Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

11.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 444

Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavan hyväksyminen (nro 12155)

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 54. kaupunginosaa (Vuosaari, Meri-Rastila) koskevan osayleiskaavaehdotuksen 24.4.2012 päivätyn ja 5.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12155 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat viisi toivomuspontta:

1.     Hyväksyessään osayleiskaavan edellyttää kaupunginvaltuusto alueen jatkosuunnittelussa selvitetään jäljelle jääneen rantametsäalueen merkitsemistä tulevassa yleiskaavassa niin, että vielä asuinkäyttöön kaavoittamaton osa viheralueesta jää helsinkiläisten virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Lisäksi kaupungin on huolehdittava palveluiden riittävistä resursseista kasvavan kaupunginosan tarpeiden mukaisesti. (Jape Lovén)
 

2.     Hyväksyessään osayleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että teetetään palveluverkkouudistuksen yhteydessä selvitys Vuosaaren alueen peruspalveluiden riittävyydestä ja ryhdytään selvityksen edellyttämiin toimenpiteisiin varmistaen palveluiden riittävyys nykyisille ja tuleville asukkaille. (Pilvi Torsti)
 

3.     Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon, että jääkautisten kivimuodostelmien ympärille jää riittävän iso rauhoitusalue ja että mitään suunnitelluista asuintaloista ei sijoiteta liian lähelle sitä. (Björn Månsson)
 

4.     Lisätään päätökseen seuraava ponsi: Hyväksyessään Vuosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että kaavan jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet varmistaa liikenteen sujuva ja turvallinen kulkeminen Vuosaaren sillan kautta Vuosaareen ja muualle Helsinkiin. (Helena Kantola)
 

5.     Hyväksyessään kaavan valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Vuosaaren sillan peruskorjaamiseksi ja kevyen liikenteen sillan sekä terveysaseman laajennuksen rakentamiseksi ennen uuden asuinalueen valmistumista sekä varmistaa joukkoliikenteen kapasiteetin riittävyyden siinä tapauksessa, että metron automatisointi epäonnistuu eikä metron kokonaismatkustajakapasiteettia pystytä  lyhyiden metrojunien vuoroväliä tihentämällä kasvattamaan nykyisten pitkien metrojunien tasolle. (Jussi Halla-aho)

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty kaksi kannatettua palautusehdotusta.

Valtuutettu Emma Kari oli valtuutettu Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että alueen suunnittelussa painotetaan metroaseman läheisiä alueita niin, että pohjaksi otetaan olemassa olevan asuinalueen tiivistäminen, esim. Our City -projektin kaavaehdotuksen mukaisesti, sekä mahdollinen leirintäalueen rakentaminen. Tavoitteena on säilyttää arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Valtuutettu Timo Raittinen oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupunki ottaa suunnittelun pohjaksi Helsingin yliopiston arkkitehtien ja arkkitehti-opiskelijoiden Meri-Rastilan alueelle laatiman kaavasuunnitelman, joka mahdollistaa asunnot n. 2000 asukkaalle ja säästää arvokkaan ulkoilualueen ja kulttuuripuiston. Tätä suunnitelmaa täydennetään Metro-aseman läheisyyteen sijoitettavalla Taiteen monitoimitalolla, jonka tiloja mm. alueella toimivat Vuosaaren musiikkikoulu ja Pop-Jazz-opisto opiskelijoilleen tarvitsevat. Meri-Rastilan alue kaipaa imagon parantamista, jona Taiteen monitoimitalon toteuttaminen alueelle erinomaisesti toimisi. Lisääntynyttä asukasmäärää vastaavat Meri-Rastilan ala-asteen koulun ja Vuosaaren terveysaseman tila- ja resurssitarpeet huomioidaan suunnitelmassa oikea-aikaisesti alueen rakentamisen kanssa.

Lisäksi valtuutettu Thomas Wallgren oli ehdottanut, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavasti:

Kaupunginsuunnitteluvirasto laatii asiaa kiirehtien esityksen siitä miten Vuosaaren Rastilan metroaseman lähialueiden kehittämistä voidaan jatkaa ns. täydennysrakentamisella. Valmistelu pyydetään tekemään asukkaiden esityksiä huomioiden.

Valtuusto toivoo, että erityistä huomiota kiinnitetään

(i) sen arvioimiseen, missä määrin täydennysrakentamisella voidaan toteuttaa Meri-Rastilan kaavan asuntopoliittisia tavoitteita sekä

(ii) valmistelun avoimuuteen ja vuorovaikutukseen, myös em. kohdan (i) arvioinnin osalta, asukkaiden kanssa.

Valtuusto pyytää lisäksi virastoa arvioimaan em. esitysten perusteella ja valtuuston asuntopoliittiset linjaukset edelleen huomioiden tänään esitetyn Meri-Rastilan kaavan tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia sen keventämiseen kun täydennysrakentamisen mahdollisuudet on käytetty täysimääräisesti hyväksi. Tässäkin arvioissa valtuusto toivoo, että erityistä huomiota kiinnitetään vuorovaikutukseen ja osallistuvaan demokratiaan.

Valtuutettu Thomas Wallgrenin palautusehdotusta ei ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka valtuusto hyväksyi: Ensin asetetaan vastakkain valtuutettu Emma Karin ja valtuutettu Timo Raittisen palautusehdotukset. Tämän jälkeen äänestetään edellisessä äänestyksessä voittaneen palautusehdotuksen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Emma Karin ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Timo Raittisen ehdotus hyväksytty tässä äänestyksessä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Meri-Rastilan osayleiskaavaesitys palautetaan valmisteluun siten, että alueen suunnittelussa painotetaan metroaseman läheisiä alueita niin, että pohjaksi otetaan olemassa olevan asuinalueen tiivistäminen, esim. Our City -projektin kaavaehdotuksen mukaisesti, sekä mahdollinen leirintäalueen rakentaminen. Tavoitteena on säilyttää arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.
EI-ehdotus: Helsingin kaupunki ottaa suunnittelun pohjaksi Helsingin yliopiston arkkitehtien ja arkkitehti-opiskelijoiden Meri-Rastilan alueelle laatiman kaavasuunnitelman, joka mahdollistaa asunnot n. 2000 asukkaalle ja säästää arvokkaan ulkoilualueen ja kulttuuripuiston. Tätä suunnitelmaa täydennetään Metro-aseman läheisyyteen sijoitettavalla Taiteen monitoimitalolla, jonka tiloja mm. alueella toimivat Vuosaaren musiikkikoulu ja Pop-Jazz-opisto opiskelijoilleen tarvitsevat. Meri-Rastilan alue kaipaa imagon parantamista, jona Taiteen monitoimitalon toteuttaminen alueelle erinomaisesti toimisi. Lisääntynyttä asukasmäärää vastaavat Meri-Rastilan ala-asteen koulun ja Vuosaaren terveysaseman tila- ja resurssitarpeet huomioidaan suunnitelmassa oikea-aikaisesti alueen rakentamisen kanssa.

Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 43
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 2
Maija Anttila, Jussi Halla-aho

Poissa: 1
Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Timo Raittisen ehdotuksen tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Timo Raittisen palautusehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Helsingin kaupunki ottaa suunnittelun pohjaksi Helsingin yliopiston arkkitehtien ja arkkitehti-opiskelijoiden Meri-Rastilan alueelle laatiman kaavasuunnitelman, joka mahdollistaa asunnot n. 2000 asukkaalle ja säästää arvokkaan ulkoilualueen ja kulttuuripuiston. Tätä suunnitelmaa täydennetään Metro-aseman läheisyyteen sijoitettavalla Taiteen monitoimitalolla, jonka tiloja mm. alueella toimivat Vuosaaren musiikkikoulu ja Pop-Jazz-opisto opiskelijoilleen tarvitsevat. Meri-Rastilan alue kaipaa imagon parantamista, jona Taiteen monitoimitalon toteuttaminen alueelle erinomaisesti toimisi. Lisääntynyttä asukasmäärää vastaavat Meri-Rastilan ala-asteen koulun ja Vuosaaren terveysaseman tila- ja resurssitarpeet huomioidaan suunnitelmassa oikea-aikaisesti alueen rakentamisen kanssa.

