Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 441

Grunder för intern kontroll och riskhantering och därtill anknutna instruktionsändringar

HEL 2013-013589 T 00 01 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1

godkänna de nedanstående grunderna för Helsingfors stadskoncerns interna kontroll och riskhantering

GRUNDER FÖR HELSINGFORS STADSKONCERNS INTERNA KONTROLL OCH RISKHANTERING

1 Tillämpningsområde, syfte och mål

Grunderna för intern kontroll och riskhantering gäller Helsingfors stadskoncern.

Syftet med grunderna för intern kontroll och riskhantering är att befästa en god förvaltnings- och ledarskapsstil i Helsingfors stadskoncern.

Med intern kontroll avses interna förfaranden och arbetsformer genom vilka ledningen syftar till att säkra att verksamheten är laglig och resultatrik. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera och hantera hot och möjligheter förknippade med verksamheten. Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av stadens ledarskapssystem och redskap för stadens ledning och för förvaltningen. Med andra ord är den interna kontrollen och riskhanteringen ett stöd då mål ställs upp och utfallet av målen utvärderas, likaså då verksamhetsprocesser utvärderas. Den interna kontrollen och riskhanteringen är inte separata processer eller åtgärdshelheter utan en del av alla funktioner, processer och projekt inom stadskoncernen.

Stadskoncernens uppgifter ska organiseras på så sätt att det på alla koncernnivåer och i alla funktioner finns en tillräcklig intern kontroll och riskhantering. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska omfatta inte bara stadskoncernens egen verksamhet utan också den övriga verksamhet som koncernen ansvarar för med stöd av lagstiftningen, ägarskapet, styrnings- och övervakningsansvaret och andra förpliktelser och avtal.

Den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas utifrån hurdan verksamheten är och hur omfattande och mångformig den är. Den interna kontrollen ska vara tillräcklig och stå i rätt proportion till verksamheten och riskerna i denna. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska ägnas särskild uppmärksamhet då enhetens verksamhet och omvärld förändras.

Hur den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar ska följas och utvärderas fortlöpande för att det ska kunna slås fast att verksamheten är tillräcklig och välfungerande.

2 Uppgifter och ansvar anknutna till den interna kontrollen och riskhanteringen

Stadsfullmäktige ska fatta beslut om grunderna för Helsingfors stadskoncerns interna kontroll och riskhantering.

Stadsstyrelsen ansvarar för att stadskoncernens interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt, ger anvisningar om intern kontroll och riskhantering, övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs så att resultat uppnås och lämnar i sin verksamhetsberättelse en redogörelse för hur den interna kontrollen, riskhanteringen och koncernövervakningen har ordnats.

Organen under stadsstyrelsen och styrelserna för dottersammanslutningarna ansvarar inom sina uppgiftsområden för att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas på behörigt sätt, övervakar att verkställandet sker så att resultat uppnås och rapporterar om risker i enlighet med anvisningar från stadsstyrelsen. Nämnderna, direktionerna och styrelserna för dottersammanslutningarna godkänner beskrivningar av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Stadsdirektörskollegiet, dottersammanslutningarnas verkställande direktörer eller motsvarande och de ledande tjänsteinnehavarna ansvarar inom sina ansvarsområden för att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs och har genomslagskraft. De rapporterar till det övervakningsansvariga organet om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och om hurdana resultat som uppnåtts. Cheferna genomför intern kontroll och riskhantering inom sina ansvarsområden och följer åtgärderna anknutna till intern kontroll och
riskhantering för att få fram hur effektiva och tillräckliga de är. Alla redovisningsskyldiga och chefer är följaktligen ansvariga för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna sammanställer beskrivningar av den interna kontrollen och riskhanteringen. De viktigaste målen, verksamhetsprinciperna och förfarandena ska ingå i dem.

Förvaltningarna och affärsverken identifierar under budgetberedningen och klarlägger i motiveringen till budgetförslaget riskerna anknutna till målen, bedömer konsekvenserna av dem, utarbetar behövliga planer och åtgärder för riskhantering och uppdaterar planerna och åtgärderna. Dottersammanslutningarna tillämpar samma principer i sin egen ekonomi- och verksamhetsplanering. För att beslut ska kunna fattas om riskhanteringsåtgärder måste det slås fast hur sannolika riskerna är, hur allvarliga konsekvenserna är och hurdana riskgränserna, riskviljan och riskhanteringsförmågan är.

Förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna rapporterar, som en del av den normala ekonomi- och verksamhetsrapporteringen, om sina största risker, hanteringen av dem och hanteringsåtgärdernas verkningsfullhet. Rapporter om risker som utvecklas snabbt och risker som inträffat och om konsekvenserna av dessa lämnas i enlighet med ledarskapssystemet.

Varje redovisningsskyldigt organ inom stadskoncernen lämnar som en del av sin verksamhetsberättelse en redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats, vilka brister som upptäckts vid övervakningen och hurdana åtgärder som bör vidtas för att bristerna ska bli avhjälpta. Redogörelsen ska basera sig på dokumenterad självvärdering.

Stadskansliet och en grupp med uppgift att samordna den interna kontrollen och riskhanteringen vägleder och stöder förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna då dessa utvecklar sin interna kontroll och riskhantering, ger vid behov kompletterande anvisningar om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras och biträder stadskoncernens ledning genom att göra en sammanställning över de största riskerna inom stadskoncernen och inkludera en riskbedömning och riskhanteringsmetoder.

