Helsingfors stad

Protokoll

20/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 442

Överskridning av anslag i 2013 års budget

HEL 2013-014490 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen, ekonomi- och planeringscentralen, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämdnen, direktionen för finska arbetarinstitutet, direktionen för svenska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteksnämnden, direktionen för stadsmuseet, direktionen för djurgården, idrottsnämnden, personalcentralen, faktacentralen och fastighetsnämnden att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Budgetmoment

Driftsekonomidelen

euro

 
1 27

 
Kommunalbeskattning, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

 
 
317 000

1 39 01

Stadens historia, till faktacentralens disposition

 
130 000

1 39 02

Andelar och ersättningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

 
 
210 000

2 35

Räddningsväsendet

548 000

3 10 01

Social- och hälsovårdstjänster

25 000 000

3 10 04

Utkomststöd

21 000 000

3 10 06

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

 
6 000 000

3 20

Barnomsorgsverket

2 000 000

4 11

Finska arbetarinstitutet

  140 000

4 12

Svenska arbetarinstitutet

120 000

4 15

Stadsbiblioteket

1 818 000

4 17 01

Kulturcentralen

    60 000

4 18

Stadsmuseet

    94 000

4 21

Högholmens djurgård

150 000

4 52 10

Personalbiljett, till personalcentralens disposition

 
150 000

 
Sammanlagt

 

 
57 737 000

 

Budgetmoment

Investeringsdelen

euro

 
8 01 01

 
Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

 
 
10 242 000

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

 
 
 
4 000 000

8 07 08

Byggande av idrottsplatser, Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition 

 
 
 
475 000

8 09 20

Kulturväsendet

27 000

8 09 21

Stadsmuseet

45 000

8 22 19

Värdepapper, Övriga objekt, till Stns disposition

 
8 990 000

 
Sammanlagt

 

 
23 779 000

 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Sosiaali- ja terveysviraston täsmennetyt perustelut määrärahojen ylitysoikeusesitykselle

2

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen, ekonomi- och planeringscentralen, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämdnen, direktionen för finska arbetarinstitutet, direktionen för svenska arbetarinstitutet, kultur- och biblioteksnämnden, direktionen för stadsmuseet, direktionen för djurgården, idrottsnämnden, personalcentralen, faktacentralen och fastighetsnämnden att överskrida anslag i 2013 års budget enligt följande:

Budgetmoment

Driftsekonomidelen

euro

 
1 27

 
Kommunalbeskattning, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

 
 
317 000

1 39 01

Stadens historia, till faktacentralens disposition

 
130 000

1 39 02

Andelar och ersättningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

 
 
210 000

2 35

Räddningsväsendet

548 000

3 10 01

Social- och hälsovårdstjänster

25 000 000

3 10 04

Utkomststöd

21 000 000

3 10 06

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

 
6 000 000

3 20

Barnomsorgsverket

2 000 000

4 11

Finska arbetarinstitutet

  140 000

4 12

Svenska arbetarinstitutet

120 000

4 15

Stadsbiblioteket

1 818 000

4 17 01

Kulturcentralen

    60 000

4 18

Stadsmuseet

    94 000

4 21

Högholmens djurgård

150 000

4 52 10

Personalbiljett, till personalcentralens disposition

 
150 000

 
Sammanlagt

 

 
57 737 000

 

Budgetmoment

Investeringsdelen

euro

 
8 01 01

 
Köp och inlösen av fastigheter, till Stns disposition

 
 
10 242 000

8 01 03

Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

 
 
 
4 000 000

8 07 08

Byggande av idrottsplatser, Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition 

 
 
 
475 000

8 09 20

Kulturväsendet

27 000

8 09 21

Stadsmuseet

45 000

8 22 19

Värdepapper, Övriga objekt, till Stns disposition

 
8 990 000

 
Sammanlagt

 

 
23 779 000

 

Föredraganden

Överskridning av anslag i driftsekonomidelen

1 27 Kommunalbeskattning, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

Anslaget täcker de kostnader som beror på genomförande av beskattningen och som staten med stöd av 11 § i lagen om skatteförvaltningen tar ut. Staden kan inte påverka dessa kostnader. Helsingfors stads betalningsandel uppgick enligt de senaste uppgifterna till 17 316 362 euro, vilket överskred de reserverade anslagen i budgeten med 316 362 euro.