Jaa-äänet: 44
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Thomas Wallgren

Poissa: 1
Tuomo Valokainen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Dan Koivulaakso valtuutettu Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi oli ehdotettu hyväksyttäväksi seitsemän toivomuspontta.

Valtuutettu Jape Lovén oli valtuutettu Ville Jalovaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

Hyväksyessään osayleiskaavan edellyttää kaupunginvaltuusto alueen jatkosuunnittelussa selvitetään jäljelle jääneen rantametsäalueen merkitsemistä tulevassa yleiskaavassa niin, että vielä asuinkäyttöön kaavoittamaton osa viheralueesta jää helsinkiläisten virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Lisäksi kaupungin on huolehdittava palveluiden riittävistä resursseista kasvavan kaupunginosan tarpeiden mukaisesti.

Valtuutettu Pilvi Torsti oli valtuutettu Nasima Razmyarin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään osayleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että teetetään palveluverkkouudistuksen yhteydessä selvitys Vuosaaren alueen peruspalveluiden riittävyydestä ja ryhdytään selvityksen edellyttämiin toimenpiteisiin varmistaen palveluiden riittävyys nykyisille ja tuleville asukkaille.

Valtuutettu Björn Månsson oli valtuutettu Marcus Rantalan kannattama ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon, että jääkautisten kivimuodostelmien ympärille jää riittävän iso rauhoitusalue ja että mitään suunnitelluista asuintaloista ei sijoiteta liian lähelle sitä.

Valtuutettu Lasse Männistö oli valtuutettu Jarmo Niemisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavoituksessa selvitetään mahdollisuudet turvata luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan metsäalueen säilyminen niin leveänä kuin mahdollista. Niin ikään kaavoituksessa pyritään turvaamaan alueen nykyisten asukkaiden pääsy rannan läheisille virkistysalueille.

Rastilan metroaseman vaikutusalueen asemakaavoituksessa on lisäksi selvitettävä asukkaiden ehdottama ja arkkitehtien ja arkkitehti-opiskelijoiden suunnittelema täydennysrakentaminen ja otettava tämä huomioon alueen kaavoituksessa.

Jatkosuunnittelussa huomioidaan lisäksi se, että Meri-Rastilan alueen asukasmäärän kasvaessa tulee palveluiden kehittyä alueella oikea-aikaisesti rakentamisen kanssa.

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Nina Hurun kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Lisätään päätökseen seuraava ponsi: Hyväksyessään Vuosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että kaavan jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet varmistaa liikenteen sujuva ja turvallinen kulkeminen Vuosaaren sillan kautta Vuosaareen ja muualle Helsinkiin.

Valtuutettu Thomas Wallgren oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään ko. kaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia toteuttaa täydennysrakentamista Rastilan alueella vain kunta-aloitteen kautta.

Valtuutettu Jussi Halla-aho oli valtuutettu Harri Lindellin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaavan valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Vuosaaren sillan peruskorjaamiseksi ja kevyen liikenteen sillan sekä terveysaseman laajennuksen rakentamiseksi ennen uuden asuinalueen valmistumista sekä varmistaa joukkoliikenteen kapasiteetin riittävyyden siinä tapauksessa, että metron automatisointi epäonnistuu eikä metron kokonaismatkustajakapasiteettia pystytä  lyhyiden metrojunien vuoroväliä tihentämällä kasvattamaan nykyisten pitkien metrojunien tasolle.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdottamaa toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Dan Koivulaakson hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Dan Koivulaakson ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hyväksymisestä.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Dan Koivulaakson hylkäysehdotus hyväksytty.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Hylätään kaava.

Jaa-äänet: 47
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 4
Nina Huru, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Thomas Wallgren

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jape Lovénin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään osayleiskaavan edellyttää kaupunginvaltuusto alueen jatkosuunnittelussa selvitetään jäljelle jääneen rantametsäalueen merkitsemistä tulevassa yleiskaavassa niin, että vielä asuinkäyttöön kaavoittamaton osa viheralueesta jää helsinkiläisten virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Lisäksi kaupungin on huolehdittava palveluiden riittävistä resursseista kasvavan kaupunginosan tarpeiden mukaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 38
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Pilvi Torstin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään osayleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että teetetään palveluverkkouudistuksen yhteydessä selvitys Vuosaaren alueen peruspalveluiden riittävyydestä ja ryhdytään selvityksen edellyttämiin toimenpiteisiin varmistaen palveluiden riittävyys nykyisille ja tuleville asukkaille.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 14
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Björn Månssonin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa otetaan huomioon, että jääkautisten kivimuodostelmien ympärille jää riittävän iso rauhoitusalue ja että mitään suunnitelluista asuintaloista ei sijoiteta liian lähelle sitä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 70
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 14
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Harri Lindell, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Tuomo Valokainen

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Lasse Männistön ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

7 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että asemakaavoituksessa selvitetään mahdollisuudet turvata luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaan metsäalueen säilyminen niin leveänä kuin mahdollista. Niin ikään kaavoituksessa pyritään turvaamaan alueen nykyisten asukkaiden pääsy rannan läheisille virkistysalueille.  Rastilan metroaseman vaikutusalueen asemakaavoituksessa on lisäksi selvitettävä asukkaiden ehdottama ja arkkitehtien ja arkkitehti-opiskelijoiden suunnittelema täydennysrakentaminen ja otettava tämä huomioon alueen kaavoituksessa.  Jatkosuunnittelussa huomioidaan lisäksi se, että Meri-Rastilan alueen asukasmäärän kasvaessa tulee palveluiden kehittyä alueella oikea-aikaisesti rakentamisen kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Ei-äänet: 12
Outi Alanko-Kahiluoto, Heidi Hautala, Sirkku Ingervo, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Jape Lovén, Silvia Modig, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Jukka Relander, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 31
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Otso Kivekäs, Minerva Krohn, Petra Malin, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Sami Muttilainen, Leo Stranius

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Helena Kantolan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Lisätään päätökseen seuraava ponsi: Hyväksyessään Vuosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että kaavan jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet varmistaa liikenteen sujuva ja turvallinen kulkeminen Vuosaaren sillan kautta Vuosaareen ja muualle Helsinkiin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 61
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 24
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jussi Halla-ahon ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaavan valtuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuudet ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin Vuosaaren sillan peruskorjaamiseksi ja kevyen liikenteen sillan sekä terveysaseman laajennuksen rakentamiseksi ennen uuden asuinalueen valmistumista sekä varmistaa joukkoliikenteen kapasiteetin riittävyyden siinä tapauksessa, että metron automatisointi epäonnistuu eikä metron kokonaismatkustajakapasiteettia pystytä  lyhyiden metrojunien vuoroväliä tihentämällä kasvattamaan nykyisten pitkien metrojunien tasolle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 32
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Petra Malin, Silvia Modig, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Heidi Hautala

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettujen Jape Lovénin, Pilvi Torstin, Björn Månssonin, Helena Kantolan ja Jussi Halla-ahon ehdottamat toivomusponnet.

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Lasse Männistön ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kartta, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 selostus, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013, päivitetty Kslk:n 5.11.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Havainnekuva, 15.10.2013

5

Vuorovaikutusraportti 28.4.2012, täydennetty 15.10.2013

6

Muistio viranomaisneuvottelusta 28.9.2010

7

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Uudenmaan liitto

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosaa (Vuosaari, Meri-Rastila) koskevan osayleiskaavaehdotuksen 24.4.2012 päivätyn ja 5.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12155 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Osayleiskaava-alue sijaitsee Vuosaaren kaupunginosassa Vartiokylänlahden rannalla. Siihen kuuluu Meri-Rastilan ja Vartiokylänlahden välinen rakentamaton metsäalue, osa Rysäpuistosta sekä ostoskeskus ja Rastilan metroasema ympäristöineen. Osayleiskaavaehdotuksessa laajennetaan kerrostalovaltaista asuntoaluetta kävelyetäisyydellä metroasemasta. Metroaseman ja ostoskeskuksen ympäristö muutetaan keskustatoimintojen alueeksi. Ranta-alue osoitetaan virkistysalueeksi ja puistoksi. Keskeiset virkistysyhteydet säilytetään. Alueella sijaitsevan geologisen muodostuman keskeisin osa suojellaan.