Den interna revisionen främjar den interna kontrollen och riskhanteringen genom gransknings- och konsultverksamhet. Inom den interna revisionen produceras i enlighet med anvisningar och en granskningsplan godkända av stadsdirektören utvärderingsinformation för ledningen om hur tillräckliga och effektiva den interna kontrollen och riskhanteringen är. De som utför intern revision har rätt att få all den information de behöver för granskningen. Internationella yrkesstandarder för intern revision tillämpas.

2

införa en 29 § med den nedanstående lydelsen i en version av förvaltningsstadgan där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

29 § Intern kontroll och riskhantering

Bestämmelser om stadens interna kontroll och riskhantering ingår i grunderna för intern kontroll och riskhantering godkända av stadsfullmäktige, i instruktionerna och i anvisningarna om intern kontroll och riskhantering godkända av stadsstyrelsen.

Stadskansliet ger vid behov kompletterande anvisningar om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras.

3

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 2 mom., ändra 9 § 2 mom. så att momentet får den nedanstående lydelsen och införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 15 § 1 mom. i en version av instruktionen för stadsstyrelsen där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

8 § Stadsstyrelsens verksamhetsområde

--------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för ordnandet av intern kontroll och riskhantering och att vid behov ge anvisningar om hur stadskoncernens interna kontroll och riskhantering ska genomföras, i enlighet med grunderna godkända av stadsfullmäktige

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 § Stadsdirektörens verksamhetsområde

--------------------------------------------------------------------------------------------

Till stadsdirektörens verksamhetsområde hör den allmänna planeringen rörande stadens verksamhet och ekonomi, personalpolitiken, näringsärendena, beredskapsplaneringen, beredningen av budgeten och tillsynen över att den följs, den interna kontrollen och riskhanteringen, likaså ärenden rörande ekonomiförvaltningen över huvud, oavsett vilken nämnd, vilken förvaltning eller vilket affärsverk saken gäller.

--------------------------------------------------------------------------------------------

15 § Stadsdirektörens uppgifter

--------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas och verkställs i enlighet med de grunder som stadsfullmäktige fattat beslut om och anvisningar som stadsstyrelsen gett

--------------------------------------------------------------------------------------------

4

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 5 § 2 mom. i instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi, i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk, i instruktionen för affärsverket Palmia (en version där det ingår en ändring för vilken stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum) och i instruktionen för affärsverket Helsingfors Hamn

5 § Direktionens uppgifter

--------------------------------------------------------------------------------------

2 a att godkänna beskrivningar av affärsverkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------

5

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 5 § 2 mom. i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänster och instruktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst (versioner där det ingår en ändring för vilken stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum)

5 § Direktionens uppgifter

--------------------------------------------------------------------------------------

2 a att godkänna beskrivningar av affärsverkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------

6

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för bostadsproduktionskommittén och bostadsproduktionsbyrån

6 § Kommitténs uppgifter

----------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att byråns interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av byråns interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkställande direktörens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

7

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för direktionen för djurgården och för djurgården

6 § Direktionens uppgifter

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-------------------------------------------------------------------------------------------

8

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 7 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i revisionsstadgan

7 § Nämndens uppgifter

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 § Verkschefens uppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-------------------------------------------------------------------------------------------

9

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. i instruktionen för anskaffningscentralen

4 § Verkschefens uppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-------------------------------------------------------------------------------------------

10

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för stadskansliet, som stadsfullmäktige godkänt med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

11

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 3 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 5 § 1 mom. i instruktionen för stadsmuseet

3 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

1 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

5 § Museidirektörens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

12

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för stadsorkestern

6 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

13

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § 1 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för stadsplaneringsväsendet

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

14

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 2 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i instruktionen för fastighetsväsendet

4 § Fastighetsnämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

11 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

15

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § 1 mom. i kap. I (kultur- och biblioteksnämnden) och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 13 § 1 mom. i kap. II (kulturcentralen) och 25 § 1 mom. i kap. III (stadsbiblioteket) i instruktionen för kultur- och biblioteksväsendet

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkens interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkens interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

13 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

------------------------------------------------------------------------------------------

25 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

------------------------------------------------------------------------------------------

16

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för idrottsförvaltningen

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

17

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § 1 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för ungdomsförvaltningen

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

18

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 17 § 1 mom. i en version av instruktionen för utbildningsväsendet där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

17 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

19

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 1 mom. i instruktionen för räddningsväsendet

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

8 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

20

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i instruktionen för byggnadsväsendet

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

11 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

21

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för byggnadstillsynen

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

22

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i instruktionen för byggtjänsten

11 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

23

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 7 § 1 mom. i instruktionen för svenska arbetarinstitutet

4 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

7 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

24

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 16 § 1 mom. i en version av instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

----------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

16 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

25

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 1 mom. i instruktionen för finska arbetarinstitutet

4 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

8 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

26

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för Helsingfors konstmuseum

6 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

27

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § i instruktionen för nämnden för tekniska tjänster

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkens interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkens interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

28

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 1 mom. i instruktionen för faktacentralen 

8 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

29

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. i instruktionen för Helsingfors partitorg

4 § Uppgifter för chefen för inrättningen

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

30

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. i instruktionen för företagshälsovårdscentralen

4 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

31

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 7 § 1 mom. i en version av instruktionen för barnomsorgsväsendet där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

----------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

7 § Verkschefens uppgifter

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

32

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i den nya instruktionen för miljöförvaltningen, som stadsfullmäktige godkänt med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

33

upphäva 33 § i ekonomistadgan.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att grunderna för intern kontroll och riskhantering och de därtill anknutna instruktionsändringarna ska träda i kraft 1.1.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mika Häkkinen, riskhanteringsexpert, telefon: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, telefon: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1

godkänna de nedanstående grunderna för Helsingfors stadskoncerns interna kontroll och riskhantering

GRUNDER FÖR HELSINGFORS STADSKONCERNS INTERNA KONTROLL OCH RISKHANTERING

1 Tillämpningsområde, syfte och mål

Grunderna för intern kontroll och riskhantering gäller Helsingfors stadskoncern.

