Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/12

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Detaljplan för parkområden m.m. i Åggelby och Haga och detaljplaneändring för parkområden m.m. i Åggelby, Haga och Baggböle (nr 12185, mellersta delen av Centralparken)

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplan för kvarteren nr 28205 och 28206, parkområde, område för närrekreation, områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, frilufts- och strövområden, område för odlingslotter, område för allmän parkering, område för begravningsplats, skyddsområden och gatuområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Månsasparken, Britas) och för frilufts- och strövområde i 29 stadsdelen (Haga, Norra Haga) och detaljplaneändring för parkområden, frilufts- och strövområden, område för allmän parkering, skyddsgrönområde och gatuområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Månsasparken, Britas), för parkområde i 29 stadsdelen (Haga, Norra Haga) och för parkområde i 34 stadsdelen (Baggböle, Västra Baggböle) enligt ritning nr 12185, daterad 26.3.2013 och ändrad 3.12.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.   

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.3.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Tehdyt muutokset, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaisesti

4

Havainnekuva, 26.11.2013

5

Vuorovaikutusraportti 26.3.2013 liitteineen, täydennetty 26.11.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

6

Osa päätöshistoriaa

7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helsingin seurakuntayhtymä

 

Gasum Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna detaljplan för kvarteren nr 28205 och 28206, parkområde, område för närrekreation, områden för idrotts- och rekreationsanläggningar, frilufts- och strövområden, område för odlingslotter, område för allmän parkering, område för begravningsplats, skyddsområden och gatuområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Månsasparken, Britas) och för frilufts- och strövområde i 29 stadsdelen (Haga, Norra Haga) och detaljplaneändring för parkområden, frilufts- och strövområden, område för allmän parkering, skyddsgrönområde och gatuområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Månsasparken, Britas), för parkområde i 29 stadsdelen (Haga, Norra Haga) och för parkområde i 34 stadsdelen (Baggböle, Västra Baggböle) enligt ritning nr 12185, daterad 26.3.2013 och ändrad 3.12.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.   

Sammandrag

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring ingår i ett mer omfattande planeringsarbete för Centralparken. Syftet med arbetet är att på detaljplanenivå trygga Centralparkens natur- och rekreationsvärden och ställa upp specialvillkor för byggande som främjar rekreation och idrott.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring gör det möjligt att förbättra omgivningen kring Månsas friluftsstuga och utveckla friluftstjänsterna. Ett område i Britas idrottspark är reserverat för en bollhall, och simhallen och ishallen i idrottsparken får byggas till. Förslaget bidrar till att trygga Centralparkens ställning i förhållande till stadsstrukturen i närheten. Landskapet i mellersta delen av Centralparken bevaras och har kvar sin karaktär av friluftsskog och natur- och strövområde. Samtidigt förbättras frilufts- och idrottsmöjligheterna, och de värdefulla naturobjekten och delarna av kulturmiljön skyddas. Förslaget tryggar också de viktiga regionala rekreationsstråken. 

En hassellund skyddad med stöd av naturvårdslagen har en beteckning på detaljplanekartan, likaså områden som är särskilt viktiga med tanke på naturens mångfald. Kulturhistoriskt värdefulla befästningsverk är också angivna. Det kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnadsbeståndet (Britas simhall, personalbostäderna, värmecentralen, Månsas friluftsstuga och en gammal torpbyggnad) har skyddsbeteckning.

Förslaget bidrar genom små områdesjusteringar till att den tvärgående kollektivtrafikleden spår-Jokern, som är upptagen i generalplanen, kan byggas och till att den planskilda korsningen Tavastehusleden/Ring I kan förbättras. Dessutom möjliggör förslaget en ensidig anslutning i den planskilda korsningen Tavastehusleden/Britasvägen. Anslutningsområdet hör inte till detaljplaneområdet. 

Ett område i sydvästra hörnet är i förslaget reserverat för en lokal snötipp. Linjen för spår-Jokern går där det nu finns en plantbutik, och en ny plats har anvisats för butiken. Ett område som varit reserverat som gatuområde för en förlängning till Ståthållarvägen har strukits. Naturgasledningen har fått en ny normativ sträckning.

Föredraganden

Planeringsområdet är beläget i norra Helsingfors och är en del av Centralparken. Området begränsas i väster av Norra Haga och Tavastehusleden, i norr av Centralparken, Ring I och Magnuskärr, i öster av bostadsområdena i Västra Baggböle, Britas, Månsas och Krämertsskog och i söder av Krämertsskogsvägen med Centralparken och Landtrafikcentralen mittemot.

Planeringsområdet omfattar Månsasparken och Britas idrottspark. Det är fråga om den sista icke-detaljplanelagda delen av Centralparken i Generalplan 2002 för Helsingfors. Parkdelen reserveras i enlighet med generalplanen för rekreation. Månsas urnlund och Månsas odlingslottsområde är upptagna på detaljplanekartan.

Området är i Generalplan 2002 för Helsingfors betecknat som en del av Centralparken och som rekreationsområde. Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring följer generalplanen. Största delen av området saknar detaljplan.

Största delen av området är i stadens ägo. Månsas urnlund är i Helsingfors kyrkliga samfällighets ägo. Ett område i hörnet av Britasvägen och Skogsbäcksvägen är utarrenderat till ett privat företag för plantbutiksverksamhet.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet inleddes på initiativ av staden själv.

Deltagandet och växelverkan arrangerades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Tio skrivelser med ställningstaganden från myndigheter och tjugotre skrivelser med åsikter kom in under detaljplaneberedningen. Skrivelserna gäller det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning och utkastet till detaljplan och detaljplaneändring. Dessutom framfördes åsikter muntligt vid ett diskussionsmöte och i telefon. En del av dem som framförde åsikter skickade fler än en skrivelse.

Åsikterna beaktades under detaljplaneberedningen förutsatt att de inte stred mot målen för detaljplanen.

Förslaget till detaljplan och detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 26.4–27.5.2013.

En anmärkning framställdes. Två skrivelser kom in utanför framläggningstiden. Utlåtanden gavs av direktionen för stadsmuseet, räddningsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljönämnden. Affärsverket Helsingfors Energi meddelade att verket inte har något att invända mot förslaget. Utlåtanden gavs också av Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helsingfors kyrkliga samfällighet, Gasum Oy och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Anmärkningen, skrivelserna och utlåtandena i sammandrag och genmälena i sin helhet ingår i rapporten över växelverkan.

