Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Överskridningar i 2014 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2013

HEL 2014-000098 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, stadskansliet, räddningsnämnden, nämnden för tekniska tjänster, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, direktionen för stadsorkestern, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och faktacentralen att överskrida anslagen på de nedanstående momenten i 2014 års budget med det angivna beloppet.

kapitel/  moment

 

euro

1 04 02

Dispositionsmedel, till Stns disposition 

15 000 000

1 10 01

Stadskansliet

151 000

1 10 02

Centraliserad informationsteknik

1 700 000

1 39 13

Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

4 000 000

4 55

Faktacentralen

100 000

5 11

Stadsplaneringsväsendet

1 107 000

5 21 05

Understöd för byggande av hissar i bostadshus

284 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt 

22 342 000

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

8 868 000

8 01 02

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

13 505 000

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

4 150 000

8 02

Husbyggnad

 

8 02 01

Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition 

10 700 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition 

5 250 000

8 02 04

Utveckling av stadshuskvarteren, till Stns disposition

2 500 000

8 02 05

Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

2 315 000

8 03

Gator, trafikleder och banor

 

8 03 08

Nybyggnad, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

300 000

8 03 09

Ombyggnad och trafikregleringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

4 250 000

8 03 10

Samprojekt med Trafikverket, till Stns disposition

17 960 000

8 03 12

Kampen-Tölöviken, till Stns disposition

200 000

8 03 15

Busholmen, till nämndens för allmänna arbeten disposition

1 000 000

8 03 16

Fiskehamnen, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

860 000

8 03 17

Kronbergsstranden, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

2 300 000

8 03 18

Böle, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

4 000 000

8 03 20

Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

640 000

8 05

Skyddsrum

 

8 05 08

Skyddsrum, till räddningsnämndens disposition 

720 000

8 06

Anläggande av parker

 

8 06 11

Parker i Kampen-Tölöviken, till Stns disposition

740 000

8 06 14

Parker på Busholmen, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

1 100 000

8 07

Byggande av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition 

 

8 07 08

Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser

1 710 000

8 08

Högholmens djurgård

 

8 08 08

Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

980 000

8 09

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 09 06

Räddningsväsendet

2 925 000

8 09 07

Miljöcentralen

115 000

8 09 10

Stadskansliet

4 120 000

8 09 11

Anskaffningscentralen

150 000

8 09 12

Byggnadskontoret

279 000

8 09 13

Byggtjänsten

187 000

8 09 14

Utbildningsverket

522 000

8 09 19

Biblioteksväsendet

105 000

8 09 25

Idrottsväsendet

184 000

8 09 26

Stadsorkestern

100 000

8 09 29

Faktacentralen

57 000

8 09 32

Social- och hälsovårdsverket

2 503 000

8 09 33

Barnomsorgsverket

650 000

8 09 35

Stadsplaneringsväsendet

160 000

8 09 36

Fastighetsväsendet

260 000

8 09 37

Byggnadstillsyn

350 000

8 29

Övrig kapitalhushållning

 

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

6 134 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

2 500 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

105 349 000 

 

 

 

9 01

Långfristig finansiering

 

9 01 01

Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

8 500 000

9 01 02

Övrig långivning, till Stns disposition

8 400 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

16 900 000

 

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 22,34 mn euro i driftsekonomidelen, 105,35 mn euro i investeringsdelen och 16,90 mn euro i finansieringsdelen (se bilaga 1). Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet. De ovan angivna överskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom överföra 2 251 000 euro, som motsvarar inkomsterna från överskridningsrätterna för de beviljade investeringarna i området Kampen-Tölöviken, till budgetmomentet 7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom uppmana stadsstyrelsen att vid verkställigheten på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till förvaltningarnas disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen.pdf

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen, stadskansliet, räddningsnämnden, nämnden för tekniska tjänster, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, utbildningsnämnden, kultur- och biblioteksnämnden, idrottsnämnden, direktionen för stadsorkestern, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämnden, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och faktacentralen att överskrida anslagen på de nedanstående momenten i 2014 års budget med det angivna beloppet.

kapitel/  moment

 

euro

1 04 02

Dispositionsmedel, till Stns disposition 

15 000 000

1 10 01

Stadskansliet

151 000

1 10 02

Centraliserad informationsteknik

1 700 000

1 39 13

Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

4 000 000

4 55

Faktacentralen

100 000

5 11

Stadsplaneringsväsendet

1 107 000

5 21 05

Understöd för byggande av hissar i bostadshus

284 000

 

