Helsingfors stad

Protokoll

2/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Val av ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Minerva Krohn befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion

2.     välja Suzan Ikävalko till ny ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Minerva Krohnin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Minerva Krohn befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion

2.     välja ______________  till ny ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Minerva Krohn (Gröna) anhåller 12.12.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion på grund av ordförandeskapet i utbildningsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 9.10.2013 (357 §) Minerva Krohn till ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Minerva Krohnin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 6

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Minerva Krohnille vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________  uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566