Ändringar i förslaget till detaljplan och detaljplaneändring gjorda efter framläggningstiden

Anmärkningen går ut på att den lokala snötippen i sydvästra hörnet av detaljplaneområdet bör strykas i förslaget. Den föranledde inga åtgärder.

Följande framhålls i skrivelserna med åsikter: Bullerbekämpningsåtgärder bör vidtas. En återvinningsplats bör inrättas. Nätet av cykelvägar bör utvecklas. Naturen bör skyddas och vårdas. Områdena med detaljplanebeteckningen luo bör utvidgas i enlighet med METSO-inventeringarna från år 2011. Bestämmelsen i anslutning till beteckningen luo bör preciseras vad skogsvården beträffar. Det bör inte reserveras något område för en naturgasledning i parken. Snötippen bör strykas. De förbättringsåtgärder som eventuellt ska vidtas i förorenade områden bör preciseras. De värdefulla naturobjektens naturvärden bör beaktas. Det nya friluftsstråket söder om Britasvägen bör strykas. Den nya delen av parkeringsplatsen i idrottsparken och den nya bollhallen bör placeras mellan den befintliga simhallen och bostadshusen. Skrivelserna föranledde inga åtgärder.

Räddningsnämnden har ingenting att invända mot förslaget. Det nedanstående ingår i andra utlåtanden. Direktionen för stadsmuseet: Detaljplanebestämmelserna och skyddsbeteckningarna är lämpliga. Gasum Oy: Staden måste stå för kostnaderna om naturgasledningen flyttas. Helsingfors kyrkliga samfällighet: Det är viktigt att säkerhetsfrågorna anknutna till trafiken nära urnlunden löses på bästa tänkbara sätt då spår-Jokern byggs. HRM: Detaljplanen kräver inte att nya vatten- och avloppsledningar dras eller att gamla flyttas. Ett område bör reserveras för en stor återvinningsplats. Fastighetsnämnden: Beteckningen för den lilla parkeringsplatsen nära Ring I, som inte längre används som sådan och är skyddsgrönområde i förslaget, bör ändras så att området kan användas som affärsplats, exempelvis för bränsledistribution. Nämnden kommer vid behov att justera hyres- och arrendeavtal som hänför sig till områden utarrenderade till förvaltningar inom staden. Förhandlingar mellan nämnden och innehavaren av arrenderätten till plantbutiksområdet har resulterat i att plantbutiken flyttas till den plats som är angiven i detaljplaneförslaget då det gällande arrendeavtalet går ut. Idrottsnämnden: Bestämmelserna i anslutning till beteckningen sr-1 för simhallen är alltför detaljerade. Tillbyggnaden till simhallen och den nya boll- och ishallen ingår inte i det aktuella ekonomiplaneförslaget, men eftersom de ingår i det långsiktiga genomförandeprogrammet bör områden reserveras för dem redan nu. 

Vidare ingår det nedanstående i utlåtanden. Helen Elnät Ab: Snötippen bör strykas på ledningsgatan, och ett område reserverat för en elledning bör införas på detaljplanekartan, likaså två kabelgator som fattas. Nämnden för allmänna arbeten: Den gamla körvägen från Britasvägen till Britas ishall är ändrad till gata, Plottbrinken, på detaljplanekartan men bör förbli körväg. Att körvägar i Centralparken ändras till gator äventyrar möjligheterna att i framtiden bevara området som rekreationsområde i nuvarande omfattning. Området för allmän parkering (LP) i södra delen av Britas idrottspark bör ändras till VU- eller LPA-område. Miljönämnden: Detaljplanematerialet är ovanligt gediget i fråga om naturvärdena. Det är önskvärt att områdena med beteckningen luo utvidgas och att bestämmelsedelen för dessa preciseras särskilt genom bestämmelser om skogsvård. Beteckningen för ett behov av bullerbekämpning bör vara tydligare på detaljplanekartan.   

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland anser att bestämmelsen för YU-området bör få ett tillägg om att museimyndigheten ska få tillfälle att ge utlåtande om planerna för en nybyggnad/tillbyggnad när det gäller sim- och bollhallen. Bestämmelsen i anslutning till beteckningen luo bör kompletteras med en passus om att de värden som fågelbeståndet ger ska beaktas och lundväxtligheten bevaras.

Justeringar har gjorts utifrån utlåtandena. Detaljplaneområdet får inte en sådan stor plats för avfallsinsamling som HRM föreslår eftersom förslaget strider mot målen för detaljplanen. Fastighetsnämndens förslag att skyddsgrönområdet ska ändras till affärsplats, exempelvis för bränsledistribution, har inte beaktats eftersom det strider mot planeringsprinciperna för Centralparken och målen för detaljplanen. Idrottsnämndens förslag att skyddsbeteckningen för boll- och simhallen ska mildras har inte heller beaktats eftersom det är fråga om en arkitektoniskt mycket värdefull byggnad och direktionen för stadsmuseet anser bestämmelserna vara lämpliga. 

Detaljplanebestämmelsen för YU-kvartersområdet har justerats utifrån utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Bestämmelsen i anslutning till beteckningen luo har inte ändrats eftersom de allmänna bestämmelser för hela Centralparken som ingår i detaljplanebestämmelserna säkrar att de värden som fågelbeståndet ger blir beaktade och att lundväxtligheten bevaras.  

