Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2013-011301 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Maaria Haikaraiselle vapautuksen Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita nykyisen varajäsenen Annika Anderssonin uudeksi jäseneksi Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Maaria Haikaraisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maaria Haikaraiselle vapautuksen Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Maaria Haikarainen (Vihr.) pyytää 17.12.2013 vapautusta Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ulkomaille muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Maaria Haikaraisen jäseneksi Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Maaria Haikaraisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2014 § 4

HEL 2013-011301 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maaria Haikaraiselle vapautuksen Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566