Osayleiskaavaehdotus mahdollistaa asuntojen kaavoittamisen noin 2 000 uudelle asukkaalle ja keskustatoimintojen kehittämisen metroaseman ympäristössä. Osayleiskaavaehdotus antaa mahdollisuuden monipuolistaa alueen väestörakennetta ja ehkäistä siten alueellista eriarvoistumiskehitystä mm. omistusasumista lisäämällä.

Hankkeen kaupunkitason tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. Uudet asunnot ja toimitilat sijoitetaan kävelyetäisyydelle metroasemasta, millä pyritään myös liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Alueen rakentaminen on kaupungin kannalta yleisesti ottaen edullista. Kaupungille aiheutuu noin 5 miljoonan euron kustannukset asemakaavojen toteuttamisesta. Jos oletetaan, että sääntelemättömät omistus- ja vuokra-asuntotontit (AM-ohjelman mukaisesti 40 % uustuotannosta) myytäisiin, tarkoittaisi se noin 15 miljoonan euron myyntituloja (500 euroa/k-m2). Vuokratontit tuovat lisäksi kaupungille tasaista ja kasvavaa tuloa. Toimitilatonttien tuottoja ei ole arvioitu.

Osayleiskaava-alueen suunnittelu on ollut monivaiheinen ja ristiriitainenkin prosessi. Jo Helsingin Yleiskaava 2002:ssa Meri-Rastilan metsäalueen vähentymistä pidettiin lähialueen asukkaiden keskuudessa vaikeana hyväksyä ja kaavasta valitettiin. Valitus ei kuitenkaan menestynyt tuomioistuimissa. Suunnittelun aikana on tutkittu useita eri vaihtoehtoja rakentamisen sijoittamisessa ja nyt esitetty kaavaehdotus on pitkään harkittu kompromissi eri suuntaisten tavoitteiden välillä. Se tiivistää rakentamista hyvien kulkuyhteyksien varrella mutta jättää kuitenkin suuren osan metsäalueesta edelleen virkistyskäyttöön. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kaupungin ympäristökeskus ovat 28.10.2010 pidetyssä viranomaisneuvottelussa hyväksyneet suunnittelun lähtökohdat ja edellyttäneet mm. viher- ja luontoyhteyksien ja rantavyöhykkeen säilyttämistä. 25.2.2013 antamassaan lausunnossaan kaavaehdotuksesta uudenmaan ELY-keskus on todennut näin tapahtuneen. Samalla se on huomauttanut mm. asuinkortteleiden meluntorjunnasta ja ilmanlaadun turvaamisesta. Kaavaehdotusta on myös näiden huomautusten johdosta täydennetty. 

Esittelijä

Helsingin kaupunki omistaa koko osayleiskaava-alueen. Liikekeskuksen tontti on vuokrattu kiinteistöyhtiölle.

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Uudenmaan maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyväksymässä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alue on taajamatoimintojen aluetta, jolle on merkitty viheryhteystarve. Helsingin Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on osin kerrostalovaltaisen asuin- ja toimitilarakentamisen aluetta ja osin virkistysaluetta. Suurimmalla osalla alueesta ei ole asemakaavaa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2010–12 edellyttävät kaupunkirakenteen tiivistämistä raideliikenteen asemien ympärillä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmasta esitettiin 56 kirjallista mielipidettä, kaksi web-palautetta ja puhelimitse saatuja mielipiteitä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä esitettiin kolme vaihtoehtoista periaateluonnosta. Keskenään eri laajuisista ja luonteisista luonnoksista saatiin mielipiteitä ja kannanottoja ja niistä tehtiin vaikutusten arviointi, jonka avulla määriteltiin alueelle suunnitteluperiaatteet. Suojeltavan geologisen muodostuman tarkempi määrittely on keskeisenä lähtökohtana vaikuttanut ratkaisevasti suunnitteluperiaatteisiin ja myöhempiin suunnitelmiin.

Our City-projekti on laatinut osayleiskaavan valmistelun aikana asukaslähtöisen työskentelyn kautta opiskelijatyönä täydennysrakentamiseen perustuvan vaihtoehdon, jossa selvitettiin nykyisen Meri-Rastilan täydennysrakentamisen toteutusedellytyksiä.

Osayleiskaavaluonnoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Uudenmaan liiton, ympäristökeskuksen, kiinteistöviraston, rakennusviraston, sosiaaliviraston, opetusviraston, liikuntaviraston, HSY Veden ja Helsingin Energian kanssa. Hankkeesta on järjestetty viranomaisneuvottelu (muistio liitteenä).

Suurin osa valmistelun aikana esitetyistä kirjallisista mielipiteistä on ollut kaavahanketta vastustavia tai arvostelevia. Alueen rakentamiselle ei ole nähty tarvetta tai rakentaminen on haluttu sijoitettavaksi jonnekin muualle Helsingin alueelle, erityisesti Östersundomiin tai Rastilan leirintäalueelle.

Alueen nykyistä virkistyskäyttöä on pidetty korvaamattomana ja nähty rakentamisen tuhoavan virkistysarvot. Erityisesti ranta on haluttu säilyttää luonnonmukaisena. Rakentaminen on koettu uhkaksi myös säästyvälle luontoalueelle ja erityisesti muinaisrantamuodostumalle lisääntyvän kulumisen myötä. Mahdollisimman vähäinen rakentaminen on nähty toivottavana.

Rakentamisen on katsottu pilaavan alueen luonnonläheisen imagon. Omistusasuntojen toteutumisedellytyksiä on epäilty ja toimitilojen saamista alueelle on pidetty mahdottomana. Ostoskeskuksen seutu on koettu epäviihtyisäksi ja siten metsää paremmaksi rakennuspaikaksi. Alueella on koettu esiintyvän häiriökäyttäytymistä.

Osayleiskaavan laatimista on arvosteltu ja vaadittu Yleiskaava 2002:n kunnioittamista.

Suunnitteluperiaatteista ja kaavaluonnoksesta on saatu myös myönteisiä mielipiteitä ja alueesta on oltu kiinnostuneita mahdollisena asuinpaikkana. Uusia asukkaita on katsottu tarvittavan palveluiden ja alueen paremman sosiaalisen tasapainon kehittymiseksi. Alueelle ja sen ympäristöön on nähty jäävän edelleen hyvät virkistysmahdollisuudet.

Luonto-Liitto ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat tehneet maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungille esityksen Meri-Rastilan metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämiseksi ja alueen lakisääteisen suojelun edistämiseksi. Suojeluesitys sisältää myös luonnonsuojelullisesti arvokkaimman osan Meri-Rastilan pohjoisosasta, johon laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät mielipiteistä (165 kpl) ja viranomaiskannanotoista (9 kpl) sekä niiden vastineet.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siinä määrin, kuin se kaavoituksen tavoitteiden puitteissa on ollut mahdollista. Mielipiteissä ehdotettujen vaihtoehtojen toteutettavuutta on selvitetty uuden osayleiskaavaluonnoksen valmistelun pohjalta täydennetyssä kaavaselostuksessa. Ostoskeskuksen ympäristö on otettu mielipiteiden johdosta kaava-alueeseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 1. osayleiskaavaluonnoksen 12.5.2011 uudelleen valmisteltavaksi.
Tämän jälkeen valmisteltiin lautakunnan päätöksen mukaisesti uusi 2. osayleiskaavaluonnos, jonka lautakunta hyväksyi 8.5.2012 jatkosuunnittelun pohjaksi. 2. osayleiskaavaluonnosta ei asetettu nähtäville mielipiteitä varten, koska rakentamisaluetta pienennettiin edellisestä nähtävillä olleesta kaavaluonnoksesta.

