Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/14

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 446

Eron myöntäminen ruotsinkielisen työväenopiston rehtorille

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää rehtori Gunborg Gayerille eron ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin virasta 1.11.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Gunborg Gayerin eroilmoitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää rehtori Gunborg Gayerille eron ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin virasta 1.11.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtori Gunborg Gayer on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.11.2014 alkaen.

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön 10 §:n mukaan rehtorin valitsee kaupunginvaltuusto opiston johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on säädetty, että rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

-        ylempi korkeakoulututkinto

-        asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus

-        riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä

-        opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n 3 momentin mukaan jos toimielimen pöytäkirjakieli on ruotsi, vaaditaan sen alaisen viraston päälliköltä ruotsin kielen erinomaista ja suomen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Mikäli valtuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginhallituksen tarkoituksena on kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa julistamaan rehtorin virka haettavaksi säädetyin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin edellytyksin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Gunborg Gayerin eroilmoitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.12.2013 § 1290

HEL 2013-014497 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää rehtori Gunborg Gayerille eron ruotsinkielisen työväenopiston rehtorin virasta 1.11.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566