Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/12

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 444

Delgeneralplan för västra stranden av Havsrastböle (nr 12155)

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna delgeneralplan för ett område i 54 stadsdelen (Nordsjö, Havsrastböle) enligt ritning nr 12155, daterad 24.4.2012 och ändrad 5.11.2013, och på de grunder som framgår av delgeneralplanebeskrivningen.

Samtidigt godkände stadsfullmäktige följande fem hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen av området utreds om det kvarvarande strandskogsområdet kan upptas i generalplanen så att den del av grönområdet som ännu inte planlagts för boende bevaras för helsingforsarnas rekreations- och friluftsbruk. Dessutom bör staden se till att det finns tillräckligt med resurser för service efter behovet i den växande stadsdelen. (Jape Lovén)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av servicenätet beställs en utredning om hur basservicen i Nordsjö räcker till och att det med anledning av utredningen vidtas åtgärder som säkerställer att tjänsterna är tillräckliga för de nuvarande och de framtida invånarna. (Pilvi Torsti)
 

3.     Stadsfullmäktige förutsätter att det fortsatta beredningsarbetet beaktar att fredningsområdet kring de istida stenformationerna blir tillräckligt stort och inget av de planerade bostadshusen placeras för nära det. (Björn Månsson)
 

4.     Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen för Nordsjö att det vid den fortsatta planläggningen utreds vilka möjligheter det finns att säkerställa att trafiken löper smidigt och tryggt över Nordsjö bro mot Nordsjö och övriga delar av Helsingfors. (Helena Kantola)
 

5.     Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att vidta behövliga åtgärder för en grundlig reparation av Nordsjö bro och för byggande av en bro för gång- och cykeltrafik och en tillbyggnad till hälsostationen innan det nya bostadsområdet är färdigt och säkerställer att kollektivtrafikens kapacitet räcker till i det fall att automatiseringen av metron misslyckas och metrons totala passagerarkapacitet inte kan ökas genom tätare intervaller med de korta metrotågen så att nivån för de nuvarande långa metrotågen nås. (Jussi Halla-aho)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att två understödda förslag om återremiss hade framställts under diskussionen.

Ledamoten Emma Kari understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning i syfte att området ska planeras med tonvikt på områdena nära metrostationen, utgående från att det befintliga bostadsområdet förtätas, t.ex. enligt förslaget till delgeneralplan från projektet Our City, och att campingområdet eventuellt bebyggs. Målet är att bevara den värdefulla och unika stadsskogen i frilufts- och rekreationsbruk för invånarna och alla helsingforsare.

Ledamoten Timo Raittinen understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att den av arkitekter och arkitektstuderande vid Helsingfors universitet utarbetade planen tas till underlag för planläggningen. Den gör det möjligt med bostäder för ca 2 000 invånare och sparar det värdefulla friluftsområdet och kulturparken. Planen kompletteras med ett allaktivitetshus för konst i närheten av metrostationen, i vilket bl.a. Vuosaaren musiikkikoulu och Pop-Jazz-institutet, som är verksamma i området, behöver lokaler för sina studerande. Havsrastböle måste förbättra sin image, och ett allaktivitetshus för konst i området skulle på ett ypperligt sätt främja detta. Att Meri-Rastilan ala-asteen koulu och Nordsjö hälsostation behöver mer lokaler och resurser i och med det ökade invånarantalet beaktas i planen i takt med utbyggnaden av området.

Dessutom hade ledamoten Thomas Wallgren föreslagit att ärendet skulle återremitteras för ny beredning enligt följande:

Stadsplaneringskontoret utarbetar i skyndsam ordning en framställning om hur utvecklandet av närområdena kring Rastböle metrostation i Nordsjö kan fortsätta genom s.k. kompletteringsbyggande. Det är önskvärt att beredningen sker med beaktande av invånarnas förslag.

Fullmäktige vill att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt

(i) en bedömning av i vilken mån de bostadspolitiska planläggningsmålen i Havsrastböle kan uppnås genom kompletteringsbyggande

(ii) öppenhet och växelverkan i beredningen, också när det gller bedömningen i punkt (i) ovan, tillsammans med invånarna.

Fullmäktige ber dessutom stadsplaneringskontoret att utifrån förslagen ovan och med beaktande av fullmäktiges bostadspolitiska riktlinjer bedöma behövligheten av den delgeneralplan för Havsrastböle som behandlas i dag och möjligheterna att banta ner den när möjligheterna till kompletteringsbyggande har utnyttjats till fullo. Också i denna bedömning hoppas fullmäktige att det fästs särskilt avseende vid växelverkan och deltagande demokrati.

Ledamoten Thomas Wallgrens förslag om återremiss hade inte understötts, varvid det förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Emma Karis förslag om återremiss mot ledamoten Timo Raittinens förslag om återremiss. Därefter ställs det förslag som vunnit vid denna omröstning som motförslag mot fortsatt behandling av ärendet.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Emma Karis förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Timo Raittinens förslag godkänts vid denna omröstning.

1 omröstningen

JA-förslag: Förslaget till delgeneralplan för Havsrastböle återremitteras för ny beredning i syfte att området ska planeras med tonvikt på områdena nära metrostationen, utgående från att det befintliga bostadsområdet förtätas, t.ex. enligt förslaget till delgeneralplan från projektet Our City, och att campingområdet eventuellt bebyggs. Målet är att bevara den värdefulla och unika stadsskogen i frilufts- och rekreationsbruk för invånarna och alla helsingforsare. 
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att den av arkitekter och arkitektstuderande vid Helsingfors universitet utarbetade planen tas till underlag för planläggningen. Den gör det möjligt med bostäder för ca 2 000 invånare och sparar det värdefulla friluftsområdet och kulturparken. Planen kompletteras med ett allaktivitetshus för konst i närheten av metrostationen, i vilket bl.a. Vuosaaren musiikkikoulu och Pop-Jazz-institutet, som är verksamma i området, behöver lokaler för sina studerande. Havsrastböle måste förbättra sin image, och ett allaktivitetshus för konst i området skulle på ett ypperligt sätt främja detta. Att Meri-Rastilan ala-asteen koulu och Nordsjö hälsostation behöver mer lokaler och resurser i och med det ökade invånarantalet beaktas i planen i takt med utbyggnaden av området.

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 43
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Blanka: 2
Maija Anttila, Jussi Halla-aho

Frånvarande: 1
Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Timo Raittinens förslag vid denna omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Timo Raittinens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att den av arkitekter och arkitektstuderande vid Helsingfors universitet utarbetade planen tas till underlag för planläggningen. Den gör det möjligt med bostäder för ca 2 000 invånare och sparar det värdefulla friluftsområdet och kulturparken. Planen kompletteras med ett allaktivitetshus för konst i närheten av metrostationen, i vilket bl.a. Vuosaaren musiikkikoulu och Pop-Jazz-institutet, som är verksamma i området, behöver lokaler för sina studerande. Havsrastböle måste förbättra sin image, och ett allaktivitetshus för konst i området skulle på ett ypperligt sätt främja detta. Att Meri-Rastilan ala-asteen koulu och Nordsjö hälsostation behöver mer lokaler och resurser i och med det ökade invånarantalet beaktas i planen i takt med utbyggnaden av området.

