Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/9

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 405

Detaljplaneändring för tomten 416/13 i Främre Tölö (nr 12176, Nervandergatan 13)

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten nr 13 i kvarteret nr 416 i 13 stadsdelen (Främre Tölö) enligt ritning nr 12176, daterad 16.4.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kartta, päivätty 16.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 selostus, päivätty 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

3

Havainnekuvat

4

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

5

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar godkänna detaljplaneändring för tomten nr 13 i kvarteret nr 416 i 13 stadsdelen (Främre Tölö) enligt ritning nr 12176, daterad 16.4.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att ändra och utvidga den förra skolbyggnaden som varit i Museiverkets användning för att användas av Sibelius-Akademin. Ett skydd av byggnaden och en nyanvändning bevarar områdets kulturhistoriska värden och stöder genomförandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen (RKY 2009, stadsdelen Främre Tölö).

Det är fråga om en skolbyggnad uppförd år 1937 som representerar den funktionella stilen och är ritad av arkitekt Väinö Vähäkallio. Innan Museiverket fanns i byggnaden verkade Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (SYK) där. Genom förslaget till detaljplaneändring skyddas byggnaden och tomten blir anvisad 700 m² ny våningsyta för en tillbyggnad, varvid tomtens totala våningsyta uppgår till 7 200 m².

Genomförandet av detaljplanen medför inga kostnader för staden.

Föredraganden

Tomten ligger i ett område med flervåningshus i Främre Tölö, vid Nervandergatan 13.

Enligt Generalplan 2002 för Helsingfors hör tomten till ett område dominerat av flervåningshus vilket är värdefullt ur kulturhistorisk och landskapskulturell synvinkel. Den nu utarbetade detaljplaneändringen följer generalplanen.

Enligt den gällande detaljplanen nr 6574 hör tomten till ett kvartersområde för byggnader för ämbetsverks- och museiverksamhet (YHM). Tomtens största tillåtna våningsyta är 6 500 m². I detaljplaneförslaget ändras tomten till ett kvartersområde för undervisningsbyggnader och våningsytan växer med 700 m².

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningsarbetet har initierats av tomtens ägare, Helsingfors Universitetsfastigheter Ab.

Deltagande och växelverkan har ordnats enligt det bifogade programmet för deltagande och bedömning.

De skriftliga (fem stycken) och muntliga åsikter som kommit in med anledning av beredningen av detaljplaneändringen gällde återställande av tidigare förstörda interiörer, möjliga störningar orsakade av sprängning samt trafik. Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet sålunda att man i detaljplanebeteckningarna lagt till ett krav om att de värdefulla interiörerna om möjligt ska återställas.

Åsikterna och svaren på dessa framgår noggrannare av den bifogade rapporten om växelverkan.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 17.5–17.6.2013. Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Fastighetskontoret, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen, räddningsnämnden, vattentjänsterna vid samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Helen Elnät Ab, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland samt Museiverket gav utlåtande om förslaget till detaljplaneändring.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar att den byggnadsyta som föreslås på gården är möjlig, men att man bör fästa speciell uppmärksamhet vid planeringen av nybygget och att det bör genomföras så finkänsligt som möjligt, så att skyddsvärdena på fasaden på den byggnad som ska skyddas inte äventyras.

Museiverket konstaterar att förslaget till detaljplaneändring vad kulturmiljön beträffar motsvarar tidigare överenskomna riktlinjer och Sibelius-Akademins situation som förverkligas i byggnadsprojektet samt i tillräcklig grad anger läget för byggnadsskyddet vid Nervandergatan 13 efter att ändringsprojektet blivit klart.

I utlåtandena föreslogs inga ändringar i förslaget till detaljplaneändring och förslaget behöver inte ändras med anledning av utlåtandena. Detaljplanebeskrivningen har kompletterats gällande 2 etapplandskapsplanen.

Detaljplaneändringen ger inte tomtägaren en sådan betydlig ekonomisk nytta som avses i stadsstyrelsens markpolitiska beslut 9.2.2004 och det är därför inte nödvändigt att föra markpolitiska förhandlingar.

Beslutsförslaget följer stadsplaneringsnämndens förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kartta, päivätty 16.4.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 selostus, päivätty 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

3

Havainnekuvat

4

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013, täydennetty 29.10.2013

5

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 5

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu

Förslagstext

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1193

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin nro 416 tontin nro 13 asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn piirustuksen nro 12176 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 75

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien Nervanderinkatu 13 asemakaavan muutosehdotusta nro 12176.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 182

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 271

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos koskee tonttia ja rakennusta. Museoviraston käytössä ollut entinen koulurakennus muutetaan ja laajennetaan Sibelius-Akatemian käyttöön. Rakennus myös suojellaan asemakaavalla. Muutos ei vaikuta yleisiin alueisiin, eikä siitä aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.04.2013 § 121

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Ksv 0961_6, Nervanderinkatu 13, karttaruutu G3/S3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 16.4.2013 päivätyn 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 416 tonttia 13 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12176 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, arkkitehti, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Helena Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37325

helena.korjus(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 17.10.2012

HEL 2012-001232 T 10 03 03

Rakennusviraston yhteyshenkilönä kaava-asiassa toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566