 

 

 

Driftsekonomidelen sammanlagt 

22 342 000

 

8 01

Fast egendom

 

8 01 01

Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

8 868 000

8 01 02

Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

13 505 000

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

4 150 000

8 02

Husbyggnad

 

8 02 01

Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition 

10 700 000

8 02 02

Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition 

5 250 000

8 02 04

Utveckling av stadshuskvarteren, till Stns disposition

2 500 000

8 02 05

Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

2 315 000

8 03

Gator, trafikleder och banor

 

8 03 08

Nybyggnad, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

300 000

8 03 09

Ombyggnad och trafikregleringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

4 250 000

8 03 10

Samprojekt med Trafikverket, till Stns disposition

17 960 000

8 03 12

Kampen-Tölöviken, till Stns disposition

200 000

8 03 15

Busholmen, till nämndens för allmänna arbeten disposition

1 000 000

8 03 16

Fiskehamnen, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

860 000

8 03 17

Kronbergsstranden, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

2 300 000

8 03 18

Böle, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

4 000 000

8 03 20

Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

640 000

8 05

Skyddsrum

 

8 05 08

Skyddsrum, till räddningsnämndens disposition 

720 000

8 06

Anläggande av parker

 

8 06 11

Parker i Kampen-Tölöviken, till Stns disposition

740 000

8 06 14

Parker på Busholmen, till nämndens för allmänna arbeten disposition 

1 100 000

8 07

Byggande av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition 

 

8 07 08

Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser

1 710 000

8 08

Högholmens djurgård

 

8 08 08

Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

980 000

8 09

Grundanskaffning av lös egendom

 

8 09 06

Räddningsväsendet

2 925 000

8 09 07

Miljöcentralen

115 000

8 09 10

Stadskansliet

4 120 000

8 09 11

Anskaffningscentralen

150 000

8 09 12

Byggnadskontoret

279 000

8 09 13

Byggtjänsten

187 000

8 09 14

Utbildningsverket

522 000

8 09 19

Biblioteksväsendet

105 000

8 09 25

Idrottsväsendet

184 000

8 09 26

Stadsorkestern

100 000

8 09 29

Faktacentralen

57 000

8 09 32

Social- och hälsovårdsverket

2 503 000

8 09 33

Barnomsorgsverket

650 000

8 09 35

Stadsplaneringsväsendet

160 000

8 09 36

Fastighetsväsendet

260 000

8 09 37

Byggnadstillsyn

350 000

8 29

Övrig kapitalhushållning

 

8 29 03

Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

6 134 000

8 29 04

Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

2 500 000

 

 

 

 

Investeringsdelen sammanlagt

105 349 000 

 

 

 

9 01

Långfristig finansiering

 

9 01 01

Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

8 500 000

9 01 02

Övrig långivning, till Stns disposition

8 400 000

 

 

 

 

Finansieringsdelen sammanlagt

16 900 000

 

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 22,34 mn euro i driftsekonomidelen, 105,35 mn euro i investeringsdelen och 16,90 mn euro i finansieringsdelen (se bilaga 1). Det är möjligt att beloppen för de oförbrukade anslagen, på vilka överskridningsrätten baserar sig, preciseras i samband med bokslutet. De ovan angivna överskridningsbeloppen är därför de högsta som kan beviljas.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom överföra 2 251 000 euro, som motsvarar inkomsterna från överskridningsrätterna för de beviljade investeringarna i området Kampen-Tölöviken, till budgetmomentet 7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom uppmana stadsstyrelsen att vid verkställigheten på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till förvaltningarnas disposition.

Föredraganden

Förvaltningarna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2014 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2013 men blivit uppskjutna och i fråga om vilka finansieringsbehovet år 2014 klarnat först efter behandlingen av 2014 års budget och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2013. När det gäller projekt som fortsätter år 2014 inbegriper de föreslagna överskridningsbeloppen projektanslag som stadsstyrelsen beviljat ur grundberedningsanslagen, dispositionsmedlen och förortsfonden.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter från förvaltningarna om anslag som blev oförbrukade år 2013 och om motsvarande överskridningsbehov år 2014. Anslagen för år 2014 bör få överskridas med 22,34 mn euro i driftsekonomidelen (ca 23 mn euro år 2013) och med 105,35 mn euro i investeringsdelen (71 mn euro år 2013).

Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda projekt. Primärlån på 5,07 mn euro och tertiärlån på 3,43 mn euro beviljade för bostadsproduktion har inte tagits ut. Dessutom har andra lån på 8,40 mn euro som beviljats ur budgetmedlen blivit outtagna. Finansieringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 16,90 mn euro (15 mn euro år 2013).

Förslaget omfattar dessutom några överskridningar som beror på att ett anslag i driftsekonomidelen tidigare beviljats för ett visst bestämt projekt men måste överföras till år 2014 eftersom projektet blivit uppskjutet.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller sammanlagt 22,34 mn euro.

1 04 02 Dispositionsmedel, till Stns disposition

Med anledning av jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad beviljades särskilda anslag på sammanlagt 10 mn euro på momentet 1 04 02 för åtgärder som förebygger utslagning bland unga år 2012. Stadsstyrelsen beslutade om dispositionsplanen för anslagen 10.12.2012, vilket innebar att anslagen i praktiken kunde användas först år 2013. Förvaltningarna föreslår att de särskilda anslagen för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad bör år 2014 få överskridas på följande sätt:

-        med 4 350 000 euro i fråga om projekt administrerade av stadskansliet

-        med 2 385 000 euro i fråga om projekt administrerade av utbildningsverket

-        med 1 095 000 euro i fråga om projekt administrerade av ungdomscentralen

-        med 149 000 euro i fråga om projekt administrerade av idrottsverket

-        med 42 000 euro i fråga om projekt administrerade av faktacentralen

Anledningen till att anslagen bör få överskridas är att verksamheten fortsätter år 2014. Överskridningarna av de föreslagna särskilda anslagen för jubileumsåret Helsingfors 200 år som huvudstad gäller sammanlagt 8 021 000 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel har man finansierat vissa visstidsprojekt som hänför sig till bl.a. stadens allmänna intryck och säkerheten och trivseln i staden. Vissa av projekten avsedda för 2013 fortsätter år 2014 och därför är det ändamålsenligt att överföra en del av anslagen till 2014 genom att bevilja överskridningsrätt på 3 749 000 euro. Dessutom betalas ett understöd på 1 000 000 euro ur stadsstyrelsens dispositionsmedel för ombyggnad av Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiös konstnärshem Lallukka först år 2014.

Sammanlagt 800 000 euro av stadsstyrelsens dispositionsmedel för 2013 har i enlighet med stadsstyrelsens beslut 29.4.2013 reserverats för genomförande av ett program för främjande av cykelåkning. Programmet fortsätter år 2014 och därför bör de oförbrukade anslagen för 2013, sammanlagt 470 000 euro, överföras till 2014.

Anslagen för välbefinnande hos barn och unga (medlen kopplade till välfärdsplanen för barn och unga) bör få överskridas på följande sätt år 2014:

-        med 928 000 euro i fråga om projekt administrerade av social- och hälsovårdsverket

-        med 500 000 euro i fråga om projekt administrerade av utbildningsverket

-        med 244 000 euro i fråga om projekt administrerade av kulturcentralen

-        med 38 000 euro i fråga om projekt administrerade av ungdomscentralen

-        med 50 000 euro i fråga om projekt administrerade av idrottsverket

Anledningen till att anslagen för välbefinnande hos barn och unga bör få överskridas är att verksamheten fortsätter år 2014. De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 1 760 000 euro.

Stadsstyrelsens dispositionsmedel bör få överskridas med sammanlagt 15,00 mn euro.

1 10 01 Stadskansliet

Helsinki Abroad Ltd Oy, som i sin helhet är i Helsingfors stads ägo, upprätthåller och främjar Helsingfors stads och dess samarbetspartners intressen och bevakningen av dessa utomlands genom samarbete som avses i 76 § i kommunallagen. Bolagets inkomster består av finansieringsandelar av Helsingfors stad och dess partnerstäder och inkomster från de tjänster bolaget tillhandahåller. Helsingfors partnerkonsortium, som utöver Helsingfors omfattar tre andra parter, svarar för en andel på 60 % av kostnaderna och de övriga partnerstäderna för en andel på 40 %. Helsingfors stads andel uppgår därmed till 15 % av de för bolaget nödvändiga finansieringsandelarna. Stadskansliet reserverar årligen anslag för Helsingfors stads andel i konsortiet under utgifterna för den internationella verksamheten och fakturerar de övriga parterna för deras andelar. Parterna har sinsemellan kommit överens om att överskottet från de årliga ersättningarna för driftskostnaderna kan användas för utjämning av kostnaderna under kommande år. Anslag som täcker utgifterna, 151 000 euro, bör beviljas i form av överskridningsrätt för år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 151 000 euro.