Syftet med grunderna för intern kontroll och riskhantering är att befästa en god förvaltnings- och ledarskapsstil i Helsingfors stadskoncern.

Med intern kontroll avses interna förfaranden och arbetsformer genom vilka ledningen syftar till att säkra att verksamheten är laglig och resultatrik. Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera och hantera hot och möjligheter förknippade med verksamheten. Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av stadens ledarskapssystem och redskap för stadens ledning och för förvaltningen. Med andra ord är den interna kontrollen och riskhanteringen ett stöd då mål ställs upp och utfallet av målen utvärderas, likaså då verksamhetsprocesser utvärderas. Den interna kontrollen och riskhanteringen är inte separata processer eller åtgärdshelheter utan en del av alla funktioner, processer och projekt inom stadskoncernen.

Stadskoncernens uppgifter ska organiseras på så sätt att det på alla koncernnivåer och i alla funktioner finns en tillräcklig intern kontroll och riskhantering. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska omfatta inte bara stadskoncernens egen verksamhet utan också den övriga verksamhet som koncernen ansvarar för med stöd av lagstiftningen, ägarskapet, styrnings- och övervakningsansvaret och andra förpliktelser och avtal.

Den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas utifrån hurdan verksamheten är och hur omfattande och mångformig den är. Den interna kontrollen ska vara tillräcklig och stå i rätt proportion till verksamheten och riskerna i denna. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska ägnas särskild uppmärksamhet då enhetens verksamhet och omvärld förändras.

Hur den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar ska följas och utvärderas fortlöpande för att det ska kunna slås fast att verksamheten är tillräcklig och välfungerande.

2 Uppgifter och ansvar anknutna till den interna kontrollen och riskhanteringen

Stadsfullmäktige ska fatta beslut om grunderna för Helsingfors stadskoncerns interna kontroll och riskhantering.

Stadsstyrelsen ansvarar för att stadskoncernens interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt, ger anvisningar om intern kontroll och riskhantering, övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs så att resultat uppnås och lämnar i sin verksamhetsberättelse en redogörelse för hur den interna kontrollen, riskhanteringen och koncernövervakningen har ordnats.

Organen under stadsstyrelsen och styrelserna för dottersammanslutningarna ansvarar inom sina uppgiftsområden för att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas på behörigt sätt, övervakar att verkställandet sker så att resultat uppnås och rapporterar om risker i enlighet med anvisningar från stadsstyrelsen. Nämnderna, direktionerna och styrelserna för dottersammanslutningarna godkänner beskrivningar av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Stadsdirektörskollegiet, dottersammanslutningarnas verkställande direktörer eller motsvarande och de ledande tjänsteinnehavarna ansvarar inom sina ansvarsområden för att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs och har genomslagskraft. De rapporterar till det övervakningsansvariga organet om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och om hurdana resultat som uppnåtts. Cheferna genomför intern kontroll och riskhantering inom sina ansvarsområden och följer åtgärderna anknutna till intern kontroll och
riskhantering för att få fram hur effektiva och tillräckliga de är. Alla redovisningsskyldiga och chefer är följaktligen ansvariga för den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna sammanställer beskrivningar av den interna kontrollen och riskhanteringen. De viktigaste målen, verksamhetsprinciperna och förfarandena ska ingå i dem.

Förvaltningarna och affärsverken identifierar under budgetberedningen och klarlägger i motiveringen till budgetförslaget riskerna anknutna till målen, bedömer konsekvenserna av dem, utarbetar behövliga planer och åtgärder för riskhantering och uppdaterar planerna och åtgärderna. Dottersammanslutningarna tillämpar samma principer i sin egen ekonomi- och verksamhetsplanering. För att beslut ska kunna fattas om riskhanteringsåtgärder måste det slås fast hur sannolika riskerna är, hur allvarliga konsekvenserna är och hurdana riskgränserna, riskviljan och riskhanteringsförmågan är.

Förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna rapporterar, som en del av den normala ekonomi- och verksamhetsrapporteringen, om sina största risker, hanteringen av dem och hanteringsåtgärdernas verkningsfullhet. Rapporter om risker som utvecklas snabbt och risker som inträffat och om konsekvenserna av dessa lämnas i enlighet med ledarskapssystemet.

Varje redovisningsskyldigt organ inom stadskoncernen lämnar som en del av sin verksamhetsberättelse en redogörelse för hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats, vilka brister som upptäckts vid övervakningen och hurdana åtgärder som bör vidtas för att bristerna ska bli avhjälpta. Redogörelsen ska basera sig på dokumenterad självvärdering.

Stadskansliet och en grupp med uppgift att samordna den interna kontrollen och riskhanteringen vägleder och stöder förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna då dessa utvecklar sin interna kontroll och riskhantering, ger vid behov kompletterande anvisningar om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras och biträder stadskoncernens ledning genom att göra en sammanställning över de största riskerna inom stadskoncernen och inkludera en riskbedömning och riskhanteringsmetoder.

Den interna revisionen främjar den interna kontrollen och riskhanteringen genom gransknings- och konsultverksamhet. Inom den interna revisionen produceras i enlighet med anvisningar och en granskningsplan godkända av stadsdirektören utvärderingsinformation för ledningen om hur tillräckliga och effektiva den interna kontrollen och riskhanteringen är. De som utför intern revision har rätt att få all den information de behöver för granskningen. Internationella yrkesstandarder för intern revision tillämpas.