Ja-röster: 44
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 1
Thomas Wallgren

Frånvarande: 1
Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Silvia Modig under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Vidare hade det föreslagits sju hemställningsklämmar.

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Ville Jalovaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen av området utreds om det kvarvarande strandskogsområdet kan upptas i generalplanen så att den del av grönområdet som ännu inte planlagts för boende bevaras för helsingforsarnas rekreations- och friluftsbruk. Dessutom bör staden se till att det finns tillräckligt med resurser för service efter behovet i den växande stadsdelen.

Ledamoten Pilvi Torsti understödd av ledamoten Nasima Razmyar hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av servicenätet beställs en utredning om hur basservicen i Nordsjö räcker till och att det med anledning av utredningen vidtas åtgärder som säkerställer att tjänsterna är tillräckliga för de nuvarande och de framtida invånarna.

Ledamoten Björn Månsson understödd av ledamoten Marcus Rantala hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det fortsatta beredningsarbetet beaktar att fredningsområdet kring de istida stenformationerna blir tillräckligt stort och inget av de planerade bostadshusen placeras för nära det.

Ledamoten Lasse Männistö understödd av ledamoten Jarmo Nieminen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen att det vid detaljplaneläggningen utreds om det är möjligt att bevara det för naturens mångfald värdefulla skogsområdet så brett som möjligt. Dessutom bör det vid planläggningen tryggas att områdets nuvarande invånare kan nå rekreationsområdena i strandens närhet.

Vid detaljplaneläggningen av Rastböle metrostations influensområde ska dessutom det av invånarna föreslagna och av arkitekter och arkitektstuderande vid Helsingfors universitet föreslagna kompletteringsbyggandet utredas och beaktas vid planläggningen av området.

Vid den fortsatta planeringen beaktas det vidare att servicen bör utvecklas i takt med utbyggnaden av Havsrastböle då invånarantalet i området ökar.

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Nina Huru hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen för Nordsjö att det vid den fortsatta planläggningen utreds vilka möjligheter det finns att säkerställa att trafiken löper smidigt och tryggt över Nordsjö bro mot Nordsjö och övriga delar av Helsingfors.

Ledamoten Thomas Wallgren hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att i Rastböleområdet genomföra kompletteringsbyggande enbart genom ett invånarinitiativ.

Ledamoten Jussi Halla-aho understödd av ledamoten Harri Lindell hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att vidta behövliga åtgärder för en grundlig reparation av Nordsjö bro och för byggande av en bro för gång- och cykeltrafik och en tillbyggnad till hälsostationen innan det nya bostadsområdet är färdigt och säkerställer att kollektivtrafikens kapacitet räcker till i det fall att automatiseringen av metron misslyckas och metrons totala passagerarkapacitet inte kan ökas genom tätare intervaller med de korta metrotågen så att nivån för de nuvarande långa metrotågen nås.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm inte hade understötts, varvid det förföll.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Dan Koivulaaksos förslag om förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Vinner ledamoten Dan Koivulaaksos förslag, förfaller de föreslagna hemställningsklämmarna. Vinner stadsstyrelsens förslag tas de föreslagna hemställningsklämmarna var och en särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej, har ledamoten Dan Koivulaaksos förslag om förkastande godkänts.

3 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Delgeneralplanen förkastas.

Ja-röster: 47
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 4
Nina Huru, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Thomas Wallgren

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

4 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det vid den fortsatta planeringen av området utreds om det kvarvarande strandskogsområdet kan upptas i generalplanen så att den del av grönområdet som ännu inte planlagts för boende bevaras för helsingforsarnas rekreations- och friluftsbruk. Dessutom bör staden se till att det finns tillräckligt med resurser för service efter behovet i den växande stadsdelen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 38
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale

Frånvarande: 1
Ulla-Marja Urho

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Pilvi Torstis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

5 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av servicenätet beställs en utredning om hur basservicen i Nordsjö räcker till och att det med anledning av utredningen vidtas åtgärder som säkerställer att tjänsterna är tillräckliga för de nuvarande och de framtida invånarna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 14
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Björn Månssons förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

6 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det fortsatta beredningsarbetet beaktar att fredningsområdet kring de istida stenformationerna blir tillräckligt stort och inget av de planerade bostadshusen placeras för nära det.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Blanka: 14
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 1
Sami Muttilainen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Lasse Männistös förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

7 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen att det vid detaljplaneläggningen utreds om det är möjligt att bevara det för naturens mångfald värdefulla skogsområdet så brett som möjligt. Dessutom bör det vid planläggningen  tryggas att områdets nuvarande invånare kan nå rekreationsområdena i strandens närhet. Vid detaljplaneläggningen av Rastböle metrostations influensområde ska dessutom det av invånarna föreslagna och av arkitekter och arkitektstuderande vid Helsingfors universitet föreslagna kompletteringsbyggandet utredas och beaktas vid planläggningen av området.  Vid den fortsatta planeringen beaktas det vidare att servicen bör utvecklas i takt med utbyggnaden av Havsrastböle då invånarantalet i området ökar.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 40
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Nej-röster: 12
Outi Alanko-Kahiluoto, Heidi Hautala, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Silvia Modig, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Jukka Relander, Anni Sinnemäki

Blanka: 31
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Otso Kivekäs, Minerva Krohn, Petra Malin, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Sami Muttilainen, Leo Stranius

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Helena Kantolas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

8 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av delgeneralplanen för Nordsjö att det vid den fortsatta planläggningen utreds vilka möjligheter det finns att säkerställa att trafiken löper smidigt och tryggt över Nordsjö bro mot Nordsjö och övriga delar av Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 61
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 24
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jussi Halla-ahos förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

9 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att vidta behövliga åtgärder för en grundlig reparation av Nordsjö bro och för byggande av en bro för gång- och cykeltrafik och en tillbyggnad till hälsostationen innan det nya bostadsområdet är färdigt och säkerställer att kollektivtrafikens kapacitet räcker till i det fall att automatiseringen av metron misslyckas och metrons totala passagerarkapacitet inte kan ökas genom tätare intervaller med de korta metrotågen så att nivån för de nuvarande långa metrotågen nås.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Blanka: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Petra Malin, Silvia Modig, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Heidi Hautala

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamöterna Jape Lovéns, Pilvi Torstis, Björn Månssons, Helena Kantolas och Jussi Halla-ahos förslag till hemställningsklämmar.

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Lasse Männistös förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kartta, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 selostus, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013, päivitetty Kslk:n 5.11.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Havainnekuva, 15.10.2013

5

Vuorovaikutusraportti 28.4.2012, täydennetty 15.10.2013

6

Muistio viranomaisneuvottelusta 28.9.2010

7

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Uudenmaan liitto

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna delgeneralplan för ett område i 54 stadsdelen (Nordsjö, Havsrastböle) enligt ritning nr 12155, daterad 24.4.2012 och ändrad 5.11.2013, och på de grunder som framgår av delgeneralplanebeskrivningen.

