Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 435

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-014377 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Nina Sillantaalle vapautuksen rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Merja Sohlbergin Kauko Koskisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Sillantaalle vapautuksen rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Kauko Koskisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Nina Sillantaka (Kok.) pyytää 11.11.2013 vapautusta rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Nina Adamssonin (nyk. Sillantaka) varajäseneksi rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Nina Sillantaan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Rakennuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1256

HEL 2013-014377 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Nina Sillantaalle vapautuksen rakennuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Kauko Koskisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566