2

införa en 29 § med den nedanstående lydelsen i en version av förvaltningsstadgan där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

29 § Intern kontroll och riskhantering

Bestämmelser om stadens interna kontroll och riskhantering ingår i grunderna för intern kontroll och riskhantering godkända av stadsfullmäktige, i instruktionerna och i anvisningarna om intern kontroll och riskhantering godkända av stadsstyrelsen.

Stadskansliet ger vid behov kompletterande anvisningar om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras.

3

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 2 mom., ändra 9 § 2 mom. så att momentet får den nedanstående lydelsen och införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 15 § 1 mom. i en version av instruktionen för stadsstyrelsen där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

8 § Stadsstyrelsens verksamhetsområde

--------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för ordnandet av intern kontroll och riskhantering och att vid behov ge anvisningar om hur stadskoncernens interna kontroll och riskhantering ska genomföras, i enlighet med grunderna godkända av stadsfullmäktige

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 § Stadsdirektörens verksamhetsområde

--------------------------------------------------------------------------------------------

Till stadsdirektörens verksamhetsområde hör den allmänna planeringen rörande stadens verksamhet och ekonomi, personalpolitiken, näringsärendena, beredskapsplaneringen, beredningen av budgeten och tillsynen över att den följs, den interna kontrollen och riskhanteringen, likaså ärenden rörande ekonomiförvaltningen över huvud, oavsett vilken nämnd, vilken förvaltning eller vilket affärsverk saken gäller.

--------------------------------------------------------------------------------------------

15 § Stadsdirektörens uppgifter

--------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas och verkställs i enlighet med de grunder som stadsfullmäktige fattat beslut om och anvisningar som stadsstyrelsen gett

--------------------------------------------------------------------------------------------

4

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 5 § 2 mom. i instruktionen för affärsverket Helsingfors Energi, i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk, i instruktionen för affärsverket Palmia (en version där det ingår en ändring för vilken stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum) och i instruktionen för affärsverket Helsingfors Hamn

5 § Direktionens uppgifter

--------------------------------------------------------------------------------------

2 a att godkänna beskrivningar av affärsverkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------

5

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 5 § 2 mom. i instruktionen för affärsverket Helsingfors stads personalutvecklingstjänster och instruktionen för affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst (versioner där det ingår en ändring för vilken stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum)

5 § Direktionens uppgifter

--------------------------------------------------------------------------------------

2 a att godkänna beskrivningar av affärsverkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------

6

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för bostadsproduktionskommittén och bostadsproduktionsbyrån

6 § Kommitténs uppgifter

----------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att byråns interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av byråns interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkställande direktörens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

7

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för direktionen för djurgården och för djurgården

6 § Direktionens uppgifter

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-------------------------------------------------------------------------------------------

8

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 7 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i revisionsstadgan

7 § Nämndens uppgifter

-------------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 § Verkschefens uppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-------------------------------------------------------------------------------------------

9

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. i instruktionen för anskaffningscentralen

4 § Verkschefens uppgifter

------------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-------------------------------------------------------------------------------------------

10

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för stadskansliet, som stadsfullmäktige godkänt med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

11

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 3 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 5 § 1 mom. i instruktionen för stadsmuseet

3 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

1 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

5 § Museidirektörens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

12

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för stadsorkestern

6 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

13

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § 1 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för stadsplaneringsväsendet

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

14

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 2 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i instruktionen för fastighetsväsendet

4 § Fastighetsnämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

11 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

15

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § 1 mom. i kap. I (kultur- och biblioteksnämnden) och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 13 § 1 mom. i kap. II (kulturcentralen) och 25 § 1 mom. i kap. III (stadsbiblioteket) i instruktionen för kultur- och biblioteksväsendet

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkens interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkens interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

13 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

------------------------------------------------------------------------------------------

25 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

------------------------------------------------------------------------------------------

16

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för idrottsförvaltningen

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

17

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § 1 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för ungdomsförvaltningen

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

18

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 17 § 1 mom. i en version av instruktionen för utbildningsväsendet där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

17 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

19

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 1 mom. i instruktionen för räddningsväsendet

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

8 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

20

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i instruktionen för byggnadsväsendet

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

11 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

21

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 10 § 1 mom. i instruktionen för byggnadstillsynen

6 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

22

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 11 § 1 mom. i instruktionen för byggtjänsten

11 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

23

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 7 § 1 mom. i instruktionen för svenska arbetarinstitutet

4 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

7 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

24

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 16 § 1 mom. i en version av instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

----------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

16 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

25

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 1 mom. i instruktionen för finska arbetarinstitutet

4 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

8 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

26

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 6 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i instruktionen för Helsingfors konstmuseum

6 § Direktionens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

27

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § i instruktionen för nämnden för tekniska tjänster

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkens interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkens interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

28

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 8 § 1 mom. i instruktionen för faktacentralen 

8 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

29

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. i instruktionen för Helsingfors partitorg

4 § Uppgifter för chefen för inrättningen

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

30

införa en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. i instruktionen för företagshälsovårdscentralen

4 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

31

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § 1 mom. och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 7 § 1 mom. i en version av instruktionen för barnomsorgsväsendet där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

----------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

7 § Verkschefens uppgifter

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

32

införa en punkt 2 a med den nedanstående lydelsen i 4 § och en punkt 1 a med den nedanstående lydelsen i 9 § 1 mom. i den nya instruktionen för miljöförvaltningen, som stadsfullmäktige godkänt med 1.1.2014 som ikraftträdandedatum

4 § Nämndens uppgifter

---------------------------------------------------------------------------------------

2 a att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Verkschefens uppgifter

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 a att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

-----------------------------------------------------------------------------------------

33

upphäva 33 § i ekonomistadgan.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom att grunderna för intern kontroll och riskhantering och de därtill anknutna instruktionsändringarna ska träda i kraft 1.1.2014.