Lautakunta puolsi 11.12.2012 osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä.

Osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tehdyt muutokset

Osayleiskaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 11.1.–11.2.2013. Osayleiskaavaehdotuksesta tehtiin 27 muistutusta.

Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin kaupunginmuseon, kiinteistölautakunnan, nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, pelastuslautakunnan, sosiaali- ja terveysviraston, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, Helsingin Energian, Helsingin kaupungin Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL), HSL Helsingin seudun liikenteen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Lausunnoissa puollettiin osayleiskaavan hyväksymistä niissä esitetyin huomautuksin. Liikuntavirasto ja Helen Sähköverkko ovat ilmoittaneet, ettei niillä ollut huomautettavaa kaavaehdotuksen johdosta.

Kerrostalovaltaisen asuinalueen ja virkistysalueiden rajauksesta esitettiin lausunnoissa kritiikkiä: yleisten töiden lautakunta piti asuinaluetta liian suurena metsän monimuotoisuusarvojen ja kiinteistölautakunta liian pienenä asuntotuotanto- ja ilmastotavoitteiden kannalta. Virkistysyhteystarpeita esitettiin merkittäväksi kaavakarttaan reitteinä. Lisäksi esitettiin jatkosuunnittelussa huomioon otettavia tavoitteita mm. palveluhallintokuntien tarpeisiin, energiatehokkuuteen, katualueisiin, esteettömyyteen, meluntorjuntaan, viheralueiden luonnonmukaisena säilyttämiseen, pysäköintijärjestelyihin sekä kunnallisteknisiin järjestelmiin liittyen.

Uudenmaan ELY-keskus katsoi, että kerrostalovaltaisen asuntoalueen laajentaminen kävelyetäisyydellä metro-asemasta on raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kannalta myönteistä. ELY-keskus huomautti, että kaavaselostuksessa mainitut meluntorjunnan ja rakennusten ilmanvaihtoon kohdistuvat erityistarpeet on viety puutteellisesti itse kaavaan ja kaavaa tulisi tältä osin täydentää. Luontoarvojen osalta lausunnossa esitettiin rantavyöhykkeen viherkäytävän säilyttämistä metsäisenä myös VP -alueella, luo -merkityn tervalepikon ja rinnekorven ja sen lähiympäristön puuston säilyttämistä luonnontilaisena ja hulevesien hallintaa luontoarvot huomioiden.

Muistutuksissa arvosteltiin kaavaehdotuksen luontovaikutuksia ja luontoarvoista tehtyjen selvitysten huomioimista ja kattavuutta. Asuntorakentamistarpeen ja sosiaalisten tavoitteiden ratkaisuksi esitettiin täydennysrakentamista. Kaavaratkaisu nähtiin maakuntakaavan vastaisena ja pidettiin osayleiskaavan laatimista kyseenalaisena yleiskaavaprosessin jo käynnistyttyä. Suunnitteluprosessin vuorovaikutusta ja suunnittelukäytäntöjä arvosteltiin liian vähän osallistaviksi ja tulevien valitusten myötä hitaaksi. Osayleiskaavan uutta rakentamisaluetta arvosteltiin rikkaille luotavana asuinalueena, joka lisää eriarvoisuutta. Ehdotuksesta on nähtävillä olon jälkeen lähetetty kaksi kiinteistölautakunnalle osoitettua kirjettä. Niissä esitettiin lautakunnan lausuntoa varten huomioitavaksi mm. alueen huomattavia luontoarvoja, asuntopulan luontoalueita säästäviä ratkaisuperiaatteita, metron vaikuttavuuden liioittelua ja ympäristösopimusten ja -strategioiden sitovuutta.

Lausunnot ja muistutusten ja kirjeiden sisältämät asiat on tarkemmin esitetty ja niihin vastattu vuorovaikutusraportissa. Niiden johdosta tehdyt muutokset ilmenevät esityslistan liitteenä olevasta tehdyt muutokset -liitteestä. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.11.2013 muuttaa osayleiskaavaehdotusta. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5 - 4, kuten päätöshistoriasta ilmenee.

Päätösesitys on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

KaupSu-yhdistys / Rastila-työryhmän nimissä ********** ja 18 muuta allekirjoittanutta ovat 22.11.2013 osoittaneet kaupunginhallitukselle vetoomuksen, jossa esitetään, ettei osayleiskaavaehdotusta tulisi hyväksyä. Vetoomus ja osayleiskaavan vaihtoehtosuunnitelmien yhdistelmää esittelevä materiaali on lähetetty tiedoksi kaupunginhallitukselle ja lisätty esityslistan oheismateriaaliin.

Tiivistelmät OurCity-hankkeen 16.4.2012 päivätystä vaihtoehtosuunnitelmasta ja KaupSu-yhdistys / Rastila-työryhmän 5.5.2012 päivätystä vaihtoehtosuunnitelmasta sekä vastineet niihin on esitetty tarkemmin esityslistan liitteenä olevassa, 15.10.2013 täydennetyssä vuorovaikutusraportissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kartta, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013

2

Tehdyt muutokset

3

Osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 selostus, päivätty 27.11.2012, muutettu 5.11.2013, päivitetty Kslk:n 5.11.2013 päätöksen mukaiseksi

4

Havainnekuva, 15.10.2013

5

Vuorovaikutusraportti 28.4.2012, täydennetty 15.10.2013

6

Muistio viranomaisneuvottelusta 28.9.2010

7

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

KaupSu-yhdistys / Rastila-työryhmän vetoomus kaupunginhallitukselle

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Uudenmaan liitto

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Nuorisoasiainkeskus

Opetusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.11.2013 § 1260

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 54. kaupunginosaa (Vuosaari, Meri-Rastila) koskevan osayleiskaavaehdotuksen 24.4.2012 päivätyn ja 5.11.2013 muutetun piirustuksen nro 12155 mukaisena ja osayleiskaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

25.11.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Emma Kari: Meri-Rastilan osayleiskaavaesitys palautetaan valmisteluun siten, että alueen suunnittelussa painotetaan metroaseman läheisiä alueita niin, että pohjaksi otetaan olemassa olevan asuinalueen tiivistäminen, esim. Our City -projektin kaavaehdotuksen mukaisesti, sekä mahdollinen leirintäalueen rakentaminen. Tavoitteena on säilyttää arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Kannattajat: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Meri-Rastilan osayleiskaavaesitys palautetaan valmisteluun siten, että alueen suunnittelussa painotetaan metroaseman läheisiä alueita niin, että pohjaksi otetaan olemassa olevan asuinalueen tiivistäminen, esim. Our City -projektin kaavaehdotuksen mukaisesti, sekä mahdollinen leirintäalueen rakentaminen. Tavoitteena on säilyttää arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Jaa-äänet: 9
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 6
Jussi Halla-aho, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Jäsenet Oskala, Kari, Kousa ja Perälä jättivät päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen:

Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua monestakin syystä: ilmastotehokas asuminen pohjautuu julkisen liikenteen runkoverkkoihin, Helsinki tarvitsee lisää asuntoja ja Meri-Rastilan tiivistäminen on perusteltua myös segregaation ehkäisemisen näkökulmasta. Meri-Rastilassa nämä tavoitteet voitaisiin toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamalla Our City -projektin vaihtoehtokaavan mukaisesti sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle sekä mahdollisesti rakentamalla alueen leirintäalueelle.

Meri-Rastilan metsäluonto on erityisen monimuotoista ja arvokasta. Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta.

Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.

On myös valitettavaa että alueen asukkaiden ääntä ei selvästikään haluttu ottaa huomioon kaavoitusprosessissa, vaikka asukkaat tarjosivat realistisen ja ehkä jopa osayleiskaavaa nopeammin toteutettavissa olevan vaihtoehdon lisärakentamiselle.

Tämän johdosta emme voi yhtyä kaupunginhallituksen enemmistön kantaan.