Ändringarna framgår av bilaga 3 till detta ärende på föredragningslistan.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med framställningen från stadsplaneringsnämnden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kartta, päivätty 26.3.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 selostus, päivätty 26.3.2013, muutettu 3.12.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

3

Tehdyt muutokset, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaisesti

4

Havainnekuva, 26.11.2013

5

Vuorovaikutusraportti 26.3.2013 liitteineen, täydennetty 26.11.2013, päivitetty Kslk:n 3.12.2013 päätöksen mukaiseksi

6

Osa päätöshistoriaa

7

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 7

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helsingin seurakuntayhtymä

 

Gasum Oy

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Liikuntalautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 53

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden nro 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, yleisen pysäköintialueen, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen 26.3.2013 päivätyn ja 3.12.2013 muutetun piirustuksen nro 12185 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.12.2013 § 406

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Ksv 0692_1, Metsäläntien, Hämeenlinnanväylän, Kehä I:n sekä Pirkkolan ja Maunulan asuinalueiden rajaama alue, karttaruudut G5 ja G6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 26.3.2013 päivätyn ja 3.12.2013 muutetun 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehty muistutus, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta on muutettu, kuten liitteestä 5 ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Samalla lautakunta päättänee antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Käsittely

03.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Olavi Veltheim: Muutan esitystä siten, että sr-1 määräyksestä poistetaan kappale:
Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien, sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirkkolan uimahallin suojelua lievennetään siten, että määräys mahdollistaa tilojen muutokset niin, että ne vastaavat nykyajan toiminnallisia vaatimuksia.

Kannattajat: Matti Niiranen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutettu ehdotus: sr-1 määräyksestä poistetaan kappale: Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien, sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

EI-ehdotus: Vastaehdotus/Rautava: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että Pirkkolan uimahallin suojelua lievennetään siten, että määräys mahdollistaa tilojen muutokset niin, että ne vastaavat nykyajan toiminnallisia vaatimuksia.

Jaa-äänet: 6
Henrik Jaakkola, Jape Lovén, Elina Moisio, Maija Nikunlassi, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän muutettu ehdotus voitti äänin 6-3.

26.11.2013 Pöydälle

26.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jyri Hirsimäki, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37213

jyri.hirsimaki(a)hel.fi

Heikki Hälvä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

Susanna Hantula, Insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

susanna.hantula(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 84

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

 

Pelastuslautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi- Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12185 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien  28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) kortteleiden 28205 ja 28206 sekä puistoalueen, lähivirkistysalueen, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, palstaviljelyalueen, yleisen pysäköintialueen, hautausmaa-alueen, suojelualueiden sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) retkeily- ja ulkoilualueen asemakaavaehdotuksen sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto, Pirkkola) puistoalueiden, retkeily- ja ulkoilualueiden, suojaviheralueen sekä katualueiden ja 29. kaupunginosan (Haaga, Pohjois-Haaga) puistoalueen ja 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi- Pakila) puistoalueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12185.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 13.06.2013 § 318

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kiinteistökartta G5 ja G6, Metsäläntien, Hämeenlinnanväylän, Kehä I:n ja Pirkkolantien ja Maunulan asuinalueiden rajaama alue

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Keskuspuiston keskiosan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12185 seuraavan lausunnon:

Maanomistus ja -hallinta

Kaupunki omistaa kaava-alueen lukuun ottamatta Maunulan uurnahautausmaata, jonka omistaa Helsingin seurakuntayhtymä.

Kaupungin omistamat alueet ovat pääosin rakennusviraston, liikuntaviraston ja tilakeskuksen hallinnassa. Pirkkolantien ja Metsäpurontien kulmasta on vuokrattu noin 1 200 m²:n suuruinen määräala tilasta 91-437-1-10 Tertun Taimi ja Kukka Oy:lle 30.4.2015 saakka taimimyymälätoimintaa varten.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen mukaiset rakennusoikeudet

Kaava-alueella on kerrosalaa yhteensä 43 105 k-m², josta toteutunutta kerrosalaa on 21 180 k-m² ja uutta 21 925 k-m². Pääosa toteutuneesta ja uudesta rakennusoikeudesta sijoittuu liikuntatoimintaan varatuille alueille.

Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alueella (YU) sijaitsee Pirkkolan uima-, palloilu- ja jääkiekkohallialueet, joiden toteutunut rakennusoikeus on 19 100 k-m². Uutta kerrosalaa on merkitty alueelle yhteensä 20 600 k-m² uuden palloiluhallin ja mahdollisen uuden jäähallin rakentamista sekä uimahallin mahdollista laajenemista varten.

Rakennusoikeutta on osoitettu myös kaava-alueen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU), joka sijoittuu pääosin Pirkkolan liikuntakeskuksen ympäristöön. Alueen toteutunut rakennusoikeus on yhteensä 2 425 k-m². Uutta rakennusoikeutta on osoitettu kahdelle varikkoalueelle yhteensä 1 050 k-m².

Retkeily- ja ulkoilualueelle (VR) on merkitty rakennusoikeutta yhteensä 210 k-m². Alueella sijaitseva entinen torpparakennus (60 k-m²) suojellaan kaavassa merkinnällä sr-3. Kaavamerkintä mahdollistaa asumisen. VR-alueella sijaitsee myös taimimyymälä, jonka toteutunut kerrosala on 51 k-m². Myymälä jää Raide-Jokerin linjauksen alle, joten kaavassa on osoitettu Metsäpurontien varresta alueen osa (ktm) uudelle taimimyymälälle, jolle on merkitty rakennusoikeutta 150 k-m².

Kaavan toteuttamisen vaikutukset maanvuokrasopimuksiin

Kiinteistövirasto tulee sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti tarkistamaan kaupungin hallintokunnille vuokrattujen alueiden tila- ja maanvuokrasopimuksia siltä osin kuin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttaminen aiheuttavat muutostarvetta.

Taimimyymälän vuokralaisen kanssa on neuvoteltu taimimyymälän sijoittamisesta asemakaavan muutosehdotuksessa osoitetulle paikalle nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä.

Tarpeettoman pysäköintialueen käyttötarkoituksen muutos

Kaavamuutosehdotuksessa Kehä I:n ja Kaarelantien välissä oleva nykyinen pysäköintialue (LP) poistetaan tarpeettomana ja alue muutetaan suojaviheralueeksi.

Pysäköintialue sijaitsee liikenteellisesti vilkkaan Kehä I:n varressa, joten alue soveltuisi liikepaikka-alueeksi, jossa mahdollisesti voisi toimia myös polttoaineenjakelupiste. Kaavan käyttötarkoitusmääräystä tulee muuttaa niin, että se mahdollistaa em. liiketoiminnan tontilla.