Sammandrag

Enligt bestämmelser i kommunallagen som träder i kraft vid ingången av år 2014 ska kommunfullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Dessutom är det angivet i kommunallagen att förvaltningsstadgan ska innehålla bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. Här avses uppgifter och ansvar som anknyter därtill.  

Eftersom förvaltningarna, affärsverken, nämnderna och direktionerna ska sköta uppgifterna och bära ansvaret när det gäller intern kontroll och riskhantering föreslås bestämmelser om saken bli införda i instruktionerna. Målet är att uppgifterna och ansvaret ska bli en klar och konsekvent helhet i hela stadskoncernen.

Föredraganden

Ändringar i kommunallagen

Viktiga ändringar som 15.6.2012 gjordes i kommunallagen (17.3.1995/365) beträffande intern kontroll och riskhantering kräver att kommunorganisationerna vidtar åtgärder. Till de största förändringarna för stadens del hör att stadsfullmäktige ska fatta beslut om grunderna för stadens och stadskoncernens interna kontroll och riskhantering (13 § 2 mom. 3 a punkten i kommunallagen) och att förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser om intern kontroll och riskhantering (50 § 1 mom. 15 punkten).

Det avsnitt i kommunallagen som gäller verksamhetsberättelsen (69 § 1 mom.) har fått ett tillägg om den interna kontrollen och riskhanteringen: I verksamhetsberättelsen ska ingå "en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad och om de centrala slutsatserna."

Enligt motiveringen till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av kommunallagen (RP 24/2012 rd) stärks den interna kontrollens institutionella ställning i kommunallagen och kommunernas förvaltning genom det föreslagna tillägget om intern kontroll och riskhantering.

RP 24/2012 rd: "Enligt kommunallagen fattar kommunfullmäktige beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Fullmäktige godkänner årligen en budget som omfattar kommunens verksamhet i dess helhet. I budgeten ställer fullmäktige upp operativa och ekonomiska mål för kommunen och kommunkoncernen. Måluppfyllelsen ska följas upp. Den interna kontrollen och riskhanteringen som verksamhet hör därmed samman med budgetprocessen och verksamheten omfattar kommunens hela verksamhetsfält. Den interna kontrollen och riskhanteringen hör som operativ verksamhet till kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och kommunens övriga ledning. Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av den uppgift att ansvara för förvaltning och ekonomi som i 23 § i kommunallagen har föreskrivits kommunstyrelsen och den uppgift att leda förvaltningen, ekonomin och kommunens övriga verksamhet som föreskrivs kommundirektören i 24 § i kommunallagen. I och med att fullmäktige fattar beslut om grunderna styr fullmäktige kommunstyrelsen på ett bindande sätt när styrelsen handhar uppgiften. Ett centralt styrmedel är förvaltningsstadgan som godkänns av fullmäktige och som i alla kommuner är en obligatorisk instruktion."

RP 24/2012 rd: "I de grunder för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering som kommunfullmäktige fattat beslut om ska införas bestämmelser åtminstone om uppgifterna och ansvaret för den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen och kommunkoncernen. Det ska således införas bestämmelser om kommunstyrelsens skyldighet att ge anvisningar om ordnandet och verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, om nämndernas och direktionernas skyldighet att övervaka verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen och om de ledande tjänsteinnehavarnas skyldighet att verkställa den interna kontrollen och riskhanteringen inom sitt ansvarsområde. Det är också skäl att ta in bestämmelser om rapportering av risker och rapporteringsförfaranden i de grunder som kommunfullmäktige fastställer."

RP 24/2012 rd: "I kommunens koncernsamfund ansvarar styrelserna och verkställande direktörerna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Koncernsamfunden ska i riskhanteringen beakta sin modersammanslutnings, dvs. kommunens ägarpolitiska mål och koncerndirektiv i enlighet med god förvaltningssed. Koncernsamfunden ska rapportera till koncernledningen … om koncernsamfundens betydande risker och om hur riskhanteringen fungerar och dess tillräcklighet."

Extern och intern kontroll och riskhantering som begrepp

RP 24/2012 rd: "Övervakningen av kommunens förvaltning och ekonomi uppdelas i extern och intern kontroll. Föremål för extern kontroll är kommunstyrelsen och kommunens övriga förvaltning och den externa kontrollen är oberoende av den operativa ledningen och kommunens övriga organisation. För den externa kontrollen ansvarar revisionsnämnden och revisorerna på det sätt som anges i lagen. Den externa kontrollen betjänar kommunfullmäktiges övervaknings- och revisionsbehov i förhållande till kommunens operativa ledning och förvaltning."

RP 24/2012 rd: "Med intern kontroll avses interna förfaranden och arbetsformer genom vilka man avser att säkra att verksamheten är laglig och resultatrik. Den interna kontrollen är en del av kommunens ledningssystem och ett redskap för kommunens ledning och förvaltning. Med hjälp av den interna kontrollen bedöms hur de uppställda målen förverkligas, verksamhetsprocesser och risker. Ändamålet med kontrollen är att främja effektiv ledning av organisationen, hantering av risker och utvärdering av verksamhetens resultat."