18.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.11.2013 § 346

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Ksv 0608_1, karttaruutu K4

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 27.11.2012 päivätyn ja 5.11.2013 muutetun 54. kaupunginosan (Vuosaari) Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksen nro 12155 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä, ja esittää etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa osayleiskaavaehdotusta kuten esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei osayleiskaavaehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin.

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyyn mielipiteeseen.

Käsittely

05.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Hylkäysehdotus:
Jape Lovén: Lautakunta päättänee seuraavaa:

Meri-Rastilan länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat sellaisia, joita tulee vaalia. Tähän perustuen lautakunta päättää hylätä osayleiskaavaesityksen. Alueen jatkosuunnittelun tulisi pohjautua olemassa olevan asuinalueen tiivistämiseen ja mahdolliseen leirintäalueen rakentamiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi Rastilan Ratkaisu/Kaavavaihtoehtojen Kombinaatio-mallin mukaisesti. Näin menetellen arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä voidaan jatkossakin säilyttää asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta päättänee seuraavaa: Meri-Rastilan länsirannan erityiset luonto- ja virkistysarvot ovat sellaisia, joita tulee vaalia. Tähän perustuen lautakunta päättää hylätä osayleiskaavaesityksen. Alueen jatkosuunnittelun tulisi pohjautua olemassa olevan asuinalueen tiivistämiseen ja mahdolliseen leirintäalueen rakentamiseen tulevaisuudessa.  Esimerkiksi Rastilan Ratkaisu/Kaavavaihtoehtojen Kombinaatio-mallin mukaisesti. Näin menetellen arvokas ja ainutlaatuinen kaupunkimetsä voidaan jatkossakin säilyttää asukkaiden ja kaikkien helsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyskäytössä.

Jaa-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 4
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.

Merkittiin, että kokouksessa on jaettu kaksi mielipidekirjettä.

15.10.2013 Pöydälle

11.12.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

27.11.2012 Pöydälle

08.05.2012 Ehdotuksen mukaan

24.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Antti Varkemaa, arkkitehti, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 8.10.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Sosiaali- ja terveysvirastolla on tarve saada Vuosaaren alueelle tiloja palvelukeskukselle ja palveluasumiselle. Kaavan keskustatoimintojen alue mahdollistaa viraston tarpeet ja soveltuu sijainniltaan palveluille. Kaavan joustavuus on tärkeää, jotta voidaan vastata muuttuviin palvelutarpeisiin.

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 18.04.2013 § 196

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vuosaaren Meri-Rastilan osayleiskaavaehdotuksesta nro 12155 seuraavan lausunnon:

Alueen yleiskuvaus sekä maanomistus ja -hallinta

Osayleiskaava-alue on pääosin asemakaavoittamatonta metsä- ja ranta-aluetta. Alueeseen kuuluvat myös ostoskeskuksen ympäristö ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Rastilan metroaseman ympäristö.

Suunnittelualue liittyy itäpuolella 1990-luvun alussa rakennettuun Meri-Rastilan kerrostaloalueeseen. Alueen erityispiirteenä ovat vuokra-asuntojen ja maahanmuuttajien suhteellisen suuret osuudet. Valtion tukemia vuokra-asuntoja on Meri-Rastilan osa-alueella pientalot mukaan lukien noin 45 % asuntokannasta. Vuokra-asuntoja on yhteensä noin 56 % ja omistusasuntoja 27 %.

Osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Viheralueet ovat rakennusviraston hallinnassa. Keskustatoimintojen alueella sijaitseva liikekeskuksen tontti on vuokrattu kiinteistöyhtiölle. 

Asunto- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden huomioiminen kaavoituksessa

Helsingin yksi keskeisin asuntopoliittinen ongelma on nykyisellään asuntojen kysyntään nähden alhaiset tuotantomäärät. Tämä on osaltaan nostanut asuntojen hintatasoa, joka on monilla alueilla muodostunut hyvin korkeaksi. Lisäksi kohtuuhintaiselle rakentamiselle on muun muassa maaperäolosuhteiden sekä korkeiden laatu- ja tehokkuustavoitteiden vuoksi Helsingissä nykyisellään vain vähän edellytyksiä.

Kaupunginvaltuuston vahvistaman Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelman (AM-ohjelma) mukaan asuntotuotannon määrällisenä tavoitteena on 5 000 asunnon vuotuinen asuntotuotanto, josta 3 600 asuntoa toteutetaan kaupungin luovuttamille tonteille. Paine asuntotuotantotavoitteiden nostamiselle kasvanee tulevaisuudessa entisestään, ja kaupunginhallitus onkin maaliskuussa 2013 osaltaan hyväksynyt tavoitteen nostaa asuntotuotantomäärä 5 500 asuntoon vuodessa. Tämä tarkoittaa muun ohella, että yleis- ja asemakaavoituksella tulee turvata riittävä lyhyen ja pitkän aikavälin tonttivaranto. Myös nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituksella turvataan riittävän asuntotuotannon edellytykset.

Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 29.4.2011 on linjattu, että ilmastonmuutokseen vastaamiseksi kaupunkirakennetta eheytetään raideliikenneverkon palvelualueeseen tukeutuen esimerkiksi aseman seutujen rakentamista tiivistämällä. Tavoitteena strategiaohjelmassa on, että kaupunkirakennetta tiivistämällä joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuen saavutettaisiin kasvihuonekaasupäästöjen ja liikenteen ympäristöhaittojen vähentyminen.

Nyt käsiteltävä osayleiskaava vastaa vain osin edellä mainittuihin asuntotuotannon määrällisiin ja kaupungin asettamiin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Osayleiskaavassa esitetään yhdyskuntarakenteellisesti keskeiselle paikalle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle sijoittuvalle alueelle uutta asuinrakennusoikeutta vain noin 75 000 - 90 000 k-m² eli noin 900 asunnolle (noin 2 000 asukasta). Tätä voitaneen pitää osayleiskaavatasoiselle maankäytön suunnittelulle hyvin alhaisena tasona. Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Kaupunki on jo pitkään pyrkinyt tasapainoiseen kaupunkikehitykseen ohjaamalla asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa sekä alueellisella että koko kaupungin tasolla. Meri-Rastilan länsiosan kaava-alue rajoittuu pääosin Meri-Rastilan rakennettuun osa-alueeseen, jossa valtion tukeman asuntotuotannon ja muun vuokra-asuntotuotannon osuus on poikkeuksellisen korkea. Voidaankin pitää perusteltuna, että nyt kaavoitettavan alueen asuntotuotanto painottuisi voimallisesti kohtuuhintaiseen omistusasuntotuotantoon ja muuhun välimuodon asuntotuotantoon. Lisäksi keskeisimmille paikoille vastaisuudessa kaavoitettavat tontit soveltunevat hyvin myös sääntelemättömään asuntotuotantoon. Osayleiskaavan ja tulevan asemakaavoituksen yhteydessä tuleekin huolehtia siitä, että kohtuuhintaiselle rakentamiselle luodaan hyvät edellytykset. Näin ollen kaavaratkaisujen sekä kaavamääräysten rakennuskustannusvaikutuksiin tulee tällä alueelle kiinnittää erityistä huomiota.

Muita huomiota

Meri-Rastilan alueen asuntotuotantoa voidaan ja tulee edistää sekä olemassa olevaa kaupunkirakennetta tiivistämällä että uusia asuinalueita toteuttamalla. Meri-Rastilan nykyisen asuinalueen täydennysrakentamiseen tulee todennäköisesti liittymään merkittäviä haasteita muun muassa alueen asuntojen alhaisen hintatason vuoksi. Tämä luo erityisiä vaikeuksia omistusasuntotuotannolle, jossa rakennuskustannukset helposti ylittävät alueen asuntojen realistisen markkinahinnan. Mainituista haasteista johtuen nykyisen rakennetun Meri-Rasitilan täydennysrakentaminen tulee todennäköisesti olemaan hyvin hidasta. Selvästi merkittävin lyhyen ja keskipitkän aikavälin asuntorakentamisen potentiaali liittyykin uudisrakennettaviin alueisiin.  Tästä syystä po. osayleiskaavaa voidaankin pitää alueen rakentamismahdollisuuksien lisäämisen kannalta erityisen tärkeänä. Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena tuotantona.

