Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Val av ersättare i nämnden för allmänna arbeten

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Sampsa Lehtorinta befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för allmänna arbeten

2.     välja Joona Iso-Lotila till ny personlig ersättare för Tuula Hänninen i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Sampsa Lehtorinnan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Sampsa Lehtorinta befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för allmänna arbeten

2.     välja Joona Iso-Lotila till ny personlig ersättare för Tuula Hänninen i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Sampsa Lehtorinta (SDP) anhåller 23.12.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i nämnden för allmänna arbeten på grund av problem med tidsschemat.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Sampsa Lehtorinta till personlig ersättare för Tuula Hänninen i nämnden för allmänna arbeten för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Sampsa Lehtorinnan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Yleisten töiden lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2014 § 33

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sampsa Lehtorinnalle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Joona Iso-Lotilan Tuula Hännisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566