1 10 12 Centraliserad informationsteknik

Avsikten är att överskridningsanslaget ska användas för kostnader orsakade av IT-projekt som fortsätter år 2014. Det är fråga om säkerställande av stamnätet Helnets funktion, eventuell flyttning av Hel-centralen och parallell användning till följd av detta samt kommande utvecklingsprojekt såsom förnyelse av konceptet Hel.fi och uppdatering av e-postprogrammet.

Budgeten för år 2013 beräknas medföra besparingar på sammanlagt 6,2 mn euro (med beaktande av överskridningsrätten på 2,0 mn euro för år 2013).

Att projekten fortsätter gör att anslaget för år 2014 bör få överskridas med 1,70 mn euro.

1 39 13 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

De utrednings- och planeringsuppgifter och den marknadsföring som hänför sig till projekt för utveckling av stadsstrukturen och genomförande av projekten sköttes endast delvis år 2013. De största besparingarna (drygt 1,5 mn euro) beror på att planeringen av Centrumslingan blev fördröjd. Dessutom blev betalningen av kostnaderna (ca 0,4 mn euro) för byggtävlingen för Mellersta Böle uppskjuten till 2014. De anslag som beviljats för år 2014 är främst avsedda för planering av bl.a. Centrumslingan. Medel måste år 2014 finnas också för motiverade utvecklingsprojekt och utrednings- och planeringsuppgifter.

Anslagen bör få överskridas med 4,00 mn euro.

4 55 Faktacentralen

Helsingfors stads faktacentral fick år 2013 ett pris på 100 000 euro av Europeiska unionen för projektet Helsinki Region Infoshare i tävlingen European Prize for Innovation in Public Administration. Dispositionsplanen för prissumman rapporteras för Europeiska kommissionen i mars 2014.

Avsikten är att använda belöningssumman åren 2014–2015 för samordning av öppna data från Helsingfors stads Ahjo-system med övriga data som beskriver stadens verksamhet. Det är fråga om s.k. infrastrukturarbete som innebär att innehåll från olika informationskällor sammanjämkas och gränssnitt byggs upp inom de samordnade data. Arbetet har planerats bli ett projekt som pågår 1.2.2014–30.5.2015. Med belöningssumman anställs en projektplanerare som ansvarar för projektet och i stor utsträckning också för det tekniska arbetet på infrastrukturen.

Anslagen bör få överskridas med 100 000 euro.

5 11 Stadsplaneringsväsendet

Projekt som år 2013 inte blev slutförda kommer att skjutas upp till 2014. Dessutom har inledningen av budgeterade konsultarbeten, såsom brådskande utredningar för generalplanen och projektplanen för spår-Jokern blivit uppskjutna. I fråga om dessa projekt bör anslagen få överskridas med sammanlagt 1,0 mn euro.

Av verksamhetspenningen för förortsprojektet i stadsplaneringskontorets budget för 2013 blev anslag på 137 000 euro oförbrukade. Man föreslår att sammanlagt 112 000 euro av anslaget reserveras i 2014 års budget för att stadsplaneringskontoret ska kunna fortsätta de projekt som blivit uppskjutna.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 1,11 mn euro.

5 21 05 Understöd för byggande av hissar i bostadshus

Två hissprojekt som hade planerats få understöd av anslagen för 2013 blir färdiga i början av 2014. Understödsbeloppet uppgår till sammanlagt 284 900 euro, och man föreslår att ett motsvarande belopp ska överföras till de disponibla anslagen för 2014.

Anslagen bör få överskridas med 284 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen gäller sammanlagt 105,35 mn euro.

8 01 Fast egendom

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

Anslag på sammanlagt 6,08 mn euro för markanvändningsavtalen och markförvärven i Kungseken blir oförbrukade eftersom avtalet är bundet till en detaljplan som ska behandlas år 2014. De för år 2013 planerade underhandlingarna för en markaffär i ett objekt i Östersundom blev uppskjutna bl.a. med anledning av att ikraftträdandet av lagen om temporär skattefrihet för fastighetssäljarnas överlåtelsevinster, som främjar försäljningen av mark till kommuner, blev uppskjutet.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 8,87 mn euro.