Lautakunta puoltaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomioin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 184

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kaava-aineistossa on paneuduttu tavallista perusteellisemmin luontoarvoihin, mikä on alueen luonteen vuoksi hyvä lähestymistapa. Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja –määräykset ovat yksityiskohtaisia ja hyvin muotoiltuja. Erityisesti luo-merkinnän käyttö arvokkaissa kasvillisuuskohteissa ja puronvarsissa korostaa olemassa olevia luontoarvoja ja osoittaa samalla alueita, joiden kunnostamis- ja hoitotarvetta on syytä tutkia. Kaava-alueella on myös metsäluonnon monimuotoisuuskohteiden inventoinnissa esiin tulleita metsän rakenteeseen ja lahopuustoon liittyviä luontoarvoja, jotka on liitetty luontotietojärjestelmään kaavoitustyön loppuvaiheessa. Ne tullaan ottamaan huomioon luonnonhoidon suunnittelussa kaavamerkinnästä riippumatta. Kaavaselostuksesta ilmenee, että Keskuspuiston metsien luontoarvot ovat yleisesti huomattavat. Tästä syystä luo-merkintä olisi mahdollinen myös metsäluonnon monimuotoisimmille osille.

Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset hyötyisivät eräistä täsmennyksistä. Monen luo-alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät puuston luonnontilaisen kaltaiseen rakenteeseen ja pitkään harjoitettuun hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä näkyy mm. Metso-selvitysten tuloksissa, joissa paikallistetuista arvokkaimmista metsäkohteista osa sijaitsee nyt esitettyjen luo-alueiden ulkopuolella.

Lisäksi alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia voisi vielä uudelleen tarkistaa ja niiden kaavamääräys voisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon: Metsiä voidaan hoitaa ulkoilumetsinä jättämällä kuitenkin puustorakenteen arvokkaimmat, luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset elinympäristöt (Metso I ja Metso II luokat kohteet, korpialueet sekä kääpä- ja orvakkalajistolaan edustavimmat kuviot) kehittymään mahdollisimman luonnontilassa. Alueiden ulkoilukäytön turvallisuuden kannalta perustellut yksittäisten puiden kaadot sekä lehtokohteiden perustellut hoitotoimenpiteet ovat sallittuja myös luo-alueilla.

Suojeltu luontotyyppi, pähkinäpensaslehto, on merkitty asianmukaisella suojelumerkinnällä S-1, joka myös mahdollistaa hoitotoimet siinä tapauksessa, että pähkinäpensaat jäisivät liiaksi nopeampikasvuisen puuston varjoon.

Entisen Maunulan ampumarata-alueen voimakkaimmin pilaantunut alue on kaavassa osoitettu ohjeelliseksi alueeksi, jolla on maaperän pilaantuneisuudesta johtuva riskinhallintatarve. Aloitettuja riskitarkasteluja on tarpeen jatkotyöstää. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA ALUEEN LUONTOARVOJA OMAAVAT METSÄT, JOIDEN ARVOJEN SÄILYMINEN SAATTAA VAARANTUA TOIMENPITEIDEN TAKIA. Tarvittavat kunnostus- ja riskinhallintatoimet tulee priorisoida ja ne tulee suunnitella ja aikatauluttaa alueella lähivuosina tehtävien luonnonhoitotöiden kanssa samanaikaisiksi, etenkin kun metsänhoitotoimia voidaan mahdollisesti hyödyntää osana riskinhallintaa.

Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän varsille on osoitettu meluntorjuntatarve. Hämeenlinnanväylän varret Pohjois-Haagan kohdalla ovat mukana meluestekohteena Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2013-2018. Helsingin kaupungin edustajat toivat suojaustarpeen esiin suunnitelmaa valmistelevassa työpajassa. Tavoitteena on suojata länsipuolen asuinalueiden lisäksi myös itäpuolella sijaitsevaa vilkkaassa virkistyskäytössä olevaa Keskuspuistoa. Kaavakartassa meluntorjuntatarvetta osoittava merkintä olisi tarpeen tuoda selvemmin näkyviin merkitsemällä se virkistysalueen reunaviivan sisäpuolelle erillisenä kaavamerkintänä. Meluntorjunta on toteutettava olemassa oleva kasvillisuus säilyttäen tavalla, joka ei vaurioita alueen luontoarvoja ja viihtyvyyttä. Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Käsittely

11.06.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Leo Stranius: Lisäys toisen kappaleen jälkeen:

Luonnonsuojelua koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset hyötyisivät eräistä täsmennyksistä. Monen luo-alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät puuston luonnontilaisen kaltaiseen rakenteeseen ja pitkään harjoitettuun hallittuun hoitamattomuuteen. Tämä näkyy mm. Metso-selvitysten tuloksissa, joissa paikallistetuista arvokkaimmista metsäkohteista osa sijaitsee nyt esitettyjen luo-alueiden ulkopuolella.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Leo Stranius: Lisäys yllä olevan kappaleen jälkeen:

Lisäksi alueella on monipuolisia kasvillisuus- ja lintukohteita, joiden arvot niin ikään hyötyisivät siitä, jos kohteiden puuston annettaisiin kehittyä ilman merkittäviä metsänhoitotoimia. Siksi luo-alueiden rajauksia voisi vielä uudelleen tarkistaa ja niiden kaavamääräys voisi kirjoittaa esimerkiksi seuraavaan muotoon: Metsiä voidaan hoitaa ulkoilumetsinä jättämällä kuitenkin puustorakenteen arvokkaimmat, luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset elinympäristöt (Metso I ja Metso II luokat kohteet, korpialueet sekä kääpä- ja orvakkalajistolaan edustavimmat kuviot) kehittymään mahdollisimman luonnontilassa. Alueiden ulkoilukäytön turvallisuuden kannalta perustellut yksittäisten puiden kaadot sekä lehtokohteiden perustellut hoitotoimenpiteet ovat sallittuja myös luo-alueilla.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Leo Stranius: Lisäys pohjaesityksen neljännen kappaleen kolmanneksi lauseeksi (ISOILLA):