Sammandrag

Delgeneralplaneområdet ligger i stadsdelen Nordsjö vid stranden av Botbyviken. Dit hör det obebyggda skogsområdet mellan Havsrastböle och Botbyviken, en del av Ryssjeparken samt ett köpcentrum och Rastböle metrostation med omgivningar. I förslaget till delgeneralplan utvidgas bostadsområdet som domineras av flervåningshus på promenadavstånd från metrostationen. Metrostationens och köpcentrets omgivning ändras till område för centrumfunktioner. Strandområdet anvisas för rekreation och som park. De centrala rekreationsförbindelserna bevaras. Den mest centrala delen av den geologiska bildning som finns inom området skyddas.

Förslaget till delgeneralplan gör det möjligt att planlägga bostäder för ca 2 000 nya invånare och utveckla centrumfunktionerna kring metrostationen. Förslaget till delgeneralplan gör det också möjligt att göra befolkningsstrukturen inom området mer mångsidig och därigenom minska utvecklingen mot större ojämlikhet genom att bl.a. öka ägarboendet.

Målet för projektet på stadsnivå är att förtäta stadsstrukturen inom närområdet vid Rastböle metrostation. De nya bostäderna och verksamhetslokalerna placeras på promenadavstånd från metrostationen, genom vilket man även försöker minska utsläppen från trafiken.

Att bebygga området är ur stadens synvinkel på det hela taget förmånligt. För staden uppkommer kostnader på ca 5 miljoner euro för att genomföra detaljplanerna. Om det antas att staden säljer de oreglerade tomterna för ägar- och hyresbostäder (enligt BM-programmet 40 % av nyproduktionen), innebär det försäljningsinkomster på ca 15 miljoner euro (500 euro/m² vy). Hyrestomterna medför dessutom jämna och växande inkomster åt staden. Man har inte uppskattat inkomsterna från tomterna för verksamhetslokaler.

Planeringen av delgeneralplanområdet har varit en mångfacetterad process fylld av konflikter. Redan i Generalplan 2002 för Helsingfors hade invånarna i närområdet svårt att godkänna att skogsområdet i Havsrastböle skulle minskas, och generalplanen överklagades. Besvären förkastades emellertid av domstolen. Under planeringens gång har man undersökt flera olika alternativ för att placera bebyggelsen och det förslag till delgeneralplan som nu framläggs är en kompromiss mellan olika mål man länge funderat över. Det koncentrerar bebyggelsen intill goda kommunikationer men lämnar ändå en stor del av skogsområdet för rekreation. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) samt stadens miljöcentral har vid myndigheternas samråd 28.10.2010 godkänt utgångspunkterna för planeringen och förutsatt att bl.a. grön- och naturförbindelserna samt strandzonen ska bevaras. I sitt utlåtande 25.2.2013 om förslaget har NTM-centralen konstaterat att så har skett. Samtidigt har den påtalat bl.a. bullerskyddet i bostadskvarteren och tryggandet av luftkvaliteten. Förslaget till delgeneralplan har justerats även med anledning av dessa påpekanden.

Föredraganden

Helsingfors stad äger hela delgeneralplanområdet. Affärscentrets tomt är utarrenderad till ett fastighetsbolag.

Planläggningsarbetet har initierats av staden.

I etapplandskapsplan 2 för Nyland, som Nylands landskapsfullmäktige godkände 20.3.2013, är området avsett för tätortsfunktioner med ett grönförbindelsebehov. I Generalplan 2002 för Helsingfors domineras planeringsområdet delvis av flervåningshus för boende och kontor, och delvis är det rekreationsområde. Största delen av området saknar detaljplan.

De riksomfattande målen för områdesanvändningen och Helsingfors stads strategiprogram 2010–2012 förutsätter att stadsstrukturen görs tätare kring spårtrafikens stationer.

Planeringsfaser och växelverkan

Deltagande och växelverkan har ordnats enligt programmet för deltagande och bedömning. Det kom in 56 skriftliga åsikter om programmet, två webbresponser och åsikter per telefon.

En bilaga till programmet för deltagande och bedömning upptog tre alternativa principutkast. Det kom in åsikter och ståndpunkter om utkasten av sinsemellan olika omfattning och karaktär, och det gjordes en konsekvensbedömning om dem, med vars hjälp planeringsprinciper fastställdes för området. Den noggrannare avgränsningen av den geologiska bildning som skyddas har som en central utgångspunkt inverkat avgörande på planeringsprinciperna och de senare planerna.

Medan delgeneralplanen bereddes utarbetade invånare inom ramen för projektet Our City som studiearbete ett alternativ baserat på kompletteringsbyggande, där förutsättningarna för kompletteringsbyggande i nuvarande Havsrastböle utreddes.

I samband med beredningen av utkastet till delgeneralplan har myndighetssamarbete bedrivits med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Nylands förbund, miljöcentralen, fastighetskontoret, byggnadskontoret, socialverket, utbildningsverket, idrottsverket, HRM Vatten och Helsingfors Energi. Det har ordnats myndigheternas samråd om projektet (PM som bilaga).

Största delen av de skriftliga åsikter som kommit in under den tid delgeneralplanen beretts har motsatt sig projektet eller kritiserat detta. Man har ansett att det inte finns något behov av att bebygga området eller man har velat att det byggs någon annanstans inom Helsingforsområdet, speciellt i Östersundom och Rastböle campingområde.

Man har ansett att områdets nuvarande rekreationsanvändning är oersättlig och att byggandet förstör rekreationsvärdena. Speciellt stranden har man velat spara i naturenligt skick. Byggandet har också ansetts hota det naturområde som sparas och då speciellt fornstranden, i form av ökat slitage. Man har ansett det önskvärt att det byggs så lite som möjligt.

Man har ansett att byggande förstör områdets naturnära image. Man har betvivlat förutsättningarna att bygga ägarbostäder och ansett det omöjligt att få verksamhetslokaler till området. Köpcentrets omgivning har ansetts otrivsam och sålunda är skogen en bättre plats att bygga på. Man har upplevt störande beteende inom området.

Man har kritiserat uppgörandet av delgeneralplanen och krävt att Generalplan 2002 ska högaktas.

Det har även kommit in positiva åsikter om planeringsprinciperna och det har funnits intresse för området som en möjlig plats att bo på. Man har ansett att de nya invånarna behöver service och att den sociala balansen inom området ska utvecklas bättre. Man har ansett att det fortfarande finns goda möjligheter till rekreation inom området och dess omgivning.

Luonto-Liitto ry och Helsingforsregionens Ornitologiska Förening Tringa rf föreslog Helsingfors stad i mars 2012 att den påbörjade avverkningen av skogen i Havsrastböle skulle avbrytas för att främja ett lagstadgat skydd av området. Skyddsförslaget innefattar också den ur naturskyddssynpunkt värdefullaste delen av norra Havsrastböle, för vilken man nu utarbetar en delgeneralplan.