Anslaget bör få överskridas med 317 000 euro.

1 39 01 Stadens historia, till faktacentralens disposition

Historiekommittén har varit med om att genomföra forsknings- och publiceringsprojektet Sotasurmat Helsingissä som behandlar medborgarkriget år 1918, massgraven på Sandhamn och fånglägerområdet på Sveaborg. Planeringen och insamlingen av materialet inleddes år 2010 med stadens historiekommittés vetenskapliga stöd. Arbetet preciserades och skrivandet inleddes hösten 2012. Det är fråga om ett särskilt projekt utanför historiekommitténs verksamhetsplan och budget eftersom historiekommittén har till uppgift att planera och utarbeta fortsättningsdelarna för Helsingfors stads historia från 1945 till i dag och att på nytt skriva Helsingfors stads äldre historia. Historiekommittén har genom sina egentliga anslag kunnat understöda materialinsamlingen för och planeringen av projektet Sotasurmat Helsingissä, men historiekommitténs anslag för själva bokprojektet (skribenternas löner, redigering och tryck) kommer att överskridas med 130 000 euro år 2013.

Anslaget bör få överskridas med 130 000 euro.

1 39 02 Andelar och ersättningar, till ekonomi- och planeringscentralens disposition

Landskapsfullmäktige för Nylands förbund godkände 2013 års budget i december. Därefter har medlemskommunerna med två tredjedelars majoritet godkänt ett nytt grundavtal för förbundet som har trätt i kraft 4.3.2013. Ändringen i grundavtalet påverkar medlemskommunernas betalningsandelar för år 2013. I det gamla avtalet angavs det att ingen av kommunerna kunde ha en andel på mer än 31 % av kostnaderna. Nu ströks betalningstaket och andelarna för alla kommuner räknas direkt på basis av invånartalet. Förnyelsen innebär att Helsingfors stads betalningsandel höjs och de övriga kommunernas andelar sjunker.

Helsingfors beredde sig år 2013 på momentet 1 39 02 på en betalningsandel på den nivå som anges i det gamla avtalet för Nylands förbund. Med anledning av den höjda betalningsandelen på sammanlagt 665 453 euro för 2013 i det nya avtalet överskrids anslaget på momentet 1 39 02 med uppskattningsvis 210 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 210 000 euro.

2 35 Räddningsväsendet

Räddningsverkets anslag överskrids med cirka 400 000 euro i fråga om förberedelserna på oljebekämpningsverksamheten och med cirka 120 000 euro i fråga om olika forskningsprojekt. Dessutom överskrids anslaget med cirka 30 000 euro på grund av de tilläggsresurser som anvisats för den prehospitala akutsjukvården med anledning av det stora antalet vårduppdrag.

Anslaget bör få överskridas med 548 000 euro.

3 10 01 Social- och hälsovårdstjänster

I fråga om social- och hälsovårdstjänsterna kan överskridningen förklaras främst genom att utgifterna har överskridits inom arbetsmarknadsstödet, tjänster för handikappade, hälsostationerna och munhälsovården. Dessutom beräknas anslagen bli överskridna i fråga om tjänster för invandrare. När det gäller tjänsterna för invandrare kommer staten att ersätta kostnaderna för mottagningscentralerna till deras fulla belopp. Dessa poster beräknas uppgå till sammanlagt cirka 20 mn euro. I fråga om budgetmomentet för social- och hälsovårdsväsendet ska man dessutom som en faktor av teknisk karaktär beakta användningen av medel på 1,9 mn euro från dödsbon för understöd till organisationer, vilket ska behandlas som både inkomst och utgift i bokföringen. I överskridningsförslaget har man därutöver reserverat 3,1 mn euro för en extraordinarie bokföringspost för de kreditförluster som beror på ibruktagandet av stadens gemensamma kalkylsystem medan kreditförluster för två års tid ska tas upp i bokföringen för innevarande år, men man har ännu inte kännedom om den exakta summan.