Entisen Maunulan ampumarata-alueen voimakkaimmin pilaantunut alue on kaavassa osoitettu ohjeelliseksi alueeksi, jolla on maaperän pilaantuneisuudesta johtuva riskinhallintatarve. Aloitettuja riskitarkasteluja on tarpeen jatkotyöstää. SAMASSA YHTEYDESSÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA ALUEEN LUONTOARVOJA OMAAVAT METSÄT, JOIDEN ARVOJEN SÄILYMINEN SAATTAA VAARANTUA TOIMENPITEIDEN TAKIA. Tarvittavat kunnostus- ja riskinhallintatoimet tulee priorisoida ja ne tulee suunnitella ja aikatauluttaa alueella lähivuosina tehtävien luonnonhoitotöiden kanssa samanaikaisiksi, etenkin kun metsänhoitotoimia voidaan mahdollisesti hyödyntää osana riskinhallintaa.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Leo Stranius: Viidennen kappaleen viimeiseksi lauseeksi maininta meluntorjunnan toteutuksesta:

Meluntorjunta on toteutettava olemassa oleva kasvillisuus säilyttäen tavalla, joka ei vaurioita alueen luontoarvoja ja viihtyvyyttä.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 5:
Leo Stranius: Lisäys loppuun:

Kaavaehdotuksen sijoittamisratkaisut pienentävät jonkin verran nykyisiä yhtenäisempiä metsäalueita. Niiden osalta kannattaisi harkita esimerkiksi parkkipaikan sijoittamista uimahallin ja lämpökeskuksen väliseen, itäpuolella olevaan, metsäkaistaleeseen.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

Vastaehdotus 6:
Leo Stranius: Lisäys loppuun:
Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Kannattajat: Ernesto Hartikainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys loppuun:  Kaavaehdotuksen sijoittamisratkaisut pienentävät jonkin verran nykyisiä yhtenäisempiä metsäalueita. Niiden osalta kannattaisi harkita esimerkiksi parkkipaikan sijoittamista uimahallin ja lämpökeskuksen väliseen, itäpuolella olevaan, metsäkaistaleeseen.

Jaa-äänet: 5
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Ernesto Hartikainen, Matti Niemi, Tuula Palaste-Eerola, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5-4 esittelijän ehdotus voitti jäsen Straniuksen vastaehdotuksen.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys loppuun:
Melu- ja ympäristöhaittoja voitaisiin vähentää myös autoilua kevyempää ja ympäristöystävällisempää liikennettä suosimalla.

Jaa-äänet: 2
Timo Latikka, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 7
Joona Haavisto, Ernesto Hartikainen, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 2-7 jäsen Straniuksen vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen.

21.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 272

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsevat 28. ja 29. kaupunginosassa (Oulunkylä ja Haaga) käsittäen Maunulanpuiston ja Pirkkolan liikuntapuiston alueet Keskuspuistosta. Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen kuuluvat urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, puisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, retkeily- ja ulkoilualue, palstaviljelyalue, yleinen pysäköintialue, hautausmaa-alue, suojelualue sekä katualueita.

Rakennusvirasto on tehnyt yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kaavasuunnittelun eri vaiheissa ja toimittanut lisätietoja kaavoitukseen.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen mukaan Keskuspuiston luonne ulkoilumetsänä säilytetään. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu luontotyyppi eli pähkinäpensaslehto ja muut arvokkaat luontokohteet, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan, mikä turvaa Keskuspuiston keskiosan luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen samalla kun alueen metsiä voidaan hoitaa ulkoilualueina.

Asemakaavaehdotuksessa esitetty maakaasuputken ohjeellinen linjaus on sijoitettu mahdollisimman pitkälti olemassa olevien ulkoilureittien yhteyteen, jolloin sen rakentamisen vaikutukset metsäluontoon minimoituvat.

Asemakaavaehdotuksessa Pirkkolantie ja Männikkötie muutetaan katualueiksi. Asemakaava mahdollistaa Raide-Jokerin rakentamisen Pirkkolantien eteläreunaan sekä pyöräilyn korkealuokkaisen pääreitin rakentamisen Pirkkolantien pohjoisreunaan. Myös Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän vaatimat kaistajärjestelyt on otettu huomioon Pirkkolantien katualueen tilavarauksessa. Männikkötien katualueessa on varauduttu tulevaisuudessa rakennettavien pyöräkaistojen vaatimaan tilaan. Rajametsäntien eteläosan katualuetta on levennetty kaksi metriä länteen nykyisen pysäkin kohdalta Metsäläntien liittymään asti. Näin Männikkötien eteläreunan pyöräkaistaa on mahdollista jatkaa Rajametsäntiellä Metsäläntien liittymään asti.

Esitetty katuyhteys nimeltään Plotinrinne, joka johtaa Pirkkolantieltä Pirkkolan liikuntapuiston jäähallille, ei vaadi nykyisen ajoyhteyden muuttamista katualueeksi, koska ajoyhteys johtaa puistoalueella sijaitsevaan kiinteistöön. Keskuspuiston nykyisten ajoyhteyksien muuttaminen katualueiksi vaarantaa tulevaisuudessa alueen säilymisen virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan.

Asemakaavassa oleva yleinen pysäköintialue (LP) Pirkkolan liikuntapuiston eteläosassa tulee merkitä asemakaavassa joko VU- tai LPA-alueeksi, koska pysäköintialue palvelee pääasiassa liikuntapuiston asiakkaita. Katualueeksi tulee osoittaa se alue, joka palvelee joukkoliikennettä nykyisen pysäköintialueen yhteydessä. Toimivuuden vuosi joukkoliikenteen palvelualue ja alueen asiakaspysäköinti tulee erottaa jatkosuunnittelussa selkeästi erillisiksi alueiksi.

Suomen ilmasto äärevoityy nykyisen tietämyksen mukaan, joten on oletettavaa, että myös erittäin runsaslumiset talvet lisääntyvät. Ilmaston äärevöitymiseen on varauduttava maankäytön suunnittelussa kaavoittamalla riittävästi lumenvastaanottopaikkoja ja huomioimalla tämä tarve myös uuden yleiskaavan laadinnan yhteydessä.

Asemakaavaehdotuksessa on osoitettu uusi alue lumenvastaanottopaikalle. Alue soveltuu logistisesti erittäin hyvin lumenvastaanottopaikaksi. Voimajohtolinjoihin liittyvät sähköturvallisuusmääräykset kuitenkin rajoittavat osoitetun alueen hyödyntämistä kokonaan lumenvastaanottopaikkana. Tämän vuoksi erittäin runsaslumisina talvina voi olla tarve ottaa käyttöön myös Maunulan majan länsipuolella oleva, aikaisemmin alueen väliaikaisena lumenvastaanottopaikkana toiminut alue. Lumenvastaanottopaikka avataan tarvittaessa vain runsaslumisina talvina sitten, kun Maununnevan ja Oulunkylän vastaanottopaikat ovat täynnä.