I den bifogade interaktionsrapporten presenteras ett sammandrag av åsikterna (165 st.) och myndigheternas ståndpunkter (9 st.) samt svaren på dem.

Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet i den mån det är möjligt inom ramen för planläggningens mål. Möjligheten att förverkliga de alternativ som föreslagits i åsikterna har retts ut i den delgeneralplanebeskrivning som gjorts utgående från beredningen av utkastet till delgeneralplan. Köpcentrets omgivning har med anledning av åsikterna innefattats i delgeneralplaneområdet.

Stadsplaneringsnämnden återremitterade det första utkastet till delgeneralplan 12.5.2011 för ny beredning. Efter detta bereddes i enlighet med nämndens beslut ett nytt andra utkast till delgeneralplan, vilket nämnden godkände 8.5.2012 som underlag för den fortsatta planeringen. Det andra utkastet till delgeneralplan hölls inte framlagt, eftersom det område som ska bebyggas hade minskats från det senaste utkast som hållits framlagt.

Nämnden tillstyrkte 11.12.2012 förslaget till delgeneralplan.

Ändringar som gjorts sedan förslaget till delgeneralplan hölls framlagt

Förslaget till delgeneralplan hölls offentligt framlagt 11.1–11.2.2013. Det gjordes 27 anmärkningar om förslaget till delgeneralplan.

Stadsmuseet, fastighetsnämnden, ungdomscentralen, utbildningsverket, räddningsnämnden, social- och hälsovårdsverket, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden, Helsingfors Energi, affärsverket Helsingfors stads trafikverk (HST), samkommunerna Helsingforsregionens trafik (HRT) och Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Nylands förbund samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland gav utlåtande om förslaget till delgeneralplan. I utlåtandena tillstyrktes delgeneralplanen med de invändningar som gjorts. Idrottsverket och Helen Elnät Ab har meddelat att de inte hade något att påpeka med anledning av planförslaget.

I utlåtandena riktades kritik mot avgränsningen av bostadsområdet som domineras av flervåningshus och rekreationsområdena: nämnden för allmänna arbeten ansåg bostadsområdet alltför stort med tanke på skogens mångfaldsvärden och fastighetsnämnden ansåg det alltför litet med avseende på målen för bostadsproduktionen och klimatet. Rekreationsförbindelsebehoven föreslogs bli markerade som rutter på plankartan. Dessutom föreslog man mål som skulle beaktas i den fortsatta planeringen bl.a. angående serviceförvaltningarnas behov, energieffektivitet, gatuområden, tillgänglighet, bullerbekämpning, bevarande av grönområdena i naturenligt tillstånd, parkering samt kommunaltekniska system.

NTM-centralen i Nyland ansåg att utvidgandet av bostadsområdet dominerat av flervåningshus på promenadavstånd från metrostationen är positivt med tanke på en samhällsstruktur som stöder sig på spårbunden trafik. NTM-centralen påpekade att de specialbehov beträffande bullerbekämpning och luftväxling som nämnts i delgeneralplanebeskrivningen har förts bristfälligt in i själva delgeneralplanen och att denna borde kompletteras till denna del. Angående naturvärdena framhöll man i utlåtandet att det gröna stråket i strandzonen bör bevaras som skogslikt även inom VP-området, att klibbalsdungen och sluttningen med beteckningen luo och trädbeståndet runt om bör bevaras i naturtillstånd samt ytvattnet hanteras så att naturvärdena beaktas.

I anmärkningarna kommenterades det hur förslaget till delgeneralplan påverkar naturen och hur man beaktat utredningar kring naturvärden och hur täckande de är. Som en lösning på bostadsbyggnadsbehovet och de sociala målen föreslogs kompletteringsbyggande. Man ansåg att planlösningen var i strid med landsskapsplanen och ifrågasatte utarbetandet av en delgeneralplan då generalplaneprocessen redan startat. Man kritiserade växelverkan inom planeringsprocessen och planeringspraxis för att vara alltför lite engagerande och långsamma i och med den i framtiden kommer att överklagas. Det nya bebyggda området i delgeneralplanen kritiserades för att vara ett bostadsområde för de rika, vilket ökar ojämlikheten. Det har kommit in två brev till fastighetsnämnden om förslaget sedan det hölls offentligt framlagt. I dessa föreslogs det att nämnden i sin behandling bl.a. skulle beakta områdets betydande naturvärden, sådana principer för avhjälpande av bostadsbristen som sparar naturen, metrons överdrivna inverkan samt de bindande miljöavtalen och -strategierna.

Utlåtandena och de frågor som ingår i anmärkningarna och breven finns närmare beskrivna och svaren på dem finns i rapporten om växelverkan. De ändringar som gjorts med anledning av dessa finns i en bilaga till detta ärende på föredragningslistan. Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Stadsplaneringsnämnden beslutade 5.11.2013 ändra förslaget till delgeneralplan. Beslutet fattades efter omröstning med rösterna 5–4 såsom det framgår av beslutshistorien.

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Seppo Honkanen och 18 andra undertecknare har 22.11.2013 i föreningen KaupSu/Rastböle-arbetsgruppens namn lämnat in en vädjan till stadsstyrelsen, i vilken de föreslår att förslaget till delgeneralplan inte ska godkännas. Vädjan och materialet med en sammanställning av de alternativa planerna för delgeneralplanen har tillkännagetts stadsstyrelsen och bifogats detta ärende på föredragningslistan.

Sammandrag av en alternativ plan, daterad 16.4.2012, inom ramen för projektet OurCity och av föreningen KaupSu/Rastböle-arbetsgruppens alternativa plan, daterad 5.5.2012, samt genmälena till dessa anges mer i detalj i den kompletterade rapporten om växelverkan som finns som bilaga till detta ärende på föredragningslistan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kartta, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 selostus, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013, päivitetty Kslk:n 5.11.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Havainnekuva, 15.10.2013

5

Vuorovaikutusraportti 28.4.2012, täydennetty 15.10.2013

6

Muistio viranomaisneuvottelusta 28.9.2010

7

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Ilmakuva

2

KaupSu-yhdistys / Rastila-työryhmän vetoomus kaupunginhallitukselle

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Uudenmaan liitto

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Nuorisoasiainkeskus

Opetusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Liikuntavirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1260

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosaa (Vuosaari, Meri-Rastila) koskevan osayleiskaavaehdotuksen 24.4.2012 päivätyn ja 5.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12155 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

25.11.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Emma Kari: Meri-Rastilan osayleiskaavaesitys palautetaan valmisteluun siten, että alueen suunnittelussa painotetaan metroaseman läheisiä alueita niin, että pohjaksi otetaan olemassa olevan asuinalueen tiivistäminen, esim. Our City -projektin kaavaehdotuksen mukaisesti, sekä mahdollinen leirintäalueen rakentaminen. Tavoitteena on säilyttää arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Meri-Rastilan osayleiskaavaesitys palautetaan valmisteluun siten, että alueen suunnittelussa painotetaan metroaseman läheisiä alueita niin, että pohjaksi otetaan olemassa olevan asuinalueen tiivistäminen, esim. Our City -projektin kaavaehdotuksen mukaisesti, sekä mahdollinen leirintäalueen rakentaminen. Tavoitteena on säilyttää arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Jaa-äänet: 9
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Jäsenet Oskala, Kari, Kousa ja Perälä jättivät päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua monestakin syystä: ilmastotehokas asuminen pohjautuu julkisen liikenteen runkoverkkoihin, Helsinki tarvitsee lisää asuntoja ja Meri-Rastilan tiivistäminen on perusteltua myös segregaation ehkäisemisen näkökulmasta. Meri-Rastilassa nämä tavoitteet voitaisiin toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamalla Our City -projektin vaihtoehtokaavan mukaisesti sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle sekä mahdollisesti rakentamalla alueen leirintäalueelle.

