Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2013

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 408

Kj / Valtuutettu Mari Rantasen aloite selvityksestä koiraveron poistamisesta

HEL 2013-004575 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Mari Rantanen ja 13 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallitus ryhtyy selvittämään koiraveron poistamista Helsingissä.

Khs toteaa, että vaikka järjestyslaki määrää, että koiran ulkoiluttajien on kerättävä koirien jätökset, aiheutuu kaupungille kuitenkin lain noudattamatta jättämisestä seuraavia puhtaanapitokustannuksia. Koiraverosta kerätyt verotulot ovat osa kaupungin veropohjaa, ja näin ollen kerätyillä koiraveroilla on voitu osaltaan kattaa puhtaanapidosta sekä koirapuistojen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Koiraverosta kaupungille kertyvä tuotto on kaupungin saamista eri veromuodoista pienin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole perusteltua luopua tästäkään veromuodosta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Rantasen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1168

HEL 2013-004575 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Mari Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566