Asemakaavaehdotuksessa on varaus noin 3 500 neliömetrin koira-aitaukselle. Maunula-Seura ry, Pakila-Seura ry ja Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y. ovat esittäneet yhdessä koira-aitausta alueelle. Rakennusvirasto vastasi yhdistyksille vuonna 2012, että asemakaavan laadinnan yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa uusi koira-aitaus Pirkkolan liikuntapuiston alueelle. Koira-aitausverkosto on alueella jo tällä hetkellä hyvä. Liikuntapuistossa liikutaan runsaasti koirien kanssa, joten uusi aitaus monipuolistaa alueen käyttöä koirien ulkoilutukseen tulevaisuudessa. Koira-aitauksen sijoittamisessa alueelle on tehty yhteistyötä liikuntaviraston kanssa.

Maunulan majan ympäristössä sijaitsevan entisen ampumarata-alueen maaperän haitta-aineista on alustavan riskitarkastelun perusteella arvioitu aiheutuvan kulkeutumis- ja terveysriskejä. Terveysriskin arvioidaan muodostuvan alueella kasvavien sienten syömisestä, vähäisemmässä määrin myös maaperän mahdollisesta pölyämisestä. Kaavan laadinnan yhteydessä on alustavasti arvioitu erilaisia kunnostustoimia riskien hallitsemiseksi sekä vertailtu eri kunnostusvaihtoehtojen toteutustapoja ja kunnostuskustannuksia. Arviot kunnostuskustannuksista vaihtelevat 0,5–12 miljoonan euron välillä. Rakennusvirasto on käynnistämässä vuoden 2013 kuluessa jatkosuunnittelun. Tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden tarkempi luonne, laajuus ja kustannukset selviävät jatkosuunnittelun ja ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. Lisäksi rakennusvirasto tiedottaa kesällä 2013 alueen käyttäjiä siitä, että päivittäin syötyinä sienet voivat aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia.

Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa kaduista ja raiteista 2,70 miljoonaa euroa, suojaviheralueista 0,15 miljoonaa euroa, koira-aitauksesta 0,23 miljoonaa euroa ja pysäköintialueen laajennuksesta 0,33 miljoonaa euroa. Yhteenlasketut kustannukset ovat 3,41 miljoonaa euroa. Kustannuksiin ei sisälly liikuntaa palvelevien rakennusten, varastojen ja varastoalueiden toteuttaminen, Pirkkolantien Raide-Jokerin kustannukset eikä melunsuojarakenteet.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.05.2013 § 122

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa Keskuspuiston keskiosan (Pirkkolan liikuntapuisto ja Maunulanpuisto) asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12185) seuraavan lausunnon:

Kyseessä on Helsingin yleiskaava 2002:een merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa. Kaavassa on huomioitu Pirkkolan liikuntapuistoon tulevaisuudessa tarvittava uusi palloiluhalli, uimahallin laajennustarve sekä uuden jäähallin tarve. Kaava mahdollistaa myös Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja seudullisten virkistysyhteyksien kehittämisen.

Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana kaavan valmistelutyössä. Pirkkolan liikuntapuiston tulevaisuuden tarpeet on esitetty kaavassa liikuntaviraston toivomusten mukaisesti: uusi palloiluhalli, uimahallin laajennus ja uusi jäähalli samoin kuin uudet varastorakennukset on esitetty kaavassa. Rakentaminen on sijoitettu olemassa olevien liikuntatilojen yhteyteen.

Koko Pirkkolan uima-, palloilu- ja jääkiekkohallien alue on merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Varaus uudelle palloiluhallille on 9 100 k-m2, uimahallin laajennus on 9 000 k-m2 ja varaus jäähallille 2 500 k-m2. Uusien rakennusten kerrosala on yhteensä 20 600 k-m2. Jo olemassa olevien rakennusten kerrosala on 19 100 k-m2. Yhteensä kerrosalaa
on 39 700 k-m2.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sijoittuu pääosin Pirkkolan liikuntakeskuksen ympäristöön. Toiminnallisesti alue koostuu pallokentistä ja pysäköintialueesta. Alueella ovat mm. maauimala "Plotti" ja liikuntaviraston asuin-, varikko- ja varastoalueet, joilla on jo olemassa olevaa kerrosalaa yhteensä 1 035 k-m2. Uutta rakennusoikeutta on osoitettu kahdelle varikkoalueelle 850 k-m2 ja 200 k-m2. Tämän lisäksi Maunulan ulkoilumajan ympäristö on merkitty VU-alueeksi. Tällä alueella on jo olemassa olevaa kerrosalaa 340 k-m2. VU-alueella on kerrosalaa yhteensä 2 425 k-m2.

Kaava-alueella oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta on suojeltu. Suojelu koskee myös liikuntaviraston hallinnassa olevia rakennuksia. Arkkitehtien Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemat Pirkkolan uimahalli ja siihen liittyvät asuinrakennus ja lämpökeskus on suojeltu sr-1 ja sr-2 -merkinnöin. Maunulan ulkoilumajan rakennus on suojeltu sr-2 -merkinnöin. Alueella olevat I maailmansodan aikaiset, muinaismuistolain nojalla suojellut linnoituslaitteet ja tykkitiet on merkitty kaavakarttaan.

Uimahallirakennukseen kaavamerkintään sr-1 liittyy myös suojeltavia sisätiloja. Määräyksen mukaan kyseessä on "rakennustaiteellisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisääntuloaula ja siihen liittyvät kahviotilat, uima-allas ja pallokenttäosasto sekä muut uimahallin yleiset tilat. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa tms. saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten rakenteiden, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen.

Rakennuksen arvokkaissa sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alkuperäisten kantavien rakenteiden, betoniporrassyöksyjen, kaiteiden, alaslaskettujen puukattojen, lattia- ja seinäpintojen, ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien sekä kiinteiden kalusteiden säilyttäminen.

Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa tulee hankkeeseen ryhtyvän teettää asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemukseen. Ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Liikuntalautakunta katsoo, että uimahallirakennuksen kaavamerkintä on liian yksityiskohtainen. Jos kaava vaatii, että korjaushankkeeseen ryhtyvän tulee teettää asiantuntijalla rakennushistoriaselvitys sekä lähettää korjaussuunnitelma lausuttavaksi museoviranomaiselle, on korjaushankkeen kontrolli tiukin mahdollinen. On kuitenkin annettava mahdollisuus, että pätevä suunnittelija pystyy esittämään kohteeseen uusia materiaali- ja kiintokalusteratkaisuja, jotka toimivat paremmin kuin 1960-luvulla kehitetyt. Esitetty kaavamääräys ei anna mahdollisuutta muuttaa esim. alaslaskettuja puukattoja.

Alueen kävelyn ja pyöräilyn reitistö on merkitty kaavaan. Reitistöön on lisätty yksi uusi osuus Pirkkolantien eteläpuolelle. Nimistötoimikunta päätti 19.9.2012 esittää alueelle uusia nimiä, joista seuraavat koskevat liikuntaviraston toimintoja: Maunulanmaja–Månsasstugan, Pirkkolan liikuntapuisto–Britas idrottspark, Pirkkolanplotti–Britasplotten. Uusia kadunnimiä ovat: Pirkkolan metsätie–Britas skogsväg, Plotinrinne–Plottbrinken.

Uimahallin laajennus tai uusi palloilu- tai jäähalli eivät sisälly nykyiseen taloussuunnitelmaesitykseen, mutta ne kuuluvat pitkän aikajänteen toteutusohjelmaan, ja ne on tarpeen tässä vaiheessa esittää varauksena. Tukikohdan katos ja varastorakennus sekä varastoalueen katokset taas ovat kustannukseltaan pieniä ja ovat mahdollisesti toteutettavissa jo nykyisen taloussuunnitelmakauden aikana.

Kaavaehdotus on näillä kommenteilla hyvä ja kannatettava.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Kaupunginmuseon johtokunta 21.05.2013 § 43

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon johtokuntaa antamaan lausunnon Keskuspuiston keskiosan asemakaavan muutosehdotuksesta. Johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältönä on Helsingin yleiskaava 2002:een merkityn Keskuspuiston alueen viimeinen asemakaavoittamaton osa. Alue muodostaa tärkeän osan kaupungin sormimaisesta viheralueverkostosta.

Keskuspuiston keskiosa varataan yleiskaavan mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaava turvaa osaltaan Keskuspuiston merkityksen kaupunkirakenteessa ja samalla Keskuspuiston luonto-, maisema- ja virkistysarvojen säilymisen ja kehittämisen. Keskuspuiston keskiosan maisema, luonne ulkoilumetsänä ja luonto- ja retkeilyalueena säilytetään. Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu luontotyyppi, pähkinäpensaslehto, ja muut arvokkaat luontokohteet, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. Samoin kaava-alueella oleva kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta on suojeltu (Pirkkolan uimahalli, henkilökunnan asunnot ja lämpökeskus, Maunulan ulkoilumaja ja entinen torpparakennus).

Kaava mahdollistaa Maunulan ulkoilumajan ympäristön parantamisen sekä ulkoilupalvelujen kehittämisen ja se turvaa myös tärkeät seudulliset virkistysyhteydet. Maunulan uurnahautausmaa ja viljelypalsta-alue on merkitty kaavaan. Kaava mahdollistaa yleiskaavaan merkityn poikittaisen joukkoliikenneväylän (Raide-Jokerin) rakentamisen sekä Härmeenlinnanväylän ja Kehä I:n eritasoliittymän parantamisen. Vanha Käskynhaltijantien jatkeen katuvaraus on poistettu. Paikallisen lumen-vastaanottopaikan perustaminen on mahdollista alueen lounaiskulmaan. Maakaasuputkelle on merkitty ohjeellinen linja. Pienimuotoisen taimimyymälätoiminnan jatkuminen alueella on mahdollista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo ovat tehneet tiivistä yhteistä Keskuspuiston keskiosassa arkeologista kulttuuriperintöä ja rakennettua kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa kaavan valmisteluvaiheessa. Kaikki muinaismuistolain suojaamat ensimmäisen maailmansodan linnoitteet (sm) ja tykkitiet (sm-1) on merkitty asemakaavakarttaan ja kaavamääräykset ovat niiden kohdalla yksityiskohtaisia ja asianmukaisia. Samoin YU –alueille, urheilutoimintaa palveleviin uusien rakennusten tonttialueille, on merkitty kaavamääräyksissä museoviranomaisille mahdollisuus kartoittaa ennen rakentamista kohdilla tuhoutuneiksi merkityt, mutta todennäköisesti vain peitetyt linnoitteet. Asemakaavassa on annettu suojelumerkintä sr-1 Kaija ja Heikki Sirenin suunnittelemalle uimahallille ja sr-2 henkilökunnan rivitaloasunnoille ja lämpökeskukselle. Myös Maunulan majalle on annettu suojelumerkintä sr-2. Alueen pohjoisosassa sijaitsevalle vanhalle asuinrakennukselle on annettu sr-3 suojelumerkintä. Suojelumerkinnät ja niitä koskevat määräykset ovat yksityiskohtaiset ja asianmukaiset.

Helsingin kaupunginmuseon johtokunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 11.9.2012

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 20.8.2012 pyytänyt rakennusviraston mielipidettä Keskuspuiston keskiosan virkistysalueen asemakaavaluonnoksesta. Asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee 28. ja 29. kaupunginosassa (Oulunkylä ja Haaga) käsittäen Maunulanpuiston ja Pirkkolan liikuntapuiston alueet Keskuspuistosta. Asemakaavaan ja asemakaavan muutosluonnokseen kuuluu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, puisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue, retkeily- ja ulkoilualue, palstaviljelyalue, yleinen pysäköintialue, hautausmaa-alue, suojelualue sekä katualueita.