Med riskhantering avses ett systematiskt och förutseende sätt att identifiera, analysera och hantera hot och möjligheter förknippade med verksamheten. Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av ledarskapssystemet och redskap för ledningen och för förvaltningen. Med andra ord är den interna kontrollen och riskhanteringen ett stöd då mål ställs upp och utfallet av målen utvärderas, likaså då verksamhetsprocesser utvärderas. RP 24/2012 rd: "Riskhanteringens betydelse har accentuerats främst i och med att sätten att organisera kommunens uppgifter har diversifierats. … Riskerna anknyter till nästan all kommunal verksamhet. Riskhanteringen hänförs därmed inte enbart till den kommunala ekonomin och därtill anknutna risker."

RP 24/2012 rd: "Intern revision är en del av den interna kontrollen som i sig är en del av kommunens ledningssystem och hör till god förvaltningssed. Organiseringen av intern revision styrs av internationella standarder för intern revision."

Förvaltningsstadgan och instruktionerna

Stadens förvaltningsstadga innehåller inga bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. I och med att förvaltningsstadgan huvudsakligen gäller besluts- och mötesförfarandet och tjänsteförhållandet, medan bestämmelser om ekonomin och om granskning av förvaltningen och ekonomin ingår i andra stadgor, föreslås förvaltningsstadgan få ett tillägg med en hänvisning till grunderna för intern kontroll och riskhantering godkända av stadsfullmäktige, till anvisningarna om intern kontroll och riskhantering godkända av stadsstyrelsen och till instruktionerna, i vilka det föreslås ingå närmare bestämmelser om uppgifter och ansvar anknutna till den interna kontrollen och riskhanteringen. Förvaltningsstadgan föreslås få en bestämmelse om vem som ska ge behövliga preciserande anvisningar om intern kontroll och riskhantering. Saken ingår nu i 33 § i ekonomistadgan, och denna paragraf föreslås bli struken.

Instruktionen för stadsstyrelsen har inga bestämmelser om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras. Den föreslås få behövliga tillägg om uppgifter och ansvar anknutna till den interna kontrollen och riskhanteringen. Den version av 9 § (Stadsdirektörens verksamhetsområde) i instruktionen för stadsstyrelsen där det ingår ändringar för vilka 1.1.2014 godkänts som ikraftträdandedatum föreslår bli ändrad så att riskhanteringen införs efter den interna kontrollen för begreppskonsekvensens skull.  

Ansvaret och uppgifterna anknutna till den interna kontrollen och riskhanteringen är inte beaktade i instruktionerna för förvaltningarna och affärsverken. Instruktionerna föreslås få behövliga bestämmelser om ansvar och uppgifter för nämnderna och direktionerna respektive verkscheferna.

Nämnderna och direktionerna föreslås få till uppgift att godkänna beskrivningar av den interna kontrollen och riskhanteringen vid förvaltningarna och affärsverken. De viktigaste målen, verksamhetsprinciperna och förfarandena ska ingå i dem. Samma skyldighet gäller styrelserna för dottersammanslutningarna.

Enligt instruktionerna för affärsverken beslutar direktionen om sådant som är föreskrivet i kommunallagen, med beaktande av det som är föreskrivet i instruktionen i fråga, instruktionen för stadsstyrelsen och övriga instruktioner. En av uppgifterna för direktionerna för affärsverken är enligt 87 c § 2 mom. i kommunallagen att ansvara för att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas på behörigt sätt. Vidare är det angivet i 87 d § att direktören för ett affärsverk sörjer för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen. Uppgifterna behöver därför inte ingå i instruktionerna för affärsverken. Instruktionerna bör däremot få en bestämmelse om att direktionen har till uppgift att godkänna beskrivningar av affärsverkets interna kontroll och riskhantering. 

Det är ändamålsenligt att bestämmelserna om ansvaret för intern kontroll och riskhantering stryks i ekonomistadgan eftersom sådana kommer att ingå i grunderna för intern kontroll och riskhantering godkända av stadsfullmäktige och i förvaltningsstadgan.

Hur grunderna och instruktionsändringarna beretts

Grunderna för intern kontroll och riskhantering och instruktionsändringarna har beretts i samarbete med stadgekommittén.

Den av stadsdirektören tillsatta gruppen med uppgift att samordna riskhanteringen har behandlat grunderna för intern kontroll och riskhantering och annat som har att göra med att kommunallagen ändrats. Gruppen ska bedöma nivån på den interna kontrollen och riskhanteringen inom Helsingfors stadskoncern, likaså utvecklingsbehovet. Den består av företrädare för de största förvaltningarna, affärsverken och dottersammanslutningarna. Finansdirektören är ordförande. 

Med anledning av tekniska olikheter mellan instruktionerna är de föreslagna tilläggen, på några undantag när, separata punkter i beslutsförslaget.

Det har inte ansetts vara ändamålsenligt att instruktionerna finns med som bilagor till beslutsförslaget eftersom det är fråga om likalydande instruktionsändringar. Ändringsförslagen hänför sig i vissa fall till versioner av instruktionerna där det ingår ändringar för vilka stadsfullmäktige godkänt 1.1.2014 som ikraftträdandedatum. De ändrade paragraferna finns i bilagor till ärendet "Ändringar i arbetsordningen för stadsfullmäktige och vissa instruktioner med anledning av att centralförvaltningen omorganiseras" på stadsfullmäktiges föredragningslista 24.4.2013. De gällande instruktionerna finns på stadens webbplats http://www.hel.fi/hel2/johtosaannot/.