Nykyinen osayleiskaavaehdotus turvaa runsaat luonto- ja virkistysalueet sekä viheryhteydet asutuksen ja virkistysalueiden välillä. Esitetyssä maankäytössä virkistysalueisiin ja viheryhteyksiin jää edelleen noin 90 % koko Meri-Rastilan Länsirannan alueesta. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus ja luonto- ja virkistysarvot sekä varmistaa viheryhteydet asutuksen ja virkistysalueiden välillä. Kaava-alueen laajentaminen ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja arvoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen yhteydessä todennut, että se pitää tärkeänä, että alueen jatkokaavoituksessa tutkitaan mahdollisuuksia ryhmä- ja omatoimiseen rakentamiseen. Tältä osin kiinteistölautakunta toteaa, että kaupunki on viime vuosina pyrkinyt edistämään omatoimista ja ryhmärakennuttamista varaamalla varsin runsaasti tontteja tällaisia hankkeita varten. Kiinteistötoimi pyrkii tontinluovutuksen keinoin edistämään omatoimista ja ryhmärakennuttamista myös po. alueella kaupungin asuntopoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää muun muassa, että alueelle (asema)kaavoitetaan tätä varten soveltuvia tontteja. Tällöin tonttien tulee rakennettavuudeltaan olla varsin helppoja, hankekokojen tulisi olla maltillisia ja muodostettavien tonttien tulisi olla rakennettavuudeltaan mahdollisimman itsenäisiä, jotta yhden hankkeen mahdollinen viivästyminen ei vaikuta muiden hankkeiden toteuttamiseen.

Lopuksi

Kiinteistölautakunta puoltaa osayleiskaavan hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Käsittely

18.04.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Elina Das Bhowmik: Palautusehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä käy selkeästi ilmi perusteluineen, että osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittelyn lähtökohtana käytetään our city -kaavaluonnosta (vaihtoehtokaava). Kannanoton perusteluosioon voisi ottaa mallia esim. yleisten töiden lautakunnan kannanotosta.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen kolme viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaava-alueen laajentaminen ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja arvoja.

Kannattajat: Tuomas Rantanen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotuksen yhdeksänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena tuotantona.

Kannattajat: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että siitä käy selkeästi ilmi perusteluineen, että osayleiskaavaehdotuksen jatkokehittelyn lähtökohtana käytetään our city -kaavaluonnosta (vaihtoehtokaava). Kannanoton perusteluosioon voisi ottaa mallia esim. yleisten töiden lautakunnan kannanotosta.

Jaa-äänet: 5
Antti Hytti, Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Olli Sademies

Ei-äänet: 4
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Kirsi Pihlaja, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:

Lausuntoehdotuksen seitsemännen kappaleen kolme viimeistä virkettä muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä säilyttää alueella riittävät virkistysalueet alueen asukkaiden käyttöön, jotka lisäävät alueen asumisviihtyvyyttä ja lisäksi lisäävät kaikin puolin kaupunkilaisten virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia.

Lausuntoehdotuksen 10. kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaava-alueen laajentaminen ja rakentamismahdollisuuksien lisääminen voi vaarantaa edellä mainittuja arvoja.

Jaa-äänet: 3
Tapio Klemetti, Pia Pakarinen, Olli Sademies

Ei-äänet: 6
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Kirsi Pihlaja, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotuksen yhdeksänteen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen viimeinen virke: Mikäli yksityiset rakennuttajat eivät ole hankkeista kiinnostuneita, on syytä harkita, kannattaisiko hankkeet toteuttaa poikkeuksellisesti kaupungin oman rakennuttamisyksikön ATT:n rakennuttamana vapaarahoitteisena tuotantona.

Jaa-äänet: 1
Tapio Klemetti

Ei-äänet: 8
Elina Das Bhowmik, Jasmin Hamid, Antti Hytti, Pia Pakarinen, Kirsi Pihlaja, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Olli Sademies

Tyhjä: 0

Poissa: 0

04.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 18.4.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa koskien Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavan ehdotusta.

Suunnitelman mukaan metroradan ja -aseman alueen käyttö ei muutu eikä niiden välittömään läheisyyteen tule rakentamista, joka aiheuttaisi muutospaineita metrorataan tai -asemaan.

HKL:llä ei ole huomauttamista osayleiskaavan ehdotukseen.

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 05.03.2013 § 88

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Virkistysalueet

Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä.

Ehdotetut jalankulkuyhteydet ovat toimivia ja ottavat huomioon virkistyskäyttöön kaavoitettavat reunametsät. AK- alueelle on merkitty kaksi jalankulkuliikenteen yhteystarvetta. Näiden tarpeiden synnyttämät virkistysreitit tulee myös esittää osayleiskaavassa.

Esteettömyys

Helsingin kaupungin virastot noudattavat esteettömyysarvoja kaikessa toiminnassaan ja suunnittelussaan. Kaava-alueen maasto on jyrkähköä metsäistä rinnettä. Kaavaselostuksesta ilmenee, että alueen omaleimaisuutta pyritään vaalimaan erilaisten rinneratkaisujen avulla. Yleisten töiden lautakunta haluaa kuitenkin muistuttaa, että suunnitteluratkaisujen tulee olla mahdollisimman esteettömiä ja käyttäjäystävällisiä. Tämä ei ole helposti toteutettavissa jyrkissä rinteissä, jotka eivät ainoastaan ole esteettömiä, mutta myös vaarallisia. Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityishuomiota korkeuserojen tuottamiin haasteisiin, jotta esteettömyys toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Kadut

Katutilan riittävä mitoitus luo edellytykset alueen ympärivuotiselle toimivuudelle, mahdollistaen sujuvan, tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan yleisten alueiden palveluiden käytön sekä kunnossa- ja ylläpidon. Katualueet tulee jo tässä vaiheessa mitoittaa riittävän leveiksi, jotta tarvittava yhdyskuntatekniikka, mukaan lukien valaisimet, katuistutukset ja lumitilavaraukset, mahtuu sujuvasti katutilaan. Näin ollen myös eri töiden vaatimat järjestelyt on mahdollista toteuttaa turvallisesti. 

Pysäköinti

Osayleiskaavaan merkityille keskustatoimintojen alueille voidaan joustavasti sijoittaa liike- ja toimitilaa sekä asumista. Kyseisten alueiden pysäköinti on jatkosuunnittelussa haasteellista, sillä Rastilan metroaseman 45 liityntäpysäköintipaikkaa eivät tule riittämään suunnittelun tehostetun maankäytön tarpeisiin.

Meri-Rastilan länsirannan asuinalue nojautuu hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Alue sijaitsee Rastilan metroaseman läheisyydessä, ja korttelialueiden etäisyys asemasta on 200–750 metriä. Pysäköinti on osayleiskaavan selostuksen mukaan ratkaistu kortteleissa sijaitsevissa pysäköintilaitoksissa, mikä on kannatettavaa. Kadunvarsipysäköintiä tulee jatkosuunnittelussa osoittaa ainoastaan täydentäväksi ratkaisuksi. Hyvistä julkisista liikenneyhteyksistä huolimatta tulee jatkosuunnittelussa varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyys.

Kustannukset

Osayleiskaavaehdotuksen aineistossa todetaan alueen rakentamisen olevan yleisesti ottaen edullista. Yleisille alueille aiheutuu hyvin alustavien kustannusarvioiden mukaan noin 5 miljoonan euron kustannukset kaavojen toteuttamisesta. Yleisten töiden lautakunta huomauttaa, että jatkosuunnittelun edetessä tehdään tarkempia kustannusarvioita. Todennäköisesti yleisten alueiden toteutuskustannukset kasvavat nyt ilmoitetusta summasta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa osayleiskaavaehdotusta edellä mainituin huomautuksin.

