Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 438

Val av ledamot i ungdomsnämnden

HEL 2013-010647 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Maria Ohisalo befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden

2.     välja Sirkku Ingervo till ny ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Maria Ohisalo befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden

2.     välja __________________ till ny ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.

Föredraganden

Maria Ohisalo (Gröna) anhåller 29.10.2013 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden på grund av medlemskap i styrelsen för HNS.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Maria Ohisalo till ledamot i ungdomsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Nuorisolautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1221

HEL 2013-010647 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maria Ohisalolle vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

18.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti esittää nuorisolautakunnan jäsenen valintaa kaupunginvaltuustolle 11.12.2013.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566