Anvisningar om intern kontroll och riskhantering

Stadsstyrelsen godkände 14.11.2011 anvisningar om stadskoncernens riskhantering och interna kontroll. Principer och förfaranden från stadsstyrelsennivån nedåt beskrivs i anvisningarna.  

Stadsstyrelsen föreslås också i fortsättningen ge anvisningar om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska genomföras. De gällande anvisningarna uppdateras i behövlig omfattning år 2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mika Häkkinen, riskhanteringsexpert, telefon: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, telefon: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

Bilagematerial

1

Kuntalain muutos, hallituksen esitys (HE 24/2012 vp)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Lauta- ja johtokunnat

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1287

HEL 2013-013589 T 00 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee:

1

hyväksyä Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet seuraavasti:

 

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

1 Soveltamisala, tarkoitus ja tavoitteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat Helsingin kaupunkikonsernia.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa Helsingin kaupunkikonsernissa.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden. Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin johtamisjärjestelmää sekä kaupunginjohdon ja hallinnon työvälineitä, joiden avulla tuetaan ja arvioidaan tavoitteiden asettamista, niiden toteutumista ja toimintaprosesseja. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta eivät ole erillisiä prosesseja tai toimenpidekokonaisuuksia, vaan osa kaikkia kaupunkikonsernin toimintoja, prosesseja ja projekteja.

Kaupunkikonsernin tehtävät on järjestettävä siten, että kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan on katettava kaupunkikonsernin oman toiminnan lisäksi myös muu toiminta, josta kaupunkikonserni vastaa lainsäädännön, omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden tai sopimusten nojalla.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää huomioiden toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus. Sisäisen valvonnan on oltava riittävää ja oikeassa suhteessa toimintaan ja sen sisältämiin riskeihin. Sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota yksikön toiminnan ja sen toimintaympäristön muuttuessa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta tulee seurata ja arvioida jatkuvasti, jotta niiden riittävyydestä ja toimivuudesta voidaan varmistua.

2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut

Kaupunginvaltuusto päättää Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kaupunginhallitus antaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanon tuloksellisuutta. Kaupunginhallitus antaa toimintakertomuksessaan selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhallituksen alaiset toimielimet ja tytäryhteisöjen hallitukset vastaavat omilla tehtäväalueillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon tuloksellisuuden valvonnasta sekä riskien raportoinnista kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lauta- ja johtokunnat sekä tytäryhteisöjen hallitukset hyväksyvät kuvaukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Kaupunginjohtajisto, tytäryhteisöjen toimitusjohtajat tai vastaavat ja johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. He raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle. Esimiehet toteuttavat vastuualueillaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä seuraavat valvonta- ja riskienhallintatoimenpiteiden tehokkuutta ja riittävyyttä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaavat täten kaikki tilivelvolliset ja esimiehet.

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat kuvaukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, joissa on esitetty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt.

Virastot ja liikelaitokset tunnistavat talousarvion valmistelussa ja selvittävät talousarvioehdotuksen perusteluissa tavoitteisiin liittyviä riskejä, arvioivat niiden vaikutuksia sekä laativat ja päivittävät tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Tytäryhteisöt soveltavat samoja periaatteita omassa talouden ja toiminnan suunnittelussa.   Riskien hallintatoimenpiteistä päättäminen edellyttää riskien todennäköisyyden ja vaikutusten vakavuuden, riskirajojen, riskinottohalukkuuden ja riskinkantokyvyn määrittelyä.

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt raportoivat osana normaalia talouden ja toiminnan raportointia merkittävimmistä riskeistään, niiden hallinnasta ja hallintatoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Nopeasti kehittyvistä ja toteutuneista riskeistä sekä niiden vaikutuksista raportoidaan johtamisjärjestelmän mukaisesti.   

Jokainen kaupunkikonsernin tilivelvollinen toimielin antaa osana toimintakertomustaan selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun itsearviointiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinaatioryhmä ja kaupunginkanslia ohjaavat ja tukevat virastoja, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisessä ja antavat tarvittaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista koskevia täydentäviä ohjeita sekä avustavat kaupunkikonsernin johtoa kokoamalla ja arvioimalla kaupunkikonsernin merkittävimpiä riskejä sekä niiden hallintakeinoja.

Sisäinen tarkastus edistää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tarkastus- ja konsultointitoiminnalla. Sisäinen tarkastus tuottaa johdolle arviointitietoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja tehokkuudesta kaupunginjohtajan hyväksymän toimintaohjeen ja tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada kaikki tarkastusten suorittamiseksi tarvitsemansa tiedot. Sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan sisäisen tarkastuksen kansainvälisiä ammattistandardeja.

 

2

lisätä hallintosääntöön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, uuden 29 §:n seuraavasti:

29 § Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta määrätään kaupunginvaltuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa, johtosäännöissä ja kaupunginhallituksen hyväksymissä näitä koskevissa ohjeissa.

Kaupunginkanslia antaa tarvittaessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista koskevia täydentäviä ohjeita.

3

lisätä kaupunginhallituksen johtosäännön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 8 §:n 2 momenttiin uuden 2a kohdan, muuttaa 9 §:n 2 momenttia sekä lisätä 15 §:n 1 momenttiin uuden 2a kohdan seuraavasti:

8 § Kaupunginhallituksen toimiala

--------------------------------------------------------------------------------------------

2a vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja antaa tarvittaessa ohjeet kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 § Kaupunginjohtajan toimiala

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat kaupungin toiminnan ja talouden yleissuunnittelu, henkilöstöpolitiikka, elinkeinoasiat, valmiussuunnittelu, talousarvion valmistelu ja sen noudattamisen valvonta, sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä taloushallintoon liittyvät asiat yleensä ja riippumatta siitä, mitä lautakuntaa, virastoa tai laitosta asia koskee.