Anslaget bör få överskridas med 25 000 000 euro.

3 10 04 Utkomststöd

I fråga om utkomststöd föreslås överskridningsrätt om 21 mn euro. Detta motiveras med att antalet hushåll som tar emot basutkomststöd kommer att öka med cirka 2 300 från utfallet år 2012.

Anslaget bör få överskridas med 21 000 000 euro.

3 10 06 Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Helsingfors stads betalningsandel till samkommunen HNS väntas överskrida den budgeterade andelen med 6 mn euro. Prognosen bygger på HNS egen prognos som utarbetades i slutet av september.

Anslaget bör få överskridas med 6 000 000 euro.

3 20 Barnomsorgsverket

Antalet barn inom stadens egen dagvård prognoseras vid utgången av året uppgå till 280 fler än i budgeten. Antalet barn inom familjedagvård väntas underskrida budgeten med 66. Antalet barn som vårdas med hemvårdsstöd prognoseras bli 367 och antalet barn med stöd för privat vård 245 fler än i budgeten. Kostnaderna för egen verksamhet har varit mindre än de 2,4 mn euro budgeterade och ökningen i antalet kunder har riktat sig till hemvårdsstödet och stödet för privat vård, vilka överskrider det budgeterade anslaget om 4,4 mn euro.

Anslaget bör få överskridas med 2 000 000 euro.

4 11 Finska arbetarinstitutet

Finska arbetarinstitutets driftsekonomiutgifter överskrids med 140 000 euro. Arbetarinstitutet har år 2013 fått utomstående finansiering på sammanlagt 65 000 euro av undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom överskrids löneutgifterna med 75 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 140 000 euro.

4 12 Svenska arbetarinstitutet

Svenska arbetarinstitutets driftsekonomiutgifter överskrids med 120 000 euro. Arbetarinstitutet firar sitt 100-årsjubileum år 2014 och har fått utomstående finansiering för utarbetande av en 100-årshistorik. Därutöver har svenska arbetarinstitutet fått utomstående finansiering för utvecklingsarbete och för projektet Delaktig i Finland som syftar till att integrera invandrare i huvudstadsregionen på svenska.

Anslaget bör få överskridas med 120 000 euro.

4 15 Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket har genom understöd, bidrag och utomstående finansiering genomfört projekt i syfte att utveckla informationssamhället. I 2013 års budget har finansieringsandelen för statliga understöd och bidrag uppskattats till sammanlagt 995 000 euro. Överskridningsrätten i fråga om utomstående finansiering bygger på medel på sammanlagt 2 712 000 euro beviljade av undervisnings- och kulturministeriet, EU, Närings-, trafik- och miljöcentralen och andra aktörer för år 2013. Vissa av projekten skjuts upp till 2014. Den andel av projektfinansieringen som överförs till 2014 uppskattas till 894 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 1 818 000 euro.

4 17 Kulturcentralen

För kulturcentralen har man i budgeten 2013 reserverat 90 000 euro för verksamhet som finansieras med utomstående medel. Förvaltningen har rätt att använda anslaget ovan bara på det villkor att ett motsvarande belopp från utomstående finansieringskällor ackumuleras på inkomstsidan. Utöver den verksamhet som förverkligas genom utomstående finansiering genomför kulturcentralen flera samarbetsprojekt med medel beviljade av EU, utbildningsverket och Filmstiftelsen. Kulturcentralen har fått 60 000 euro mer i form av extern finansiering än vad som prognoserades i 2013 års budget.

Anslaget bör få överskridas med 60 000 euro.

