Helsingfors stad

Protokoll

1/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Ändring av instruktionen för stadsstyrelsen

HEL 2013-016146 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra rubriken på 11 § i instruktionen för stadsstyrelsen så att bildnings- och personalväsendet ersätts med bildningsväsendet. 

Stadsfullmäktige beslutade vidare ändra 1 och 2 mom. i 11 § i instruktionen för stadsstyrelsen så att bildnings- och personalväsendet ersätts med bildningsväsendet.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf

2

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu.pdf

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar ändra rubriken på 11 § i instruktionen för stadsstyrelsen så att bildnings- och personalväsendet ersätts med bildningsväsendet. 

Stadsfullmäktige beslutar vidare ändra 1 och 2 mom. i 11 § i instruktionen för stadsstyrelsen så att bildnings- och personalväsendet ersätts med bildningsväsendet.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Stadsstyrelsen påpekar att stadsfullmäktige 24.4.2013 (127 §) i enlighet med stadsstyrelsens förslag beslutade ändra instruktionen för stadsstyrelsen på så sätt att personalpolitiken infördes i 2 mom. i 9 § (Stadsdirektörens verksamhetsområde) och personalpolitiken och sysselsättningsärendena ströks och sysselsättnings- och invandringspolitiken infördes i 1 mom. i 11 § (Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet). Ändringarna har att göra med att centralförvaltningen omorganiserats.

Stadsfullmäktige beslutade också ändra instruktionen för stadsstyrelsen på så sätt att personalcentralen ströks i förteckningen i 3 mom. i 11 §  (Verksamhetsområde för biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet). De ärenden som skötts av personalcentralen och nu sköts av stadskansliet hänfördes till stadsdirektörens verksamhetsområde.

I och med att stadsfullmäktige beslutade ändra verksamhetsområdena för stadsdirektören och biträdande stadsdirektören för bildnings- och personalväsendet är det ändamålsenligt att bildnings- och personalväsendet ersätts med bildningsväsendet.

Den gällande instruktionen för stadsstyrelsen och ett instruktionsutkast med de föreslagna ändringarna utgör bilagor till detta ärende på föredragningslistan.

Stadgekommittén behandlade ärendet 11.12.2013 och har ingenting att invända mot att instruktionen för stadsstyrelsen ändras så att beteckningen biträdande stadsdirektör för bildnings- och personalväsendet ersätts med biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marko Karvinen, strategichef, telefon: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö.pdf

2

Kaupunginhallituksen johtosääntö muutettu.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 3

HEL 2013-016146 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosäännön 11 §:n otsikkoa siten että poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupunginhallituksen johtosääntöä siten, että 11 §:n 1 ja 2 momenteissa poistetaan sivistys- ja henkilöstötointa ja lisätään sivistystointa.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566