Meri-Rastilan metsäluonto on erityisen monimuotoista ja arvokasta. Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta.

Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.

On myös valitettavaa että alueen asukkaiden ääntä ei selvästikään haluttu ottaa huomioon kaavoitusprosessissa, vaikka asukkaat tarjosivat realistisen ja ehkä jopa osayleiskaavaa nopeammin toteutettavissa olevan vaihtoehdon lisärakentamiselle.

Tämän johdosta emme voi yhtyä kaupunginhallituksen enemmistön kantaan.

18.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.11.2013 § 346

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Ksv 0608_1, karttaruutu K4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 27.11.2012 päivätyn ja 5.11.2013 muutetun 54. kaupunginosan (Vuosaari) Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa osayleiskaavaehdotusta kuten esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei osayleiskaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyyn mielipiteeseen.

Käsittely

05.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Hylkäysehdotus:
Jape Lovén: Lautakunta päättänee seuraavaa:

Meri-Rastilan länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat sellaisia, joita tulee vaalia. Tähän perustuen lautakunta päättää hylätä osayleiskaavaesityksen. Alueen jatkosuunnittelun tulisi pohjautua olemassa olevan asuinalueen tiivistämiseen ja mahdolliseen leirintäalueen rakentamiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Rastilan Ratkaisu/Kaavavaihtoehtojen Kombinaatio-mallin mukaisesti. Näin menetellen arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä voidaan jatkossakin säilyttää asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättänee seuraavaa: Meri-Rastilan länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat sellaisia, joita tulee vaalia. Tähän perustuen lautakunta päättää hylätä osayleiskaavaesityksen. Alueen jatkosuunnittelun tulisi pohjautua olemassa olevan asuinalueen tiivistämiseen ja mahdolliseen leirintäalueen rakentamiseen tulevaisuudessa.  Esimerkiksi Rastilan Ratkaisu/Kaavavaihtoehtojen Kombinaatio-mallin mukaisesti. Näin menetellen arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä voidaan jatkossakin säilyttää asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 4
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.

Merkittiin, että kokouksessa on jaettu kaksi mielipidekirjettä.

15.10.2013 Pöydälle

11.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.11.2012 Pöydälle

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

24.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Antti Varkemaa, arkkitehti, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 8.10.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Sosiaali- ja terveysvirastolla on tarve saada Vuosaaren alueelle tiloja palvelukeskukselle ja palveluasumiselle. Kaavan keskustatoimintojen alue mahdollistaa viraston tarpeet ja soveltuu sijainniltaan palveluille. Kaavan joustavuus on tärkeää, jotta voidaan vastata muuttuviin palvelutarpeisiin.

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 196

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vuosaaren Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta nro 12155 seuraavan lausunnon:

Alueen yleiskuvaus sekä maanomistus ja -hallinta

Osayleiskaava-alue on pääosin asemakaavoittamatonta metsä- ja ranta-aluetta. Alueeseen kuuluvat myös ostoskeskuksen ympäristö ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Rastilan metroaseman ympäristö.

Suunnittelualue liittyy itäpuolella 1990-luvun alussa rakennettuun Meri-Rastilan kerrostaloalueeseen. Alueen erityispiirteenä ovat vuokra-asuntojen ja maahanmuuttajien suhteellisen suuret osuudet. Valtion tukemia vuokra-asuntoja on Meri-Rastilan osa-alueella pientalot mukaan lukien noin 45 % asuntokannasta. Vuokra-asuntoja on yhteensä noin 56 % ja omistusasuntoja 27 %.

Osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Viheralueet ovat rakennusviraston hallinnassa. Keskustatoimintojen alueella sijaitseva liikekeskuksen tontti on vuokrattu kiinteistöyhtiölle. 

Asunto- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden huomioiminen kaavoituksessa

Helsingin yksi keskeisin asuntopoliittinen ongelma on nykyisellään asuntojen kysyntään nähden alhaiset tuotantomäärät. Tämä on osaltaan nostanut asuntojen hintatasoa, joka on monilla alueilla muodostunut hyvin korkeaksi. Lisäksi kohtuuhintaiselle rakentamiselle on muun muassa maaperäolosuhteiden sekä korkeiden laatu- ja tehokkuustavoitteiden vuoksi Helsingissä nykyisellään vain vähän edellytyksiä.

Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Paine asuntotuotantotavoitteiden nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa entisestään, ja kaupunginhallitus onkin maaliskuussa 2013 osaltaan hyväksynyt tavoitteen nostaa asuntotuotantomäärä 5 500 asuntoon vuodessa. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asuntotuotannon edellytykset.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 29.4.2011 on linjattu, että ilmastonmuutokseen vastaamiseksi kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkon palvelualueeseen tukeutuen esimerkiksi aseman seutujen rakentamista tiivistämällä. Tavoitteena strategiaohjelmassa on, että kaupunkirakennetta tiivistämällä joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuen saavutettaisiin kasvihuonekaasupäästöjen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentyminen.

Nyt käsiteltävä osayleiskaava vastaa vain osin edellä mainittuihin asuntotuotannon määrällisiin ja kaupungin asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Osayleiskaavassa esitetään yhdyskuntarakenteellisesti keskeiselle paikalle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle sijoittuvalle alueelle uutta asuinrakennusoikeutta vain noin 75 000 - 90 000 k-m² eli noin 900 asunnolle (noin 2 000 asukasta). Tätä voitaneen pitää osayleiskaavatasoiselle maankäytön suunnittelulle hyvin alhaisena tasona. Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Kaupunki on jo pitkään pyrkinyt tasapainoiseen kaupunkikehitykseen ohjaamalla asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa sekä alueellisella että koko kaupungin tasolla. Meri-Rastilan länsiosan kaava-alue rajoittuu pääosin Meri-Rastilan rakennettuun osa-alueeseen, jossa valtion tukeman asuntotuotannon ja muun vuokra-asuntotuotannon osuus on poikkeuksellisen korkea. Voidaankin pitää perusteltuna, että nyt kaavoitettavan alueen asuntotuotanto painottuisi voimallisesti kohtuuhintaiseen omistusasuntotuotantoon ja muuhun välimuodon asuntotuotantoon. Lisäksi keskeisimmille paikoille vastaisuudessa kaavoitettavat tontit soveltunevat hyvin myös sääntelemättömään asuntotuotantoon. Osayleiskaavan ja tulevan asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin huolehtia siitä, että kohtuuhintaiselle rakentamiselle luodaan hyvät edellytykset. Näin ollen kaavaratkaisujen sekä kaavamääräysten rakennuskustannusvaikutuksiin tulee tällä alueelle kiinnittää erityistä huomiota.