4 18 Stadsmuseet

Stadsmuseet har år 2013 fått 94 000 euro mer än prognoserat i utomstående finansiering, bl.a. av undervisnings- och kulturministeriet för projektet Art Nouveau Network och en donation för fotografering av Fabergéägg.

Anslaget bör få överskridas med 94 000 euro.

4 21 Högholmens djurgård

Utfallet av det målsatta verksamhetsbidraget för Högholmens djurgård blir 150 000 euro mindre än i 2013 års budget på grund av överskridningar i fasta kostnader och inkomstnivån som trots överskridningen i utgifterna samtidigt stannar på 2012 års nivå. I syfte att stanna vid det målsatta verksamhetsbidraget har Högholmens djurgård satsat på försäljning till företag med en extern samarbetspartner (Perjantai Group), höjt biljettpriserna inför sommarsäsongen 2013, anställt mindre sommarpersonal än tidigare och preciserat principerna för konkurrensutsättning.

Det målsatta verksamhetsbidraget bör få underskridas med 150 000 euro.

4 52 10 Personalbiljett, till personalcentralens disposition

Anslagen för personalbiljetten överskreds med 150 000 euro år 2013 på grund av att personalbiljettens användningsgrad var större än väntat.

Anslaget bör få överskridas med 150 000 euro.           

Överskridning av anslag i investeringsdelen

8 01 01 Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition

Området Stångfallet-Broända

Stadsstyrelsen beslutade 16.5.2011 (518 §) bemyndiga fastighetsnämnden att med en privat aktör (dödsbodelägare) ingå ett föravtal och ett avtal i enlighet med bilagan till detaljplaneändringen nr 12008 för området Stångfallet-Broända. Samtidigt beslutade stadsstyrelsen till fastighetsnämndens disposition anvisa det för fastighetsarrangemangen nödvändiga anslaget på 3,0 mn euro ur momentet 8 01 01, Köp och inlösen av fastigheter, till stadsstyrelsens disposition, i 2011 års budget.

Enligt avtalet ska dödsbodelägarna betala en ersättning i enlighet med markanvändningsavtalet och priset för de outbrutna områden som säljs till dödsbodelägarna genom att överlåta gatu- och parkområden, 12 tomter för egnahemshus (AO) och 2 småhustomter (AP) i detaljplaneområdet och i dess närhet till staden. Cirka en tredjedel, dvs. 8 700 m² vy, av den nya bostadsbyggrätten som detaljplaneändringen medför är belägen på dödsboets mark. Enligt markanvändningsavtalet betalar dödsbodelägarna staden sin andel på cirka 1,16 mn euro i ersättning för kostnaderna för samhällsbyggandet. Samtidigt har man med dödsbodelägarna förhandlat fram ett föravtal om fastighetsaffären i syfte att främja fastighetsbildningen i det nya bostadsområdet och byggandet av bostäder där. Enligt föravtalet säljer staden de delar av tomter för bostadshus (AK) och småhustomter (AP) som är i stadens ägo till dödsbodelägarna för cirka 3 mn euro.

Villkoret för avtalet, att detaljplaneändringen ska vinna laga kraft, uppfylldes år 2013. Marköverlåtelserna och markförvärven i enlighet med föravtalet och avtalet påverkar budgeten. Genomförandet av markförvärven förutsätter att en överskridningsrätt om 4 160 000 euro beviljas i budgeten.

Området Kungseken

Fastighetsnämnden har föreslagit stadsstyrelsen att nämnden ska bemyndigas att ingå ett avtal med tomtägare i Kårböle (tomterna 2 och 3 i kvarteret 33315, ägare Edita Oyj; tomten 4 i kvarteret 33317, ägare As Oy Helsingin Hurmuri; tomten 1 i kvarteret 33314, ägare Kiinteistö Oy Hakuninmaantie 5). Beslutet är villkorligt och en förutsättning för att avtalen ska träda i kraft är att stadsfullmäktige godkänner den nödvändiga anslagsöverskridningen.