--------------------------------------------------------------------------------------------

15 § Kaupunginjohtajan tehtävät

--------------------------------------------------------------------------------------------

2a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimeenpanosta kaupunginvaltuuston päättämien perusteiden ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------------------

4

lisätä Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen, Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen (sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt) ja Helsingin Satama -liikelaitoksen johtosääntöjen 5 §:n 2 momenttiin uuden 2a kohdan seuraavasti:

5 § Johtokunnan tehtävät

--------------------------------------------------------------------------------------

2a hyväksyy liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen

--------------------------------------------------------------------------------------

5

lisätä Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen ja Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtosääntöjen, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on ne 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 5 §:n 2 momenttiin uuden 2a kohdan seuraavasti:

5 § Johtokunnan tehtävät

--------------------------------------------------------------------------------------

2a hyväksyä liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

--------------------------------------------------------------------------------------

6

lisätä asuntotuotantotoimikunnan ja -toimiston johtosäännön 6 §:ään uuden 2a kohdan ja 9 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Toimikunnan tehtävät

----------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata toimiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä toimiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Toimitusjohtajan tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

7

lisätä eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 6 §:ään uuden 2a kohdan ja 9 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Johtokunnan tehtävät

-------------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

--------------------------------------------------------------------------------------------

9 § Virastopäällikön tehtävät

------------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-------------------------------------------------------------------------------------------

8

lisätä hallinnon ja talouden tarkastussäännön 7 §:ään uuden 2a kohdan ja 11 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

7 § Lautakunnan tehtävät

-------------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

--------------------------------------------------------------------------------------------

11 § Viraston päällikön tehtävät

------------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-------------------------------------------------------------------------------------------

9

lisätä hankintakeskuksen johtosäännön 4 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Laitoksen päällikön tehtävät

------------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-------------------------------------------------------------------------------------------

10

lisätä kaupunginkanslian johtosäännön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 10 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

10 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

11

lisätä kaupunginmuseon johtosäännön 3 §:ään 1a kohdan ja 5 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

3 § Johtokunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

1a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

5 § Museonjohtajan tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

12

lisätä kaupunginorkesterin johtosäännön 6 §:ään 2a kohdan ja 9 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Johtokunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

13

lisätä kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n 1 momenttiin 2a kohdan ja 10 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

14

lisätä kiinteistötoimen johtosäännön 4 §:n 2 momenttiin 2a kohdan ja 11 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Kiinteistölautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

11 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

15

lisätä kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön I luvun (kulttuuri- ja kirjastolautakunta) 6 §:n 1 momenttiin uuden 2a kohdan sekä II luvun (kulttuurikeskus) 13 §:n 1 momenttiin ja III luvun (kaupunginkirjasto) 25 §:n 1 momenttiin uudet 1a kohdat seuraavasti:

6 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata virastojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä virastojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

13 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

------------------------------------------------------------------------------------------

25 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

------------------------------------------------------------------------------------------

16

lisätä liikuntatoimen johtosäännön 6 §:ään uuden 2a kohdan ja 9 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

17

lisätä nuorisotoimen johtosäännön 6 §:n 1 momenttiin uuden 2a kohdan ja 10 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

18

lisätä opetustoimen johtosäännön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 17 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

17 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

19

lisätä pelastuslaitoksen johtosäännön 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 8 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

8 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

20

lisätä rakennustoimen johtosäännön 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 11 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

11 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

21

lisätä rakennusvalvonnan johtosäännön 6 §:ään uuden 2a kohdan ja 10 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

10 § Virastopäällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

22

lisätä rakentamispalvelun johtosäännön 11 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

11 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

23

lisätä ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 7 §:ään uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Johtokunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

7 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

24

lisätä sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 16 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

16 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

25

lisätä suomenkielisen työväenopiston johtosäännön 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 8 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Johtokunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

8 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

26

lisätä taidemuseon johtosäännön 6 §:ään uuden 2a kohdan ja 9 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

6 § Johtokunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

27

lisätä teknisen palvelun lautakunnan johtosäännön 4 §:ään uuden 2a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata virastojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä virastojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaukset

----------------------------------------------------------------------------------------

28

lisätä tietokeskuksen johtosäännön 8 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

8 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

29

lisätä tukkutorin johtosäännön 4 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Laitoksen päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

30

lisätä työterveyskeskuksen johtosäännön 4 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

31

lisätä varhaiskasvatustoimen johtosäännön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 4 §:n 1 momenttiin uuden 2a kohdan ja 7 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

----------------------------------------------------------------------------------------

2a vastaa viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyy viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen

7 § Viraston päällikön tehtävät

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

32

lisätä ympäristötoimen johtosäännön, sellaisena kuin kaupunginvaltuusto on sen 1.1.2014 lukien kuulumaan hyväksynyt, 4 §:ään uuden 2a kohdan ja 9 §:n 1 momenttiin uuden 1a kohdan seuraavasti:

4 § Lautakunnan tehtävät

---------------------------------------------------------------------------------------

2a vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

----------------------------------------------------------------------------------------

9 § Viraston päällikön tehtävät

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

-----------------------------------------------------------------------------------------

33

kumota taloussäännön 33 §:n.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja johtosääntömuutokset tulevat voimaan 1.1.2014.

25.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Sari Kyllönen, sisäisen tarkastuksen päällikkö, puhelin: 310 36582

sari.kyllonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566