Kaavaluonnoksessa esitetyt aluevaraukset noudattavat hyvin pitkälti maastossa olevaa tilannetta kuvaten aluetta nykykäytössään. Asemakaavassa on otettu hyvin huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet merkitsemällä ne luo-merkinnällä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue). Kuitenkin luo-merkintä määrittää kaavamääräyksenä vain puroluontoa, vaikka asemakaavaluonnoksessa on useita muita luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita. Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset tulisi jakaa siten, että pienvesille on oma merkintänsä ja määräyksensä ja muille luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeille metsäluonnonalueille oma merkintänsä ja määräyksensä. 

Selostuksen tiivistelmässä mainitaan, että luonnonsuojelualueet ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat linnoituslaitteet on merkitty kaavaan. Suojelualueeksi on merkitty Maunulanpuiston pähkinäpensaslehdot, jotka muodostavat luonnonsuojelulain nojalla suojellun luontotyypin. Asemakaava-alueelle ei ole kuitenkaan osoitettu luonnonsuojelualueita, vaan merkintöinä on käytetty S1-merkintää (suojelualue) ja luo-merkintää.

Kaavaluonnoksessa on esitetty meluesteitä sekä Hämeenlinnanväylän että Kehä I:n varteen Keskuspuiston puolelle. Meluesteet tulee esittää tiealueelle niin, että kevyenliikenteen väylät tulevat melunsuojauksen piiriin. Kyseiset väylät ovat valtion ylläpitämiä.

Esitetty katuyhteys Pirkkolantieltä Pirkkolan liikuntapuiston jäähallille ei vaadi nykyisen ajoyhteyden muuttamista katualueeksi, koska ajoyhteys johtaa puistoalueella sijaitsevaan kiinteistöön. Keskuspuiston nykyisten ajoyhteyksien muuttaminen katualueiksi vaarantaa tulevaisuudessa alueen säilymisen virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan. Asemakaavaluonnoksessa oleva yleinen pysäköintialue (LP) tulee muuttaa asemakaavassa joko VU- tai LPA-alueeksi. Pysäköintialue palvelee pääasiallisesti liikuntapuiston asiakkaita ja uurnahautausmaalla käyviä.  Tarvittaessa tässä yhteydessä katualueeksi  tulee osoittaa se alue, joka palvelee joukkoliikennettä nykyisen pysäköintialueen yhteydessä. Joukkoliikenteen palvelualue ja alueen asiakaspysäköinti tulee erottaa jatkosuunnittelussa selkeästi erillisiksi alueiksi.

Rakennusvirasto kiittää, että kaavaluonnoksessa on esitetty ohjeellinen alue lumenvastaanottopaikaksi Maunulapuiston laidalla. Paikka on täyttöaluetta, jonne on läjitetty maata viereisten väylien rakentamisen yhteydessä. Alue soveltuu logistisesti erittäin hyvin lumenvastaanottopaikaksi. Maunulan lumenvastaanottopaikka avataan tarvittaessa vain runsaslumisina talvina sitten, kun Maununnevan ja Oulunkylän vastaanottopaikat ovat täynnä. Ilmasto tulee nykyisen tietämyksen mukaan äärevöitymään, joten on oletettavaa, että myös erittäin runsaslumiset talvet lisääntyvät. Ilmaston äärevöitymiseen on varauduttava maankäytön suunnittelussa kaavoittamalla riittävästi lumenvastaanottopaikkoja.

Asemakaavaluonnoksessa on varaus koira-aitaukselle, mitä rakennusvirasto pitää hyvänä asiana. Yleisten töiden lautakunnan hyväksymässä koirapalvelulinjauksessa vuodelta 2001 on todettu, että uusien koira-aitauksien tulee olla laajuudeltaan noin 3 000 neliömetriä. Aitaus jaetaan erikseen pienille ja isoille koirille.

Rakennusvirastolla ei ole edellä esitettyjen lisäksi muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot

Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 10.9.2012

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseon lausuntoa Keskuspuiston keskiosan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu niistä kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Keskuspuiston keskiosa on pääosin asemakaavoittamaton ja asemakaavalla halutaan taata alueen säilyminen nykyisessä virkistyskäytössä. Päämääränä on turvata Keskuspuiston merkitys kaupunkirakenteessa, puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Uutta rakentamista sallitaan lähinnä vain Pirkkolan liikuntapuistoon uimahallin ja jäähallin laajennuksille ja Pirkkolantielle poikittaiselle joukkoliikenneväylälle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaupunginmuseo ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Keskuspuiston keskiosassa arkeologista kulttuuriperintöä ja rakennettua kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa kaavan valmisteluvaiheessa.

Helsingin kaupunginmuseo on tutustunut suunnitelmiin ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista niihin.

Lisätiedot

Heikkinen Markku, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Terveyskeskus 10.9.2012

HEL 2012-005245 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Keskuspuiston keskiosaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat Maunulanpuisto ja Pirkkolan liikuntapuisto.

Alue on pääosin asemakaavoittamaton ja asemakaavalla halutaan turvata aleen säilyminen nykyisessä virkistyskäytössä. Lisäksi asemakaavan tavoitteina on turvata Keskuspuiston merkitys kaupunkirakenteessa sekä puiston liittyminen muihin virkistysalueisiin, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien parantaminen sekä luontokokemuksien ja rauhan tarjoaminen. Pirkkolan liikuntapuistoon on varattu alue uimahallin ja jäähallin laajennukselle.

Kaavassa varataan Pirkkolantien varteen alue poikittaista joukkoliikenneväylää (Raide-Jokeri) varten. Käskynhaltijantien jatkeen aluevaraus Rajametsäntien länsipuolella poistetaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2012.

Mielipiteenään terveyskeskus esittää seuraavaa:

Terveyskeskus kannattaa suunnittelun tavoitteita ja periaatteita. Luonnossa liikkuminen on tärkeää kaikenikäisille ja -kuntoisille. Siksi terveyskeskus esittää, että kaavasuunnittelun yhteydessä alueen kävely- ja pyöräilyreitistöön kehitetään myös esteettömiä, helppokulkuisia reittejä. Suunnittelun avulla tulee varmistaa, että joukkoliikenteen pysäkeiltä ja pysäköintipaikoilta järjestetään esteettömät yhteydet Pirkkolan liikuntapuistoon ja kävelyreiteille.

Lisätiedot

Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566