För Kungsekens centrum har man utarbetat en detaljplan och en detaljplaneändring som gör det möjligt att bygga ut det nuvarande området anvisat för industri- och lagerbyggnader till ett nytt bostadsområde för 5 000 invånare. En väsentlig del av området är nu i tre olika bolags ägo. Eftersom detaljplaneändringen medför betydande nytta för bolagen har man i markanvändningsavtalen angett markanvändningsersättningar som bolagen ska betala för kostnaderna för samhällsbyggandet. Värdet på de markområden som ska överlåtas till staden uppgår till sammanlagt cirka 5,154 mn euro och för detta ändamål behöver man anslagen i budgeten. Dessutom köper staden en tomt med beteckningen T utanför området för detaljplaneändringen till ett pris på cirka 0,927 mn euro. Överskridningsbehovet uppgår till sammanlagt 6 082 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med sammanlagt 10 242 000 euro.

8 01 03 Fastighetsförvärv, byggbarhetsåtgärder och  planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition

Fastighetskontoret har i början av året lyckats öka antalet markförvärv speciellt i Östersundom, där markförvärven anses som viktiga för markpolitiken och ändamålsenliga med tanke på planeringen och genomförandet av den kommande markanvändningen i området.

Anslaget och den överskridningsrätt (köp och byten på högst 2 mn euro) som år 2013 beviljades fastighetsnämnden är inte tillräckliga med tanke på de aktuella affärerna och de affärer som under beredning i Östersundom, affärer som gör det möjligt att förverkliga detaljplaner på andra håll i Helsingfors och det planerade markpolitiska markförvärvet i Kantvik i Kyrkslätt, som gör det möjligt att i området bygga ett båtservicecenter som ersätter båtplatser som ska avskaffas på Helsingfors stränder. Anslag på cirka 4,1 mn euro, varav cirka 1,0 mn euro innebär markbyten med budgetpåverkan, beräknas vara nödvändiga för att genomföra affärerna enligt tomtavdelningens preciserade markförvärvsplan för 2013, som finns som bilaga. För tillfället har 0,13 mn euro av anslaget för markförvärv inte utnyttjats.

Fastighetskontoret föreslår att för momentet 8 01 03 01 i 2013 års budget, Köp och inlösen av mindre fastigheter och planläggningsersättningar, till fastighetsnämndens disposition, ska beviljas överskridningsrätt om 4,0 mn euro.

Anslaget bör få överskridas med 4 000 000 euro.

8 07 Byggande av idrottsplatser, Planering, byggande och grundlig förbättring av idrottsplatser, till idrottsnämndens disposition

Stensböle skidhall har varit i bristfälligt skick i många avseenden och utan reparationsarbetena år 2013 hade man varit tvungen att stänga hallen eftersom tidsfristen för bl.a. de brandtekniska reparationerna förutsatta av brandmyndigheterna löpte ut 30.8.2013. För investeringarna för reparation och nybyggnad av Stensböle skidhall hade man år 2012 reserverat 100 000 euro. Dessutom fick man överskridningsrätt om 470 000 euro för renovering av Stensböle skidhall och 457 000 euro av de sammanlagt 570 000 euro användes. Det outnyttjade anslaget för 2012 överfördes i form av överskridningsrätt till budgeten för år 2013 och med de 20 000 euro som överfördes från byggande av idrottsplatser till detta ändamål medräknade hade man tillgång till sammanlagt 590 000 euro åren 2012–2013.

För reparationsarbetena på Stensböle skidhall behövs åren 2012–2013 sammanlagt 1 065 000 euro och därför har anslagen överskridits med 475 000 euro.

Anslaget bör få överskridas med 475 000 euro.