8 01 02 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och åtgärder i anslutning till ibruktagande av områden, till Stns disposition

Överskridningar som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att de uppskjutna projekten i bilaga 1 ska kunna slutföras år 2014. Överskridningsbehovet är störst när det gäller de pågående grundberedningsarbetena i Fiskehamnen, i Kungseken och i andra projektområden.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 13,51 mn euro.

8 01 03 Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

I och med att fastighetsaffärer blivit uppskjutna behöver fastighetsnämnden ytterligare 4,15 mn euro för köp av mindre fastigheter, byggbarhetsåtgärder och ersättningar för kompletteringsbyggande.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4,15 mn euro.

8 02 Husbyggnad

8 02 01 Ny- och tillbyggnadsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

Av ny- och tillbyggnadsprojekten kommer Staras arbetsstation på Busholmen att byggas senare än vad tidigare avsetts. Detsamma gäller östra samjoursjukhuset och ändringsarbetena på gårdsområdena i anslutning till detta. Det har kommit ändringar i tidtabellerna för daghemmen Kurkimoisio och Louhi och anslagsbehov har blivit uppskjutna till 2014.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 10,70 mn euro.

8 02 02 Reparationsprojekt vid lokalcentralen, till fastighetsnämndens disposition

Projekt som blivit uppskjutna eller förlängda är bl.a. grundlig förbättring av Kannelmäen peruskoulus gård, tilläggslokaler för Stadin ammattiopisto i Ala-Malmin peruskoulu, grundlig förbättring av Vuosaaren peruskoulu och byggande av ett permanent daghem för sådana som behöver temporära lokaler i Malm, som medför överskridningsbehov på sammanlagt 5,25 mn euro år 2014.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 5,25 mn euro.

8 02 04 Utveckling av stadshuskvarteren, till Stns disposition

Den grundliga förbättringen av kvarteret Elefantens norra del, de små ändringsarbetena i torgkvarteren, ändringsarbetena i Helleniuska husets affärslokaler och ombyggnad av postcentralen och digitaltryckeriet till gallerilokaler genomförs långsammare än vad tidigare avsetts.

Anslagen bör få överskridas med 2,50 mn euro.

8 02 05 Byggnader för räddningsväsendet, till räddningsnämndens disposition

Ombyggnaden på Skillnadens räddningsstation är färdig men projektet har ännu inte avslutats med anledning av att slututredningar pågår. Anslagsbehovet för 2014 uppgår till 1,3 mn euro. Planeringen av ombyggnaden på Haga räddningsstation och tillfälliga lokaler har skjutits upp till 2014. Anslagsbehovet uppgår till 0,8 mn euro. Anslag reserverade för reparation av Centralräddningsstationens torn har överförts till 2014.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2,32 mn euro.

8 03 Gator, trafikleder och banor

8 03 08 Nybyggnad, till nämndens för allmänna arbeten disposition

I fråga om nybyggnad var anslagsförbrukningen mindre än budgeterat i fråga om iståndsättning av strandområden. De outnyttjade anslagen för 2013 är nödvändiga år 2014 för att kunna slutföra projekten.

Anslagen bör få överskridas med 0,30 mn euro.

8 03 09 Ombyggnad och trafikregleringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Anslagsförbrukningen var mindre än budgeterat i fråga om grundliga förbättringar och trafikregleringar, särskilt i fråga om ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar och gång- och cykelbroar. Den pågående ombyggnaden av Centralgatan kommer att bli färdig år 2014. I fråga om gång- och cykelvägar skjuts trafikplanen för Mechelingatan upp, vilket gör det möjligt att inleda projektet först år 2014. I fråga om gång- och cykelbroar har beredningen av projektet för en tunnel under Paciusgatan blivit fördröjd. Projektet inleds år 2014. För att projekten ska kunna slutföras år 2014 bör de anslag som blev oförbrukade år 2013 kunna användas genom att överskridningsrätt beviljas i 2014 års budget.

Anslagen bör få överskridas med 4,25 mn euro.

