitiolinjan mahdollistava ja uudisrakentamisesta saatava hyöty merkittävä. Rakennuksen nykyiselle katualueelle ulottuvan kaarevan muodon on laskettu mahdollistavan noin 3300 kerrosneliömetrin suuruisen rakennusoikeuden.

Viitaten yleisten töiden lautakunnan huomautuksiin tontin kulkujärjestelyistä ja kritiikkiin tontin eteläosan merkitsemisestä yleisen pysäköinnin alueeksi kaupunginhallitus toteaa, että uudisrakennettavan tontin pysäköintipaikat on kaavaehdotuksen mukaisesti mahdollista sijoittaa joko tontin maanalaiseen pysäköintitilaan tai olemassa olevaan pysäköintitaloon (korotus). Jo voimassa olevassa asemakaavassa tontin eteläosaan on osoitettu poikittainen ajoyhteys, nyt muutoksena on vain se, että siihen voidaan rakentaa myös pysäköintipaikkoja yleiseen käyttöön. Tontti on varattu asuntotuotantotoimiston käyttöön.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksista ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12188 kartta, päivätty 14.5.2013, muutettu 10.12.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12188 selostus, päivätty 14.5.2013, muutettu 10.12.2013, päivitetty Kslk:n 10.12.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Vuorovaikutusraportti 14.5.2013, täydennetty 10.12.2013 ja kaavapäivystyksen 30.11.2011 muistio

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva sekä viistoilmakuvat kaakosta ja koillisesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 54

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin nro 54176 tontin nro 2 ja korttelin nro 54177 tontin nro 5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen 14.5.2013 päivätyn ja 10.12.2013 muutetun piirustuksen nro 12188 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksella muodostuu uusi kortteli nro 54157.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 425

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Ksv 0579_4, Vuosaari, Keski-Vuosaari, karttaruutu L5/R1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 14.5.2013 päivätyn ja 10.12.2013 muutetun 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari) korttelin 54176 tontin 2 ja korttelin 54177 tontin 5 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12188 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

14.05.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Veli-Pekka Kärkkäinen, arkkitehti, puhelin: 310 37191

veli-pekka.karkkainen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.08.2013 § 309

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Pysäköinti

Asemakaavan muutos aiheuttaa suuria muutoksia alueen pysäköinnissä. Nykyinen LPA-alue (korttelialueelle kohdennettu pysäköinti) palvelee Vuosaarentie 3:ssa sijaitsevaa monitoimitaloa sekä Vuosaarentie 5:ssä sijaitsevia urheilutaloa ja uimahallia. Pysäköintipaikan tilalle aiotaan rakentaa kerrostaloja (AL), ja jäljelle jäävä alue aiotaan muuttaa LP-alueeksi (yleinen pysäköintialue, joka on rakennusviraston kustannus- ja toteutusvastuulla). Tätä muutosta ei tulisi toteuttaa, koska pysäköintialue palvelee suurimmaksi osaksi uuden rakentuvan korttelin tarpeita. Yleisille pysäköintialueille ei tule osoittaa tontille ajo- rasitteita tai pysäköintikellarin luiskia. Pysäköintialue on nykyisilläkin toiminnoilla osoitettu LPA-alueeksi, eikä tuleva tilanne asuin- ja liikekorttelin kupeessa muuta pysäköintialueen luonnetta yleiseksi, päinvastoin. Näistä syistä LP-alue tulee ehdottomasti osoittaa LPA-alueena.

Asuntojen vieraspaikat (10 autopaikkaa, 1 ap/1 000 k-m2) on sijoitettu yleiselle pysäköintialueelle (LP). Yleiseen pysäköintiin tarkoitetulle alueelle ei tulisi sijoittaa tontin vieraspaikkoja, vaan vieraspaikat tulee sijoittaa tontille.  Kyseiset paikat vuokrataan kertaluonteisesti taloyhtiölle ja kokemukset ylläpito- ja hallintakäytäntöjen epäselvyydestä ovat osoittautuneet osapuolille raskaiksi. Tästäkin syystä, pysäköintialue tulisi olla kaavamerkinnällä LPA eikä LP.