8 09 20 Kulturväsendet

Anslag på sammanlagt 400 000 euro har anvisats för anskaffning av lös egendom. Anslaget kommer att överskridas med 26 600 euro i fråga om digitalisering av en biograf. Biografen i Malms kulturhus har digitaliserats. Investeringens värde uppgick till 54 000 euro. I fråga om digitaliseringen har man kommit överens om att 50 % av digitaliseringen finansieras genom stadens allmänna anslag och resten, 26 568 euro, har fåtts av Filmstiftelsen i investeringsstöd.

Digitaliseringen har i sin helhet bokförts i kulturcentralens investeringar och därför behöver kulturväsendet en överskridningsrätt om 27 000 euro för den andel av investeringsstöd som staden får.

Anslaget bör få överskridas med 27 000 euro.

8 09 21 Stadsmuseet

Stadsmuseet har år 2013 främjat sina tekniska färdigheter för försäljning på webben och kommer därför under årets lopp att överskrida sina investeringsanslag reserverade för 2013.

Anslaget bör få överskridas med 45 000 euro.

8 22 Värdepapper, till Stns disposition

Stadsstyrelsen beslutade 4.11.2013 (1149 §) bemyndiga fastighetsnämnden att överlåta Djurbergets äldrecenter i form av apportegendom till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot (ett bolag som i sin helhet är i stadens ägo). Apportöverlåtelsen får genomföras med den förutsättningen att stadsfullmäktige beviljar det nödvändiga tilläggsanslaget för ändamålet. Som byggnadernas värde används deras bokföringsvärde, 3 810 456 euro.

Stadsstyrelsen beslutade 4.11.2013 (1150 §) bemyndiga fastighetsnämnden att överlåta åldringshemmet Antinkoti i form av apportegendom till Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot. Apportöverlåtelsen får genomföras med den förutsättningen att stadsfullmäktige beviljar det nödvändiga tilläggsanslaget för ändamålet. Som byggnadernas värde används deras bokföringsvärde, 5 179 148 euro.

Vid apportöverlåtelse av en byggnad får staden en aktieandel som motsvarar byggnadens bokföringsvärde. För att täcka överlåtelsen ska ett anslag av motsvarande storlek anvisas i budgeten. I 2013 års budget har staden inte berett sig på apportöverlåtelserna ovan och därför förutsätter de att tilläggsanslag ska anvisas för aktieförvärven på budgetmomentet 8 22 Värdepapper, till Stns disposition.

Anslaget bör få överskridas med sammanlagt 8 990 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Sosiaali- ja terveysviraston täsmennetyt perustelut määrärahojen ylitysoikeusesitykselle

2

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen esitykset

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut virastot

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1286

HEL 2013-014490 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen, talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, varhaiskasvatuslautakunnan, suomenkielisen työväenopiston johtokunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, eläintarhan johtokunnan, liikuntalautakunnan, henkilöstökeskuksen, tietokeskuksen ja kiinteistölautakunnan ylittämään vuoden 2013 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

Käyttötalousosa

euroa
 

1 27

Kunnallisverotus, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
317 000

1 39 01

Kaupungin historia, Tietokeskuksen käytettäväksi

 
130 000

1 39 02

Osuudet ja korvaukset, Talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi

 
210 000

2 35

Pelastustoimi

548 000

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

25 000 000

3 10 04

Toimeentulotuki

21 000 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

9 000 000

3 20

Varhaiskasvatusvirasto

2 000 000

4 11

Suomenkielinen työväenopisto

  140 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

120 000

4 15

Kaupunginkirjasto

1 818 000

4 17 01

Kulttuurikeskus

    60 000

4 18

Kaupunginmuseo

    94 000

4 21

Korkeasaaren eläintarha

150 000

4 52 10

Työsuhdematkalippu, Henkilöstökeskuksen käytettäväksi

 
150 000
 

yhteensä

 

60 737 000

 

 
Ta-kohta

 
Investointiosa

 
euroa 
 

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 
10 242 000

8 01 03

Kiinteistöjen hankinta, rakentamiskelpoiseksi saattaminen sekä kaavoituskorvaukset, kiinteistölautakunnan käytettäväksi

 
 
 
4 000 000

8 07 08

Liikuntarakentaminen, Liikuntapaikkojen suunnittelu, rakentaminen ja perusparannukset, liikuntalautakunnan käytettäväksi

 
 
 
475 000

8 09 20

Kulttuuritoimi

27 000

8 09 21

Kaupunginmuseo

45 000

8 22 19

Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi

 
8 990 000
 

yhteensä

 

23 779 000

 

Käsittely

02.12.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginvaltuustolle annetaan lisäselvityksiä sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen ylityksistä.