Muita huomiota

Meri-Rastilan alueen asuntotuotantoa voidaan ja tulee edistää sekä olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistämällä että uusia asuinalueita toteuttamalla. Meri-Rastilan nykyisen asuinalueen täydennysrakentamiseen tulee todennäköisesti liittymään merkittäviä haasteita muun muassa alueen asuntojen alhaisen hintatason vuoksi. Tämä luo erityisiä vaikeuksia omistusasuntotuotannolle, jossa rakennuskustannukset helposti ylittävät alueen asuntojen realistisen markkinahinnan. Mainituista haasteista johtuen nykyisen rakennetun Meri-Rasitilan täydennysrakentaminen tulee todennäköisesti olemaan hyvin hidasta. Selvästi merkittävin lyhyen ja keskipitkän aikavälin asuntorakentamisen potentiaali liittyykin uudisrakennettaviin alueisiin.  Tästä syystä po. osayleiskaavaa voidaankin pitää alueen rakentamismahdollisuuksien lisäämisen kannalta erityisen tärkeänä. Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena tuotantona.

Nykyinen osayleiskaavaehdotus turvaa runsaat luonto- ja virkistysalueet sekä viheryhteydet asutuksen ja virkistysalueiden välillä. Esitetyssä maankäytössä virkistysalueisiin ja viheryhteyksiin jää edelleen noin 90 % koko Meri-Rastilan Länsirannan alueesta. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja luonto- ja virkistysarvot sekä varmistaa viheryhteydet asutuksen ja virkistysalueiden välillä. Kaava-alueen laajentaminen ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja arvoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä todennut, että se pitää tärkeänä, että alueen jatkokaavoituksessa tutkitaan mahdollisuuksia ryhmä- ja omatoimiseen rakentamiseen. Tältä osin kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunki on viime vuosina pyrkinyt edistämään omatoimista ja ryhmärakennuttamista varaamalla varsin runsaasti tontteja tällaisia hankkeita varten. Kiinteistötoimi pyrkii tontinluovutuksen keinoin edistämään omatoimista ja ryhmärakennuttamista myös po. alueella kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää muun muassa, että alueelle (asema)kaavoitetaan tätä varten soveltuvia tontteja. Tällöin tonttien tulee rakennettavuudeltaan olla varsin helppoja, hankekokojen tulisi olla maltillisia ja muodostettavien tonttien tulisi olla rakennettavuudeltaan mahdollisimman itsenäisiä, jotta yhden hankkeen mahdollinen viivästyminen ei vaikuta muiden hankkeiden toteuttamiseen.

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Käsittely

18.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Elina Das Bhowmik: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä käy selkeästi ilmi perusteluineen, että osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittelyn lähtökohtana käytetään our city -kaavaluonnosta (vaihtoehtokaava). Kannanoton perusteluosioon voisi ottaa mallia esim. yleisten töiden lautakunnan kannanotosta.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen kolme viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaava-alueen laajentaminen ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja arvoja.

Kannattajat: Tuomas Rantanen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen yhdeksänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena tuotantona.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä käy selkeästi ilmi perusteluineen, että osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittelyn lähtökohtana käytetään our city -kaavaluonnosta (vaihtoehtokaava). Kannanoton perusteluosioon voisi ottaa mallia esim. yleisten töiden lautakunnan kannanotosta.

Jaa-äänet: 5
Antti Hytti, Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Olli Sademies

Ei-äänet: 4
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Kirsi Pihlaja, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:

Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen kolme viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaava-alueen laajentaminen ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja arvoja.

Jaa-äänet: 3
Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Olli Sademies

Ei-äänet: 6
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Kirsi Pihlaja, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen yhdeksänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena tuotantona.

Jaa-äänet: 1
Tapio Klemetti

Ei-äänet: 8
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Pia Pakarinen, Kirsi Pihlaja, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Olli Sademies

Tyhjä: 0

Poissa: 0

04.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 18.4.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan ehdotusta.

Suunnitelman mukaan metroradan ja -aseman alueen käyttö ei muutu eikä niiden välittömään läheisyyteen tule rakentamista, joka aiheuttaisi muutospaineita metrorataan tai -asemaan.

HKL:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavan ehdotukseen.

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 05.03.2013 § 88

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Virkistysalueet

Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä.

Ehdotetut jalankulkuyhteydet ovat toimivia ja ottavat huomioon virkistyskäyttöön kaavoitettavat reunametsät. AK- alueelle on merkitty kaksi jalankulkuliikenteen yhteystarvetta. Näiden tarpeiden synnyttämät virkistysreitit tulee myös esittää osayleiskaavassa.

Esteettömyys

Helsingin kaupungin virastot noudattavat esteettömyysarvoja kaikessa toiminnassaan ja suunnittelussaan. Kaava-alueen maasto on jyrkähköä metsäistä rinnettä. Kaavaselostuksesta ilmenee, että alueen omaleimaisuutta pyritään vaalimaan erilaisten rinneratkaisujen avulla. Yleisten töiden lautakunta haluaa kuitenkin muistuttaa, että suunnitteluratkaisujen tulee olla mahdollisimman esteettömiä ja käyttäjäystävällisiä. Tämä ei ole helposti toteutettavissa jyrkissä rinteissä, jotka eivät ainoastaan ole esteettömiä, mutta myös vaarallisia. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityishuomiota korkeuserojen tuottamiin haasteisiin, jotta esteettömyys toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Kadut

Katutilan riittävä mitoitus luo edellytykset alueen ympärivuotiselle toimivuudelle, mahdollistaen sujuvan, tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan yleisten alueiden palveluiden käytön sekä kunnossa- ja ylläpidon. Katualueet tulee jo tässä vaiheessa mitoittaa riittävän leveiksi, jotta tarvittava yhdyskuntatekniikka, mukaan lukien valaisimet, katuistutukset ja lumitilavaraukset, mahtuu sujuvasti katutilaan. Näin ollen myös eri töiden vaatimat järjestelyt on mahdollista toteuttaa turvallisesti. 

Pysäköinti

Osayleiskaavaan merkityille keskustatoimintojen alueille voidaan joustavasti sijoittaa liike- ja toimitilaa sekä asumista. Kyseisten alueiden pysäköinti on jatkosuunnittelussa haasteellista, sillä Rastilan metroaseman 45 liityntäpysäköintipaikkaa eivät tule riittämään suunnittelun tehostetun maankäytön tarpeisiin.

