Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/13

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 445

Ändring av 2 § i grundavtalet för Nyländska samkommunen för missbrukarvård

HEL 2013-013260 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna att 2 § i grundstadgan för Nyländska samkommunen för missbrukarvård får följande lydelse:

2 §
Medlemskommuner
Samkommunens medlemskommuner är: Askola, Borgnäs, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Itis, Kervo, Kouvola, Lojo, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Orimattila, Pukkila, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussopimuksen muuttaminen

2

Perussopimuksen muuttaminen_ allekirjoittamaton

3

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta

4

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta_allekirjoittamaton

5

liite 2 Nykyinen perussopimus

6

liite 3 Uusi perussopimus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att 2 § i grundstadgan för Nyländska samkommunen för missbrukarvård får följande lydelse:

2 §
Medlemskommuner
Samkommunens medlemskommuner är: Askola, Borgnäs, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Itis, Kervo, Kouvola, Lojo, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Orimattila, Pukkila, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Sammandrag

I enlighet med statsrådets beslut har Karislojo kommun och Nummi-Pusula kommun 1.1.2013 slagits samman med Lojo stad och Artsjö kommun i början av 2011 med Orimattila kommun. Det är därför nödvändigt att ändra grundavtalet för Nyländska samkommunen för missbrukarvård så att det motsvarar den nya kommunindelningen.

Alla kommuner ovan har varit medlemskommuner i Nyländska samkommunen för missbrukarvård. I praktiken har Artsjö kommuns andel av samkommunens grundkapital övergått till Orimattila stad och Karislojo kommuns och Nummi-Pusula kommuns andelar till Lojo stad.

Föredraganden

Samkommunsstämman för Nyländska samkommunen för missbrukarvård beslutade 12.6.2013 föreslå medlemskommunernas fullmäktige att räknat från 1.1.2013 ändra 2 § i samkommunens grundavtal i enlighet med beslutsförslaget.

Statsrådet har beslutat sammanslå Karislojo kommun med Lojo stad 1.1.2013. Likaså har statsrådet beslutat sammanslå Nummi-Pusula kommun med Lojo stad 1.1.2013. Statsrådet har dessutom beslutat sammanslå Artsjö kommun med Orimattila stad 1.1.2011. På grund av ändringarna i kommunindelningen ska grundavtalet för Nyländska samkommunen för missbrukarvård ändras på motsvarande sätt.

Enligt 36 § i kommunindelningslagen övergår rättigheterna, tillstånden, egendomen, skulderna och förpliktelserna för en kommun som upplöses till den nya kommunen när kommuner går samman. Inom Nyländska samkommunen för missbrukarvård har Artsjö kommuns andelar av grundkapitalet redan övergått till Orimattila stad och Karislojo kommuns och Nummi-Pusula kommuns andelar av grundkapitalet till Lojo stad.

Enligt 79 § i kommunallagen kan grundavtalet ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner. En medlemskommun kan dock inte utan sitt samtycke åläggas att delta i skötseln av nya frivilliga uppgifter och i kostnaderna för dem.

Kommunernas andelar av grundkapitalet räknat från 1.1.2013 framgår av bilaga 1.

Stadsstyrelsen anser att ändringen i 2 § i grundavtalet i enlighet med beslutsförslaget ska godkännas på grund av ändringarna i kommunindelningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Perussopimuksen muuttaminen

2

Perussopimuksen muuttaminen_ allekirjoittamaton

3

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta

4

liite 1 Ote yhtymäkokouksen pöytäkirjasta_allekirjoittamaton

5

liite 2 Nykyinen perussopimus

6

liite 3 Uusi perussopimus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveysvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1261

HEL 2013-013260 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 2 §:n muuttamisen kuulumaan seuraavasti:

2 §                                                                                                                                                 Jäsenkunnat                                                                                                                                    Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti.     

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566