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen sektorin kestävyysvaje, eli pysyvä pitkän aikavälin tulojen ja menojen epäsuhta, on noin 9 miljardia euroa. Arvioiden mukaan noin puolet tästä kohdistuu kuntiin. Helsingin ollessa laskennallisesti noin 10% koko kuntakentästä, on kaupungin talouden kestävyysvaje merkittävä. Tämän johdosta tulee myös Helsingissä tavoitella, valtuustostrategian mukaisesti, tuottavuuden parantamista ja toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Keskeinen ohjaus toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi ja palveluntuotannon tehostamiseksi tapahtuu valtuuston budjettiohjauksella.

Kaupunginhallitukselle ei ole sen näkemyksen mukaan esitetty hyväksyttäviä ja kattavia perusteluita sekä selvityksiä talousarvion määrärahojen ylittämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon seuraavien kokonaisuuksien osalta:

Vammaispalvelut (4,4 milj. euroa)
Suun terveydenhuolto (3,5 milj. euroa)
Päivystys (1,5 milj. euroa)
Terveysasemat (0,5 milj. euroa)

Esittäessään ylitysoikeudet vuodelle 2013 hyväksyttäväksi kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana tulee kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveystoimi raportoi kaupunginhallitukselle menotalouden kehityksestä nykyistä paremmin ja esittää mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Kannattajat: Laura Rissanen

 

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Selvitetään toimeentulotuki asiakkaiden taloudellisen ahdingon syyt ja tuodaan selvitys kaupunginhallitukselle

Jäsen Tenkulan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen julkisen sektorin kestävyysvaje, eli pysyvä pitkän aikavälin tulojen ja menojen epäsuhta, on noin 9 miljardia euroa. Arvioiden mukaan noin puolet tästä kohdistuu kuntiin. Helsingin ollessa laskennallisesti noin 10% koko kuntakentästä, on kaupungin talouden kestävyysvaje merkittävä. Tämän johdosta tulee myös Helsingissä tavoitella, valtuustostrategian mukaisesti, tuottavuuden parantamista ja toimintamenojen kasvun hillitsemistä. Keskeinen ohjaus toimintamenojen kasvun hillitsemiseksi ja palveluntuotannon tehostamiseksi tapahtuu valtuuston budjettiohjauksella. Kaupunginhallitukselle ei ole sen näkemyksen mukaan esitetty hyväksyttäviä ja kattavia perusteluita sekä selvityksiä talousarvion määrärahojen ylittämiselle sosiaali- ja terveydenhuollon seuraavien kokonaisuuksien osalta: Vammaispalvelut (4,4 milj. euroa)
Suun terveydenhuolto (3,5 milj. euroa)
Päivystys (1,5 milj. euroa)
Terveysasemat (0,5 milj. euroa) Esittäessään ylitysoikeudet vuodelle 2013 hyväksyttäväksi kaupunginhallitus painottaa, että lähtökohtana tulee kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa olla toiminnan sovittaminen budjetin muodostamaan talousraamiin. Kaupunginhallitus edellyttää, että vuonna 2014 sosiaali- ja terveystoimi raportoi kaupunginhallitukselle menotalouden kehityksestä nykyistä paremmin ja esittää mahdollisten ylittymisriskissä olevien toimintojen osalta mihin sopeutustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Jaa-äänet: 8
Jorma Bergholm, Jasmin Hamid, Otso Kivekäs, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tarja Tenkula

Ei-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

25.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566