Meri-Rastilan länsirannan asuinalue nojautuu hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Alue sijaitsee Rastilan metroaseman läheisyydessä, ja korttelialueiden etäisyys asemasta on 200–750 metriä. Pysäköinti on osayleiskaavan selostuksen mukaan ratkaistu kortteleissa sijaitsevissa pysäköintilaitoksissa, mikä on kannatettavaa. Kadunvarsipysäköintiä tulee jatkosuunnittelussa osoittaa ainoastaan täydentäväksi ratkaisuksi. Hyvistä julkisista liikenneyhteyksistä huolimatta tulee jatkosuunnittelussa varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys.

Kustannukset

Osayleiskaavaehdotuksen aineistossa todetaan alueen rakentamisen olevan yleisesti ottaen edullista. Yleisille alueille aiheutuu hyvin alustavien kustannusarvioiden mukaan noin 5 miljoonan euron kustannukset kaavojen toteuttamisesta. Yleisten töiden lautakunta huomauttaa, että jatkosuunnittelun edetessä tehdään tarkempia kustannusarvioita. Todennäköisesti yleisten alueiden toteutuskustannukset kasvavat nyt ilmoitetusta summasta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotusta edellä mainituin huomautuksin.

Käsittely

05.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Heinämies: Esittelijän päätösehdotuksen ensimmäinen kappale sekä otsikon "Virkistysalueet" alla oleva ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

"Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita."

"Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä."

Lisäksi poistetaan otsikon "Virkistysalueet" alla oleva viimeinen kappale sekä otsikko "Luontoarvot ja metsäluonto" ja sen alla oleva kappale kokonaisuudessaan.

Kannattajat: Tuula Hänninen

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Jussi Heinämiehen vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 05.03.2013 § 66

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Meri-Rastilan länsirannan suunnittelu on ollut monivaiheista, ja maankäyttösuunnitelmaa on onnistuttu kehittämään hyvin. Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen virkistysyhteyden ja muinaisrantamuodostuman.

Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on arvokkaita kääpäesiintymiä ja pitkään muussa kuin talousmetsäkäytössä kehittynyttä metsää. METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta. Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.

Vuotien reunaan on suunniteltu asuntokortteli, jonka tavoitteena on myös suojata eteläpuolista aluetta liikennemelulta. Ympäristölautakunta huomauttaa, että asemakaavavaiheessa on huolehdittava riittävästä suojaetäisyydestä liikenteen päästöjen takia eivätkä Vuotien reunaan suunniteltavan asuinrakennuksen asunnot saa suuntautua yksinomaan Vuotielle päin.

Meri-Rastilan länsirannan asemakaavoituksessa, kuten muillakin uusilla alueilla, on otettava huomioon 0-energiatavoite, jota EU edellyttää vuoden 2020 alusta.

Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja metroaseman lähellä. Tämä on myös vahvin perustelu alueen rakentamiselle. Asemakaavavaiheessa tulee löytää uusia pysäköintipoliittisia ratkaisuja: tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä, toteuttaa autopaikattomia tai vähäpaikkaisia asuinrakennuksia ja erottaa autopaikan ja pysäköinnin kustannukset toisistaan.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus 1:
Leo Stranius: Korvataan lausunnon ensimmäinen kappale seuraavalla:

”Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. Meri-Rastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle yleiskaavasta poiketen.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 2:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi:

”Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on arvokkaita kääpäesiintymiä ja pitkään muussa kuin talousmetsäkäytössä kehittynyttä metsää. METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta. Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesi hyväksyä lisäyksen.

Vastaehdotus 6:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi:

”Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 3:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi:

”Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta. Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois nykytiedon valossa.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 4:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi:

”Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 5:
Leo Stranius: Mikäli ensimmäinen kappale jää paikalleen pohjaehdotuksen mukaisena, ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi sen viimeinen virke:

”Ympäristökeskuksen biologian ja geologian asiantuntijat ovat osallistuneet luontoalueiden ja muinaisrannan rajaamiseen.”

Todettiin, että esittelijä otti muutoksen esittelyynsä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan lausunnon ensimmäinen kappale seuraavalla: ”Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. Meri-Rastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle yleiskaavasta poiketen.”

Jaa-äänet: 5
Matti Niemi, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi: ”Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.”

Jaa-äänet: 4
Matti Niemi, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Timo Latikka, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

Todettiin, että puheenjohtajan ääni ratkaisi eli tulos oli esityksen mukaan.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: ”Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta. Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois nykytiedon valossa.”

Jaa-äänet: 5
Matti Niemi, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: ”Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.”

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Timo Latikka

Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

Todettiin, että Leo Stranius, Timo Pyhälahti ja Alviina Alametsä halusivat jättää eriävän mielipiteen:

Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. Meri-Rastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle.

Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta.

Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois nykytiedon valossa.

Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.

Tämän johdosta emme voi yhtyä ympäristölautakunnan enemmistön kantaan. Alle olemme listanneet keskeiset perustelut Meri-Rastilan osayleiskaavaa koskien.

Perustelut:

1. Osayleiskaava supistaa maakunnallisesti arvokasta luontoaluetta ja heikentää alueen luontoarvoja.
2. Metso- ja kääpäselvitykset tulee huomioida.
3. Alueen virkistysarvot heikkenevät.
4. Asuntotavoite on saavutettavissa uhraamatta luontoaluetta.

1. Kaava supistaa maakunnallisesti arvokasta luontoaluetta ja heikentää alueen luontoarvoja.

Meri-Rastilan metsä kuuluu lajistoltaan ja luontoarvoiltaan Helsingin parhaaseen 10 prosenttiin ja sen suojelua on edistetty monelta eri taholta. Kaavaehdotuksessa viidennes metsäalueesta rakennetaan tai joutuu rakentamisalueiden lähivyöhykkeeseen. Tämä uhkaa vakavasti alueen luontoarvoja. Muun muassa vanhan metsän lajisto (käävät) on arvokkaampaa kuin iso osa hemiboreaalisen vyöhykkeen vanhojen metsien suojeluohjelman kohteista.

2. Metso- ja kääpäselvitykset tulee huomioida.

METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta.

Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

3. Alueen virkistysarvot heikkenevät.

Meri-Rastilan kaava-alueen metsä on tärkeä virkistysalue tuhansille asukkaille Vuosaaren alueella. Kun tutkimustieto luonnon vaikutuksista asukkaiden hyvinvointiin on lisääntynyt ja ympäristöhaasteet korostuvat jatkossa, viheralueiden merkitys kasvaa. Ehdotettu ratkaisu säästäisi laajaa muinaisrantakokonaisuutta.

4. Asuntotavoite on saavutettavissa uhraamatta luontoaluetta.

OURCityn vaihtoehtosuunnitelman mukaisessa rakentamisessa 30 prosentilla uusista asukkaista olisi alle viiden minuutin kävelymatka metroasemalle, kun taas osayleiskaavaehdotuksessa näin olisi vain 13 prosentilla.