Käsittely

05.03.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jussi Heinämies: Esittelijän päätösehdotuksen ensimmäinen kappale sekä otsikon "Virkistysalueet" alla oleva ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä:

"Meri-Rastilan rantametsäalue on voimassa olevassa maakuntakaavassa osa yhtenäistä virkistysaluetta ja yleiskaavassa osa Helsingin itäistä vihersormea (Itä-Helsingin kulttuuripuisto). Alueelta on todettu monipuolisesti arvokkaita luontokohteita."

"Yleisten töiden lautakunta katsoo, että osayleiskaavaehdotusta on syytä kehittää siten, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas metsäalue säilyy yhtenäisempänä ja leveämpänä viheralueena ja Meri-Rastilan asutusta lisätään ensisijaisesti olemassa olevaa rakennettua aluetta täydentämällä ja tiivistämällä."

Lisäksi poistetaan otsikon "Virkistysalueet" alla oleva viimeinen kappale sekä otsikko "Luontoarvot ja metsäluonto" ja sen alla oleva kappale kokonaisuudessaan.

Kannattajat: Tuula Hänninen

Lautakunta päätti yksimielisesti ilman äänestystä hyväksyä Jussi Heinämiehen vastaehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 05.03.2013 § 66

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Meri-Rastilan länsirannan suunnittelu on ollut monivaiheista, ja maankäyttösuunnitelmaa on onnistuttu kehittämään hyvin. Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen virkistysyhteyden ja muinaisrantamuodostuman.

Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on arvokkaita kääpäesiintymiä ja pitkään muussa kuin talousmetsäkäytössä kehittynyttä metsää. METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta. Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.

Vuotien reunaan on suunniteltu asuntokortteli, jonka tavoitteena on myös suojata eteläpuolista aluetta liikennemelulta. Ympäristölautakunta huomauttaa, että asemakaavavaiheessa on huolehdittava riittävästä suojaetäisyydestä liikenteen päästöjen takia eivätkä Vuotien reunaan suunniteltavan asuinrakennuksen asunnot saa suuntautua yksinomaan Vuotielle päin.

Meri-Rastilan länsirannan asemakaavoituksessa, kuten muillakin uusilla alueilla, on otettava huomioon 0-energiatavoite, jota EU edellyttää vuoden 2020 alusta.

Alue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä ja metroaseman lähellä. Tämä on myös vahvin perustelu alueen rakentamiselle. Asemakaavavaiheessa tulee löytää uusia pysäköintipoliittisia ratkaisuja: tehostaa pysäköintipaikkojen käyttöä, toteuttaa autopaikattomia tai vähäpaikkaisia asuinrakennuksia ja erottaa autopaikan ja pysäköinnin kustannukset toisistaan.

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus 1:
Leo Stranius: Korvataan lausunnon ensimmäinen kappale seuraavalla:

”Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. Meri-Rastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle yleiskaavasta poiketen.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 2:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi:

”Alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on arvokkaita kääpäesiintymiä ja pitkään muussa kuin talousmetsäkäytössä kehittynyttä metsää. METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta. Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Todettiin, että ympäristölautakunta päätti yksimielisesi hyväksyä lisäyksen.

Vastaehdotus 6:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi:

”Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 3:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi:

”Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta. Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois nykytiedon valossa.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 4:
Leo Stranius: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi:

”Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.”

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus 5:
Leo Stranius: Mikäli ensimmäinen kappale jää paikalleen pohjaehdotuksen mukaisena, ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi sen viimeinen virke:

”Ympäristökeskuksen biologian ja geologian asiantuntijat ovat osallistuneet luontoalueiden ja muinaisrannan rajaamiseen.”

Todettiin, että esittelijä otti muutoksen esittelyynsä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan lausunnon ensimmäinen kappale seuraavalla: ”Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. Meri-Rastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle yleiskaavasta poiketen.”

Jaa-äänet: 5
Matti Niemi, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin uudeksi kappaleeksi: ”Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.”

Jaa-äänet: 4
Matti Niemi, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Timo Latikka, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

Todettiin, että puheenjohtajan ääni ratkaisi eli tulos oli esityksen mukaan.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: ”Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta. Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois nykytiedon valossa.”

Jaa-äänet: 5
Matti Niemi, Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio

Ei-äänet: 3
Alviina Alametsä, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen ensimmäisen ja toisen kappaleen väliin jälkimmäiseksi uudeksi kappaleeksi: ”Alueella sijaitsevaan muinaisrantaan kohdistuisi läheisen uuden asutuksen kautta todennäköisesti merkittävää kulumista.”

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Timo Latikka

Ei-äänet: 6
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Anita Vihervaara

Todettiin, että Leo Stranius, Timo Pyhälahti ja Alviina Alametsä halusivat jättää eriävän mielipiteen:

Tiivis rakentaminen metroaseman läheisyyteen on perusteltua. Meri-Rastilassa tämä voidaan toteuttaa arvokasta luontoaluetta uhraamatta täydennysrakentamisella, mikä voidaan tehdä OurCityn vaihtoehtokaavan pohjalta, sekä rakentamalla metroradan ja Vuotien muodostaman kuilun päälle.

Alueella on sekä tunnistettu lepakoiden esiintymisalue että laajemmalta alueelta havaintoja myös muista lepakkolajeista kuin pohjanlepakosta.

Alueen valaistusolosuhteiden merkittävät muutokset voivat häiritä näiden vahvasti suojeltujen lajien elinolosuhteisiin, eikä merkittäviä haittavaikutuksia voida muidenkaan muutosten takia sulkea pois nykytiedon valossa.

Lisärakentaminen metsäalueen sisään ja siitä johtuva maaston kulumisen kasvu ei tue tätä kaupunkiasutuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon runsaan monimuotoisuuden säilymistä.

Tämän johdosta emme voi yhtyä ympäristölautakunnan enemmistön kantaan. Alle olemme listanneet keskeiset perustelut Meri-Rastilan osayleiskaavaa koskien.

Perustelut:

1. Osayleiskaava supistaa maakunnallisesti arvokasta luontoaluetta ja heikentää alueen luontoarvoja.
2. Metso- ja kääpäselvitykset tulee huomioida.
3. Alueen virkistysarvot heikkenevät.
4. Asuntotavoite on saavutettavissa uhraamatta luontoaluetta.

1. Kaava supistaa maakunnallisesti arvokasta luontoaluetta ja heikentää alueen luontoarvoja.

Meri-Rastilan metsä kuuluu lajistoltaan ja luontoarvoiltaan Helsingin parhaaseen 10 prosenttiin ja sen suojelua on edistetty monelta eri taholta. Kaavaehdotuksessa viidennes metsäalueesta rakennetaan tai joutuu rakentamisalueiden lähivyöhykkeeseen. Tämä uhkaa vakavasti alueen luontoarvoja. Muun muassa vanhan metsän lajisto (käävät) on arvokkaampaa kuin iso osa hemiboreaalisen vyöhykkeen vanhojen metsien suojeluohjelman kohteista.

2. Metso- ja kääpäselvitykset tulee huomioida.

METSO-selvityksen mukaan kaava-alue on Helsingin mittakaavassa huomattavan laaja ja luonnonsuojelubiologisesti arvokkaista kangas-, kallio-, lehto- ja korpimetsistä koostuva kokonaisuus. Alue on kokonaisuutena arvokas, mikä johtuu suurelta osin sen laajuudesta.

Kääpäselvityksessä alueelta havaittiin yhden vuoden aikana peräti 90 kääpälajia, joista 12 on luokiteltu alueellisesti tai valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi. Vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

3. Alueen virkistysarvot heikkenevät.

Meri-Rastilan kaava-alueen metsä on tärkeä virkistysalue tuhansille asukkaille Vuosaaren alueella. Kun tutkimustieto luonnon vaikutuksista asukkaiden hyvinvointiin on lisääntynyt ja ympäristöhaasteet korostuvat jatkossa, viheralueiden merkitys kasvaa. Ehdotettu ratkaisu säästäisi laajaa muinaisrantakokonaisuutta.

