Helsingfors stad

Protokoll

19/2013

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

27.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 409

Kj / Den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen om utveckling av invånarinitiativet

HEL 2013-005226 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Modig Silvia valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013 asia 13

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Silvia Modig väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Silvia Modig och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda hur invånarinitiativet kan utvecklas så att initiativen tas upp till behandling i stadsfullmäktige utgående från att fullmäktige har möjlighet att påverka svarets innehåll. Enligt nuvarande praxis tillkännages initiativen till stadsfullmäktige först efter att stadsstyrelsen har gett sitt svar till initiativtagaren. Stadsstyrelsens sammanträden är icke-offentliga och därför ges svaret utan offentlig diskussion och invånaren har i praktiken inga möjligheter att fästa uppmärksamhet vid de frågor som han anser vara viktiga.

Stadsstyrelsen konstaterar att kommuninvånarna enligt 28 § 1 mom. i kommunallagen har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Om antalet initiativtagare i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, ska frågan enligt 2 mom. i samma paragraf tas upp till behandling i fullmäktige inom sex månader efter att den väcktes.

Enligt 25 § arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen årligen senast vid ett sammanträde i april underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Enligt arbetsordningen ska vid behandlingen av kommuninvånarnas initiativ diskussion tillåtas. Protokollet över diskussionen ska tillhandahållas av stadsstyrelsen för beaktande vid beredningen av de ifrågavarande ärendena. Beslut om enskilda initiativ tillåts inte utom i fråga om hemställningsklämmar.

Enligt lagen kan initiativ till kommunen tas i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativen ska behandlas i den ordning som den i initiativet upptagna frågan förutsätter. Initiativet ska alltså styras till behandling vid den myndighet som har ansvaret över frågan. Det organ eller den tjänsteinnehavare som ansvarar för frågan bestäms med stöd av antingen lagen eller en bestämmelse utfärdat av stadsfullmäktige (delegering) i instruktionen för förvaltningen i fråga.

Lagen utgår från att fullmäktige inte fattar beslut i andra än de initiativ som med stöd av lagen eller instruktioner hör till dess ansvar. Initiativen kan gälla mycket praktiska frågor och därför är det inte naturligt att behandla dem i fullmäktige som fattar strategiska beslut. Initiativen kan förstås gälla även principiella eller omfattande ekonomiska frågor och i detta fall hör frågan till stadsfullmäktige inom kommunförvaltningen.

Dessutom ska sådana frågor där antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommunens röstberättigade invånare behandlas i fullmäktige. I och med att justitieministeriet öppnar en webbtjänst för invånarinitiativ kommer antalet dylika initiativ eventuellt att öka.

Helsingfors stad började utnyttja invånarinitiativtjänsten genast efter att tjänsten öppnades 10.9.2013. Hittills har åtta initiativ till Helsingfors stad tagits och tre av dem har redan skickats till staden. Underteckningar samlas in för fem initiativ.

Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. Då kan stadsfullmäktige diskutera om initiativen och åtgärdernas tillräcklighet och styra förvaltningen som lyder under fullmäktige. Enligt arbetsordningen för stadsfullmäktige sker detta genom att sända protokollet över diskussionen till beredarna för beaktande eller genom hemställningsklämmar.

Stadsstyrelsen konstaterar att stadsstyrelsen följer upp hur antalet initiativ utvecklas till följd av att initiativtjänsten har tagits i bruk och överväger eventuella ändringar i behandlingssystemet på basis av utvecklingen. Under den fortsatta beredningen fästs uppmärksamhet bland annat vid frågan om staden genom eget beslut ska sänka gränsen från två procent av de röstberättigade invånarna i fråga om de initiativ som direkt tas upp till behandling i stadsfullmäktige. Avsikten är att lägga fram förslag i frågan våren 2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, stf. chef för beslutsberedningsenheten, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Modig Silvia valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013 asia 13

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1169

HEL 2013-005226 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Silvia Modigin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, vs. päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGINFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566