8 03 10 Samprojekt med Trafikverket, till Stns disposition

Vissa samprojekt med Trafikverket, bl.a. den planskilda korsningen Ring I/Stensbölevägen, den planskilda korsningen vid Tavastehusleden och ombyggnaden av Ring I i avsnittet Esbogränsen–Vichtisvägen har inte kunnat inledas eftersom Trafikverkets betalningsandel har blivit uppskjuten. De oförbrukade anslagen för projekten behövs för att arbetena ska kunna inledas år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 17,96 mn euro.

8 03 12 Kampen-Tölöviken, till Stns disposition

Det pågående projektet för Kampen-Tölöviken fortsätter år 2014. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2013 bör beviljas för att kunna fortsätta projektet år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 0,2 mn euro.

8 03 15 Busholmen, till nämndens för allmänna arbeten disposition

På Busholmen har byggandet blivit fördröjt på grund av att byggtidtabellerna för fastigheterna har dragit ut på tiden. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2013 bör beviljas för att kunna fortsätta projektet år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 1,00 mn euro.

8 03 16 Fiskehamnen, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Byggandet i Fiskehamnen har blivit fördröjt på grund av att byggtidtabellerna för fastigheterna har dragit ut på tiden. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2013 bör beviljas för att kunna fortsätta projektet år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 0,86 mn euro.

8 03 17 Kronbergsstranden, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Byggandet av korsningen Österleden–Borgbyggarvägen i Kronbergsstranden har blivit fördröjt på grund av att detaljplaner utarbetas. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2013 bör beviljas för att kunna fortsätta projektet år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 2,30 mn euro.

8 03 18 Böle, till nämndens för allmänna arbeten disposition

I Böle har byggandet speciellt i Mellersta Böle blivit fördröjt. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2013 bör beviljas för att kunna fortsätta projektet år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 4,00 mn euro.

8 03 20 Infartsparkeringsplatser, till Stns disposition

Bilplatser för infartsparkering fortsätter anläggas vid Igelkottsvägen. Parkeringsplatsen vid Igelkottsvägens metrostation blir färdig år 2014. En överskridning som motsvarar det som blev kvar av investeringsanslaget år 2013 bör beviljas för att projekten ska kunna slutföras år 2014.

Anslagen bör få överskridas med 0,64 mn euro.

8 05 Skyddsrum

8 05 08 Skyddsrum, till räddningsnämndens disposition

Reparationen av kylanordningarna i Näshöjdens skyddsrum har blivit uppskjuten. Av de 0,9 mn euro reserverade för ändamålet blir 0,72 mn euro oförbrukade år 2013.

Anslagen bör få överskridas med 0,72 mn euro.

8 06 Anläggande av parker

8 06 11 Parker i Kampen-Tölöviken, till Stns disposition

Arbetet med att anlägga parker i området har blivit fördröjt på grund av husbyggnad. För att parker ska kunna anläggas bör anslagen för år 2014 få överskridas med ett belopp som motsvarar det som blev
kvar av anslagen för år 2013.

Anslagen bör få överskridas med 0,74 mn euro.

8 06 14 Parker på Busholmen, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Arbetet med att anlägga parker på Busholmen har blivit fördröjt på grund av husbyggnad. För att parker ska kunna anläggas bör anslagen för år 2014 få överskridas med ett belopp som motsvarar det som blev
kvar av anslagen för år 2013.

Anslagen bör få överskridas med 1,10 mn euro.

8 07 Byggande av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition

8 07 08 Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser

De största investeringsprojekten som ska överföras är grundlig förbättring av Simstadions läktarbyggnad, ombyggnad av sandplanen i Britas idrottspark till en konstgräsplan med gummigranulat, ombyggnad av Tölö sporthall, grundlig förbättring av Stensböle skidhall, nybyggnadsarbeten i Nordsjö idrottspark och byggarbeten på idrottsplanerna i Degermyrens idrottspark.

Anslagen bör få överskridas med 1,71 mn euro.

8 08 Högholmens djurgård

8 08 08 Byggnader och inhägnader på Högholmen, planering, byggande och grundliga förbättringar, till nämndens för allmänna arbeten disposition

Anslag blev oförbrukade till följd av att projekt inleddes senare än budgeterat och investeringsbehoven ändrades under årets lopp och på grund av nödvändiga tilläggsutredningar som blev aktuella i samband med beredningen av projekten.

Anslagen bör få överskridas med 0,98 mn euro.

8 09 Grundanskaffning av lös egendom

Största orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom kräver en överskridning är pågående utrustnings- och IT-upphandlingar och utvecklingsprojekt.