4. Asuntotavoite on saavutettavissa uhraamatta luontoaluetta.

OURCityn vaihtoehtosuunnitelman mukaisessa rakentamisessa 30 prosentilla uusista asukkaista olisi alle viiden minuutin kävelymatka metroasemalle, kun taas osayleiskaavaehdotuksessa näin olisi vain 13 prosentilla.

Sitra on selvittänyt osayleiskaavaehdotuksen ja OURCityn suunnitelman taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Sitran mukaan:
"Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset, asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset."
http://www.sitra.fi/artikkelit/2013/suomesta-maailman-paras-rakennettu-ymparisto

19.02.2013 Pöydälle

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Pirkko Pulkkinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518

pirkko.pulkkinen(a)hel.fi

 

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 1.3.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Meri-Rastilan osayleiskaava mahdollistaa asuntojen kaavoittamisen noin 2 000 uudelle asukkaalle ja keskustatoimintojen kehittämisen metroaseman ympäristössä.

Suunnittelualueen vieressä on 1990-luvun alussa rakennettu Meri-Rastilan kerrostaloalue, jota laajennetaan nykyisen asuntoalueen ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle, joka sijaitsee kävelyetäisyydellä Rastilan metroasemasta. Rantavyöhyke säilyy virkistyskäytössä osana seudullista virkistysreittiä. Uuden asuntoalueen ympäröimänä mäen laella sijaitseva geologinen muodostuma suojellaan ja merkitään virkistysalueeksi. Metroaseman ja ostoskeskuksen ympäristöt, jossa alueen palvelut pääosin sijaitsevat, merkitään keskustatoimintojen alueeksi.

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on laajentaa asuntoaluetta ja tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman lähialueella. Uudet asunnot pyritään sijoittamaan kävelyetäisyydelle metroasemasta ja hyvien virkistysmahdollisuuksien äärelle liikenteen hiilipäästöjen minimoimiseksi.

Alueen merellinen ja luonnonläheinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien äärellä luo edellytyksiä omistusasuntopainotteiselle asuntotuotannolle.

Tavoitteena on ehkäistä alueellista eriarvoistumista ja katkaista kehitys, jossa Meri-Rastila on muuttumassa leimallisesti maahanmuuttajien ja huono-osaisten alueeksi. Myönteinen kehitys on tarkoitus saada alkuun tasapainottamalla ja monipuolistamalla Meri-Rastilan vuokra-asuntovaltaista ja keskimääräistä pienemmistä asunnoista koostuvaa asuntokantaa. Uusilla asukkailla pyritään myös vahvistamaan alueen väestöpohjaa palvelutason turvaamiseksi.

Tavoitteena on samalla vahvistaa mielikuvaa koko Meri-Rastilasta merenrantakaupunginosana.

Osayleiskaavan viitesuunnitelmaan sisältyy korttelitalo päiväkotiryhmiä ja alkuopetuksen luokkia varten muinaisrantapuiston reunalla.

Opetusvirasto puoltaa Meri-Rastilan osayleiskaavan hyväksymistä yhdellä poikkeuksella: Uudelle kaava-alueelle ei rakenneta koulutiloja, vaan Meri-Rastilan kaava-alueen oppilaille rakennetaan koulutilat nykyisen Meri-Rastilan koulun yhteyteen - joko nykyisen koulurakennuksen laajennuksena ja/tai toimintoja siirtämällä tai erillisen sivukouluna vanha Meri-Rastilan puolelle joko olemassa olevaan rakennuskantaan tai uudishankkeena. Samalla Meri-Rastilan ostoskeskuksen vuokratiloissa olevat oppilaat pääsisivät asianmukaisiin koulutiloihin. Tämän asian selvittäminen tulisi käynnistää välittömästi. Tällainen ratkaisu tukee parhaiten sekä opetustoiminnan kehittämistä että tavoitetta ehkäistä alueellinen eriarvoistuminen. Uudelle kaava-alueella mahdollisesti rakennettava erillinen alkuopetuskoulu pikemminkin erottaisi kuin yhdistäisi vanhaa ja uutta Meri-Rastilaa.

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 28.2.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Helsingin Energian lausunto liitteenä.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Nuorisoasiainkeskus 28.2.2013

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Nuorisoasiainkeskus pitää Meri-Rastilan länsirannan suunnittelua laadukkaana ja asukkaiden toiveita huomioonottavana. Osayleiskaavaehdotus säästää maisemallisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan rantametsän sekä säilyttää seudullisen virkistysyhteyden ja pitää ranta-alueen asukkaiden käytössä.

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 26.02.2013 § 16

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Meri-Rastilan asuntoaluetta halutaan laajentaa nykyisen asuntoalueen ja Vartiokylänlahden väliselle metsäalueelle. Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja virkistysaluetta. Valmisteilla olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa alue on taajamatoimintojen aluetta, jolle on merkitty viheryhteystarve. Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on osin kerrostalovaltaisen asuin- ja toimitilarakentamisen aluetta ja osin virkistysaluetta.

Suunnittelualue sijaitsee keskellä yhtenäistä virkistyskäytössä olevaa rantavyöhykettä, mistä on virkistysyhteydet Kallahteen ja Uutelaan asti. Helsingin sisälahtia tarkasteltaessa alue erottuu poikkeuksellisen pitkästä lähes luonnonmukaisesta rannastaan.

Suunnittelualueen kohdalla rannalla on luontoarvoja ja alueen korkeimmalla kohdalla sijaitsee Litorina-meren aikainen muinaisranta. Tehdyssä geologisessa kartoituksessa todetaan, että Meri-Rastilan muodostuma on Helsingin laajin muinaisrantakivikko, ja se on nykyään noin 17–31 metriä meren pinnan yläpuolella. Kallioselänteen lounaispäässä Kortlahden rannalla kivikko jatkuu kuitenkin alemmaksi lähes nykyiseen rantaan asti.

Osayleiskaavaehdotuksessa uuden asuntoalueen ympäröimä mäen laella sijaitseva geologinen muodostuma suojellaan ja merkitään virkistysalueeksi, slge -suojeltava geologinen muodostuma. Suunnittelualueen virkistysalueella on merkintä luo, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue.

Rantapuistosta ja Muinaisrantapuistosta on tehty ideasuunnitelma, jossa muinaisranta rajataan omaksi kokonaisuudekseen selkeäreunaisella raitilla.

Esitetty asuinrakentaminen sijoittuu muuta ympäristöä korkeammalle jyrkkään kalliomaastoon. Rakennukset nousevat metsänrajan yläpuolelle näkyvästi esille. Näkymä Vartiokylänlahdelta katsottuna muuttuu huomattavasti, kun metsäiseen rinteeseen rakennetaan ketjumainen rakennusrivistö.

Kaupunginmuseon johtokunnan näkemyksen mukaan on valitettavaa, pinta-alaltaan laaja virkistyskäyttöön vakiintunut ja luontoarvoiltaan arvokas metsäalue muuttuu rakennetuksi alueeksi. Alueelle ominainen rantavyöhyke tervaleppineen säilyy kuitenkin edelleen puistoalueena. Lisäksi Muinaisrantapuiston hienovarainen toteuttaminen voi parantaa arvokkaan geologisen kohteen saavutettavuutta ja näin lisätä asukkaiden tietämystä alueen muinaishistoriasta. Kaupunginmuseon johtokunta pitää uutta, metsärinnettä halkovaa rakennusten muuria maiseman vaalimisen kannalta ongelmallisena. Kaupunginmuseon johtokunta esittää, että rakennuksien korkeuksia madalletaan siten, etteivät ne liiaksi hallitsisi maisemaa. 

Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa osayleiskaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 29.01.2013 § 18

HEL 2012-005546 T 10 03 02 00

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 54.kaupunginosan (Vuosaari) osayleiskaavaehdotukseen nro 12155.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566