Kaavassa ehdotettu pysäköintialue tulee alustavien arvioiden perusteella maksamaan lähes 80 000 euroa, ja edellä mainittujen syiden perusteella menoerä tulee kohdistaa kiinteistölle, ei Helsingin kaupungille.  Jos pysäköintialue aiotaan toteuttaa yleisenä alueena, tulee tämä perustella rakennusvirastolle.

Maanalaisen pysäköintitilan rakenteet eivät saa ulottua yleisille alueille, tai synnyttää vaakasuuntaisia hallintarajoja. Pysäköintihalli tulee sijoittaa kokonaisuudessaan ainoastaan korttelin alle.

Tällä hetkellä Vuosaarentie 3:n kohdalla on kadun varsi osoitettu bussien pysäköintikaistaksi. Selostuksessa ei ole otettu kantaa mihin korvaavat paikat sijoitetaan. Kaupungissa on suuri pula matkailuliikenteen pysäköintipaikoista.

Hulevedet

Selostuksessa ei ole otettu kantaa siihen, miten asemakaavan muutos vaikuttaa alueen hulevesiin.

Esteettömyys

Vuonna 2005 laaditussa Keski-Vuosaaren esteettömyyssuunnitelmassa Vuosaarentie kaava-alueen kohdalla on osoitettu erikoistason esteettömyysalueeksi.

Kustannukset

Kaava tuottaa yleisille alueille noin 1,02 miljoonan euron kustannukset (alv 0%). Hintaan ei ole laskettu johtosiirtoja.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 8.8.2013

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Kiinteistökartta L5 R1

Kiinteistövirasto toteaa, että kaupunki omistaa kaavamuutosalueen ja, että kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta. Muutosalueeseen kuuluvat autopaikkojen korttelialueet (LPA) 54176/2 ja 54177/5.

LPA-tontti 54176/2 (osoite Vuosaarentie 3) on vuokrattu Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle maantasopysäköintiin pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.12.2030 saakka. LPA-tontti 54177/5 (osoite Tyynylaavantie 17) on vuokrattu pitkäaikaisella 31.12.2096 päättyvällä maanvuokrasopimuksella Edenin Pysäköinti Oy:lle, joka omistaa tontilla olevan pysäköintitalon.

Kaavamuutoksessa Vuosaaren Urheilutalo Oy:n käytössä oleva LPA-tontti 54176/2 muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Uuden AL-tontin 54157/1 kokonais-kerrosala on 10 300 k-m², joka on uutta rakennusoikeutta ja tarkoittaa asuntoja noin 250 asukkaalle. Kadunvarren rakennukseen sijoitetaan liike- tai ravintolatila. Tontin autopaikat on sijoitettava tontille pihakannen alle ja kellaritiloihin tai LPA-tontilla 54177/5 sijaitsevaan pysäköintitaloon.

AL-tontti 54157/1 on varattu kaupunginhallituksen 30.1.2012 (113 §) tekemällä päätöksellä Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemaa vuokra-asunto- (50 %) ja välimuodon (50 %) asuntotuotantoa varten.

Asemakaavan toteutus edellyttää Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle vuokratun LPA-tontin 54176/2 pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen päättämistä sekä erillistä sopimusta vuokralaisen kanssa tontilla nyt olevien 126 autopaikan korvaamisesta ja siirtämisestä Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin pysäköintilaitokseen. Sopimus tullaan valmistelemaan yhteistyössä kiinteistöyhtiön osakkaiden; Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL), kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n sekä kiinteistöviraston tonttiosaston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kesken ja sopimus saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 25.06.2013 § 209

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 76

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Vuosaarentie 3 asemakaavan muutosehdotusta nro 12188.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012

HEL 2011-006774 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lausuntoa.

Lisätiedot

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121

merja.lehikoinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566