Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

29.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen valinta

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Minerva Krohnille vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Suzan Ikävalkon uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Minerva Krohnin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Minerva Krohnille vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________  uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Minerva Krohn (Vihr.) pyytää 12.12.2013 vapautusta kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta opetuslautakunnan puheenjohtajuuden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 9.10.2013, 357 § Minerva Krohnin jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Minerva Krohnin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 6

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Minerva Krohnille vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________  uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566