De största överskridningsbehoven hänför sig till centraliserade IT-upphandlingar för hela staden som samordnas av stadskansliet. Det är bl.a. fråga om att ett personaladministrationsprojekt ska genomföras, stamnätet Helnet ska förnyas och plattformen för ärende- och dokumenthanteringssystemet ska uppdateras. Överskridningsbehovet uppgår till sammanlagt 3,7 mn euro i fråga om IT-projekten ovan.

Överskridningsbehovet i fråga om grundanskaffning av lös egendom uppgår till 12,67 mn euro.

8 29 Övrig kapitalhushållning

8 29 03 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till Stns disposition

De beviljade anslagen (Stn 12.8.2013, 790 §) är de totala anslagen för projekten, och projekten fortsätter ofta efter budgetåret. De föreslagna överskridningarna behövs för att projekten ska kunna fortsätta år 2014.

Överskridningsbehovet i fråga om projekten ovan uppgår till sammanlagt 6,13 mn euro.

8 29 04 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

Utvecklingsprojekt har blivit uppskjutna till 2014.

Anslagen bör få överskridas med 2,50 mn euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 06 Fonden för Kampen-Tölöviken

Överskridningsförslagen i fråga om investeringarna gäller projekt i området Kampen-Tölöviken som finansieras ur fonden för Kampen-Tölöviken. På momentet 7 03 06, Fonden för Kampen-Tölöviken, i budgetens resultaträkningsdel anges inkomstfinansieringen för de investeringsprojekt som ska finansieras ur fonden. Lika stora belopp för investeringsprojekten ska tas upp under inkomstmomentet i fråga.

I investeringsdelen anges följande överskridningsförslag för området Kampen-Tölöviken:

-        8 01 02 08 Grundberedning vid Tölöviken, 1 311 000 euro

-        8 03 12 Gator i Kampen-Tölöviken, 200 000 euro

-        8 06 11 Parker i Kampen-Tölöviken, 740 000 euro

Motsvarande belopp, dvs. 2,25 mn euro, ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen uppgår till sammanlagt 16,90 mn euro.

9 01 01 Långivning för bostadsproduktion, till Stns disposition

Anslaget för lån för bostadsproduktion är delvis oförbrukat, och överskridningsrätt bör därför beviljas för år 2014. Primärlån på 5,07 mn euro och tertiärlån på 3,43 mn euro som beviljades år 2013 togs inte ut
eftersom projekten var halvfärdiga. Det sammanlagda beloppet är 8,50 mn euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 8,50 mn euro.

9 01 02 Övrig långivning, till Stns disposition

En andel på sammanlagt 10,7 mn euro av anslagen för lån på momentet Övrig långivning är oförbrukad. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2014 års budget på grund av att projekt blivit fördröjda. Det är fråga om sammanlagt 8,40 mn euro.

01 Lån till skolor

När det gäller ombyggnadslån som de nedannämnda avtalsskolorna fått överförs de låneposter som inte blivit uttagna till år 2014. Det är fråga om sammanlagt 3,04 mn euro.

-        Stadsstyrelsen beviljade 13.6.2011 (601 §) Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö ett lån på 800 000 euro, och 230 000 euro överförs.

-        Stadsstyrelsen beviljade 6.8.2012 (817 §) Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio ett lån på 399 200 euro, och 111 936 euro överförs. 

-        Stadsstyrelsen beviljade 6.5.2013 (551 §) Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry ett lån på 2 700 000 euro för en idrottshall, och hela beloppet överförs.

04 Lån för sociala ändamål

Stadsstyrelsen beviljade

-        Senioriasumisoikeus Oy ett lån på 275 000 euro 18.3.2013 (296 §)

-        Oranssi Asunnot Oy ett lån på 75 000 euro 2.12.2013 (1293 §).

För lån för sociala ändamål behövs sammanlagt 0,35 mn euro.

