Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/17

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 413

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite selvityksen tilaamisesta reilun verotuksen standardista

HEL 2013-007701 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tilaa vapaaehtoisen "reilun verotuksen" ("fair tax") standardin kehittämisestä ja käyttöönotosta selvityksen Tax Justice Networkilta.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki pitää globaalin vastuun strategian mukaisesti tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin (Kvsto 26.9.2012, § 259).

Kaupunginhallitukselle laadittiin erillinen veroparatiisiselvitys kuntien ja muiden paikallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten tai maakohtaisten raporttien avulla. 

Veroparatiisiselvityksen johtopäätösten mukaan vastuu jäsenvaltiotason toimenpiteistä on jäsenvaltioilla, ei yksittäisillä alueellisilla julkisyhteisöillä, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungilla. Veroparatiisien käytön rajoittamisen tai estämisen sekä laittoman veronkierron torjumisen mahdollistaminen on siis Suomessakin valtion tehtävä. Kaupungilla ei ole nykylainsäädännön puitteissa juurikaan mahdollisuuksia välttää yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. Helsingin kaupungin ja vastaavasti muiden kuntatoimijoiden tehtäväksi jää lähinnä sen valvominen, että niiden sopimuskumppanit huolehtivat niille lainmukaisessa verotusmenettelyssä määrättyjen verojen maksamisesta. Tätä valvontaa on Helsingin kaupungissa ohjeistettu esimerkiksi kaupunkikonsernin harmaan talouden torjuntaohjeessa (Khs 19.12.2011, 1144 §).

Veroparatiisiselvityksen käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti (4.3.2013, § 247) laatia valtioneuvostolle ja siellä erityisesti verolainsäädännöstä vastaavalle valtiovarainministeriölle ja hankintalainsäädännöstä vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle Helsingin kaupungin kirjeen. Kirjeessä muun muassa pyydetään hallitusta toteuttamaan tarvittavat selvitykset ja valmistelemaan Helsingin kaupungin ja muiden Suomen kuntien käyttöön tehokas keinovalikoima, jolla kunnat voivat välttää yhteistyötä niiden yritysten kanssa, jotka käytännössä kiertävät verovastuutaan Suomessa kansainvälisten veroparatiisien avulla. Lisäksi hallitusta pyydetään vaikuttamaan hankintalainsäädännön uudistamiseen Euroopan unionissa siten että hankintalainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä tehokkaamman puuttumisen veroparatiisikäytäntöjen ongelmiin, esimerkkinä vaikkapa se, että tarjousten ulkopuolelle voitaisiin selkeimmissä tapauksissa sulkea ne yritykset, jotka ovat tehneet yritysjärjestelyjä puhtaasti veronvälttämistarkoituksessa.

Veroparatiisiyhteyksien välttäminen kuuluu keskeisesti markkinoilla tarjoajina tai toimittajina toimivien yritysten yhteiskuntavastuun piiriin ja on osa vastuullista yritystoimintaa. Verovarojen päätymistä veroparatiisivaltioihin vastustavaa ohjeistusta ja siihen liittyviä mahdollisia toimenpiteitä, esimerkiksi vapaaehtoista "reilun verotuksen" standardia, olisi luontevaa pyrkiä ohjaamaan osana yritysten yhteiskuntavastuun edistämistä ja kehittämistä sekä tarvittavien tietojen läpinäkyvyyden lisäämistä. Ottaen huomioon ongelman laajuuden ja kansainvälisen ulottuvuuden, tätä ohjausta tulisi tehdä erityisesti valtion toimesta.

Suomessa on ollut pohdinnassa voitaisiinko tulevaisuudessa edellyttää, että yritykset laatisivat Verohallinnolle raportteja ns. verojalanjäljestään. Raporttien laatiminen nimenomaan Verohallinnolle olisi perusteltua, koska silloin tietoja analysoisivat verotuksen asiantuntijat, joilla olisi käytettävissään myös vertailuaineisto muista vastaavista toimijoista. Toistaiseksi tällaista raportointia koskevaa sääntelyä ei kuitenkaan ole voimassa, joskin yhtiöiden tulee tuloslaskelmissaan eritellä tilikauden tuloverojen ja muiden välittömien verojen yhteissummat. Tietyt yhtiöt ovat kuitenkin alkaneet viime aikoina julkaista vapaaehtoisesti tietoja omasta verojalanjäljestään osana yhteiskuntavastuuseen liittyvää raportointiaan.

Aloitevastaus on valmisteltu talous- ja suunnittelukeskuksessa yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.11.2013 § 1224

HEL 2013-007701 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566