Sitra on selvittänyt osayleiskaavaehdotuksen ja OURCityn suunnitelman taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Sitran mukaan:
"Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset, asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset."
http://www.sitra.fi/artikkelit/2013/suomesta-maailman-paras-rakennettu-ymparisto

19.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Pirkko Pulkkinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518

pirkko.pulkkinen(a)hel.fi

 

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 1.3.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Meri-Rastilan osayleiskaava mahdollistaa asuntojen kaavoittamisen noin 2 000 uudelle asukkaalle ja keskustatoimintojen kehittämisen metroaseman ympäristössä.

Suunnittelualueen vieressä on 1990-luvun alussa rakennettu Meri-Rastilan kerrostaloalue, jota laajennetaan nykyisen asuntoalueen ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle, joka sijaitsee kävelyetäisyydellä Rastilan metroasemasta. Rantavyöhyke säilyy virkistyskäytössä osana seudullista virkistysreittiä. Uuden asuntoalueen ympäröimänä mäen laella sijaitseva geologinen muodostuma suojellaan ja merkitään virkistysalueeksi. Metroaseman ja ostoskeskuksen ympäristöt, jossa alueen palvelut pääosin sijaitsevat, merkitään keskustatoimintojen alueeksi.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on laajentaa asuntoaluetta ja tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. Uudet asunnot pyritään sijoittamaan kävelyetäisyydelle metroasemasta ja hyvien virkistysmahdollisuuksien äärelle liikenteen hiilipäästöjen minimoimiseksi.

Alueen merellinen ja luonnonläheinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien äärellä luo edellytyksiä omistusasuntopainotteiselle asuntotuotannolle.

Tavoitteena on ehkäistä alueellista eriarvoistumista ja katkaista kehitys, jossa Meri-Rastila on muuttumassa leimallisesti maahanmuuttajien ja huono-osaisten alueeksi. Myönteinen kehitys on tarkoitus saada alkuun tasapainottamalla ja monipuolistamalla Meri-Rastilan vuokra-asuntovaltaista ja keskimääräistä pienemmistä asunnoista koostuvaa asuntokantaa. Uusilla asukkailla pyritään myös vahvistamaan alueen väestöpohjaa palvelutason turvaamiseksi.

Tavoitteena on samalla vahvistaa mielikuvaa koko Meri-Rastilasta merenrantakaupunginosana.

Osayleiskaavan viitesuunnitelmaan sisältyy korttelitalo päiväkotiryhmiä ja alkuopetuksen luokkia varten muinaisrantapuiston reunalla.

Opetusvirasto puoltaa Meri-Rastilan osayleiskaavan hyväksymistä yhdellä poikkeuksella: Uudelle kaava-alueelle ei rakenneta koulutiloja, vaan Meri-Rastilan kaava-alueen oppilaille rakennetaan koulutilat nykyisen Meri-Rastilan koulun yhteyteen - joko nykyisen koulurakennuksen laajennuksena ja/tai toimintoja siirtämällä tai erillisen sivukouluna vanha Meri-Rastilan puolelle joko olemassa olevaan rakennuskantaan tai uudishankkeena. Samalla Meri-Rastilan ostoskeskuksen vuokratiloissa olevat oppilaat pääsisivät asianmukaisiin koulutiloihin. Tämän asian selvittäminen tulisi käynnistää välittömästi. Tällainen ratkaisu tukee parhaiten sekä opetustoiminnan kehittämistä että tavoitetta ehkäistä alueellinen eriarvoistuminen. Uudelle kaava-alueella mahdollisesti rakennettava erillinen alkuopetuskoulu pikemminkin erottaisi kuin yhdistäisi vanhaa ja uutta Meri-Rastilaa.

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 28.2.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Nuorisoasiainkeskus 28.2.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Nuorisoasiainkeskus pitää Meri-Rastilan länsirannan suunnittelua laadukkaana ja asukkaiden toiveita huomioonottavana. Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen virkistysyhteyden ja pitää ranta-alueen asukkaiden käytössä.

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 26.02.2013 § 16

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Meri-Rastilan asuntoaluetta halutaan laajentaa nykyisen asuntoalueen ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja virkistysaluetta. Valmisteilla olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alue on taajamatoimintojen aluetta, jolle on merkitty viheryhteystarve. Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on osin kerrostalovaltaisen asuin- ja toimitilarakentamisen aluetta ja osin virkistysaluetta.

Suunnittelualue sijaitsee keskellä yhtenäistä virkistyskäytössä olevaa rantavyöhykettä, mistä on virkistysyhteydet Kallahteen ja Uutelaan asti. Helsingin sisälahtia tarkasteltaessa alue erottuu poikkeuksellisen pitkästä lähes luonnonmukaisesta rannastaan.

Suunnittelualueen kohdalla rannalla on luontoarvoja ja alueen korkeimmalla kohdalla sijaitsee Litorina-meren aikainen muinaisranta. Tehdyssä geologisessa kartoituksessa todetaan, että Meri-Rastilan muodostuma on Helsingin laajin muinaisrantakivikko, ja se on nykyään noin 17–31 metriä meren pinnan yläpuolella. Kallioselänteen lounaispäässä Kortlahden rannalla kivikko jatkuu kuitenkin alemmaksi lähes nykyiseen rantaan asti.

Osayleiskaavaehdotuksessa uuden asuntoalueen ympäröimä mäen laella sijaitseva geologinen muodostuma suojellaan ja merkitään virkistysalueeksi, slge -suojeltava geologinen muodostuma. Suunnittelualueen virkistysalueella on merkintä luo, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.

Rantapuistosta ja Muinaisrantapuistosta on tehty ideasuunnitelma, jossa muinaisranta rajataan omaksi kokonaisuudekseen selkeäreunaisella raitilla.

Esitetty asuinrakentaminen sijoittuu muuta ympäristöä korkeammalle jyrkkään kalliomaastoon. Rakennukset nousevat metsänrajan yläpuolelle näkyvästi esille. Näkymä Vartiokylänlahdelta katsottuna muuttuu huomattavasti, kun metsäiseen rinteeseen rakennetaan ketjumainen rakennusrivistö.

Kaupunginmuseon johtokunnan näkemyksen mukaan on valitettavaa, pinta-alaltaan laaja virkistyskäyttöön vakiintunut ja luontoarvoiltaan arvokas metsäalue muuttuu rakennetuksi alueeksi. Alueelle ominainen rantavyöhyke tervaleppineen säilyy kuitenkin edelleen puistoalueena. Lisäksi Muinaisrantapuiston hienovarainen toteuttaminen voi parantaa arvokkaan geologisen kohteen saavutettavuutta ja näin lisätä asukkaiden tietämystä alueen muinaishistoriasta. Kaupunginmuseon johtokunta pitää uutta, metsärinnettä halkovaa rakennusten muuria maiseman vaalimisen kannalta ongelmallisena. Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että rakennuksien korkeuksia madalletaan siten, etteivät ne liiaksi hallitsisi maisemaa. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 18

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 54.kaupunginosan (Vuosaari) osayleiskaavaehdotukseen nro 12155.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566