Dessutom blir följande anslag oförbrukade:

-        7 500 euro på undermomentet 05 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument, beviljade av stadsdirektören 20.12.2013 (§ 225)

-        5 000 000 euro på undermomentet 32 Lån till Kiinteistö Oy Helsingin Kalliola, beviljade av stadsstyrelsen 15.4.2013 (§ 423)

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 8,4 mn euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet esityksineen.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Kunnallisvalitus, valtuusto

Talpa

Asianomaiset virastot ja hallintokunnat

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 20.01.2014 § 50

HEL 2014-000098 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, kaupunginkanslian, pelastuslautakunnan, teknisen palvelun lautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, opetuslautakunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, liikuntalautakunnan, kaupunginorkesterin johtokunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan ja rakennuslautakunnan sekä tietokeskuksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja seuraavasti:

luku/kohta

 

euroa

1 04 02

Käyttövarat, Khn käytettäväksi

15 000 000

1 10 01

Kaupunginkanslia

151 000

1 10 02

Keskitetty tietotekniikka

1 700 000

1 39 13

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

4 000 000

4 55

Tietokeskus

100 000

5 11

Kaupunkisuunnittelutoimi

1 107 000

5 21 05

Avustukset asuintalojen hissienrakentamiseen

284 000

 

 

 

 

Käyttötalousosa yhteensä

22 342 000

 

8 01

Kiinteä omaisuus

 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käyt.

    8 868 000

8 01 02

Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käyt.

13 505 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen,… Klkn käyt.

4 150 000

8 02

Talonrakennus

 

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet

10 700 000

8 02 02

Tilakeskuksen korjaushankkeet

5 250 000

8 02 04

Kaupungintalokorttelien kehittäminen,Khn käyt.

2 500 000

8 02 05

Pelastustoimen rakennukset, Pelkn käyt.

2 315 000

8 03

Kadut, liikenneväylät ja radat

 

8 03 08

Uudisrakentaminen

 300 000

8 03 09

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

4 250 000

8 03 10

Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käyt.

17 960 000

8 03 12

Kamppi-Töölönlahti –alue, Khn käyt.

200 000

8 03 15

Jätkäsaari

1 000 000

8 03 16

Kalasatama

860 000

8 03 17

Kruunuvuorenranta

2 300 000

8 03 18

Pasila

4 000 000

8 03 20

Liityntäpysäköintipaikat, Khn käyt.

640 000

8 05

Väestönsuojat

 

8 05 08

Väestönsuojat, Pelkn käyt.

720 000

8 06

Puistorakentaminen

 

8 06 11

Kamppi-Töölönlahti –alueen puistot, Khn käyt.

740 000

8 06 14

Jätkäsaaren puistot, Ytlkn käyt.

1 100 000

8 07

Liikuntapaikat

 

8 07 08

Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset

1 710 000

8 08

Korkeasaaren eläintarha

 

8 08 08

Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnittelu ja rakentaminen, Ytlkn käyt.

980 000

8 09

Irtaimen omaisuuden perushankinta

 

8 09 06

Pelastustoimi

2 925 000

8 09 07

Ympäristökeskus

115 000

8 09 10

Kaupunginkanslia

4 120 000

8 09 11

Hankintakeskus

150 000

8 09 12

Rakennusvirasto

279 000

8 09 13

Rakentamispalvelu

187 000

8 09 14

Opetusvirasto

522 000

8 09 19

Kirjastotoimi

105 000

8 09 25

Liikuntatoimi

184 000

8 09 26

Kaupunginorkesteri

100 000

8 09 29

Tietokeskus

57 000

8 09 32

Sosiaali- ja terveysvirasto

2 503 000

8 09 33

Varhaiskasvatusvirasto

650 000

8 09 35

Kaupunkisuunnittelutoimi

160 000

8 09 36

Kiinteistötoimi

260 000

8 09 37

Rakennusvalvonta

350 000

8 29

Muu pääomatalous

 

8 29 03

Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käyt.

6 134 000

8 29 04

Kehittämishankkeet, Kanslian käyt.

2 500 000

 

 

 

 

Investointiosa yhteensä

105 349 000

 

 

 

9 01

Pitkävaikutteinen rahoitus

 

9 01 01

Antolainat asuntotuotantoon, Khn käyt.

8 500 000

9 01 02

Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

8 400 000

 

 

 

 

Rahoitusosa yhteensä

16 900 000

 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 22,34 milj. euroa (liite 1) ja investointiosassa 105,35 milj. euroa (liite 1) sekä rahoitusosassa 16,90 milj. euroa (liite 1). Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee lisätä Kamppi-Töölönlahti -alueelle myönnettyjen investointien  ylitysoikeuksia vastaavat tulot
2 251 000 euroa talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. virastojen käyttöön.

Käsittely

20.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että liikuntatoimen irtaimen omaisuuden summa nostetaan 184 000 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566